An outline map of Wales

Beth sy'n digwydd yng Nghymru

Beth fydd y newidiadau hyn yn ei olygu i chi


Rhwydwaith wedi’i adfywio fydd yn gweld trenau a gwasanaethau newydd, atebion arloesol, a rhaglen enfawr o fuddsoddiad mewn gorsafoedd

 • Rydym yn buddsoddi £738m i drawsnewid rheilffyrdd y cymoedd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Rhymni a Coryton, yn trydaneiddio 172 km o’r trac ac yn gwella’r seilwaith fel bod teithiau’n cymryd llai o amser a bod mwy o drenau bob awr. 
 • O 2023, bydd buddsoddiad o £800m yn sicrhau bod 95% o’r teithiau ar drenau newydd. Bydd mwy na hanner y trenau yn cael eu hadeiladu yng Nghymru.
 • Erbyn Rhagfyr 2023, rydym am ddarparu 285 (29%) o wasanaethau ychwanegol bob dydd, yn cynnwys gwelliannau ar linellau Glyn Ebwy, y Cambrian a Rheilffordd Calon Cymru a Metro Gogledd Cymru (Wrecsam-Bidston). Bydd gwasanaeth newydd yn cysylltu Caerdydd a Lerpwl drwy Wrecsam.
 • Ar y Sul, bydd o wasanaethau ychwanegol ar gael ar draws Cymru erbyn Rhagfyr 2019.
 • Rydym yn creu mwy na 600 o swyddi newydd, yn cynnwys 200 o staff gwasanaeth cwsmeriaid newydd ar y trenau, ac yn ychwanegu 30 prentisiaeth bob blwyddyn.
 • Rydym yn buddsoddi £194m i wella’r gorsafoedd, ac yn adeiladu o leiaf bum gorsaf newydd. Bydd cronfa o £15m ar gyfer hwyluso mynediad i orsafoedd ac rydym yn lansio ap newydd i gwsmeriaid sydd angen cymorth i ‘gyrraedd a mynd’ o Ebrill 2020.
 • Bydd o leiaf 1,500 o lefydd parcio car newydd yn cael eu creu. 
 • Rydym yn trawsnewid safon y cyfleusterau prynu tocynnau erbyn 2023 gan sicrhau bod mwy ar gael, ac yn cyflwyno Ad-dalu am Oedi os oes oedi o dros 15 munud o fis Ionawr 2019.
 • Ynni 100% gynaliadwy fydd yn pweru gorsafoedd a gwifrau uwch ben, gydag o leiaf 50% yn dod o Gymru.
 • Bydd mynediad rhad ac am ddim i’r rhyngrwyd ar gael ar 85% o deithiau erbyn 2024.
 • Rydym yn cyflwyno saith o Bartneriaethau Rheilffordd Cymunedol newydd, yn cyflogi 30 llysgennad Cymunedau a Chwsmeriaid ac yn buddsoddi mwy na £1.25m bob blwyddyn mewn gweithgaredd cymunedol. Bydd lleoedd sydd ddim yn cael eu defnyddio mewn gorsafoedd yn cael eu trawsnewid i ateb anghenion y gymuned.
 • Byddwn yn cyflwyno systemau tocynnau clyfar ar draws Cymru a’r gororau. Bydd dilyswyr ar Metro De Cymru yn caniatáu i chi brynu tocynnau hyblyg talu-wrth-fynd. Mewn mannau eraill, bydd cwsmeriaid yn gallu defnyddio tocynnau symudol i sicrhau eu bod wastad yn talu’r pris isaf.
 • Bydd teithio am ddim i blant dan 5 yn ymestyn i dan 11. Bydd teithiau hanner pris yn cael eu cynnig i bobl ifanc 16-18 oed. Mae pobl dan 16 yn teithio am ddim ar adegau tawel gydag oedolyn sy’n talu’n llawn.
 • Rydym yn gosod dros 700 o sgriniau cwsmer newydd ar draws y rhwydwaith ac mewn lleoliadau eraill yn cynnwys colegau, ysbytai a gweithleoedd.
 • Rydym yn buddsoddi mewn mwy na 200 o beiriannau tocynnau newydd, ac yn gwerthu tocynnau mewn siopau cyfleus lleol i wella mynediad.
 • I gynnal rhwydwaith integredig, rydym yn sicrhau bod yna arwyddion addas mhob gorsaf i hyrwyddo teithio ymlaen ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 • Rydym hefyd yn ariannu a chefnogi staff sydd am ddysgu Cymraeg

 

Bydd yr holl welliannau hyn yn helpu i gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - gyrru ffyniant, gwella cydlyniant cymunedau Cymru a'r Gororau a chyfrannu at Gymru iachach a mwy cyfartal

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach