Tacsis

  

Y canllawiau presennol gan Lywodraeth Cymru yw aros gartref a gadael cartref dim ond os yw eich taith yn hanfodol

Dim ond at ddibenion cyfyngedig y dylid defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus sy'n cynnwys:

• mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref.

• mynd i'r ysgol, y coleg neu ar gyfer addysg 

• ar gyfer anghenion siopa neu feddygol hanfodol 

• darparu gofal hanfodol

• dianc rhag risg o salwch neu anaf, megis i ddioddefwyr neu bobl sydd mewn perygl o gam-drin domestig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

Peidiwch â gadael cartref a theithio o gwbl os oes gennych unrhyw symptomau Coronafeirws.  

Gallwch wirio canllawiau Llywodraeth Cymru yma

Meddyliwch yn ofalus am: 

• y teithiau a wnewch 

• y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw

• teithio i ardaloedd lle mae cyfraddau coronafeirws yn uchel 

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus o hyd ar gyfer teithiau hanfodol, helpwch ni i gadw'r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy ddilyn ein canllawiau Teithio'n Saffach

 

Defnyddio tacsis neu gerbydau hurio preifat

Defnyddiwch dacsis a cherbydau llogi preifat yn gyfrifol.  Bydd eich gweithredwyr lleol yn gallu dweud wrthych chi am y gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig ar hyn o bryd, a’r mesurau sydd ar waith i helpu gyda chadw pellter corfforol.

Mewn safleoedd tacsis

Gwnewch eich gorau i gadw pellter oddi wrth bobl eraill.

Dilynwch gyngor y gyrrwr

Bydd eich gyrrwr yn gallu dweud wrthych chi pa fesurau sydd ar waith i wneud yn siŵr eich bod chi’n gallu teithio mor ddiogel â phosibl. Er enghraifft, efallai y bydd gofyn i chi eistedd ar y sedd ar y chwith yn y cefn os ydych chi’n teithio ar eich pen eich hun. 

Dylech osgoi rhannu tacsi â rhywun y tu allan i’ch aelwyd neu eich swigen gymdeithasol

Dylech osgoi rhannu tacsi â rhywun y tu allan i’ch aelwyd neu eich swigen gymdeithasol, a dylech wynebu i ffwrdd o’r gyrrwr os oes modd.  Lle nad yw hyn yn bosibl, gwnewch y canlynol os ydych chi’n agos i bobl eraill:

  • osgoi cyswllt corfforol 
  •  ceisio wynebu oddi wrth bobl eraill 
  • treulio cyn lleied o amser â phosib yn agos i bobl eraill
  • ystyried gwisgo rhywbeth i guddio eich wyneb fel mesur rhagofalus 
  •  gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio 

Gorchuddion wyneb

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau lle mae’n anodd cadw pellter corfforol, fel ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn tacsis. 
Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen cyn:

  • aros mewn safle tacsis
  • teithio mewn tacsi

Nid oes rhaid i blant dan 11 oed, pobl sydd ag anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam neu anabledd corfforol neu feddyliol wisgo gorchudd wyneb.


Mae rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau ar gael yma

Mae rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gael yma

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb yma

Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl teithio

Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio mewn tacsi neu gerbyd hurio preifat.

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach