Tacsis

  

Mae coronafeirws wedi newid y ffordd rydyn ni gyd yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac rydyn ni’n gweithio’n galed fel y gallwch chi deithio mor ddiogel a phosib.

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau oni bai eich bod wedi'ch eithrio, i helpu i atal coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff. Amddiffyn eich hun ac eraill.

Teithio’n cyfrifol

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn yr amseroedd anodd yma a helpwch ni i’ch helpu chi trwy ddilyn ein cyngor Teithio’n Saffach syml.

Gallwch darganfod mwy am Teithio’n Saffach yn ogystal â’n haddewid i chi yma

Defnyddio tacsis neu gerbydau hurio preifat

Gallwch ddefnyddio tacsis a cherbydau hurio preifat. Bydd eich gweithredwyr lleol yn gallu dweud wrthych chi am y gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig ar hyn o bryd, a’r mesurau sydd ar waith i helpu gyda chadw pellter cymdeithasol.

Mewn rhengoedd tacsi 

Ceisiwch gadw 2 fetr ar wahân i eraill

Dilynwch gyngor y gyrrwr

Dilynwch gyngor y gyrrwr. Bydd eich gyrrwr yn gallu dweud wrthych chi pa fesurau sydd ar waith i wneud yn siŵr eich bod chi’n gallu teithio mor ddiogel â phosibl. Efallai y gofynnir i chi eistedd yn y sedd gefn i’r chwith os ydych chi’n teithio are eich pen eich hun, er engraifft

Dylech osgoi rhannu tacsi â rhywun nad yw’n byw gyda chi neu sy'n rhan o'ch swigen cymdeithasol

Dylech osgoi rhannu tacsi ag unrhyw un nad yw’n byw gyda chi neu sydd yn eich swgen cymdeithasol, ac wynebu oddi wrth y gyrrwr lle bynnag y bo hynny’n bosibl. Lle nad yw hyn yn bosibl, os ydych chi'n dod o fewn 2 fetr i rai eraill, os gwelwch yn dda:

 • osgoi cyswllt corfforol
 • ceisiwch wynebu i ffwrdd o bobl eraill
 • cadwch yr amser rydych chi’n ei dreulio o fewn 2 fetr i bobl eraill mor fyr â phosib
 • ystyried gwisgo gorchudd wyneb fel mesur rhagofalus
 • gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
   

Gorchuddio’ch wyneb

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau i helpu i atal y coronaidd rhag lledaenu i deithwyr a staff eraill oni bai eich bod wedi'ch eithrio. Mae gorchuddion wyneb yn orfodol lle gall ymbellhau corfforol fod yn anodd ei gyflawni megis ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen o'r blaen:

 • mynd i mewn i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i mewn i orsaf
 • mynd ar lwyfan
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar eich bws neu'ch trên

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb yma
 

Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl teithio

Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio mewn tacsi neu gerbyd hurio preifat.

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach