Gorchuddion wyneb

Gorchuddion wyneb

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.  

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw eich unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.

 

Rydyn ni’n gweithio’n galed:

  • i sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu teithio i'r gwaith ac oddi yno
  • i’ch galluogi chi i wneud teithiau hanfodol, fel siopa am nwyddau hanfodol neu anghenion meddygol
  • i gadw staff yn ddiogel

 

Gwisgwch rywbeth i guddio eich wyneb

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo cyn mynd i mewn i’r orsaf neu cyn mynd ar y bws neu’r trên.

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr yma
 

Gwisgo gorchuddion wyneb ar ein trenau yn Lloegr

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr. Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Cadwch eich pellter

Cadwch 2 fetr oddi wrth bobl eraill yn ystod eich teithiau hanfodol, lle bynnag y bo hynny’n bosibl.
Gwnewch y canlynol os ydych chi o fewn 2 fetr i bobl eraill:

  • osgoi cyswllt corfforol
  • ceisio wynebu oddi wrth bobl eraill
  • treulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill 

Mae dal angen i chi gadw 2 fetr oddi wrth bobl eraill lle bo hynny’n bosibl, osgoi cyswllt corfforol, ceisio wynebu oddi wrth bobl eraill a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill. 

Golchi eich dwylo, osgoi cyffwrdd eich wyneb a chadw pellter o 2 fetr oddi wrth bobl eraill yw’r ffyrdd gorau o atal y feirws rhag lledaenu.


Helpwch ni drwy olchi’ch dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 

Rydyn ni’n glanhau mwy er mwn sicrhau bod eich teithiau hanfodol chi mor ddiogel â phosibl.
Helpwch ni:

  • drwy olchi’ch dwylo’n drwyadl gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd.
  • drwy ddod â’ch hylif diheintio dwylo eich hun os gallwch chi.

 
Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach