Travelling on bus

Cludiant ysgol

Cludiant ysgol ym mis Medi

A yw cludiant i'r ysgol a bysiau coleg yn rhedeg?

Oes, mae gwasanaethau'n rhedeg. Fodd bynnag, cysylltwch â'ch ysgol, coleg neu gyngor lleol unigol i gael gwybod pa wasanaethau cludiant i'r ysgol sydd ar gael yn eich ardal.

 

A oes unrhyw newidiadau i gludiant ysgol a bysiau coleg  oherwydd y cloi lawr lleol?

Na, mae cludiant i'r ysgol a bysiau coleg yn dal i redeg. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfreithiau coronafeirws newydd ar draws yr ardaloedd canlynol i helpu i Gadw Cymru'n Ddiogel ac atal coronafeirws rhag lledaenu:

 • Abertawe 
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd 
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Llanelli
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhondda Cynon Taf
 • Tor-faen

Gallwch weld canllawiau cloi lleol Llywodraeth Cymru yma.
 

A oes angen i'm plentyn wisgo gorchudd wyneb ar fws yr ysgol neu'r coleg? 

Nid yw cludiant penodol i'r ysgol yn dod o dan yr un rheolau, gan ei fod yn peri risg is o ledaenu'r feirws na chludiant sy'n agored i'r cyhoedd. Fodd bynnag, mater i'r cyngor lleol ac ysgol eich plentyn yw penderfynu a ddylai disgyblion dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb ar gludiant i'r ysgol. 

Dylai ysgol eich plentyn fod wedi cadarnhau'r trefniadau sydd ar waith ar gyfer cludiant i'r ysgol, sy'n cynnwys cyngor ar orchuddion wyneb. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â hwy neu'ch cyngor lleol. 

Noder y bydd angen i blentyn neu berson ifanc 11 oed neu drosodd sy'n teithio ar gludiant cyhoeddus cyffredin wisgo gorchudd wyneb. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n canllawiau yma
 

A fydd eu tymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio ar gludiant ysgol?

Na, ni fydd eu tymheredd yn cael ei gymryd cyn iddynt ddefnyddio cludiant ysgol. Os oes ganddyn nhw dymheredd uchel neu os ydyn nhw'n dangos unrhyw symptomau o'r coronafeirws, peidiwch â gadael iddyn nhw deithio.

 

Sut galla i fod yn siŵr bod gwasanaethau cludiant ysgol yn lân?

Mae cerbydau cludiant ysgol yn parhau i gael eu glanhau'n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Caiff mannau sy'n cael eu defnyddio'n helaeth megis byrddau, handlenni ac unrhyw lle mae teithwyr yn cyffwrdd ynddynt yn amwl, eu glanhau yn rheolaidd ac yn drylwyr.

 

Oes rhaid i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb?

Efallai fod rhai'n gwisgo gorchudd wyneb ac efallai na fydd eraill. Mater i weithredwr cludiant yr ysgol yw penderfynu a oes rhaid i'w haelodau staff wisgo gorchudd wyneb a gall rhai staff gael eu heithrio. Mae hefyd yn dibynnu ar eu rôl o ran dyletswyddau a faint o gyswllt sydd ganddynt â chwsmeriaid, ac a ellir cynnal ymbellhau corfforol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'ch cyngor lleol.

 

Plant yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfyngiadau newydd yn yr ardal yr wyf yn byw ynddi, a all fy mhlentyn barhau i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i'r ysgol?

Gellir defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus o hyd i gyrraedd yr ysgol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfreithiau coronafeirws newydd ar draws yr ardaloedd canlynol i helpu i Gadw Cymru'n Ddiogel ac atal coronafeirws rhag lledaenu:
•    Abertawe 
•    Blaenau Gwent
•    Caerdydd
•    Caerffili
•    Casnewydd 
•    Llanelli
•    Merthyr Tudful
•    Pen-y-bont ar Ogwr
•    Rhondda Cynon Taf

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cyflwyno cyfreithiau coronafeirws newydd o ddydd Llun 28 Medi am 6pm yn:
•    Bro Morgannwg
•    Castell-nedd Port Talbot
•    Tor-faen

Gallwch weld canllawiau cloi lleol Llywodraeth Cymru yma.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwirydd capasiti os ydynt yn teithio ar y trên.

Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae llai o gapasiti oherwydd ymbellhau corfforol, felly cofiwch hyn wrth gynllunio eu taith. 

Gwnewch yn siŵr eu bod yn dilyn y canllawiau isod i'n helpu i'w cadw, eu cyd-deithwyr a'n staff mor ddiogel â phosibl:
• aros i ffwrdd oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref lle bynnag y bo modd 
• osgoi cyswllt corfforol a chadw'r amser a dreulir yn agos at eraill mor fyr â phosibl 
• wyneb oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref 
• osgoi cyffwrdd ag arwynebau gymaint â phosibl 
• osgoi bwyta ymlaen, os yw'n bosibl 
• golchi eu dwylo'n drylwyr neu ddefnyddio sanitiser llaw cyn ac ar ôl teithio

Rhaid i blant wisgo gorchudd wyneb os ydynt yn 11 oed neu drosodd ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau ac mewn ystafelloedd aros, oni bai bod ganddynt esgus rhesymol dros beidio â gwneud hynny, megis anabledd neu ddioddef anawsterau anadlu. Mae rhagor o wybodaeth am amgylchiadau lle nad oes angen gorchuddion wynebau ar gael yn y canllawiau ar gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfyngiadau newydd yn yr ardal yr wyf yn byw ynddi, a all fy mhlentyn barhau i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i'r coleg neu brifysgol?


Os nad yw'n bosibl iddynt gael mynediad i'w haddysg ar-lein, gellir defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i'w coleg neu brifysgol ac oddi mewn iddo. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfreithiau coronafeirws newydd ar draws yr ardaloedd canlynol i helpu i Gadw Cymru'n Ddiogel ac atal coronafeirws rhag lledaenu:
•    Abertawe 
•    Blaenau Gwent
•    Caerdydd
•    Caerffili
•    Casnewydd 
•    Llanelli
•    Merthyr Tudful
•    Pen-y-bont ar Ogwr
•    Rhondda Cynon Taf

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cyflwyno cyfreithiau coronafeirws newydd o ddydd Llun 28 Medi am 6pm yn:
•    Bro Morgannwg
•    Castell-nedd Port Talbot
•    Tor-faen

Gallwch weld canllawiau cloi lleol Llywodraeth Cymru yma.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwirydd capasiti os ydynt yn teithio ar y trên.

Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae llai o gapasiti oherwydd ymbellhau corfforol, felly cofiwch hyn wrth gynllunio eu taith. 

Gwnewch yn siŵr eu bod yn dilyn y canllawiau isod i'n helpu i'w cadw, eu cyd-deithwyr a'n staff mor ddiogel â phosibl:
• aros i ffwrdd oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref lle bynnag y bo modd 
• osgoi cyswllt corfforol a chadw'r amser a dreulir yn agos at eraill mor fyr â phosibl 
• wyneb oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref 
• osgoi cyffwrdd ag arwynebau gymaint â phosibl 
• osgoi bwyta ymlaen, os yw'n bosibl 
• golchi eu dwylo'n drylwyr neu ddefnyddio sanitiser llaw cyn ac ar ôl teithio

Mae gorchuddion wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau ac mewn ystafelloedd aros, oni bai oni bai bod ganddynt esgus rhesymol dros beidio â gwneud hynny, megis anabledd neu ddioddef anawsterau anadlu. Mae rhagor o wybodaeth am amgylchiadau lle nad oes angen gorchuddion wynebau ar gael yn y canllawiau ar gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

A allaf i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd â'm plant i'r ysgol?

Gallant, ond gwnewch yn siwr ei fod yn deithiwr cyfrifol os gwelwch yn dda, yn cynllunio ymlaen llaw a defnyddio ein gwiriwr capasiti os ydych yn teithio ar y trên.

Mae trenau a bysiau yn rhedeg llai o wasanaethau ar hyn o bryd ac mae llai o gapasiti oherwydd ymbellhau corfforol, felly cofiwch hyn wrth gynllunio eich taith.

Ystyriwch gerdded neu feicio lle y bo'n bosibl.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch plant yn dilyn y canllawiau ar deithio ar gludiant cyhoeddus i'n helpu i'ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a'n staffmor ddiogel â phosibl.

Noder y bydd angen i blentyn neu berson ifanc 11 oed neu drosodd wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau ac mewn ystafelloedd aros. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n canllawiau yma

A all fy mhlentyn ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i'r coleg?

Gallant, ond gwnewch yn siwr ei fod yn deithiwr cyfrifol os gwelwch yn dda, yn cynllunio ymlaen llaw a defnyddio ein gwiriwr capasiti os ydych yn teithio ar y trên.

Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae llai o gapasiti oherwydd rheolau cadw pellter, felly cofiwch gadw hyn mewn cof wrth gynllunio eich taith. 

Ystyriwch gerdded neu feicio lle y bo'n bosibl.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn dilyn y canllawiau isod i'n helpu i'w cadw nhw, eu cyd-deithwyr a'n staff mor ddiogel â phosibl:

 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser ar bwys bobl eraill 
 • wynebu i ffwrdd oddi wrth bobl y tu allan i'ch cartref 
 • osgoi cyffwrdd ag awrynebau cymaint â phosibl 
 • osgoi bwyta yn ystod y daith, os oes modd 
 • golchi eich dwylo'n drylwyr neu defnyddio hylif diheintio gwylo cyn ac ar ôl teithio

Mae gorchuddion wynebau yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau a mewn ystafelloedd aros, oni bai bod ganddynt esgus rhesymol dros beidio â gwisgo un, megis anabledd neu ddioddef anawsterau anadlu. Mae rhagor o wybodaeth am amgylchiadau lle nad oes angen gorchuddion wynebau ar gael yng n ganllawiau Llywodraeth Cymru ar orchuddion wynebau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Rwy'n poeni am anfon fy mhlentyn ar gludiant cyhoeddus oherwydd y risgiau o ddal Covid-19. Pa fesurau sydd yn eu lle i helpu i'w cadw'n ddiogel?

Mae'r coronafeirws wedi newid y ffordd rydyn ni i gyd yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac rydyn ni'n gweithio'n galed er mwyn i chi allu teithio mor ddiogel â phosib.

Er mwyn helpu i'w cadw nhw, eu cyd-deithwyr a'n staff mor ddiogel â phosibl, gwnewch yn siŵr eu bod yn dilyn y canllawiau isod:

• gwisgwch gorchudd wyneb oni bai eu bod wedi'u eithro. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchuddion wyneb maint priodol i wneud yn siŵr eu bod yn rhoi'r amddiffyniad angenrheidiol -  canllawiau ar orchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus

 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser ar bwys bobl eraill 
 • wynebu i ffwrdd oddi wrth bobl y tu allan i'ch cartref 
 • osgoi cyffwrdd ag awrynebau cymaint â phosibl 
 • osgoi bwyta yn ystod y daith, os oes modd 
 • golchi eich dwylo'n drylwyr neu defnyddio hylif diheintio gwylo cyn ac ar ôl teithio

Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae ardaloedd sy'n dod i gysylltiad agos â theithwyr a staff, megis handlenni, rheiliau gafael, peiriannau tocynnau a changhennau yn cael eu glanhau'n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion a argymhellir yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

A fydd angen i'm plentyn wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae'n rhaid i blant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau, os ydynt dros 11 oed oni bai eu bod yn anabl neu'n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchuddion wyneb maint priodol i wneud yn siŵr ei fod yn rhoi'r amddiffyniad angenrheidiol. 

Ar gyfer anableddau cudd, gall y cortyn blodau'r haul hefyd fod yn ffordd gynill o ddangos i bobl, gan gynnwys staff a chyd-deithwyr, y gall fod angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

 

A oes angen i'r orchudd wyneb fod yn un 3 haen?

Na, nid oes angen iddi fod yn 3 haen, ond mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf y math hwn o gorchudd wyneb lle y bo'n bosibl, gan mai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o lawer o ran lleihau lledaeniad posibl coronafeirws. Mae'n rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb addas ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwneud hynny.

Sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen 
Canllaw cam wrth gam i wneud gorchudd anfeddygol, 3 haen, yn y cartref.

 

A fydd plant yn cael eu gwrthod yn teithio os na fyddant yn gwisgo gorchudd wyneb? 

Os ydych yn teithio heb wisgo gorchudd wyneb gallech gael dirwy neu gael eich rhwystro rhag teithio. Nid yw hyn yn wir yn achos teithwyr sy'n cael eu cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb sy'n cynnwys: 

• plant dan 11 oed
• y rhai sy'n dioddef anawsterau anadlu 
• pobl anabl

Er mwyn osgoi hyn, rydym yn gofyn i deithwyr ein helpu drwy ddilyn y canllawiau diweddaraf i gadw'r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel ag sy'n bosibl i gyd-deithwyr a'n staff.

 

Mae fy mhlentyn yn dioddef o bryder, oes rhaid iddo wisgo gorchudd wyneb?

Na, does dim angen iddo wisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na all rhai teithwyr wisgo gorchuddion wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol - oedran, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae'r rhai sy'n dioddef gof-bryder wedi'u cynnwys yn yr eithriadau.  

Ar gyfer anableddau cudd, gall y cortyn blodyn haul ddangos i bobl, gan gynnwys staff a chyd-deithwyr, y gall fod angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

Mae fy mhlentyn yn cael anawsterau anadlu; a oes rhaid iddynt wisgo gorchudd wyneb?

Na, maen nhw'n cael eu cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na all rhai teithwyr wisgo gorchuddion wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol - oedran, anabledd ac anawsterau anadlu. 

Ar gyfer anableddau cudd, gall y cortyn blodyn haul ddangos i bobl, gan gynnwys staff a chyd-deithwyr, y gall fod angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

A fydd angen i'm plentyn wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn yr arhosfan bysiau?

Na, does dim rhaid iddyn nhw wisgo'r wyneb nes eich bod yn paratoi i fwrdd y bws. Dim ond tra byddwch yn teithio ar gerbydau trafnidiaeth gyhoeddus y mae gorchuddion wyneb yn orfodol. . Nid yw hyn yn wir yn achos teithwyr sy'n cael eu cynghori i beidio â gwisgo wyneb sef: 

• plant dan 11 oed
• y rhai sy'n dioddef anawsterau anadlu 
• pobl anabl

Bydd disgwyl iddyn nhw ddilyn y canllawiau ymbellhau corfforol a gwneud yn siwr bod eu dwylo'n lân cyn iddyn nhw mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus

Na, does dim rhaid iddyn nhw wisgo'r wyneb nes eich bod yn paratoi i fwrdd y bws. Dim ond tra byddwch yn teithio ar gerbydau trafnidiaeth gyhoeddus y mae gorchuddion wyneb yn orfodol.  ...

A fydd angen i'm plentyn wisgo gorchudd wyneb wrth aros am drên?

Bydd angen iddyn nhw wisgo gorchudd wyneb wrth aros am drên mewn mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd. Nid yw hyn yn wir yn achos teithwyr sy'n cael eu cynghori i beidio â gwisgo wyneb sef: 

• plant dan 11 oed
• y rhai sy'n dioddef anawsterau anadlu 
• pobl anabl

Bydd disgwyl iddyn nhw ddilyn y canllawiau ymbellhau corfforol a gwneud yn siwr bod eu dwylo'n lân cyn iddyn nhw mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Mae fy mhlentyn yn teithio mewn tacsi, a fydd angen iddo wisgo gorchudd wyneb?

Oes, bydd angen iddynt wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod wedi'u heithrio rhag gwneud hynny. Rhowch wybod i'ch gweithredwr tacsi ymlaen llaw os oes gan eich plentyn eithriad/esgus rhesymol i beidio â gwisgo gorchudd wyneb.

Mae rhai myfyrwyr, gan gynnwys y rhai sydd ag anghenion cymorth ychwanegol, yn dibynnu ar drosglwyddiadau tacsi neu gerbydau llogi preifat i gyrraedd yr ysgol neu'r coleg. Pan fydd cerbydau'n cael eu defnyddio at y diben hwn yn unig, yn yr fath modd â gwasanaethau bysiau a choetsys ysgolion penodedig, nid oes angen gofynion ymbellhau corfforol. 

Argymhellir hefyd, mewn tacsis a cherbydau hurio preifat, bod myfyrwyr yn teithio yn y sedd gefn yn unig.
 

 

Mae fy mhlentyn yn fyddar, fydda i'n gallu tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu âg ef?

Gallwch, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi bod sefyllfa pawb yn wahanol, ac yn yr achos hwn byddwch yn gallu tynnu eich gorchudd wyneb os bydd angen i chi gyfathrebu â'ch plentyn yn ystod eich taith.

 

A fydd fy mhlentyn yn gallu tynnu â'u gorchudd wyneb i fwyta neu yfed ar drafnidiaeth gyhoeddus? 

Gall eich plenty dynnu ei orchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw'n rhesymol angenrheidiol-er enghraifft, os oes ganddo anghenion meddygol. 

Holwch eich gweithredwr bws neu drên yn gyntaf i weld a yw'n caniatau bwyd a diod.

 

Os bydd fy mhlentyn yn dechrau teimlo'n sâl wrth deithio, a fydd yn gallu cael tynnu ei orchudd ei wyneb?

Bydd hynny'n iawn os yw'n dechrau teimlo'n sâl, bod pryder am ei iechyd a'i lles neu os oes angen cymryd meddyginiaeth angenrheidiol. Cofiwch hysbysu aelod o staff cyn gynted â phosibl os oes angen cymorth meddygol ar eich plentyn, ond ceisiwch gadw pellter corfforol lle bynnag y bo'n bosibl.

Os ydyn nhw'n teimlo'n anhwylus cyn ddechrau ar eu taith, rydyn ni'n gofyn iddyn nhw beidio â theithio.

 

Ble galla I gael cortyn blodyn haul?

Ar gyfer anableddau cudd, gall y cortyn blodyn haul ddangos i bobl, gan gynnwys staff a chyd-deithwyr, y gall fod angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

A fydd angen i'm plentyn wisgo menig wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Na, does dim rhaid iddyn nhw wisgo menig, mae'n ddewis personol. Gofynnwn i bob teithiwr barhau i ddilyn canllawiau'r llywodraeth ar olchi eu dwylo'n rheolaidd cyn ac ar ôl teithio, a defnyddio hylif diheintio dwylo pan fyddant ar gael.


A fydd eu tymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Na, ni fydd eu tymheredd yn cael ei gymryd cyn iddynt ddefnyddio trafnidiaeth gyheoddus. Os oes ganddyn nhw dymheredd uchel neu os ydyn nhw'n dangos unrhyw symptomau o'r coronafeirws, peidiwch â gadael iddyn nhw deithio.


A fydd yn rhaid i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb?

Efallai bydd rhai yn dewis gwisgo gorchudd wyneb ac eraill ddim. Y gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus sy'n gyfrifol am benderfynu a ddylai aelodau o staff wisgo gorchudd wyneb ac mae'n bosibl hefyd y bydd rhai o'r staff wedi'u heithrio. Mae'n dibynnu ar eu dyletswyddau a faint o gysylltiad sydd ganddynt â chwsmeriaid, ac a oes modd cadw pellter. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â'r gweithredwr yn uniongyrchol.

 

Beth ddylwn i wneud i sicrhau bod fy mhlentyn yn defnyddio ei orchudd wyneb yn  iawn?

Mae'n bwysig cofio, hyd yn oed os gorchuddir eu geg a'r trwyn, y gallant ledaenu'r firws o hyd os nad ydynt yn golchi eu dwylo'n rheolaidd. Felly, rydym yn argymell eu bod yn golchi eu dwylo'n drylwyr cyn ac ar ôl iddynt deithio, a'u bod yn defnyddio hylif diheintio dwylo addas.

Wrth i'ch plenty wisgo ei orchudd wyneb, dylid:

• gofalu fod eu dwylo'n hollol lân
• osgoi cyffwrdd â man blaen eu gorchudd 
• sicrhau ei fod yn gorchuddio ei drwyn a'i geg yn ddiogel 
• clymu neu blygu unrhyw ddarnau rhydd yn dynn

Ar ôl iddynt orchuddio eu hwyneb, dylen nhw geisio osgoi cyffwrdd â'u hwyneb, eu trwyn, eu ceg a'u llygaid  mwyach, gan gynnwys hyd yn oed os ydynt yn gwisgo menig.

Wrth tynnu’r gorchudd wyneb, dylech:

• osgoi cyffwrdd â man blaen eich gorchudd   
• ei storio mewn bag plastig hyd nes y cewch gyfle i'w olchi 
• golchi eich dwylo'n drylwyr am o leiaf 20 eiliad gyda sebon a dŵr, lle bynnag y bo'n bosibl neu ddenyddio hylif diheintio dwylo addas 

Os ydynt yn defnyddio gorchudd wyneb neu fenig untro, gwnewch yn siŵr eu bod yn gwaredu eu gwastraff yn gyfrifol ac yn ddiogel, a hynny gartref os oes modd. Mae taflu ysbwriel yn drosedd ac yn peryglu eraill, yn enwedig gweithwyr allweddol fel ein casglwyr sbwriel a'n glanhawyr strydoedd

 

Sut ydw i'n cadw gorchudd wyneb fy mhlentyn yn  lân?

Gallwch olchi'r gorchuddion wyneb gyda gweddill eich golch gan ddefnyddio eich powder golchi arferol. Efallai y bydd gan rhai gwerthwyr/cwmniau yn darparu cyfarwyddiadau gochi arbennig gyda rhai gorchuddion wyneb.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo'n drylwyr ar ôl i chi ddal gorchudd wyneb sydd wedi'i ddefnyddio a cheisiwch osgoi cyffwrdd a'ch wyneb a'ch llygaid. Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod yn defnyddio cynyrchion glanhau addas i glanhau unrhyw fannau lle mae'n bosibl bod y gorchudd wyneb a ddefnyddiwyd gennych wedi cyffwrdd a nhw, fel y bwrdd, y cadair neu'r ddodrefn cegin.

 

Sut galla i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth cyhoeddus yn lân?

Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau'n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Caiff mannau sy'n cael eu defnyddio'n helaeth megis byrddau, handlenni ac lle mae teithwyr gyffwrdd  yn aml eu glanhau'n yn rheolaidd ac yn drylwyr, mae hyn yn cynnwys gorsafoedd. 

Mae cadw staff rheng flaen mor ddiogel â phosibl hefyd yn un o'n prif flaenoriaethau, ac rydym yn gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus i sicrhau bod staff a theithwyr yn cael eu cadw mor ddiogel â phosibl.


Pa gynhyrchion glanhau sy'n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae ardaloedd sy'n dod i gysylltiad agos â theithwyr a staff, megis handlenni, rheiliau gafael, peiriannau tocynnau a breichiau cadeiriau yn cael eu glanhau'n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion a argymhellir yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Ble galla i ddod o hyd i restr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

Mae rhestr lawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach