Walking and cycling

Cerdded a beicio

Cadwch yn heini drwy gerdded neu feicio

Ceisiwch gerdded neu feicio pan allwch chi, yn enwedig ar gyfer teithiau byr, er mwyn lleihau’r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Meddyliwch yn ofalus am: 

• y teithiau a wnewch 

• y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw

• teithio i ardaloedd lle mae cyfraddau coronafeirws yn uchel 

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus o hyd ar gyfer teithiau hanfodol, helpwch ni i gadw'r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy ddilyn ein canllawiau Teithio'n Saffach

 

Teithio i wledydd eraill y DU

O 12 Ebrill 2021, mae cyfyngiadau teithio wedi'u codi yng Nghymru gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Cymru a gweddill y DU neu'r Ardal Deithio Gyffredin ehangach (Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel). 

Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar deithio y tu allan i Gymru yma.

Ar 12 Ebrill 2021, cododd Llywodraeth y DU y cyfyngiadau teithio hanfodol yn Lloegr hefyd, gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Lloegr a gweddill y DU a gweddil yr Ardal Deithio Gyffredin ehangach.

Fodd bynnag, bydd angen i chi wirio'r cyfyngiadau sydd ar waith yn yr ardal yr ydych yn teithio oddi wrthi neu iddi gan fod cyfyngiadau teithio ar waith mewn rhai gwledydd yn yr Ardal Deithio Gyffredin. Gall hyn eich atal rhag teithio oni bai bod gennych esgus rhesymol, er enghraifft, teithio i'r gwaith neu i gael addysg.

Os ydych chi’n teithio rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn teithio’n ddiangen i rannau eraill o’r DU sydd â lefelau uwch o’r coronafeirws er mwyn helpu i reoli lledaeniad y feirws.

 

 

Amserlen lai

O ddydd Llun 25 Ionawr 2021, bydd gwasanaethau rheilffyrdd yn rhedeg ar amserlen lai i helpu i gadw gweithwyr allweddol, staff a'r rhai sydd angen gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosibl. 

Mae gwasanaethau bysiau eisoes yn rhedeg amserlen lai. 

Cynlluniwch ymlaen llaw a gwiriwch cyn i chi deithio. 

Os ydych yn teithio ar y trên, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti  

Os ydych yn teithio ar fws, edrychwch ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch ddod o hyd i restr o'r gweithredwyr lleol yma.

 

Ceisiwch gerdded neu feicio ar gyfer teithiau byr 

Allech chi gerdded neu feicio yn hytrach na defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ystod y cyfnod anodd hwn?  Byddai’n lleihau’r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus ac fe gewch chi wneud eich ymarfer corff dyddiol wrth deithio. 

Rhagor o wybodaeth am gerdded a beicio yn lleol

Mae rhagor o wybodaeth am lwybrau cerdded a beicio dynodedig yn eich ardal chi ar gael ar wefan eich cyngor lleol, neu yma.

Hefyd, efallai fod eich cyngor lleol yn rhoi cyfleusterau dros dro ar waith er mwyn ei gwneud yn haws cerdded a beicio.  Gallwch weld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi yma

Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Rhwydwaith o lwybrau cerdded a beicio dynodedig ledled y DU yw’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol .  Gallwch fynd yma i weld a ydych chi’n byw wrth ymyl y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

Cynlluniau beicio cyhoeddus

Gallwch logi beic fel rhan o gynllun beicio cyhoeddus, fel Nextbike yng Nghaerdydd, os nad oes gennych chi feic eich hun.  Dim ond mewn rhai rhannau o Gymru mae’r rhain ar gael ar hyn o bryd.  Ewch i weld beth sydd ar gael yn yr ardal rydych chi’n byw neu’n gweithio ynddi.

Mae rhagor o wybodaeth am ddefnyddio beic Nextbike yn ddiogel ar gael yma.

Mae aelodaeth Nextbike am ddim i weithwyr allweddol ar hyn o bryd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Cadwch bellter corfforol a golchi’ch dwylo

Ceisiwch gadw pellter corfforol (cadw 2 fetr oddi wrth bobl eraill) pan fyddwch yn cerdded neu’n beicio, er enghraifft, pan fyddwch yn pasio neu’n dod wyneb yn wyneb â cherddwyr eraill, neu wrth aros wrth groesfannau a goleuadau traffig.

Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl beicio.

Dolenni defnyddiol 

  • Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Deithio’n Saffach a’n haddewid ni i chi yma
  • Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma.
  • Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth y DU yma.
  • Os ydych chi’n fyfyriwr sy’n dychwelyd adref ar gyfer y gwyliau, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma
  • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG
  • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma
  • Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach