Gyda'r cwsmer

Ein Dull Gweithredu

Mae ein dull cynaliadwy a moesegol yn rhoi pobl yn gyntaf ac yn cyfrannu at ein cynaliadwyedd hirdymor

Teithio Llesol

 

 

Datblygu Cynaliadwy

LOrem Ipsum

   

Lorem Ipsum

Mae Trafnidiaeth Cymru’n cydnabod pwysigrwydd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

 

 

Rydym yn ymrwymo’n llwyr i amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

       

Partneriaeth Gymunedol

 

 

Diogelwch

LOrm ipsum

   

Worker on platform

Rydym yn cydnabod Undebau Llafur fel rhan bwysig o’r broses o greu ein sefydliad

 

 

Diwydiant trafnidiaeth diogel, hapus ac iach

       

Partneriaethau Cymunedol

 

 

Amrywiaeth a Chydraddoldeb

lorem

   

Women driving train

Yr ydym yn tyfu ac yn chwilio am ffyrdd o ymgysylltu'n well â'n cwsmeriaid, ein rhanddeiliaid, y cyhoedd a chymunedau lleol

 

 

Rydym yn ymrwymo i hybu amrywiaeth a chydraddoldeb

       

Caffael

 

 

Yr Amgylchedd

Procurement

   

People walking in hills

Yr ydym yn cydweithio'n agos â grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol

 

 

Ddatgarboneiddio ein rhwydweithiau trafnidiaeth

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach