Map of Bangor

Modelau trafnidiaeth

Mae Trafnidiaeth Cymru yn datblygu modelau trafnidiaeth (cynrychioliadau cyfrifiadurol o’r system drafnidiaeth) ar gyfer Cymru gyfan. Bydd ein modelau yn cynrychioli’r prif ddulliau trafnidiaeth, megis car, bws a thrên, ac yn cynnwys gwybodaeth am y teithiau mae pobl yn eu gwneud gan ddefnyddio pob modd o drafnidiaeth. 

Bydd y modelau trafnidiaeth yn: 

  • Rhoi gwell syniad i ni o sut mae’r rhwydwaith trafnidiaeth yn gweithio 
  • Ein galluogi i asesu effeithiau tebygol gwahanol senarios datblygu ar drafnidiaeth, megis ble mae cartrefi newydd yn cael eu hadeiladu 
  • Darparu ffordd syml o brofi amrywiaeth o atebion trafnidiaeth newydd fel y gallwn ni gynnig cynlluniau sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl 

Pam mae angen i chi gyfweld â phobl mewn gorsafoedd bws a rheilffordd? 
Mae’n bwysig ein bod ni’n deall ble a pham mae pobl yn teithio. Yr unig ffordd o ddeall hyn yn iawn yw trwy ofyn! Mae gwybodaeth gywir a chyfredol am batrymau teithio pawb yn ein galluogi i greu modelau trafnidiaeth sy’n gwbl gynrychiadol o’r sefyllfa go iawn yng Nghymru.

Beth fyddwch chi’n ei wneud â’r atebion y bydd pobl yn eu rhoi?
Bydd atebion i gannoedd o gyfweliadau ac arolygon ledled Cymru yn cael eu cyfuno ag ystod eang o setiau data eraill i ddarparu darlun clir o ble, pryd, pam a pha mor aml mae pobl yn teithio. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i greu ein modelau trafnidiaeth. 
Bydd yr holl ddata yn cael ei gadw a’i reoli yn unol â’n polisi preifatrwydd. I weld y datganiad preifatrwydd, dilynwch y ddolen hon:
https://tfw.gov.wales/cy/datganiad-preifatrwydd 

Os bydd cyfwelydd yn dod ataf i, oes rhaid i mi ateb cwestiynau’r cyfweliad?
Er bod yr arolygon a’r cyfweliadau yn gwbl wirfoddol, byddem yn ddiolchgar am eich amser ac am y wybodaeth y gallwch ei darparu. Bydd pob ymateb yn helpu i wneud ein modelau trafnidiaeth yn fwy cynrychiadol.


Pa fathau o ddata ydych chi’n eu casglu?
Rydym yn casglu amrywiaeth eang o ddata, gan gynnwys data symud o rwydweithiau ffonau symudol, cyfrifiadau traffig, cyfrifiadau teithwyr a data o gyfweliadau teithwyr. O’u cyfuno, bydd y data hwn yn darparu cynrychiolaeth dda o batrymau teithio yng Nghymru ar hyn o bryd.

Pwy sy’n adeiladu’r modelau trafnidiaeth?
Mae Trafnidiaeth Cymru yn gyfrifol am ddatblygu’r modelau trafnidiaeth ar ran Llywodraeth Cymru. Yn dilyn proses dendro gystadleuol, mae Trafnidiaeth Cymru wedi dyfarnu contractau i WSP a Jacobs i helpu i greu’r modelau. 

Pryd fydd y modelau trafnidiaeth yn cael eu cwblhau?
Cafodd y model trafnidiaeth ar gyfer y De-ddwyrain ei ddatblygu gan Lywodraeth Cymru rhwng 2015 a 2017 ac mae’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Bydd y modelau trafnidiaeth ar gyfer gweddill Cymru yn cael eu cwblhau erbyn diwedd 2020.

Pwy fydd yn berchen ar y modelau trafnidiaeth?
Llywodraeth Cymru fydd yn berchen ar y modelau trafnidiaeth. Trafnidiaeth Cymru sy’n gyfrifol am eu datblygiad ac am sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru.