Mae’r cynllun hwn yn rhestru’r wybodaeth sydd ar gael gan Trafnidiaeth Cymru (TC) ac mae’n darparu manylion am y ffordd y gellir cael gafael arno.

 
Rydym wedi mabwysiadu’r Cynllun Cyhoeddi Model a baratowyd ac a gymeradwywyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth. I wybod mwy ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
 
Mae’r canllaw i’r Cynllun Cyhoeddi Model yn ein hymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth benodol ar gael i’r cyhoedd fel mater o drefn. Mae’n rhoi manylion hefyd am unrhyw gostau posibl am ddarparu gwybodaeth.
 
Cais am gopïau papur 
Mae copïau papur o’r wybodaeth sydd ar gael ar ein gwefan ar gael yn rhad ac am ddim, cyn belled nad yw cyfanswm nifer y copïau’n uwch na 200 tudalen. Pan fo nifer y copïau papur yn uwch na 200 tudalen am un cais neu grŵp o geisiadau cysylltiedig, mae’n bosib y byddwn yn codi 5 ceiniog y dudalen, a chostau postio yn unol â rheoliadau ffioedd Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn eich cynghori o unrhyw gostau cyn darparu’r wybodaeth.
 
Gellir gwneud cais am gopïau papur neu wybodaeth a restrir heb hyperddolen fel a ganlyn:
E-bost: freedomofinformation@tfw.wales
Rhif ffôn: 029 2167 3434 a gofynnwch am y Swyddog Rhyddid Gwybodaeth.
Swydd:
Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
Trafnidiaeth Cymru
Tŷ South Gate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW
 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg a’r Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd yn Gymraeg neu Saesneg a byddwn yn ymateb yn yr iaith o’ch dewis. Ni fydd gohebu yn y Gymraeg yn arwain at oedi. 

Byddwn yn sicrhau hefyd fod copïau o eitemau ar gael mewn print bras ac ar dâp sain, ar gais, pan fo hynny’n ymarferol.
 
Hawlfraint
Oni nodir yn wahanol: 
 • TC sydd â’r hawlfraint dros y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y cynllun cyhoeddi.
 • Gellir lawrlwytho, copïo neu atgynhyrchu’r holl ddeunyddiau sydd ar gael drwy ein gwefan yn rhad ac am ddim ac mewn unrhyw fformat neu gyfrwng heb ofyn caniatâd penodol. Mae hyn yn amodol ar y ffaith bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac nad yw’n cael ei ddefnyddio mewn dull niweidiol neu mewn cyd-destun camarweiniol. Pan fo’r deunydd yn cael ei gyhoeddi neu ei gyflwyno i eraill, dylid cydnabod y ffynonellau a statws yr hawlfraint.
O dro i dro, gall y cyhoeddiadau ar ein gwefan gynnwys gwybodaeth sy’n ddarostyngedig i hawlfraint y Goron, er enghraifft; mewn achosion pan fyddwn wedi atgynhyrchu gwybodaeth a gynhyrchwyd yn uniongyrchol gan un o gyrff y Goron. Yn yr achosion hynny, bydd y cyhoeddiad wedi cynnwys datganiad hawlfraint a dylai defnyddwyr nodi’r datganiad hwn a gweithredu’n unol â hynny. 
 
Mae Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi yn yr Archifau Gwladol yn rheoli hawlfraint y Goron. Am ganllawiau ar faterion hawlfraint amrywiol, ewch i wefan yr Archifau Gwladol.

Nid yw TC yn derbyn cyfrifoldeb dros ddeunydd a gynhelir ar unrhyw wefannau allanol.   

Os ydych yn cynnal neu’n datblygu gwefan, nid oes raid i chi ofyn am ganiatâd i roi dolen uniongyrchol i wybodaeth a gyhoeddir ar ein gwefan. Fodd bynnag, ni ddylech roi dolen i wybodaeth sydd mewn unrhyw ffordd yn awgrymu neu’n camliwio:
 • cysylltiad â’n sefydliad;
 • cymeradwyaeth gan ein sefydliad neu,
 • cynnwys ein sefydliad a dangos ei fod wedi’i gyhoeddi gan rywun ar wahân i ni.

Gwybodaeth sydd ddim ar gael eisoes

Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych chi wedi bod yn chwilio amdano drwy’r cynllun hwn, neu fel arall ar y wefan hon, gallwch wneud cais i TC dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost uchod.

 

1. Pwy ydym ni a beth rydym ni’n ei wneud

1.1 Rolau a chyfrifoldebau

Mae TC yn gwmni dielw, ac mae ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Mae TC yn rhoi cyngor arbenigol i Lywodraeth Cymru ac yn dadlau o blaid materion sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth. Rydym yn rhoi cyngor technegol er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisïau. Mae ein holl waith yn cael ei gyflawni o fewn fframwaith polisi Llywodraeth Cymru. Nid yw TC yn gosod polisïau, ac nid ydym yn arfer unrhyw swyddogaethau statudol ein hunain.
 
Ein diben yw sicrhau bod Cymru’n Parhau i Symud yn ddiogel drwy ddarparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, cyngor arbenigol a thrwy fuddsoddi mewn seilwaith.

Mae TC yn llwyr atebol i Weinidogion Cymru. Mae’r Prif Weinidog wedi pennu prif gyfrifoldeb dros oruchwylio TC i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth.  

Mae Tîm Nawdd TC Llywodraeth Cymru yn hwyluso nawdd TC. Prif bwyslais y rôl nawdd i raddau helaeth yw cynorthwyo TC i fod yn atebol, i fod yn sefydliad sy’n perfformio’n i’r eithaf, sy’n darparu gwasanaethau sy’n rhoi gwerth am arian fel yr amlinellir yn ein cynllun busnes a chefnogi Llywodraeth Cymru wrth iddi gyflawni ei hamcanion. Mae strategaeth a gweithgareddau TC yn seiliedig ar gynnwys Llythyr Cylch Gwaith chwarterol neu flynyddol gan Lywodraeth Cymru. Caiff hyn ei adlewyrchu yng nghynllun busnes TC.

Caiff gweithgarwch TC ei oruchwylio gan Fwrdd Trafnidiaeth Cymru (y Bwrdd). Mae’r Bwrdd yn cynnwys cyfarwyddwyr anweithredol a chyfarwyddwyr gweithredol. Mae’r Cadeirydd yn atebol i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth. 

Mae gan y Bwrdd bum is-bwyllgor sy’n cynghori’r Bwrdd ar Ganiatadau; Archwilio a Risg; Iechyd, Diogelwch a Llesiant; Cwsmeriaid a Chyfathrebu; a Phobl. Caiff pob is-bwyllgor ei gadeirio gan gyfarwyddwr anweithredol.
 
Diben Bwrdd TC yw:
 • darparu arweinyddiaeth effeithiol; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol a gosod amcanion heriol;
 • sicrhau bod strategaethau’n cael eu datblygu er mwyn bodloni amcanion TC yn unol â’r polisïau a’r blaenoriaethau a sefydlwyd gan TC ar y cyd â Gweinidogion Cymru, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a rhanddeiliaid perthnasol eraill, er enghraifft gweithwyr cyflogedig, cwsmeriaid a darparwyr cyllid;
 • sicrhau bod y Gweinidog a Thîm Nawdd TC yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau sy’n debygol o effeithio ar gyfeiriad strategol TC neu effeithio arno o ran ei allu i gyrraedd ei dargedau, a’r camau sydd angen er mwyn ymdrin â newidiadau o’r fath;
 • hyrwyddo safonau uchel o ran cyllid cyhoeddus, cynnal egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian;
 • sicrhau y cynhelir gweithgareddau TC yn effeithlon ac yn effeithiol;
 • sicrhau bod trefniadau bancio TC yn ddigonol i’w ddibenion;
 • monitro perfformiad er mwyn sicrhau bod TC yn diwallu ei nodau, ei amcanion a’i dargedau perfformiad;
 • drwy waith TC, penodi uwch swyddogion gweithredol ac anweithredol i Fwrdd TC, gan gynnwys y Swyddog Prif Weithredol, ond ym mhob achos dim ond ar ôl cael cadarnhad gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol (ESNR) neu un o Swyddogion eraill Llywodraeth Cymru a enwebwyd;
 • sicrhau bod TC yn ystyried cyfle cyfartal wrth gymeradwyo polisïau ac wrth wneud penderfyniadau; a
 • sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith er mwyn rhoi sicrwydd ar faterion rheoli risg, gan gynnwys diogelwch gwybodaeth, llywodraethu, archwilio mewnol, archwilio allanol a rheolaeth fewnol yn unol â gofynion statudol a rheoleiddio perthnasol a, lle y bo’n berthnasol, Codau Ymarfer neu ganllawiau sy’n berthnasol i gwmnïau gwasanaethau ariannol. 
 

1.2 Strwythur y sefydliad

Gweler copi o siart ein sefydliad  am fanylion am uwch dîm rheoli’r Bwrdd a TC.
 
1.3 Deddfwriaeth sy’n berthnasol i’n rôl
Mae TC yn gweithredu yn unol â phwerau a swyddogaethau a ddarperir yn Adran 1 Deddf Awdurdod Datblygu Cymru 1975 ynghyd ag Adran 60 (1) (a) Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae’r pwerau hyn yn perthyn i Weinidogion Cymru fel y gallant wneud unrhyw beth y tybiant sy’n briodol er mwyn dyrchafu neu wella llesiant economaidd Cymru. At hynny, mae Adran 71 Deddf Llywodraeth Cymru 2006, yn nodi y gall Gweinidogion Cymru ffurfio cwmni (fel cwmni hyd braich) er mwyn darparu gwasanaethau iddynt, pan benderfynir y bydd hynny’n hwyluso’r broses o arfer unrhyw swyddogaethau, boed yn gydnaws â hynny neu’n digwydd o achos hynny.
  
Bydd rhai o weithgareddau TC yn cael eu cynnwys dan egwyddorion “Teckal” mewn perthynas â’i gysylltiad â Llywodraeth Cymru. Mae’r egwyddorion hyn bellach wedi’u hymgorffori i gyfraith y DU drwy Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 (Atodiad 3). Bydd TC yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio ag egwyddorion “Teckal” i’r graddau y mae’n berthnasol iddo. 

Bydd TC yn gweithredu’n unol â Deddf Cwmnïau 2006, ac unrhyw gyfraith cwmnïau’r DU fel y bo’n berthnasol.    
  
1.4 Sefydliadau rydym yn cydweithio â nhw
Mae Trafnidiaeth Cymru’n cydweithio’n agos â rhanddeiliaid amrywiol.  

Rydym yn cydweithio’n agos, yn benodol, â Keollis Amey Operations, gan fasnachu fel Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru, y Cwmni Gweithredu Trenau sy’n cynnal rhyddfraint Cymru a’r Gororau.

Dyma rai o’r sefydliadau rydym yn cydweithio’n agos â nhw:
 • Network Rail
 • Office for Road and Rail
 • Yr Adran Drafnidiaeth
 • Awdurdodau Lleol y mae ein gweithrediadau’n effeithio arnynt
 
1.5 Lleoliadau a manylion cyswllt
Mae lleoliadau ein swyddfa a’n prif rifau cyswllt ar gael yn yr adran cysylltu â ni.
 

2. Beth rydym yn ei wario ac ar beth

2.1 Datganiadau ariannol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiant

Mae adroddiadau a chyfrifon blynyddol, cyllidebau (amcangyfrifon o incwm a gwariant) a’n cynllun busnes ar ein gwefan dan ‘Perfformiad ac Effaith

 

2.2 Lwfansau a threuliau

Cyhoeddir manylion treuliau uwch reolwyr ac Aelodau Bwrdd yn ein hadran ‘Lletygarwch a threuliau’.


2.3 Gweithdrefnau caffael a thendro

Gwybodaeth am ein prosesau caffael cyrchu a chaffael ar ein gwefan.
 

3. Ein blaenoriaethau a’n perfformiad

3.1 Cynllun strategol
Mae ein Cynllun Busnes yn amlinellu ein themâu craidd a’n gweithgareddau busnes.

3.2 Adroddiadau blynyddol
Mae ein hadroddiadau a'n cyfrifon blynyddol, gan gynnwys adroddiadau’r archwilydd allanol ar gael ar ein gwefan.
 

4. Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

4.1 Penderfyniadau sylweddol
Mae TC yn gwneud penderfyniadau mewn sawl ffordd:

Bwrdd TC sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros wneud penderfyniadau yn TC. Mae ganddo sawl pwyllgor sy’n gwasanaethu’r Bwrdd mewn rôl cynghori. Mae’r Bwrdd yn cadw rhai penderfyniadau ei hun ond fel arall mae’n dirprwyo awdurdod i’r canlynol:

Y Prif Weithredwr, a fydd yn ei dro yn dirprwyo rhywfaint o’i awdurdod i:
 • Cyfarwyddwyr unigol, sy’n gwneud penderfyniadau unigol ac sy’n defnyddio eu hawdurdod yng nghwmpas eu rolau. 
 • Yr Uwch Dîm Rheoli (SMT) yw’r fforwm a ddefnyddir gan y Prif Weithredwr i drafod, monitro a gwneud penderfyniadau ar y cyd â’r cyfarwyddwyr a sicrhau dull cyson ar gyfer materion rheoli a pholisi sylweddol. At hynny, mae’r SMT yn sicrhau bod y gwaith o ddarparu strategaeth/cynllun busnes strategaethol, llywodraethu corfforaethol a gwerth am arian yn cael ei oruchwylio. Mae’n cymeradwyo adroddiadau drafft y Bwrdd, yn gwneud penderfyniadau polisi allweddol ar draws y gyfarwyddiaeth, yn llywio polisïau ac yn monitro ac adolygu gwybodaeth gorfforaethol fel y cyfrifon. 
4.2 Cofnodion o gyfarfodydd Bwrdd TC 
Mae ein gwefan yn cynnwys cofnodion yr holl gyfarfodydd Bwrdd.

 4.3 Ymgynghoriadau
Bydd manylion llawn unrhyw ymgynghoriadau cyhoeddus yn ymddangos ar ein gwefan.

 

5. Polisïau a gweithdrefnau

Mae ein gwefan yn cynnwys polisïau allweddol wrth ddarparu ein swyddogaethau a’n cyfrifoldebau:
 

6. Rhestri a chofrestri

6.1 Cofrestr o asedau
Rhoddir gwybodaeth am asedau penodedig yn ein hadroddiad a’n cyfrifon blynyddol. 

6.2 Log datgelu
Mae ein log datgelu yn nodi ymatebion rydym wedi’u rhoi i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.

6.3 Lletygarwch a roddir gan staff uwch ac a dderbynnir ganddynt
Rydym yn cyhoeddi manylion y lletygarwch a roddir ac a dderbynnir gan staff Trafnidiaeth Cymru. Mae’r wybodaeth hon ar gael i chi yn ein hadran lletygarwch a threuliau.

6.4 Cofrestru buddiannau
Mae ein gwefan yn cynnwys Cofrestr o Fuddiannau aelodau Bwrdd TC.
 

7. Y gwasanaethau rydym yn eu cynnig

Mae Newyddion a Gwybodaeth am ddigwyddiadau ar gael ar ein gwefan.
Gwybodaeth am ein prosiectau a’r newidiadau rydym yn eu gwneud i deithwyr rheilffordd yng Nghymru

Gwybodaeth am wasanaethau rheilffordd a chyswllt cwsmeriaid TC.