Metro

Metro Gogledd Cymru

Bydd Metro Gogledd Cymru yn ei gwneud hi'n haws ac yn gyflymach i deithio rhwng Arfordir Gogledd Cymru, Glannau Dyfrdwy a Glannau Mersi, a bydd yn gwella’r cysylltiadau rhwng bysiau a'r rheilffordd.

Rydyn ni wrthi’n gweithio ar gamau cychwynnol Metro Gogledd Cymru, sy'n werth miliynau o bunnau, i osod y sylfeini ar gyfer trawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau yng Ngogledd-dwyrain Cymru.


Bydd Metro Gogledd Cymru hefyd yn creu cyfleoedd cyffrous ar gyfer swyddi a hamdden ledled Gogledd Cymru a Lloegr. Mae hefyd yn rhan hollbwysig o weledigaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu economi'r rhanbarth a’i chysylltu â Phwerdy Gogledd Lloegr.


Pa welliannau allwch chi ddisgwyl eu gweld?
Rydyn ni eisoes wedi dechrau gwella’r gwasanaethau yng Ngogledd Cymru.
Ym mis Mai 2019, fe wnaethon ni lansio ein gwasanaeth newydd rhwng Lerpwl a Wrecsam drwy Halton Curve, gan wella’r cysylltiadau rhwng Lerpwl a Gogledd Cymru.  


O fis Rhagfyr 2021 ymlaen, byddwn ni'n cynyddu nifer y gwasanaethau ar Linell Borderlands rhwng Wrecsam a Bidston i ddau yr awr, a hynny gyda threnau Metro wedi’u hailadeiladu'n llwyr. Bydd y trenau hyn yn darparu gwasanaeth cyflymach a mwy o gapasiti, yn ogystal â chyfleusterau gwell ar y trenau, gan gynnwys system awyru a theithiau cyflymach.


O fis Rhagfyr 2022 ymlaen, byddwn ni’n cyflwyno gwasanaethau uniongyrchol rhwng Lerpwl a Llandudno drwy Arfordir Gogledd Cymru, a rhwng Lerpwl a Chaerdydd drwy Wrecsam.


Gwella’r cysylltiadau
Rydyn ni'n gweithio ar gynlluniau i wella ein gorsafoedd, gan ei gwneud hi’n haws i newid rhwng y rheilffordd a’r gwasanaeth bws yn Wrecsam Cyffredinol, a rhwng gwasanaethau Arfordir Gogledd Cymru a Rheilffordd Borderlands yn Shotton. 
Rydyn ni hefyd yn datblygu cynlluniau i wella trafnidiaeth gyhoeddus i/o Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy ac Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn ehangach, er mwyn darparu cyfleoedd gwell i bobl a busnesau lleol.

 

Lee Robinson

"Dros y blynyddoedd nesaf, bydd Trafnidiaeth Cymru yn gwella ac yn ehangu’r rhwydwaith trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru wrth i ni gydweithio â phartneriaid i wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Metro Gogledd Cymru, a chreu rhwydwaith trafnidiaeth integredig ar gyfer Cymru gyfan. Bydd ein huned fusnes yng Ngogledd Cymru yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o wneud yn siŵr bod y rhwydwaith yn bodloni anghenion lleol a rhanbarthol"

Lee Robinson,

Cyfarwyddwr Datblygu TrC ar gyfer Gogledd Cymru

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach