Windfarm

Cyflawni polisïau Llywodraeth Cymru

Mae TrC yn cyflawni polisïau Llywodraeth Cymru ac rydym ni am greu rhwydwaith trafnidiaeth y mae pobl Cymru’n falch ohono.  

Rydym ni’n sefydliad Cymru gyfan, ac rydym ni’n defnyddio ein dealltwriaeth leol er budd ein cwsmeriaid. Fe wnaethom ni agor ein Huned Fusnes yng Ngogledd Cymru yn 2018.


Ffyniant i Bawb – y strategaeth genedlaethol i Gymru

Rydym yn chwarae ein rhan yn cyflawni Ffyniant i Bawb – y strategaeth genedlaethol i Gymru – a'r Cynllun Gweithredu Economaidd.  


Gallwch ddarllen mwy am y cynnydd rydym ni’n ei wneud yn unol â pholisïau allweddol ar dudalennau 28 a 29 ein hadroddiad blynyddol a datganiadau ariannol – 2018/19.
 

Ken ‘Mae buddsoddiad cyhoeddus â phwrpas cymdeithasol hefyd yn rhan hanfodol o’n dull gweithredu ar gyfer y rheilffyrdd, ac mae’n cyd-fynd â’n Cynllun Gweithredu Economaidd.  Rydym ni’n benderfynol o weld ein buddsoddiad yn sbarduno economi Cymru, yn sicrhau'r cyfleoedd gorau posib i fusnesau Cymru, yn datblygu sgiliau lleol ac yn creu a chefnogi cynifer o swyddi lleol â phosib.’

Ken Skates AM
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth


Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
Mae gweithgareddau TrC hefyd yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).
Fe wnaethom ni benodi Partneriaid Datblygu Seilwaith i’n Fframwaith Cyflawni Seilwaith Trafnidiaeth Gynaliadwy yn 2018 i sicrhau bod mwy o gyflenwyr lleol yn elwa o’n buddsoddiadau.

Sophie Howe ‘Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth galon y fasnachfraint rheilffyrdd i Gymru a’r gororau.  Rwyf wedi fy nghalonogi gan gynlluniau Trafnidiaeth Cymru i gyfrannu at Gymru lewyrchus drwy roi cyfleoedd gwaith i fusnesau bach, mentrau cymdeithasol a chyfrannu at Gymru gydnerth drwy addo y bydd yr holl ynni ar gyfer gorsafoedd a llinellau uwchben yn dod o ynni di-garbon.  Wrth fapio’r cyfraniadau i’r saith nod llesiant, rwy’n falch o weld bod Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno ei ymrwymiad ar ffurf dyluniad tryloyw, hawdd ei adnabod.’

Sophie Howe 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru


Gallwch ddarllen mwy am sut rydym ni’n alinio â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar hyn o bryd ar dudalennau 30 a 31 ein hadroddiad blynyddol a datganiadau ariannol – 2018/19.

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach