Bus

Bws

Llai o wasanaethau bws

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.  Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai dyna'ch unig opsiwn ar gyfer teithio hanfodol a pheidiwch â gwneud siwrneiau diangen na theithio os oes gennych unrhyw symptomau coronafirws.


Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.


Mae nifer o weithredwyr bysiau yng Nghymru yn rhedeg llai o wasanaethau bysiau:

 • i sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu teithio i'r gwaith ac oddi yno 
 • i’ch galluogi chi i wneud teithiau hanfodol, fel siopa am nwyddau hanfodol neu anghenion meddygol
 • i gadw staff mor ddiogel â phosibl

 

Mae gan bob gweithredwr bysiau yng Nghymru fesurau diogelwch a glanhau llym ar waith er mwyn cadw cwsmeriaid a staff mor ddiogel â phosibl. Mae rhagor o wybodaeth am lanhau yma

 

Cuddio’ch wyneb

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo cyn mynd i mewn i’r orsaf neu cyn mynd ar y bws neu’r trên.

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yma
 

 

Traveline Cymru 

Mae Traveline Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau ac awdurdodau lleol i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru – ar gyfer bysiau, trenau a bysiau moethus, yn ogystal â llwybrau cerdded a beicio.

 

fflecsi 

Gwasanaeth newydd sy’n cael ei dreialu gan weithredwyr bysiau lleol yn ardal Casnewydd yw ‘fflecsi’, ac mae’n cael ei gefnogi gan TrC.  Mae’n disodli nifer o wasanaethau bysiau rheolaidd er mwyn helpu gweithwyr allweddol fynd i’r gwaith ac oddi yno, a helpu pobl i wneud teithiau allweddol, gan eu galluogi nhw i ddewis pryd i deithio. 

Mae diogelwch yn hollbwysig, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu codi yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter cymdeithasol.


Helpwch ni drwy Deithio’n Saffach

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach. Rhagor o wybodaeth yma.
Ein haddewid i chi 
Mae rhagor o wybodaeth am ein haddewid i chi ar gael yma.

 

Angen teithio?

 •  Ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • Cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
 • Caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos
 • Archebwch eich taith 
 • Defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
 • Cadwch eich pellter ac aros 2 fetr oddi wrth bobl eraill lle bo hynny’n bosibl
 • Gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio 

 

Cynllunio ac archebu eich taith hanfodol

Ystyriwch ddefnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth cyn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud teithiau hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn.
I gael cyngor ac arweiniad am deithiau hanfodol ar fysiau:

 • ewch i www.traveline.cymru
 • ffoniwch 0800 464 00 00 
 • anfonwch e-bost at feedback@traveline.cymru 
 • anfonwch neges at Traveline ar Facebook neu Twitter @TravelineCymru
 • llwythwch ap Traveline Cymru i lawr am ddim [Link?]

Tarwch olwg ar ddiweddariad Coronafeirws Traveline Cymru cyn teithio rhag ofn bod newidiadau munud olaf wedi cael eu gwneud i wasanaethau.
Gallwch hefyd edrych ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.  Mae dolen ar gael yn www.traveline.cymru.


I archebu ein gwasanaeth fflecsi os ydych chi’n byw yn ardal Casnewydd:

 • ffoniwch 0300 234 0300
 • lawrlwythwch yr ap 

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach