Tacsis

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.  


Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.


Rydyn ni’n gweithio’n galed:

  • i sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu teithio i'r gwaith ac oddi yno
  • i’ch galluogi chi i wneud teithiau hanfodol, fel siopa am nwyddau hanfodol neu anghenion meddygol
  • Gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio 

 

Cuddio’ch wyneb

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo cyn mynd i mewn i’r orsaf neu cyn mynd ar y bws neu’r trên.

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb yma
 

Defnyddio tacsis neu gerbydau hurio preifat

Gallwch ddefnyddio tacsis a cherbydau hurio preifat ar gyfer teithiau hanfodol os mai dyma’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol.  Bydd eich gweithredwyr lleol yn gallu dweud wrthych chi am y gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig ar hyn o bryd, a’r mesurau sydd ar waith i helpu gyda chadw pellter cymdeithasol.

Dilynwch gyngor y gyrrwr 

Dilynwch gyngor y gyrrwr pan fyddwch chi’n gwneud eich taith hanfodol.  Bydd eich gyrrwr yn gallu dweud wrthych chi pa fesurau sydd ar waith i wneud yn siŵr eich bod chi’n gallu teithio mor ddiogel â phosibl.


Dylech osgoi rhannu tacsi â rhywun nad yw’n byw gyda chi

Dylech osgoi rhannu tacsi ag unrhyw un nad yw’n byw gyda chi, ac wynebu oddi wrth y gyrrwr lle bynnag y bo hynny’n bosibl.


Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl teithio

Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio mewn tacsi neu gerbyd hurio preifat.


Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.


 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach