Social distancing

Ymbellhau cymdeithasol

Cadwch bellter i fod mor ddiogel â phosibl ar drafnidiaeth gyhoeddus

Cadwch bellter i fod mor ddiogel â phosibl ar drafnidiaeth gyhoeddus

Eich helpu i gadw pellter

Gyda chyfyngiadau teithio'n cael eu llacio ledled Cymru a gweddill y DU, mae llawer mwy ohonom yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Rydym yn dal i wneud popeth posibl i'ch helpu i gadw pellter cymdeithasol, gyda mesurau diogelwch ar waith ar hyd a lled y rhwydwaith. Fodd bynnag, dyw hi ddim yn bosibl cadw pellter cymdeithasol ar adegau prysur bob amser, felly rydym yn gofyn i bawb fod yn amyneddgar, yn gall a pharchus bob amser.

Mae'r mesurau rydym yn eu cymryd i helpu i gadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus o Fôn i Fynwy yn cynnwys: 

 • defnyddio ein holl drenau a bysiau sydd ar gael ar y rhwydwaith
 • adolygu ein hamserlen yn rheolaidd, gan ychwanegu gwasanaethau ychwanegol lle bo'r modd
 • os oes modd, cyfyngu ar nifer y teithwyr sy'n cael mynd ar fysiau a threnau ar un adeg
 • cyflwyno systemau ciwio unffordd mewn rhai gorsafoedd 
 • defnyddio marciau cadw pellter corfforol clir 
 • annog cwsmeriaid i ddefnyddio cardiau talu digyswllt neu brynu tocynnau ar-lein neu wrth beiriannau tocynnau
 • Gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i annog ymddygiad cyfrifol

 

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth - gwnewch eich rhan

Os ydych chi'n meddwl bod gwasanaeth yn debygol o fod yn brysur a'ch bod yn poeni am gadw pellter cymdeithasol, gallwch wneud rhai pethau ymarferol i helpu i ddiogelu'r rhwydwaith.

 • Parhau i weithio gartref os oes modd
 • Cerdded a beicio os gallwch chi
 • Bod yn hyblyg - gan geisio osgoi'r amseroedd cymudo brig a pheidio â'i gadael hi tan y trên olaf adref
 • Cynllunio ymlaen llaw drwy ddefnyddio ein gwiriwr capasiti i chwilio am drenau â mwy o le.
 • Mae rhai llwybrau'n cynnwys gwasanaethau 'intercity' hirach, felly beth am newid eich cynlluniau a defnyddio trenau gyda mwy o gerbydau.
 • Prynu tocyn am eich trên dewisol ymhell cyn y diwrnod teithio.
 • Prynu a defnyddio tocynnau digyswllt lle bo modd.     
 • Parchu gofod ein cydweithwyr wrth iddyn nhw weithio i'ch diogelu chi.
 • Symud i lawr y trên, peidio ag ymgynnull wrth y drws a defnyddio sedd ffenestr gan adael sedd yr eil yn rhydd.
 • Cofiwch mai dim ond rhannau penodol o'r trên mae rhai teithwyr yn gallu eu defnyddio, fel mannau hygyrch i gadeiriau olwyn, felly cadwch nhw'n wag.
 • Gwisgo gorchudd wyneb (oni bai eich bod wedi'ch eithrio) a'n helpu i gadw ffenestri ar agor ar drenau lle maen nhw'n agor. Ond peidiwch â phoeni, mae trenau heb ffenestri agored yn cael eu hawyru hefyd.
 • Osgoi sefyll wyneb yn wyneb â phobl y tu allan i'ch aelwyd.
 • Dylai plant fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr cyfrifol a dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd
 • Daliwch ati i ddilyn ein cyngor Teithio'n Saffach

 

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach