C. Rwyf newydd ddychwelyd adref ar ôl bod ar wyliau ac rwy’n gorfod bod mewn cwarantin am 14 diwrnod. Teithiais ar drên i’r maes awyr felly ydw i dal yn gallu teithio ar y trên?

Os ydych wedi dychwelyd yn ôl o wlad nad yw wedi’i heithrio rhag cwarantin, gallwch deithio ar drên i fynd i’r lle rydych am hunanynysu os yw’n angenrheidiol. Dylech wisgo gorchudd wyneb (oni bai eich bod wedi’ch eithrio), cadw pellter cymdeithasol lle bo’n bosibl a chymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan gov.uk.

 

C. Beth mae gwasanaeth llai yn ei olygu?

Yn unol â gweddill y diwydiant rheilffyrdd yn y Deyrnas Unedig, ac ar sail cyngor gan gyrff iechyd cyhoeddus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i leihau’r gwasanaethau i deithwyr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae'n seiliedig ar amlder gwasanaeth dydd Sul, ond rydyn ni wedi ychwanegu trenau ychwanegol ar gyfer yr adegau prysuraf ac mae rhai o'r amseroedd trenau wedi newid, yn enwedig ar lwybrau lle mae gweithredwyr trenau eraill yn rhedeg gwasanaethau.

Mae’r amserlen hon wedi cael ei chynllunio i fod mor gadarn â phosib, gan sicrhau cydbwysedd rhwng y ffaith y bydd llai o alw, argaeledd ein staff a’r angen i gefnogi gweithwyr allweddol fel timau iechyd, danfon a siopau bwyd pan fydd angen iddyn nhw gyrraedd eu gwaith.
 

C. Pam ydych chi’n cyflwyno’r amserlen newydd hon?

Mae’r penderfyniad hwn yn ystyried y canllawiau diweddaraf ar iechyd y cyhoedd er mwyn gwarchod cwsmeriaid a chydweithwyr, a’r ffaith y bydd llai o bobl yn defnyddio ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn – cyfnod nad ydym wedi gweld ei debyg o’r blaen.

Fel pawb arall, mae ein cydweithwyr a’u teuluoedd yn teimlo effaith y pandemig, a hoffem ddiolch i’n cwsmeriaid am eich amynedd.
 

C. Pryd fydda i’n gwybod faint o’r gloch mae fy nhrên i’n rhedeg?

O hanner dydd ymlaen ar ddydd Sadwrn, 21 Mawrth, bydd y teithwyr a fydd yn teimlo effaith y newidiadau hyn yn gallu gweld holl fanylion y newidiadau mewn systemau cynllunio gwasanaethau rheilffordd. Mae’n bwysig iawn i ni eich bod chi’n gallu newid eich cynlluniau teithio’n rhwydd yn ystod yr amgylchiadau eithriadol hyn, ac rydym eisiau cynnig hyblygrwydd i chi. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y fan yma: /covid-19.
 

C. Pryd bydd yr amserlen lai yn cychwyn?

Dechreuodd hyn ar 23 Mawrth a bydd diwygiadau'n parhau i gael eu gwneud yn rheolaidd nes cewch ragor o wybodaeth. Cafodd diwygiad ei wneud ar 17 Mai er mwyn cynyddu amlder trenau a chapasiti ychydig, i roi gwell cefnogaeth i'r gofynion cadw pellter cymdeithasol ar drenau.

C. Fydd hyn yn newid?

Byddwn yn parhau i flaenoriaethu’r cyfnodau prysuraf er mwyn sicrhau nad ydym yn creu amodau teithio rhy brysur, a byddwn yn monitro’r sefyllfa’n ddyddiol er mwyn gwneud yn siŵr bod pobl sydd angen teithio yn ystod y cyfnod hwn yn dal yn gallu teithio pan fydd hynny’n gwbl angenrheidiol.
 

C. Am faint y bydd hyn yn para?

Bydd yn para am gyfnod amhenodol – ond rydym yn monitro’r datblygiadau drwy’r amser, ac mae’n bosib y bydd newidiadau pellach, gan ddibynnu ar ledaeniad y feirws.

 

C. Pam mae posteri amserlenni mewn gorsafoedd yn dal yn dangos amserlen mis Rhagfyr – mis Mai?

Mae ein hamserlen gyfredol yn seiliedig ar yr amserlen a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr. Wrth i ni symud i'r amserlen newydd, bydd y posteri'n cael eu newid.