Tacsis

  

Cadwch yn ddiogel, gwnewch eich gwaith cartref a byddwch yn deithiwr cyfrifol.

Peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl.

Pan fyddwch yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus; 

 • gwisgwch eich gorchudd wyneb bob amser
 • cadwch eich pellter
 • dangoswch barch at y teithwyr eraill ac at ein staff
 • golchwch a diheintio eich dwylo’n rheolaidd.

 

Helpwch ni i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy ddilyn ein Canllawiau Teithio’n Saffach

Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma 

 

Teithio i wledydd eraill y DU

O 12 Ebrill 2021, mae cyfyngiadau teithio wedi'u codi yng Nghymru gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Cymru a gweddill y DU neu'r Ardal Deithio Gyffredin ehangach (Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel). 

Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar deithio y tu allan i Gymru yma.

Ar 12 Ebrill 2021, cododd Llywodraeth y DU y cyfyngiadau teithio hanfodol yn Lloegr hefyd, gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Lloegr a gweddill y DU a gweddil yr Ardal Deithio Gyffredin ehangach.

Fodd bynnag, bydd angen i chi wirio'r cyfyngiadau sydd ar waith yn yr ardal yr ydych yn teithio oddi wrthi neu iddi gan fod cyfyngiadau teithio ar waith mewn rhai gwledydd yn yr Ardal Deithio Gyffredin. Gall hyn eich atal rhag teithio oni bai bod gennych esgus rhesymol, er enghraifft, teithio i'r gwaith neu i gael addysg.

Os ydych chi’n teithio rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn teithio’n ddiangen i rannau eraill o’r DU sydd â lefelau uwch o’r coronafeirws er mwyn helpu i reoli lledaeniad y feirws.

 

Defnyddio tacsis neu gerbydau hurio preifat

Defnyddiwch dacsis a cherbydau llogi preifat yn gyfrifol.  Bydd eich gweithredwyr lleol yn gallu dweud wrthych chi am y gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig ar hyn o bryd, a’r mesurau sydd ar waith i helpu gyda chadw pellter corfforol.

Mewn safleoedd tacsis

Gwnewch eich gorau i gadw pellter oddi wrth bobl eraill.

Dilynwch gyngor y gyrrwr

Bydd eich gyrrwr yn gallu dweud wrthych chi pa fesurau sydd ar waith i wneud yn siŵr eich bod chi’n gallu teithio mor ddiogel â phosibl. Er enghraifft, efallai y bydd gofyn i chi eistedd ar y sedd ar y chwith yn y cefn os ydych chi’n teithio ar eich pen eich hun. 

Dylech osgoi rhannu tacsi â rhywun y tu allan i’ch aelwyd neu eich swigen gymdeithasol

Dylech osgoi rhannu tacsi â rhywun y tu allan i’ch aelwyd neu eich swigen gymdeithasol, a dylech wynebu i ffwrdd o’r gyrrwr os oes modd.  Lle nad yw hyn yn bosibl, gwnewch y canlynol os ydych chi’n agos i bobl eraill:

 • osgoi cyswllt corfforol 
 •  ceisio wynebu oddi wrth bobl eraill 
 • treulio cyn lleied o amser â phosib yn agos i bobl eraill
 • ystyried gwisgo rhywbeth i guddio eich wyneb fel mesur rhagofalus 
 •  gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio 

Gorchuddion wyneb

Mae gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfraith yng Nghymru. Mae'n rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb ar ein holl wasanaethau drwy gydol eich taith, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.  
Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen cyn:

 • aros mewn safle tacsis
 • teithio mewn tacsi

Nid oes rhaid i blant dan 11 oed, pobl sydd ag anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam neu anabledd corfforol neu feddyliol wisgo gorchudd wyneb.


Mae rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau ar gael yma

Mae rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gael yma

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb yma

Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl teithio

Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio mewn tacsi neu gerbyd hurio preifat.

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach