• O dan ba amgylchiadau y mae talebau ar gael?
  • Mae talebau ar gael i deithwyr sydd wedi prynu tocyn Advance i neu o ardal y mae cyfyngiadau lleol yn effeithio arni (lefel rhybudd COVID lleol uchel neu uchel iawn yn Lloegr, neu ardaloedd yr effeithir arnynt yng Nghymru neu’r Alban) os oedd wedi’i brynu cyn unrhyw gyhoeddiad. Bydd y cynnig hwn yn cael ei ôl-ddyddio mewn sefyllfaoedd lle mae cyfyngiadau eisoes ar waith a bydd yn berthnasol i gyhoeddiadau yn y dyfodol os cyflwynir cyfyngiadau pellach.
  • Os bydd cwsmeriaid yn archebu tocyn nad oes modd cael ad-daliad arno i neu o ardal sydd eisoes ar lefel rhybudd ‘uchel iawn’ yn Lloegr neu dan gyfyngiadau symud lleol yng Nghymru neu yn yr Alban, ni fydd taleb yn cael ei rhoi
 • Sut mae hawlio taleb?
  • Cysylltwch â’ch cwmni trenau / manwerthwr am fanylion..
 • Alla i gael taleb gan Trainline/manwerthwr annibynnol arall?
  • Cysylltwch â’ch manwerthwr annibynnol am fanylion. Gall manwerthwyr annibynnol ddefnyddio eu disgresiwn i gynnig nodyn credyd os yw’r gallu ganddynt i wneud hynny, neu newid siwrnai heb godi ffi.
 • Pam mae ffioedd gweinyddol yn dal i gael eu codi am docynnau hyblyg?
  • Mae modd cael ad-daliad yn barod ar docynnau hyblyg a bydd ffi weinyddol yn parhau i gael ei chodi. Nid yw pris y tocynnau hyn yn newid, felly cynghorir teithwyr i brynu’r rhain pan fyddant yn sicr y gallant wneud eu siwrnai.
 • Pam mai dim ond talebau y mae gweithredwyr trenau/manwerthwyr yn eu cynnig yn hytrach nag ad-daliadau arian parod am docynnau Advance na ellir eu defnyddio?
  • Yn unol ag Amodau Teithio National Rail, nid oes modd rhoi ad-daliad am docynnau Advance a nodir hyn yn glir adeg eu prynu. Mater dewisol yw cynnig Talebau Teithio Rheilffordd er mwyn rhoi hyblygrwydd ychwanegol i ail-archebu siwrnai yn y dyfodol hyd at 12 mis ymlaen llaw, gan gydnabod nad yw teithwyr mewn llawer o achosion yn gallu ailarchebu siwrneiau yn y tymor byr
 • Ydy hyn yn dro pedol? / Pam mai dim ond newydd gyflwyno’r polisi hwn y mae’r llywodraeth? / Pam wnaeth y cwmni trenau wrthod fy nghais blaenorol am ad-daliad/newid siwrnai am ddim/taleb?
  • Daeth trefniadau arbennig y cytunodd y Llywodraeth a’r diwydiant rheilffyrdd arnynt ar ddechrau’r pandemig, yn cynnwys hepgor ffioedd gweinyddu am ad-daliadau a newidiadau, i ben ar 7 Medi.

  • Gan gydnabod y nifer cynyddol o gyfyngiadau cysylltiedig â Covid sydd wedi dod i rym yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae’r llywodraeth wedi gweithio gyda gweithredwyr trenau a manwerthwyr cyn gyflymed â phosibl i gytuno ar y ffordd orau o gefnogi teithwyr tra’n diogelu trethdalwyr ar yr un pryd.

  • Bydd y polisi’n cael ei ôl-ddyddio i alluogi teithwyr cymwys i hawlio talebau os oes cyfyngiadau eisoes ar waith.

 • Am ba hyd y bydd y trefniadau dros dro hyn ar waith?
  • Bydd y trefniadau newydd hyn yn parhau i gael eu hadolygu law yn llaw â datblygiadau’n ymwneud â chyfyngiadau iechyd y cyhoedd.
 • O dan ba amgylchiadau y mae talebau ar gael?
  • Mae talebau ar gael i deithwyr sydd wedi prynu tocyn Advance i neu o ardal y mae cyfyngiadau lleol yn effeithio arni (lefel rhybudd COVID lleol uchel neu uchel iawn yn Lloegr, neu ardaloedd yr effeithir arnynt yng Nghymru neu’r Alban) os oedd wedi’i brynu cyn unrhyw gyhoeddiad. Bydd y cynnig hwn yn cael ei ôl-ddyddio mewn sefyllfaoedd lle mae cyfyngiadau eisoes ar waith a bydd yn berthnasol i gyhoeddiadau yn y dyfodol os cyflwynir cyfyngiadau pellach.
  • Os bydd cwsmeriaid yn archebu tocyn nad oes modd cael ad-daliad arno i neu o ardal sydd eisoes ar lefel rhybudd ‘uchel iawn’ yn Lloegr neu dan gyfyngiadau symud lleol yng Nghymru neu yn yr Alban, ni fydd taleb yn cael ei rhoi
 • Sut mae hawlio taleb?
  • Cysylltwch â’ch cwmni trenau / manwerthwr am fanylion..
 • Alla i gael taleb gan Trainline/manwerthwr annibynnol arall?
  • Cysylltwch â’ch manwerthwr annibynnol am fanylion. Gall manwerthwyr annibynnol ddefnyddio eu disgresiwn i gynnig nodyn credyd os yw’r gallu ganddynt i wneud hynny, neu newid siwrnai heb godi ffi.
 • Pam mae ffioedd gweinyddol yn dal i gael eu codi am docynnau hyblyg?
  • Mae modd cael ad-daliad yn barod ar docynnau hyblyg a bydd ffi weinyddol yn parhau i gael ei chodi. Nid yw pris y tocynnau hyn yn newid, felly cynghorir teithwyr i brynu’r rhain pan fyddant yn sicr y gallant wneud eu siwrnai.
 • Pam mai dim ond talebau y mae gweithredwyr trenau/manwerthwyr yn eu cynnig yn hytrach nag ad-daliadau arian parod am docynnau Advance na ellir eu defnyddio?
  • Yn unol ag Amodau Teithio National Rail, nid oes modd rhoi ad-daliad am docynnau Advance a nodir hyn yn glir adeg eu prynu. Mater dewisol yw cynnig Talebau Teithio Rheilffordd er mwyn rhoi hyblygrwydd ychwanegol i ail-archebu siwrnai yn y dyfodol hyd at 12 mis ymlaen llaw, gan gydnabod nad yw teithwyr mewn llawer o achosion yn gallu ailarchebu siwrneiau yn y tymor byr
 • Ydy hyn yn dro pedol? / Pam mai dim ond newydd gyflwyno’r polisi hwn y mae’r llywodraeth? / Pam wnaeth y cwmni trenau wrthod fy nghais blaenorol am ad-daliad/newid siwrnai am ddim/taleb?
  • Daeth trefniadau arbennig y cytunodd y Llywodraeth a’r diwydiant rheilffyrdd arnynt ar ddechrau’r pandemig, yn cynnwys hepgor ffioedd gweinyddu am ad-daliadau a newidiadau, i ben ar 7 Medi.

  • Gan gydnabod y nifer cynyddol o gyfyngiadau cysylltiedig â Covid sydd wedi dod i rym yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae’r llywodraeth wedi gweithio gyda gweithredwyr trenau a manwerthwyr cyn gyflymed â phosibl i gytuno ar y ffordd orau o gefnogi teithwyr tra’n diogelu trethdalwyr ar yr un pryd.

  • Bydd y polisi’n cael ei ôl-ddyddio i alluogi teithwyr cymwys i hawlio talebau os oes cyfyngiadau eisoes ar waith.

 • Am ba hyd y bydd y trefniadau dros dro hyn ar waith?
  • Bydd y trefniadau newydd hyn yn parhau i gael eu hadolygu law yn llaw â datblygiadau’n ymwneud â chyfyngiadau iechyd y cyhoedd.