Gorchuddion wyneb

Gorchuddion wyneb

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus

Gwisgwch rywbeth i guddio eich wyneb

Mae gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfraith yng Nghymru. Mae'n rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb ar ein holl wasanaethau drwy gydol eich taith, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.  

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenaus oni bai eich bod wedi'ch eithrio, i helpu i atal coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff. Mae gorchuddion wyneb yn orfodol lle gall ymbellhau corfforol fod yn anodd ei gyflawni megis ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen cyn:

  • mynd i mewn i faes parcio gorsaf drenau
  • mynd i mewn i orsaf
  • mynd ar lwyfan
  • defnyddio ystafell aros
  • mynd ar eich bws neu'ch trên

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein cynllun nodiadau eithrio personol newydd yma.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr yma
 

Wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb?

Os credwch eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, gallwch wneud cais am nodyn eithrio wedi'i bersonoli yma.
 

Gwisgo gorchuddion wyneb ar ein trenau yn Lloegr

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr. Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

 

 

Cadwch eich pellter

Arhoswch ar wahân i eraill lle bynnag y bo modd ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Gwisgwch gorchudd wyneb a cheisiwch:
• osgoi cyswllt corfforol
• wynebu oddi wrth bobl eraill
• cadwch yr amser a wariwch ger pobl eraill cyn gynted â phosibl 


Helpwch ni drwy olchi’ch dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 

Rydyn ni’n glanhau mwy er mwn sicrhau bod eich teithiau hanfodol chi mor ddiogel â phosibl.

Helpwch ni:

  • drwy olchi’ch dwylo’n drwyadl gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd.
  • drwy ddod â’ch hylif diheintio dwylo eich hun os gallwch chi.

 
Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach