Walking and cycling

Cerdded a beicio

Cadwch yn heini drwy gerdded neu feicio

Mae coronafeirws wedi newid  y ffordd rydyn ni gyd yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac rydyn ni’n gweithio’n galed fel y gallwch chi deithio mor ddiogel a phosib.

Cerddwch neu feicio pryd bynnag y gallwch, yn enwedig ar gyfer teithiau byr, i leihau'r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Teithio’n gyfrifol

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn yr amseroedd anodd yma a helpwch ni i’ch helpu chi trwy ddilyn ein cyngor Teithio’n Saffach syml.

Gallwch darganfod mwy am Teithio’n Saffach yn ogystal â’n haddewid i chi yma.

Beiciau ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae cadw pellter cymdeithasol yn cyfyngu ar faint o lefydd sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus. Ni ddylech ddod â’ch beic ar drafnidiaeth gyhoeddus oni bai eich bod chi:

  • ei angen ar gyfer eich swydd
  • yn gallu ei blygu i wneud rhagor o le 

Os byddwch yn beicio i’r orsaf, defnyddiwch y mannau storio beiciau yn ein gorsafoedd lle bo hynny’n bosibl. Mae rhagor o wybodaeth am gyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd yma.

 

Helpwch ni - Teithio’n Saffach

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach. Rhagor o wybodaeth yma.


Ein haddewid i chi 

Mae rhagor o wybodaeth am ein haddewid i chi ar gael yma.


Ceisiwch gerdded neu feicio ar gyfer teithiau byr 

Allech chi gerdded neu feicio yn hytrach na defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ystod y cyfnod anodd hwn? Byddai’n lleihau’r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus ac fe gewch chi wneud eich ymarfer corff dyddiol wrth deithio. 


Rhagor o wybodaeth am gerdded a beicio yn lleol

Mae rhagor o wybodaeth am lwybrau cerdded a beicio dynodedig yn eich ardal chi ar gael ar wefan eich cyngor lleol, neu yma.


Hefyd, efallai fod eich cyngor lleol yn rhoi cyfleusterau dros dro ar waith er mwyn ei gwneud yn haws cerdded a beicio.  Gallwch weld beth sy'n digwydd yn eich ardal chi yma.


Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Rhwydwaith o lwybrau cerdded a beicio dynodedig ledled y DU yw’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol .  Gallwch fynd yma i weld a ydych chi’n byw wrth ymyl y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol .


Cynlluniau beicio cyhoeddus 

Gallwch logi beic fel rhan o gynllun beicio cyhoeddus, fel Nextbike yng Nghaerdydd, os nad oes gennych chi feic eich hun.  Dim ond mewn rhai rhannau o Gymru mae’r rhain ar gael ar hyn o bryd.  Ewch i weld beth sydd ar gael yn yr ardal rydych chi’n byw neu’n gweithio ynddi.

Mae rhagor o wybodaeth am ddefnyddio beic Nextbike yn ddiogel ar gael yma.

Mae aelodaeth Nextbike am ddim i weithwyr allweddol ar hyn o bryd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Cadwch bellter cymdeithasol a golchi’ch dwylo

Ceisiwch gadw pellter cymdeithasol (cadw 2 fetr oddi wrth bobl eraill) pan fyddwch chi’n cerdded neu’n beicio, er enghraifft, pan fyddwch yn pasio neu’n dod wyneb yn wyneb â cherddwyr eraill, neu wrth aros wrth groesfannau a goleuadau traffig.


Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl beicio.


Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach