Social distancing

Ymbellhau cymdeithasol

Cadwch eich pellter er mwyn cadw mor ddiogel â phosibl ar drafnidiaeth cyhoeddus

Mesurau pellhau corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae mesurau ymbellhau corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru yn cynnwys:
• cyfyngu ar nifer y teithwyr sy'n cael eu caniatáu ar fysiau a threnau ar un adeg  
• cyflwyno systemau ciwio un ffordd mewn gorsafoedd 
• defnyddio marciau pellhau corfforol clir 
• annog cwsmeriaid i ddefnyddio taliadau digyswllt neu brynu tocynnau ar-lein neu mewn peiriannau tocynnau
 

 

Cadwch eich pellter

Arhoswch ar wahân i eraill lle bynnag y bo modd ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Gwisgwch gorchudd wyneb a cheisiwch:
• osgoi cyswllt corfforol
• wynebu oddi wrth bobl eraill
• cadwch yr amser a wariwch ger pobl eraill cyn gynted â phosibl 

Gwisgo gorchudd wyneb 

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau i helpu i atal y coronaidd rhag lledaenu i deithwyr a staff eraill oni bai eich bod wedi'ch eithrio. Mae gorchuddion wyneb yn orfodol lle gall ymbellhau corfforol fod yn anodd ei gyflawni megis ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen o'r blaen:

  • mynd i mewn i faes parcio gorsaf drenau
  • mynd i mewn i orsaf
  • mynd ar lwyfan
  • defnyddio ystafell aros
  • mynd ar eich bws neu'ch trên

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yma

Helpwch ni - golchwch eich dwylo neu defnyddiwch ddiheintydd llaw yn rheolaidd

Rydyn ni'n gwneud mwy o lanhau fel y gallwch chi wneud siwrneiau hanfodol mor ddiogel â phosibl.
Helpwch ni drwy:
• golchi eich dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu ddefnyddio diheintydd llaw yn rheolaidd.
• Dod â'ch diheintydd eich hun os gallwch wneud hynny.
 

Plant yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

Gall plant deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond ystyriwch a allent gerdded neu feicio ai peidio neu a ddylai oedolyn neu ofalwr cyfrifol fynd gyda nhw.  

Mae angen i blant arsylwi ymbellhau'n gorfforol a dylent:

  • aros i ffwrdd oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref lle bynnag y bo modd
  • osgoi cyswllt corfforol a chadw'r amser a dreulir yn agos at eraill mor fyr â phosibl
  • gwisgo gorchudd wyneb os ydyn nhw'n 11 oed neu'n hŷn ac nad ydyn nhw'n anabl neu'n dioddef o anawsterau anadlu.
  • wyneb oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref
  • olchi eu dwylo'n drylwyr neu ddefnyddio sanitiser llaw cyn ac ar ôl teithio 


Os ydych yn oedolyn cyfrifol neu'n ofalwr, ceisiwch sicrhau bod plant yn arsylwi ymbellhau'n gorfforol

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach