Performance

Perfformiad

Rydyn ni’n gwella’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Darllenwch wybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydyn ni’n gweithio a’n llwyddiannau.

Hydref

Mae’r hydref bob amser yn gyfnod heriol i’r rheilffyrdd, ac er gwaethaf gwaith caled gan dimau ledled Cymru, yn aml iawn mae’n effeithio’n sylweddol ar ein cwsmeriaid. Yr ydym ni wedi cymharu’r data o Hydref 2019 hyd yn hyn, a Hydref 2018, er mwyn gweld yr effaith y mae ein gwaith paratoi wedi’i chael ar y gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu. Mae amodau’r hydref a’r gaeaf yn dal i effeithio arnom ni a’n cwsmeriaid, ond dyma beth yw ein data cymharol hyd yn hyn.

Hydref

Hydref 2019 Adolygiad ar y Cyd o Baratoadau a Chyflawniad Tymor yr Hydref

Gwybodaeth Atodol Adolygiad ar y Cyd o Baratoadau a Chyflawniad Tymor yr Hydref

 

Perfformiad y rheilffyrdd

Mae ein teithwyr yn haeddu gwasanaeth safonol, dibynadwy a phrydlon, felly rydym wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad - unigryw i TrC - sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwell profiad i’n teithwyr. 

Yn y gorffennol, câi targedau rheilffordd eu mesur gan Fesurau Perfformiad Cyhoeddus a oedd yn golygu y byddai’n dderbyniol i drên fod yn hwyr am y rhan fwyaf o siwrnai dim ond iddo gyrraedd ar amser yn yr orsaf olaf yr oedd i fod i stopio ynddi. Yn aml, câi hyn ei gyflawni drwy beidio â stopio mewn gorsafoedd lle’r oedd trên i fod i alw er mwyn ‘dal i fyny’ â'r amserlen.

Nid yw TrC yn credu bod gweithredu fel hyn yn iawn i’n teithwyr, felly rydym yn mesur dau darged hanfodol, i helpu i wella’n gwasanaethau ni a siwrneiau cwsmeriaid: Amser mae Teithwyr yn ei Golli a Ffurfiannau Byr 

Mesur newydd yw Amser mae Teithwyr yn ei Golli sy’n mesur pa mor hwyr ar gyfartaledd yw trên mewn nifer o orsafoedd y mae i fod i alw ynddynt ar siwrnai. Mae hyn yn caniatáu inni dracio profiadau ein cwsmeriaid gyda'r nod o sicrhau bod teithwyr yn cyrraedd pen eu taith ar amser. 
 
Mae Ffurfiannau Byr yn ystyried capasiti ac yn mesur canran y gwasanaethau sy’n gweithredu islaw’r capasiti sy’n ofynnol ar yr amserlen. 

Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid ac rydym yn credu bod y targedau newydd hyn yn sicrhau na fydd teithwyr yn dioddef yn gyson am fod gwasanaethau’n cael eu canslo a threnau ddim yn stopio mewn rhai gorsafoedd ar gyfnodau o darfu ar y gwasanaeth.
 

Ystadegau dangosol perfformiad y cyfnod cyfredol

Adolygir rhai gwasanaethau penodol sy'n effeithio ar ddigwyddiadau gyda Network Rail a Thradfnidiaeth Cymru, ac felly mae angen ymchwilio iddynt yn drylwyr cyn datrys. Oherwydd hyn, mae canlyniadau perfformiad yn ddangosol dim ond pan gânt eu cyhoeddi gyntaf ar y wefan a gallant fod ychydig yn wahanol lan at 4 wythnos yn ddiweddarach pan gaiff digwyddiadau adolygedig o'r fath eu datrys.

 

Ystadegau Perfformiad y Cyfnod Blaenorol

 

 

 

 

Arolwg o fodlonrwydd cwsmeriad

Arolwg o fodlonrwydd cwsmeriad Mai 2019

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach