Building our Metro

Adeiladu ein Metro

Y Metro yw'r uwchraddiad mwyaf i system trafnidiaeth gyhoeddus Cymru ers cenedlaethau. Byddwn yn cyflawni'r prosiect yn ofalus ac yn ystyriol gyda'n partneriaid dethol, er mwyn i chi gael y system trafnidiaeth gyhoeddus rydych chi'n ei haeddu

Y gwaith wedi dechrau

Rydyn ni wedi dechrau gweithio ar y Metro, system trafnidiaeth gyhoeddus integredig a fydd yn trawsnewid ein ffordd o deithio. Bydd yn cynnwys trenau tram trydan newydd sbon, gwasanaethau amlach a chyflymach, a gorsafoedd wedi'u huwchraddio neu rai hollol newydd. 


Bydd y Metro'n cael ei lansio yn 2023 a bydd angen gwneud gwaith ar raddfa ddigyffelyb, o drydaneiddio dros 170km o gledrau ar gyfer ein trenau tram trydan newydd, i adeiladu nifer o orsafoedd newydd sbon, yn ogystal ag uwchraddio cyfleusterau sy'n bodoli'n barod. 


Rydyn ni'n gweithio gyda phartneriaid sydd wedi cael eu dewis yn ofalus i gyflawni'r cynllun hwn a byddwn yn gwneud ein gwaith gan fod mor ofalus ac ystyriol â phosib er mwyn y 50,000 o bobl yr amcangyfrifir eu bod yn byw o fewn 200 metr i'n rheilffyrdd, a'r amgylchedd. 

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi

Er mwyn cyflenwi'r Metro, bydd rhywfaint o darfu i ddechrau. Mae hyn yn cynnwys newidiadau i'n gwasanaethau, cau ffyrdd, a gwaith peirianyddol a chlirio llystyfiant dros nos.


Bydd hefyd angen i ni gynnal ein rheilffyrdd ar ôl cwblhau'r Metro. Felly byddwch yn ein gweld eto yn y dyfodol pan fyddwn yn dychwelyd i reoli llystyfiant wrth ymyl y cledrau, i newid traciau, ac i drwsio pontydd pan fydd cerbydau uchel wedi achosi difrod iddynt. 


Byddwn yn ysgrifennu ymlaen llaw at drigolion a busnesau y bydd ein gwaith yn effeithio arnynt, ond oherwydd y bydd angen i ni ymateb ar fyr rybudd i rai achosion – er enghraifft taro pontydd – ni fyddwn yn gallu rhoi gwybod i chi bob amser. 

Cadw mewn cysylltiad

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am amhariadau a tharfu posib a achosir gan ein gwaith helaeth yn datblygu system trafnidiaeth gyhoeddus Cymru;

  •  

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach