Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am deithio hanfodol

Alla i ddal i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?  

Y neges allweddol gan Lywodraeth Cymru o hyd yw y dylech aros yn lleol a gwneud siwrneiau hanfodol yn unig. Fodd bynnag, os ydych chi'n weithiwr allweddol sy'n darparu nwyddau neu wasanaethau hanfodol yn ystod pandemig coronafeirws, neu os ydych chi'n rhywun heb unrhyw ddewis arall, gallwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae trafnidiaeth gyhoeddus wedi parhau i redeg gwasanaeth cyfyngedig drwy gydol y cyfnod cadw pellter cymdeithasol er mwyn cynnig teithiau hanfodol ledled Cymru a'r ffiniau i bobl sydd heb ddewis arall, mor ddiogel â phosibl. 

Er bod Llywodraeth y DU wedi lleddfu ei chanllawiau cadw pellter cymdeithasol yn Lloegr, mae Cymru'n dal i fod efo rheolau cadw pellter cymdeithasol hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, mae'r cyngor gan y ddwy Lywodraeth yr un peth, a dim ond yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os ydych yn weithiwr allweddol neu os nad oes gennych ffordd arall o deithio.

Mae’r gwasanaethau’n gyfyngedig, felly defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer siwrneiau hanfodol yn unig.

 

Beth mae siwrneiau 'hanfodol' yn ei olygu? 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cadarnhau bod y rhesymau canlynol yn cael eu hystyried yn hanfodol er mwyn i chi adael eich tŷ i deithio:  

•    mynd i'r gwaith ac oddi yno, os na allwch weithio gartref  

•    i gael bwyd neu gyflenwadau meddygol hanfodol 

•    i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, os na all neb arall wneud hynny 

•    gyfer ymarfer corff bob dydd, ond aros yn lleol 

Dylech bob amser feddwl yn ofalus am yr amseroedd, y llwybrau a'r ffyrdd yr ydych yn teithio i helpu i leihau'r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus, lle bynnag y bo modd.  

Ddylech chi ddim teithio os ydych chi'n: 

•    profi unrhyw symptomau coronafeirws  

•    hunanynysu o ganlyniad i symptomau coronafeirws neu rannu aelwyd gyda rhywun sydd â symptomau 

•    mewn sefyllfa glinigol fregus 

Cyn i chi deithio, ystyriwch a oes angen eich taith. Ceisiwch leihau eich teithio. Bydd hyn yn sicrhau y gall y rhwydwaith trafnidiaeth barhau i redeg ac yn galluogi pobl y mae angen iddynt wneud siwrneiau hanfodol i deithio. Gallwch leihau eich teithio drwy: 

•    gweithio o gartref lle bo'n bosibl 

•    siopa'n llai aml a siopa'n lleol 

 

Alla i deithio i’m swydd yn Lloegr ar Drafnidiaeth Gyhoeddus?

Gallwch, os ydych yn weithiwr allweddol. Mae gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus cyfyngedig ledled Cymru a’r gororau yn dal i weithredu er mwyn mynd â chi yn ôl ac ymlaen o’ch gwaith. Cysylltwch â’ch gweithredwr trafnidiaeth i gael gwybod beth yw amserlenni’r gwasanaeth. 

Cofiwch fod y canllawiau ar gyfer Cymru yn dal i nodi bod trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer siwrneiau hanfodol yn unig.

 

Rwy'n weithiwr GIG, alla i deithio am ddim?

Gallwch. I ddiolch am yr holl waith y mae geithwyr y GIG yn gwneud i achub bywydau, bydd ei holl staff yn gallu teithio am ddim ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, ac ar y gwasanaethau a ddarperir gan y rhan fwyaf o’r gweithredwyr gwasanaeth bysiau ledled Cymru. Bydd angen i chi ddangos eich bathodyn adnabod wrth fynd ar y bws neu’r trên. 

Cysylltwch â’ch gweithredwr gwasanaeth bysiau cyn teithio i gael gwybod beth yw’r telerau a’r amodau. Gallwch ddod o hyd i'r rhain ar eu gwefan neu ewch i traveline.cymru.

 

A yw teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ddiogel?

Eich diogelwch chi yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym wedi gwneud ymrwymiadau pwysig i’ch cadw chi a’n pobl yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.   
 
Rydym yn addo: 
 

 • rhoi blaenoriaeth i’ch iechyd, eich diogelwch a’ch llesiant chi ym mhob penderfyniad. 
 • rhannu gwybodaeth â chi er mwyn i chi allu gwneud y penderfyniadau iawn ynglŷn â’ch llesiant. 
 •  cadw ein gwasanaethau yn lân a gwneud gwaith glanhau ychwanegol. 
 •  galluogi cadw pellter cymdeithasol ar wasanaethau ac mewn gorsafoedd gymaint ag sy’n bosibl. 
 •  rhoi cefnogaeth ychwanegol i’n pobl er mwyn eu cadw nhw’n ddiogel tra byddant yn eich helpu chi. 

 

Beth alla i wneud i helpu?

Teithio’n Saffach a dilynwch ein cyngor syml yn ystod y cyfnod anodd hwn

 

Arhoswch yn lleol - dim ond os oes yn rhaid i chi deithio y dylech chi wneud hynny a pheidiwch â theithio os ydych chi’n sâl, hyd yn oed os oes gennych chi symptomau ysgafn.

 


Osgowch y cyfnodau prysur - ceisiwch beidio â chyffwrdd unrhyw arwyneb fel botymau, drysau neu eich wyneb a cheisiwch osgoi bwyta.

 


Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio, cadwch 2 fetr oddi wrth bobl eraill, golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac ystyriwch wisgo gorchudd wyneb.

 


Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi.

 


Parchwch ein staff a theithwyr eraill bob amser.

 

Gallwch ein helpu ni drwy ddod â’ch hylif diheintio dwylo eich hun a’i ddefnyddio’n rheolaidd.

Peidiwch â theithio os ydych yn arddangos unrhyw symptomau coronafeirws, hyd yn oed mân symptomau.

Dilynwch arweiniad iechyd cyhoeddus Cymru bob amser i helpu atal lledaeniad y coronafeirws

 • Ei ddal - ddefnyddiwch hancesi papur i ddal eich peswch neu disian 
 • Ei daflu – gwaredwch eich hancesi babur cyn gynted â phosibl 
 • Ei ddifa – glanhewch eich dwylo cyn gynted ag y gallwch

 

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn i mi wneud fy nhaith hanfodol? 

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu rhestr wirio ddefnyddiol i bobl ei defnyddio cyn iddynt gychwyn ar eu taith.   

Cynlluniwch eich taith 

 • A allaf gerdded neu feicio i'm cyrchfan? 
 • A wyf wedi gwirio'r cyngor teithio diweddaraf gan fy ngweithredwr trafnidiaeth? 
 • A wyf wedi archebu fy nhocyn teithio ar-lein neu wedi gwirio a yw taliad digyswllt yn bosibl? 
 • A wyf wedi cynllunio fy nhaith i leihau ardaloedd gorlawn a chaniatáu ar gyfer oedi? 
 • Ydw i'n cymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol i'm cyrchfan? 

 
Beth i fynd gyda chi  

 • Cynllun ar gyfer fy nhaith  
 • Cerdyn talu digyswllt 
 • Ffôn (os oes ei angen ar gyfer diweddariadau teithio, tocynnau, taliadau digyswllt) 
 • Tocynnau 
 • Diheintio dwylo  
 • Meddyginiaethau hanfodol  
 • Hancesi papur 
 • Gorchudd wyneb

 

Beth alla i ei wneud i leihau'r risg o ddal y firws rhag cyffwrdd y rheiliau llaw a'r botymau ar drafnidiaeth gyhoeddus? 

Er bod mwy o gyfundrefnau glanhau wedi eu sefydlu ar fysus a threnau, gyda sylw ychwanegol ar ardaloedd sy'n dod i gysylltiad dynol rheolaidd megis rheiliau llaw a botymau, rydym yn gofyn i'r holl deithwyr gymryd eu rhagofalon eu hunain i helpu i sicrhau bod y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn cael ei gadw mor ddiogel â phosibl.  

Yn gyntaf, byddem yn eich cynghori i ddilyn canllawiau swyddogol y Llywodraeth ar olchi eich dwylo'n rheolaidd, yn enwedig cyn ac ar ôl i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae'r mesurau eraill y gallwch eu gwneud i leihau'r risg yn cynnwys: 

• Peidiwch â chyffwrdd ag arwynebau fel botymau drysau a rheiliau llaw
• Cynhaliwch ddiheintydd llaw addas gyda chi
• Peidiwch â chyffwrdd â'ch wyneb 
• Dylech osgoi bwyta tra byddwch ar y tren os gallwch, nid yw arlwyo ar gael  

Rydym yn sylweddoli nad yw'r mesurau hyn bob amser yn ymarferol, ond lle bynnag y bo modd, arhoswch i'r arweinydd trenau ryddhau'r drysau pan fyddwch yn mynd ar neu'n gadael y trên, bydd hyn yn helpu i leihau faint o bobl sy'n cysylltu â botymau'r drws.

Wrth deithio ar y bws, arhoswch i'r cerbyd stopio'n llwyr cyn i chi godi o'ch sedd, bydd hyn yn eich helpu i leihau'r angen i chi ddefnyddio'r rheiliau.  

Os oes glanhawyr dwylo ar gael, byddem yn eich cynghori i'w ddefnyddio'n syth ar ôl i chi adael y bws neu'r trên, yn enwedig os ydych wedi gwneud unrhyw gysylltiad ag unrhyw arwynebau. 

Nid yw gwisgo menig yn orfodol ond yn ddewis personol. Nid yw'n disodli'r pwysigrwydd o gynnal hylendid dwylo llym.
 

Sut alla i ddarganfod amseroedd trafnidiaeth gyhoeddus?

Rydym wedi ymrwymo i gadw’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn symud er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gallu teithio yn ôl ac ymlaen o’ch gwaith mor ddiogel ag sy’n bosibl, drwy gyflwyno trefniadau glanhau a mesurau diogelwch ychwanegol i sicrhau eich bod yn gallu teithio’n ddiogel.
 
I weld yr wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen ar gyfer: 

Teithio ar drên - trctrenau.cymru/cy/covid-19

Teithio ar fws – https://www.cymraeg.traveline.cymru/

Cofiwch gadarnhau amseroedd siwrneiau cyn teithio bob amser. 


Alla i fynd â’m beic ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Nid oes llawer o le ar drafnidiaeth gyhoeddus ar hyn o bryd oherwydd y rheolau cadw pellter cymdeithasol. Manteisiwch ar gyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd, neu gerllaw, lle maent ar gael ac osgoi dod â beiciau i drafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag y bo modd. Mae gwybodaeth am y cyfleusterau parcio beiciau sydd ar gael yn ein gorsafoedd rheilffordd ar gael yn https://trctrenau.cymru/cy/gorsafoedd
 

Alla i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd â’m plant i’r ysgol/gofal plant?

Gall plant deithio ar gludiant cyhoeddus os mai dyna'r unig opsiwn ar gyfer teithio hanfodol, ond ystyriwch a ydynt yn gallu cerdded neu feicio ai peidio neu dylid cael oedolyn neu ofalwr cyfrifol i fynd gyda nhw.   

Mae angen i blant arsylwi ar ymbellhau cymdeithasol a dylent: 

 • aros 2 fetr ar wahân i bobl y tu allan i'w cartref lle bo'n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a chadw'r amser a dreulir gydag eraill o fewn 2 fetr mor fyr â phosibl 
 • wyneb i ffwrdd oddi wrth bobl y tu allan i'w haelwyd 
 • golchi eu dwylo'n drylwyr neu'n defnyddio diheintydd llaw cyn ac ar ôl teithio  

Os ydych chi'n oedolyn neu'n ofalwr cyfrifol, ceisiwch sicrhau bod plant yn arsylwi ar ymbellhau cymdeithasol. 
 

Mae arna i angen help wrth deithio – alla i ddal i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? 

Gallwch. Yn unol â chyngor y llywodraeth, os oes angen cymorth wrth deithio bydd staff yn dal i ddarparu cymorth, lle bynnag y bo’n bosibl, i sicrhau eich bod yn cyrraedd adref yn ddiogel. Mae lleoedd pwrpasol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar drenau a bysiau o hyd. Gall cŵn tywys barhau i deithio ar gludiant cyhoeddus gyda'u perchnogion.
 
Oherwydd yr effaith y mae’r coronafeirws wedi’i gael ar lefelau staffio ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth, gallai hyn amharu ar ein gallu i weithredu gwasanaeth llawn. Er hyn, mae’r diwydiant trafnidiaeth wedi ymrwymo i barhau i wneud popeth sydd yn ein gallu i’ch helpu i gwblhau eich taith. 
 
Er nad oes rhaid archebu lle ymlaen llaw, byddem yn argymell eich bod yn ffonio 0333 3211 202 os ydych yn bwriadu teithio ar drên, neu’n cysylltu â’ch gweithredwr gwasanaeth bysiau i drafod eich taith cyn gynted ag y bo modd neu ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 0000.

Dim ond ar gyfer teithiau hanfodol, lle bynnag y bo modd, y dylech ddefnyddio cludiant cyhoeddus.
 

Pa ddulliau teithio rydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

Mae capasiti’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn llai oherwydd y rheolau cadw pellter cymdeithasol, felly rydym yn gofyn i bobl beidio â theithio ar fws neu drên, os yw’n bosibl, a defnyddio dulliau teithio llesol ar gyfer siwrneiau byr. Bydd hyn yn helpu i leihau’r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus ac yn sicrhau bod digon o le ar gyfer pobl nad oes ganddynt ddewis arall.

Efallai y byddwch wedi clywed y term ‘Teithio Llesol’ yn cael ei ddefnyddio. Mae’r term yn cyfeirio at yr adegau hynny pan fyddwch yn teithio drwy gerdded neu feicio, er enghraifft wrth deithio i’r gwaith, i’r ysgol, i’r siopau neu i orsafoedd bysiau a rheilffyrdd. Mae cerdded a beicio’n dda i’ch iechyd a’ch lles, felly byddwch yn cael eich ymarfer corff dyddiol wrth deithio.

 

Ble galla i gael help i gynllunio fy siwrnai teithio llesol?

Gallwch gael help i gynllunio eich siwrnai ar droed neu ar feic drwy wefan Traveline Cymru (https://www.traveline.cymru). Gallwch hefyd lawrlwytho ap Traveline Cymru am ddim. Yn lle hynny, mae Google Maps a Komoot yn cynnig opsiynau cynllunio taith am ddim, gan gynnwys teithiau ar droed neu ar feic.

Gallwch weld gwybodaeth am lwybrau teithio llesol yn eich ardal chi ar wefan eich Cyngor lleol hefyd. Mae manylion y rhain i’w gweld yma: https://llyw.cymru/teithio-llesol-cynnydd-eich-awdurdod-lleol. I weld a ydych yn byw yn agos at y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gallwch ymweld â gwefan Sustrans https://www.sustrans.org.uk/national-cycle-network/.

Mae cynghorau lleol ledled Cymru hefyd yn cael eu hannog i osod cyfleusterau dros dro i’w gwneud hi’n haws i bobl gerdded a beicio, ac mae Sustrans wedi datblygu offeryn i’ch helpu i weld beth sy’n cael ei roi ar waith yn eich ardal chi yn https://www.sustrans.org.uk/space-to-move/
 

Does gen i ddim beic, ond byddwn yn hoffi beicio. Oes yna unrhyw help i’w gael?

Mae cynlluniau rhannu beiciau cyhoeddus, fel Nextbike, ar gael mewn nifer fach o awdurdodau lleol yng Nghymru, lle gallwch logi beic i fynd â chi o A i B. I gael rhagor o wybodaeth am Nextbike, a sut i gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio eu gwasanaeth yn ystod COVID-19, edrychwch ar eu gwefan https://www.nextbike.co.uk/en/

Os ydych yn weithiwr allweddol yng Nghaerdydd, gallwch hefyd gael aelodaeth am ddim o Nextbike yn awr. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yma: https://www.nextbike.co.uk/en/news/free-cycling-memberships-up-for-grabs-for-cardiff-key-workers/.

Mae’n bosibl bod cynlluniau lleol eraill ar gael yn eich ardal chi. Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth.

 

Dydw i ddim yn gallu defnyddio Teithio Llesol am resymau corfforol; alla i ddefnyddio fy nghar yn lle hynny?

Mae Teithio Llesol yn cael ei annog, ond ar gyfer y bobl hynny nad ydynt yn gallu cerdded neu feicio, mae gyrru’n cael ei weld fel opsiwn ymarferol yn yr amgylchiadau presennol. 
 

Dydw i ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith i mi – ydy rhannu ceir yn cael ei ganiatáu?

Ni ddylai pobl rannu ceir os nad yw pob un o’r teithwyr yn dod o’r un cartref. Os ydych yn arfer rhannu car â rhywun sydd ddim yn byw yn yr un cartref â chi, dylech feddwl am ffordd wahanol o deithio, er enghraifft cerdded neu feicio. 

Os yw eich taith yn hanfodol, er enghraifft teithio i’r gwaith neu deithio i apwyntiad meddygol, ac nad oes gennych unrhyw opsiwn arall ar wahân i rannu car â rhywun y tu allan i’ch cartref, dyma rai pethau y gallwch eu gwneud i helpu i leihau’r risgiau diogelwch:

 • Gwnewch yn siŵr bod cyn lleied ag sy’n bosibl o deithwyr yn y car 
 • Cadwch y ffenestri ar agor er mwyn awyru’r car yn dda 
 • Trowch eich wyneb oddi wrth deithwyr eraill, pryd bynnag y mae hynny’n bosibl
 • Dylai’r cerbyd gael ei lanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynnyrch glanhau safonol a chanolbwyntio ar rannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, er enghraifft handlenni drysau

 

A yw’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

I ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy ebostio eich ymholiad i advice@ctauk.org.

Mae rhagor o wybodaeth ar eu gwefan https://ctauk.org/covid19-guidance.

 

A yw’r gwasanaeth fflecsi ar gael?

fflecsi yw ein gwasanaeth peilot newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr gwasanaeth bysiau lleol. Mae’n cymryd lle nifer o wasanaethau sydd wedi’u trefnu er mwyn helpu pobl i wneud siwrneiau lleol hanfodol.

Dim ond yng Nghasnewydd y mae’r gwasanaeth yn weithredol ar hyn o bryd ac mae ar gael rhwng 7:30am – 6:30pm.

Mae diogelwch yn bwysicach na dim, ac rydym wedi cynllunio fflecsi er mwyn cludo teithwyr mor ddiogel ag sy’n bosibl. Drwy wybod faint o deithwyr y byddwn yn eu codi gallwn anfon cerbyd o’r maint cywir a chadw pellter cymdeithasol.

Mae fflecsi hefyd yn caniatáu i bobl ddewis pryd maent eisiau teithio, sy’n golygu y gall gweithwyr allweddol gyrraedd eu gwaith mewn pryd neu y gallwch wneud siwrneiau hanfodol â chyn lleied ag sy’n bosibl o oedi.

Mae cynlluniau i gyflwyno’r gwasanaeth i ardaloedd eraill os bydd y peilot yn boblogaidd. Gallai rhai gwasanaethau fflecsi ddal i redeg ochr yn ochr â’ch gwasanaethau bws arferol yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 0300 234 0300
 

Sut fydda i’n gallu cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Er na allwn deithio mor rhydd ag y byddem yn hoffi gwneud ar hyn o bryd, gwyddom fod angen i chi wneud siwrneiau angenrheidiol o hyd ac rydym eisiau i chi allu gwneud hyn yn ddiogel.

Rydym yn gweithio mewn cysylltiad agos â’r holl weithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus i gyflwyno mesurau ychwanegol er mwyn i chi allu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus mor ddiogel ag sy’n bosibl – mae hyn yn cynnwys cyflwyno amrywiaeth o fesurau, lle bynnag y bo modd:

 • cyfyngu nifer y teithwyr a ganiateir ar fysiau a threnau yr un pryd, lle bynnag y bo modd 
 • systemau ciwio mewn gorsafoedd
 • marciau pellter cymdeithasol clir mewn gorsafoedd ac ar drenau a bysiau, ac mae’n bosibl y bydd rhai cynghorau lleol yn marcio ardaloedd safleoedd bws mawr
 • taliadau heb arian parod, lle bynnag y bo modd
 • tocynnau ar-lein, lle bynnag y bo modd 

 

Pam na allwch chi redeg mwy o drenau i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol?  

Yn anffodus, nid yw pethau mor syml â hynny. Rhaid i ni ystyried diogelwch ac argaeledd staff trafnidiaeth gyhoeddus, yn ogystal ag argaeledd y bysiau a’r trenau eu hunain (y fflyd). 

Os bydd gormod o drenau’n cael eu rhedeg ar y rhwydwaith rheilffyrdd yr un pryd, bydd mwy o risg o darfu ar wasanaethau. Gallai hynny achosi oedi posibl a thorfeydd mewn gorsafoedd, a rhaid i ni geisio osgoi hynny. Yn ogystal â rhedeg mwy o wasanaethau o 18 Mai 2020 ymlaen, rydym hefyd yn rhedeg rhai gwasanaethau hwy lle mae hynny’n bosibl. 
 
Os bydd pawb yn osgoi trafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag y mae hynny’n bosibl, ac yn teithio dim ond os nad oes opsiwn arall ar gael, rydym yn ffyddiog y byddwn yn dal i allu darparu trefniadau teithio diogel i gefnogi teithwyr sy’n cael blaenoriaeth. 

 

Sut alla i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau’r llywodraeth. Mae ardaloedd sy’n cael llawer o ddefnydd, er enghraifft byrddau, handlenni ac unrhyw le y gallai teithwyr fod yn eu cyffwrdd yn rheolaidd, yn cael eu glanhau’n drylwyr yn rheolaidd. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd mewn gorsafoedd.  

Mae cadw staff rheng flaen mor ddiogel ag sy’n bosibl hefyd yn un o’n prif flaenoriaethau, ac rydym yn gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wneud yn siŵr bod staff a theithwyr yn cael eu cadw mor ddiogel ag sy’n bosibl.


Pa gynnyrch glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae mesurau glanhau ychwanegol ar waith, ac mae ardaloedd sy’n dod i gysylltiad agos â theithwyr a staff, er enghraifft handlenni, rheiliau, peiriannau tocynnau a breichiau seddi yn cael eu glanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynnyrch sy’n cael eu hargymell yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.


Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae’r cyngor diweddaraf gan y llywodraeth yn nodi nad oes rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond gallant wneud hynny os ydynt yn dymuno. Rydym yn gofyn i chi gydymffurfio â’r rheolau cadw pellter cymdeithasol, ac os ydych yn arddangos unrhyw symptomau coronafeirws, peidiwch â theithio.

 
Fydd angen i mi wisgo menig pan fyddaf yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Na fydd. Dewis personol yw gwisgo menig, Nid ydynt yn orfodol. Rydym yn gofyn i bob teithiwr ddal i ddilyn canllawiau’r llywodraeth ar olchi dwylo’n rheolaidd cyn ac ar ôl teithio, a defnyddio hylif diheintio dwylo os oes modd.

 

Fydd rhywun yn cymryd fy nhymheredd cyn i mi deithio? 

Na, ni fyddwn yn cymryd eich tymheredd cyn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os oes gennych dymheredd uchel neu os ydych yn arddangos unrhyw symptomau coronafeirws, peidiwch â theithio.

 

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae gennym bolisi dim goddefgarwch ar ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac rydym yn gofyn i bob teithiwr barchu cyd-deithwyr a staff trafnidiaeth gyhoeddus, sy’n gwneud eu gorau i gynnig gwasanaethau yn ystod cyfnod anodd iawn. 

Rydym yn dal i weithio mewn cysylltiad agos iawn â Heddlu Trafnidiaeth Prydain, sydd ar gael i gynnig cymorth wrth fynd i’r afael ag unrhyw ddigwyddiadau troseddol ar y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus a helpu i addysgu teithwyr ynglŷn â phwysigrwydd dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Gallwch roi gwybod am ddigwyddiad drwy dynnu sylw aelod o’r staff mewn ffordd ddiogel neu drwy ffonio Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0121 634 5600.

Os byddwch yn cael problemau wrth deithio ar fws, cofiwch roi gwybod yn ddiogel i'ch gyrrwr pwy fydd yn dilyn y protocolau yn eu lle ac ar y radio am gymorth, lle bo angen.

 

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Mae diogelwch a llesiant staff rheng flaen ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn un o’n prif flaenoriaethau o hyd. 

Rydym yn gweithio gyda’r undebau llafur, cyrff diogelwch a phartneriaid eraill i sicrhau bod ein pobl yn gallu gweithio’n ddiogel tra’n helpu pobl sydd angen teithio i fynd i ble bynnag y mae angen iddynt fod. 

Byddwn yn dal i ddilyn cyngor iechyd cyhoeddus a chyngor y llywodraeth ynglŷn â beth y mae angen i staff ei wneud wrth gyflawni eu dyletswyddau yn y gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb addas a chyfarpar diogelu eraill, fel bo’r angen. 
 

Hoffwn newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy siwrneiau?

Os nad oes gennych ddewis ond teithio ar fws neu drên, rydym yn gofyn i chi osgoi amseroedd prysur rhwng 7am – 9am a 4pm - 6pm, lle bynnag y bo modd, er mwyn helpu i leihau’r pwysau ar y capasiti prin sydd ar gael. 

Gweld manylion yr amserlenni diweddaraf:  

Gwasanaethau Rheilffordd – trctrenau.cymru

Gwasanaethau Bws – traveline.cymru
 

A fydd yr amserlenni’n newid ar 18 Mai, yn unol â gweddill y DU?

Byddant. Bydd cynnydd bach yn nifer y bysiau a’r trenau a fydd yn cael eu gweithredu o 18 Mai 2020 ymlaen.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’n partneriaid yn y diwydiant rheilffyrdd a phob cwmni bysiau ledled Cymru i ddarparu mwy o gapasiti ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus. Rydym yn gwneud hyn ’nawr er mwyn sicrhau ein bod yn gwbl barod ac yn gallu cynnig profiad ‘teithio diogel’ i bob teithiwr y bydd angen iddo ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn y dyfodol, yn unol â newidiadau i ganllawiau’r llywodraeth. 

Bach iawn yw’r cynnydd, ac mae’n cael ei wneud er mwyn cynnig mwy o le, er mwyn i ni ddal i allu cludo ein gweithwyr allweddol yn ddiogel, a chefnogi’r rhai hynny sy’n gorfod teithio ac nad oes ganddynt ddewis ond defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar ôl codi cyfyngiadau’r llywodraeth ar ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Yn y cyfamser, nid yw’r cyngor wedi newid. Dylech osgoi siwrneiau diangen ac aros yn lleol. Ystyriwch ffyrdd eraill o deithio, fel beicio neu gerdded, lle bynnag y bo modd. 
 
Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadarnhau’r amseroedd cyn teithio:

Trên – trctrenau.cymru

Bws – traveline.cymru

 

Pryd fydd yr amserlenni yn ôl fel arfer?   

Dydyn ni ddim yn gwybod eto. Rydyn ni’n dal i adolygu a gweithio mewn cysylltiad agos â’n partneriaid trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn rhedeg cynifer o wasanaethau ag sy’n bosibl, lle gallwn wneud hynny’n ddiogel ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth. 

Bydd angen i chi gadarnhau amseroedd siwrneiau cyn teithio bob amser.

Trên - trctrenau.cymru

Bws – traveline.cymru

 

A oes unrhyw newidiadau i brisiau tocynnau? 

Nac oes. Nid yw prisiau gwasanaethau bysiau a rheilffyrdd wedi newid. Lle bynnag y bo modd, archebwch eich tocynnau ar-lein a defnyddiwch ddulliau talu di-gyswllt. Efallai y bydd angen i chi archebu sedd ymlaen llaw ar rai gwasanaethau – bydd hyn yn cael ei egluro pan fyddwch yn archebu eich tocyn. 

 

Alla i’n dal ddefnyddio fy mhas bws i deithio?

Gallwch. Os oes gennych Gerdyn Teithio Rhatach dilys, mae’r un telerau ac amodau’n gymwys. Unwaith eto, rydym yn pwysleisio y dylai pawb osgoi trafnidiaeth gyhoeddus am y tro, os yw hynny’n bosibl. 

 

Mae gennyf bas bws cydymaith gan fod arnaf angen cymorth wrth deithio. Fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Os yw eich siwrnai yn hanfodol a bod arnoch angen cymorth i deithio, caiff eich cydymaith deithio gyda chi os yw’n byw yn yr un cartref â chi. Os nad yw eich cydymaith yn byw yn yr un cartref â chi, yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, rydym yn gofyn i chi beidio â theithio gyda’ch cydymaith am y tro.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch cerdyn cydymaith, cysylltwch â’ch cyngor lleol i drafod y mater.

Wrth deithio, dylech ddangos eich pas bws pan fydd aelod o’r staff yn gofyn i chi wneud hynny.


Ai’r dull ‘digyswllt’ yw’r unig ffordd o dalu am docynnau?   

Na, ond dyna’r dewis sy’n cael ei ffafrio gan ei fod yn lleihau’r angen am gyswllt cymdeithasol. Lle bynnag y bo modd, prynwch eich tocynnau ar-lein neu talwch drwy ddull di-gyswllt yn y swyddfa docynnau neu wrth fynd ar y bws.

 

A yw’r swyddfeydd tocynnau ar agor? 

Mae'r rhan fwyaf o swyddfeydd tocynnau ar gau ar hyn o bryd ac mae ymholiadau'n cael eu hailgyfeirio i'r prif swyddfeydd perthnasol. Bydd swyddfeydd tocynnau ar agor mewn safleoedd lle mae galw amdanynt, a bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol wedi’u cyflwyno. Cysylltwch â’ch swyddfa docynnau leol i weld beth yw’r amseroedd agor.

Prynwch eich tocynnau ar-lein cyn i chi deithio os yw hynny’n bosibl. Bydd hyn yn osgoi unrhyw gyswllt diangen â phobl eraill. 

Ar gyfer tocynnau rheilffordd ewch i tfw.wales

Ar gyfer tocynnau bws, edrychwch ar wefan eich gweithredwr gwasanaeth bysiau.
 

Faint ymlaen llaw alla i chwilio am siwrnai?  

Ni fyddwch yn gallu gweld amserlenni cyn belled i’r dyfodol ag yr oeddech yn arfer gallu gwneud. Mae’r sefyllfa’n newid o hyd ac mae’r diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus yn ymateb yn gadarn i ganllawiau’r llywodraeth. O ganlyniad, rydym yn gofyn i bobl gadarnhau amserlenni cyn pen wythnos o’r adeg y maent yn bwriadu teithio.  

Ar gyfer teithio ar y rheilffordd –  trctrenau.cymru

Ar gyfer teithio ar fws – www.traveline.cymru

 

Alla i gael ad-daliad ar gyfer tocyn tymor?  

Gallwch. Mae’r manylion ynglŷn â sut i gael ad-daliad i’w gweld yn https://trctrenau.cymru/cy/ad-dalu-pris-tocynnau.  

I gael ad-daliad ar fysiau, cysylltwch yn uniongyrchol â’ch gweithredwr gwasanaeth bysiau neu ewch i cymraeg.traveline.cymru.

 

A fydd caffis a siopau mewn gorsafoedd ar agor, ac a fydd gwasanaeth arlwyo ar drenau?

Ni fydd pob siop ar agor mewn gorsafoedd, a bydd y siopau hynny sy’n gallu gweithredu yn gorfod dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol. Nid oes gwasanaethau arlwyo ar drenau ar hyn o bryd.

Mae canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn gofyn i deithwyr osgoi bwyta tra teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, lle bynnag y bo modd.  


 
A fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?
 

Byddant. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn cadw ystafelloedd aros a thoiledau ar agor. Fodd bynnag, oherwydd y rheolau cadw pellter cymdeithasol, bydd cyfyngiadau ar nifer y bobl a all eu defnyddio yr un pryd. Bydd cyfleusterau golchi dwylo a hylif diheintio dwylo ar gael.

 

Ble bydd pobl yn aros os bydd problemau difrifol â’r gwasanaeth?  

Rydym yn gweithio gyda’r diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus i leihau unrhyw broblemau. Os bydd digwyddiadau ar y rhwydwaith trafnidiaeth, bydd y gweithredwr trafnidiaeth perthnasol yn darparu’r wybodaeth a’r cyngor diweddaraf i’r teithwyr drwy ei sianeli cyfathrebu er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu parhau â’i daith cyn gynted ag y bo modd ac mor ddiogel ag sy’n bosibl. 

Er mwyn sicrhau nad oes torfeydd yn ymgynnull pan fydd problemau â gwasanaethau, dylech gadarnhau’r trefniadau bob amser cyn i chi deithio: 

Rheilffyrdd – www.journeycheck.com/tfwrail 

Bysiau – http://www.traveline.cymru
 

Beth fydd yn digwydd os bydd oedi neu amharu ar wasanaethau? 

Mewn achosion o oedi mawr neu broblemau teithio difrifol, byddwn yn dal i ddefnyddio bysiau yn lle trenau. Os bydd hyn yn digwydd, bydd staff wrth law i roi’r cyfarwyddyd a’r manylion angenrheidiol i chi a dilynir rheolau cadw pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd.

Bydd gweithredwyr gwasanaeth bysiau yn trefnu bod bysiau wrth gefn yn cael eu darparu cyn gynted ag y bo modd, ac yn cynnig cymorth priodol i deithwyr i’w cadw’n ddiogel. Byddant yn rhoi gwybod am unrhyw oedi drwy eu sianeli cyfathrebu.

 

Alla i’n dal deithio mewn tacsi?

Mae cwmnïau tacsi a cherbydau hurio preifat yn dal i ddarparu gwasanaethau. Cysylltwch â’ch gweithredwr lleol i drafod pa wasanaethau a mesurau sydd ar waith ar hyn o bryd. 
Mae gweithredwyr tacsi a cherbydau hurio preifat yn debygol o fod wedi cyflwyno mesurau newydd i helpu i gadw pellter cymdeithasol ac mae’n bwysig eich bod yn dilyn cyngor y gyrrwr bob amser i helpu i gadw pawb mor ddiogel ag sy’n bosibl. 

Peidiwch â rhannu tacsi gyda phobl nad ydynt yn byw yn yr un cartref â chi. Os yw’n bosibl, trowch eich wyneb oddi wrth y gyrrwr, a chadwch yr amser rydych yn ei dreulio yn agos at bobl eraill cyn fyrred ag sy’n bosibl. Golchwch eich dwylo’n drylwyr neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl eich taith.

Fel mathau eraill o drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch y rhain ar gyfer teithiau hanfodol yn unig.
 

Rwy’n teimlo’n bryderus iawn ac yn unig. Ble galla i gael cymorth?

Rydym yn sylweddoli bod hwn yn gyfnod digynsail a bod teithwyr a staff ym mhob rhan o’r rhwydwaith dan bwysau ac yn bryderus. Rydym yn gwneud popeth posibl i leihau’r risg ac i wneud yn siŵr bod pawb sy’n gorfod defnyddio’r rhwydwaith yn gallu teithio’n ddiogel. Os oes arnoch angen siarad â rhywun, gallwch gysylltu ag un o’r elusennau a restrir isod sy’n cynnig cyngor cyfrinachol di-dâl 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos:

Y Samariaid – www.samaritans.org

Amser i Newid Cymru – http://www.timetochangewales.org.uk

Mind – www.mind.org.uk

 

Nid yw fy nghartref yn ddiogel, ble alla i fynd am help gyda thrais yn y cartref? 

Rydym wedi ymrwymo i gynllun 'Rail for Refuge' y DU sy'n cefnogi cymorth i fenywod, sy'n cynnig talu am gostau teithio ar drên i unrhyw un sydd angen ffoi rhag trais yn y cartref yn ystod argyfwng coronafeirws. 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

 

Cysylltu â ni

Diolch am eich amynedd a’ch cefnogaeth. Rydym yn gwneud popeth posibl i sicrhau ein bod yn gallu ymateb i’r newidiadau yn y canllawiau a chael ein gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus arferol ar waith unwaith eto cyn gynted ag y bo’n ddiogel i wneud hynny. 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol sy'n ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys Bysiau, Rheilffyrdd a theithio llesol, gallwch gysylltu â Traveline Cymru.  

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â chludiant ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, ewch yma

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â gweithgareddau Trafnidiaeth Cymru yn fwy cyffredinol, anfonwch e-bost at contact@tfw.wales.   

 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach