Bus

Bws

Llai o wasanaethau bws

Cadwch yn ddiogel, gwnewch eich gwaith cartref a byddwch yn deithiwr cyfrifol.

Peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl.

Pan fyddwch yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus; 

 • gwisgwch eich gorchudd wyneb bob amser
 • cadwch eich pellter
 • dangoswch barch at y teithwyr eraill ac at ein staff
 • golchwch a diheintio eich dwylo’n rheolaidd.

 

Helpwch ni i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy ddilyn ein Canllawiau Teithio’n Saffach

Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma 

 

Teithio i wledydd eraill y DU

O 12 Ebrill 2021, mae cyfyngiadau teithio wedi'u codi yng Nghymru gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Cymru a gweddill y DU neu'r Ardal Deithio Gyffredin ehangach (Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel). 

Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar deithio y tu allan i Gymru yma.

Ar 12 Ebrill 2021, cododd Llywodraeth y DU y cyfyngiadau teithio hanfodol yn Lloegr hefyd, gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Lloegr a gweddill y DU a gweddil yr Ardal Deithio Gyffredin ehangach.

Fodd bynnag, bydd angen i chi wirio'r cyfyngiadau sydd ar waith yn yr ardal yr ydych yn teithio oddi wrthi neu iddi gan fod cyfyngiadau teithio ar waith mewn rhai gwledydd yn yr Ardal Deithio Gyffredin. Gall hyn eich atal rhag teithio oni bai bod gennych esgus rhesymol, er enghraifft, teithio i'r gwaith neu i gael addysg.

Os ydych chi’n teithio rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn teithio’n ddiangen i rannau eraill o’r DU sydd â lefelau uwch o’r coronafeirws er mwyn helpu i reoli lledaeniad y feirws.

 

Llai o wasanaethau bysiau a threnau  

Cofiwch gynllunio ymlaen llaw a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio  

Bydd llai o wasanaethau trên yn rhedeg er mwyn helpu i gadw’r staff a’r rheini sydd angen gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosibl.  

Os ydych chi’n teithio ar drên, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti  

Mae llai o wasanaethau bws eisoes yn rhedeg.  

Os ydych chi’n teithio ar fws, ewch i wefan eich gweithredwr bws lleol i gael rhagor o wybodaeth. Mae rhestr o weithredwyr lleol ar gael yma

 

Cynllunio ac archebu eich taith 

I gael cyngor ac arweiniad neu ddiweddariadau teithio: 

 • ewch i www.traveline.cymru 
 • ffoniwch 0800 464 00 00  
 • ebostiwch feedback@traveline.cymru  
 • anfonwch neges at Traveline ar Facebook neu Twitter @TravelineCymru 
 • llwythwch ap Traveline Cymru i lawr am ddim 

Gwnewch eich gwaith cartref Diweddariad Traveline Cymru ar y Coronafeirws cyn teithio rhag ofn bod unrhyw newidiadau munud olaf i wasanaethau. 

Teithio’n gyfrifol 

Gofynnwn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol. Helpwch ni i’ch helpu chi drwy ddilyn ein cyngor syml ar Deithio’n Saffach a tharo golwg ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol am fwy o wybodaeth. Gallwch chi ddod o hyd i’ch gweithredwr lleol yn traveline.cymru

Teithio yng Nghymru

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, bydd rhaid i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru.

Teithio i wledydd eraill y DU

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ni chaniateir teithio y tu allan i'r DU at ddibenion hamdden. Rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor.

Y cyngor diweddaraf ar deithio dramor

Mae’n rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor. I weld pa reolau sy’n berthnasol o ran eithriadau ac ynysu, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch daro golwg ar gyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (ar GOV.UK) cyn teithio

Os oes angen i chi deithio a bod gennych chi esgus rhesymol, gallwch chi ddefnyddio map IATA i gael rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau teithio yn eich cyrchfan.  Mae’r map wedi’i ddarparu gan y Gymdeithas Trafnidiaeth Awyr Ryngwladol ac mae’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.

Angen teithio? 

Mae gweithredwyr bysiau yn rhedeg llai o wasanaethau ar hyn o bryd, ac mae ganddynt lai o le oherwydd yr angen i gadw pellter corfforol.  

 • gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
 • ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
 • caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • eithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos
 • archebwch eich taith 
 • defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 
 • cadwch eich pellter os gallwch chi 

Mae gan bob gweithredwr bysiau yng Nghymru fesurau diogelwch a glanhau llym ar waith er mwyn cadw cwsmeriaid a staff mor ddiogel â phosibl.  Mae rhagor o wybodaeth am lanhau yma

Gorchuddion wyneb

Mae gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfraith yng Nghymru. Mae'n rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb ar ein holl wasanaethau drwy gydol eich taith, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.  

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i roi ymlaen cyn:

 • mynd i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i orsaf
 • mynd ar blatfform
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar y bws neu’r trên

Nid oes rhaid i blant dan 11 oed, pobl sydd ag anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam neu anabledd corfforol neu feddyliol wisgo gorchudd wyneb.  

Mae rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau ar gael yma

Mae rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gael yma

Traveline Cymru  

Mae Traveline Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau ac awdurdodau lleol i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru – ar gyfer bysiau, trenau a bysiau moethus, yn ogystal â llwybrau cerdded a beicio. 
 

fflecsi  

fflecsi yw’r gwasanaeth peilot newydd sy’n cael ei redeg gan weithredwyr bysiau lleol yn Nyffryn Conwy, Sir Benfro, Casnewydd, Gogledd Caerdydd, Rhondda, Prestatyn a Dinbych, gyda chefnogaeth TrC.  Mae’n cymryd lle nifer o wasanaethau bysiau ag amser penodol, gan ganiatáu i chi ddewis pryd i deithio.  
Mae diogelwch yn hollbwysig, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu codi yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter cymdeithasol. 

I archebu ein gwasanaeth fflecsi: 

 
Helpwch ni drwy Deithio’n Saffach 

Gofynnwn i chi ddilyn ein cyngor Teithio’n Saffach. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
 

Dolenni defnyddiol

 • Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Deithio’n Saffach a’n haddewid ni i chi yma
 • Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.
 • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG
 •  Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach