Uwch-gynllunydd Rhaglenni

Lleoliad:    Caerdydd (gan symud i Bontypridd erbyn diwedd 2020)
Cyflog:      Cystadleuol
Ceisiadau erbyn:    28/01/2020 am 10:00

 

Cyflwyniad 
Dyma gyfle cyffrous i Uwch-gynllunydd Rhaglenni ymuno â'n Swyddfa Rheoli Prosiectau i weithio ar draws tîm amlddisgyblaethol i ddylanwadu ar y gwaith o gyflenwi prosiectau portffolio mawr, uchel eu gwerth, mewn nifer o wahanol feysydd.

Cyfrifoldebau’r swydd
Byddwch yn rhoi meistr-raglen ar waith, gan fesur cynnydd, materion a rhoi diweddariadau rheoli newid ar waith o bryd i’w gilydd. Bydd angen i chi arwain, monitro a chysylltu â Phrif Gontractwyr ynglŷn â datblygu amserlenni a mesur cynnydd.

Byddwch yn helpu’r timau prosiect gyda’r gwaith parhaus o fesur cynnydd prosiectau, dadansoddi amserlenni, adrodd a rhagweld gweithgareddau. Bydd y cymorth y byddwch yn ei ddarparu yn mynd law yn llaw ag adolygu newidiadau i brosiectau er mwyn gwerthuso effaith amserlenni manwl a chymeradwyo newidiadau i’r amserlen drwyddi draw. 

Bydd angen hefyd i chi sicrhau bod arferion amserlennu contractwyr yn cydymffurfio â gweithdrefnau cytundebol, yn ogystal â phennu a gyrru dulliau optimeiddio wrth gynllunio a chyflawni prosiectau a rhaglenni.


Am bwy rydyn ni’n chwilio
Rydym yn chwilio am Gynllunydd Prosiectau profiadol sydd â chefndir ym maes cynllunio prosiectau seilwaith mawr, gwybodaeth o systemau a phrofiad o gontractau NEC, i’n helpu i gyflawni rhaglen waith gymhleth.

Bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

  • Profiad amlwg o ddefnyddio Primavera Project Planner ynghyd â sgiliau dadansoddi a chyfrifiadura cryf.
  • Profiad amlwg o ddefnyddio rhaglenni P6. 
  • Profiad amlwg a gwybodaeth o ddefnyddio ffurfiau contract NEC.  
  • Dealltwriaeth amlwg o Reoli Gwerth a Enillir, Mynegai Perfformiad Amserlenni a Mynegai Perfformiad Costau.

Byddai’r canlynol o fudd hefyd:
Profiad yn y sector Rheilffyrdd.

  • Profiad o ddatblygu egwyddorion cynllunio a chanllawiau ynghylch cylch oes buddsoddiadau. 
  • Profiad o lunio a chynnal asesiadau risg meintiol (QRA). 

Pwy ydyn ni
Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw’r cwmni nid-er-elw sy’n mynd ati i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel yng Nghymru. Ein nod yw ‘Cadw Cymru i Symud’ drwy ddarparu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid, rhoi cyngor arbenigol a buddsoddi mewn seilwaith.

Sgiliau Iaith Gymraeg
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach