Bus

Bws

Llai o wasanaethau bws

Mae coronafeirws wedi newid y ffordd rydyn ni gyd yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac rydyn ni’n gweithio’n galed fel y gallwch chi deithio mor ddiogel a phosib.

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau oni bai eich bod wedi'ch eithrio, i helpu i atal coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr a staff eraill.

Teithio’n cyfrifol

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn yr amseroedd anodd yma a helpwch ni i’ch helpu chi trwy ddilyn ein cyngor Teithio’n Saffach syml.

Gallwch darganfod mwy am Teithio’n Saffach yn ogystal â’n haddewid i chi yma
 

Teithio i Gymru?

Os ydych chi'n dod o ardal risg uchel neu risg uchel iawn, teithiwch dim ond os oes angen ar gyfer gwaith neu addysg. Gwiriwch gyngor Llywodraeth Cymru.

 

Angen teithio?

Dylech fod yn deithiwr cyfrifol, cynllunio ymlaen llaw a defnyddio ein gwiriwr capasiti.

 • gwisgwch gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi'ch eithrio
 • ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwiriwch cyn teithio 
 • caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos 
 • archebwch eich taith 
 • cadwch eich pellter lle bo hynny’n bosibl
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 

 

Mae gan bob gweithredwr bysiau yng Nghymru fesurau diogelwch a glanhau llym ar waith er mwyn cadw cwsmeriaid a staff mor ddiogel â phosibl. Mae rhagor o wybodaeth am lanhau yma

 

Gorchuddio’ch wyneb

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau i helpu i atal y coronaidd rhag lledaenu i deithwyr a staff eraill oni bai eich bod wedi'ch eithrio. Mae gorchuddion wyneb yn orfodol lle gall ymbellhau corfforol fod yn anodd ei gyflawni megis ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen o'r blaen:

 • mynd i mewn i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i mewn i orsaf
 • mynd ar lwyfan
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar eich bws neu'ch trên

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yma

 

Traveline Cymru 

Mae Traveline Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau ac awdurdodau lleol i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru – ar gyfer bysiau, trenau a bysiau moethus, yn ogystal â llwybrau cerdded a beicio.

 

fflecsi 

Gwasanaeth newydd sy’n cael ei dreialu gan weithredwyr bysiau lleol yn ardal Casnewydd yw ‘fflecsi’, ac mae’n cael ei gefnogi gan TrC.  Mae’n disodli nifer o wasanaethau bysiau rheolaidd ac yn galluogi chi ddewis pryd i deithio. 

Mae diogelwch yn hollbwysig, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu codi yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter cymdeithasol.


Helpwch ni drwy Deithio’n Saffach

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach. Rhagor o wybodaeth yma.
 

Cynllunio ac archebu eich taith 

Ystyriwch ddefnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth cyn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud teithiau yn ystod y cyfnod anodd hwn.
I gael cyngor ac arweiniad am deithiau hanfodol ar fysiau:

 • ewch i www.traveline.cymru
 • ffoniwch 0800 464 00 00 
 • anfonwch e-bost at feedback@traveline.cymru 
 • anfonwch neges at Traveline ar Facebook neu Twitter @TravelineCymru
 • llwythwch ap Traveline Cymru i lawr am ddim [Link?]

Tarwch olwg ar ddiweddariad Coronafeirws Traveline Cymru cyn teithio rhag ofn bod newidiadau munud olaf wedi cael eu gwneud i wasanaethau.
Gallwch hefyd edrych ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.  Mae dolen ar gael yn www.traveline.cymru.


I archebu ein gwasanaeth fflecsi os ydych chi’n byw yn ardal Casnewydd:

 • ffoniwch 0300 234 0300
 • lawrlwythwch yr ap 

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach