Teithio i Gastell Caernarfon ar y trên

Station Icon
Yr orsaf agosaf: Bangor

Location Icon
1 munud o cerdded  > 27 munud ar fws o’r orsaf > 4 munud o cerdded  - gweld y map

 

Mae Castell Caernarfon yn cael ei gydnabod ledled y byd fel un o adeiladau gorau'r Oesoedd Canol. 

Mae’r gaer fawreddog hon ar lannau afon Seiont yn un o’r cestyll enwocaf yng Nghymru ac fe dynnwyd sylw ato yn ‘The Crown’ ar Netflix yn ddiweddar. Mae’r castell o fewn waliau tref gaerog Caernarfon ac fe gymerodd 47 mlynedd i’w adeiladu. Credir ei fod wedi ysbrydoli nifer o setiau ffilm a theledu – felly mae hwn yn gastell i haneswyr a gwylwyr teledu brwd fel ei gilydd.

Mae’r castell ychydig yn bellach i ffwrdd o’r orsaf drenau na rhai o’r atyniadau eraill rydyn ni wedi’u rhestru, ond os ewch chi ar daith fer ar y bws o orsaf Bangor, fe gewch chi gyfle i weld y campwaith hwn â’ch llygaid eich hun. 

Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am Gastell Caernarfon a’i hanes drwy fynd i wefan Cadw

 

Rydyn ni’n gweithio gyda Cadw i gynnig mynediad i 2 am bris 1 i’w safleoedd hanesyddol. 

Gyda thocyn trên dilys, fe gewch chi ac un person arall 2 docyn mynediad am bris 1 ar yr un diwrnod â’ch taith*, sy’n golygu y gallwch chi ymweld â Chastell Caernarfon am hanner y pris y byddech chi wedi'i dalu petaech chi wedi mynd yno yn y car.  
 
*Telerau ac Amodau’n berthnasol. 

 • Gweler y telerau ac amodau
   • Cymhwysedd: Mae'r Cynnig yn agored i bob oedolyn 18 oed neu hŷn, ac eithrio gweithwyr yr Hyrwyddwyr a'u cydweithwyr neu eu hasiantau, teuluoedd uniongyrchol cyflogeion o'r fath ac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r Hyrwyddiad.
   • Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu newid yr Hyrwyddiad neu'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg cyn i'r cyfnod hyrwyddo ddod i ben. Mae'r cynnig ar gael i unrhyw un sydd wedi teithio ar y trên i unrhyw un o'r 20 o safleoedd Cadw â staff a restrir sydd â thâl mynediad
   • Rhaid i'r tocyn trên fod yn ddilys ar gyfer y diwrnod hwnnw. Gall hyn gynnwys tocynnau tymor dilys, tocynnau dwyffordd, tocynnau dwyffordd agored, tocynnau wythnosol, tocynnau crwydro, carnet/multiflex a thocynnau y tu allan i'r cyfnod brig. Bydd tocynnau ar ffonau symudol a derbynebau hefyd yn cael eu derbyn
   • Bydd tocynnau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhai Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cael eu derbyn, ond nid yw'r cynnig yn cynnwys rheilffyrdd treftadaeth na hamdden
   • Bydd y tocyn yn galluogi un unigolyn i gael mynediad am ddim, ac mae angen rhagor o docynnau trên dilys ar gyfer grwpiau dros ddau
   • Ddim yn ddilys ar y cyd ag unrhyw gynnig arall
   • Hyrwyddwr:
    Cadw Llywodraeth Cymru, Plas Caeriw, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ