Social distancing

Ymbellhau cymdeithasol

Cadwch eich pellter er mwyn cadw mor ddiogel â phosibl yn ystod eich teithiau hanfodol

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.  

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.


Rydyn ni’n gweithio’n galed:

  •  i sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu teithio i'r gwaith ac oddi yno
  •  i’ch galluogi chi i wneud teithiau hanfodol, fel siopa am nwyddau hanfodol neu anghenion meddygol
  •  i gadw staff yn ddiogel

 

Gwisgo gorchudd wyneb 

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo cyn mynd i mewn i’r orsaf neu cyn mynd ar y bws neu’r trên.

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yma
 

Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol yn golygu bod llai o bobl yn gallu teithio’n ddiogel ar drafnidiaeth gyhoeddus. Dyma pam mae’n bwysig dilyn canllawiau presennol Llywodraeth Cymru, sef Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.  

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.


Mae llai o wasanaethau bysiau a threnau wedi bod yn rhedeg ledled Cymru yn ystod y coronafeirws – ac ar gyfer gweithwyr allweddol a theithiau hanfodol yn unig mae’r rhain.


Cadwch eich pellter

Cadwch 2 fetr oddi wrth bobl eraill yn ystod eich teithiau hanfodol, lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

 

Gwisgwch rywbeth i guddio eich wyneb 

Lle bo’n briodol, dylech wisgo gorchudd wyneb tair haen ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff.  

Mae Llywodraeth Cymru’n awgrymu gwisgo gorchudd wyneb tair haen mewn mannau lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol, fel ar drafnidiaeth gyhoeddus. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ganllawiau Llywodraeth Cymru yma.

 

Plant yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

Gall plant dan 16 oed deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’r unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol, ond cofiwch ddilyn canllawiau Llywodraeth

Cymru a gwneud yn siŵr:

 

  •  eu bod gyda rhiant neu ofalwr bob amser 
  • gwisgo gorchudd wyneb os ydynt yn 11 oed neu'n hŷn a ddim yn anabl neu'n dioddef anawsterau anadlu.
  •  eu bod yn wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw
  •  eu bod yn treulio cyn lleied o amser â phosibl wrth ymyl pobl eraill lle bynnag y bo hynny’n bosibl
  •  eu bod yn golchi eu dwylo’n drwyadl neu’n defnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio 

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach