Social distancing

Ymbellhau cymdeithasol

Cadwch eich pellter er mwyn cadw mor ddiogel â phosibl yn ystod eich teithiau hanfodol

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.  

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.


Rydyn ni’n gweithio’n galed:

 •  i sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu teithio i'r gwaith ac oddi yno
 •  i’ch galluogi chi i wneud teithiau hanfodol, fel siopa am nwyddau hanfodol neu anghenion meddygol
 •  i gadw staff yn ddiogel

Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol yn golygu bod llai o bobl yn gallu teithio’n ddiogel ar drafnidiaeth gyhoeddus. Dyma pam mae’n bwysig dilyn canllawiau presennol Llywodraeth Cymru, sef Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.  

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.


Mae llai o wasanaethau bysiau a threnau wedi bod yn rhedeg ledled Cymru yn ystod y coronafeirws – ac ar gyfer gweithwyr allweddol a theithiau hanfodol yn unig mae’r rhain.


Cadwch eich pellter

Cadwch 2 fetr oddi wrth bobl eraill yn ystod eich teithiau hanfodol, lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

 

Ystyriwch wisgo rhywbeth i guddio eich wyneb 

Gallech ystyried gwisgo rhywbeth i guddio eich wyneb pan fyddwch yn gwneud teithiau hanfodol. Mae’r cyngor diweddaraf gan y llywodraeth yn nodi y gallwch ddewis gwisgo rhywbeth i guddio’ch wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus os ydych chi’n dymuno gwneud hynny. 

Gallwch ddarllen cyngor Prif Swyddog Meddygol Cymru ar ddefnyddio rhywbeth i guddio’ch wyneb yma.


Mesurau cadw pellter cymdeithasol ychwanegol ar gyfer teithiau hanfodol
Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ychwanegol yn cael eu cyflwyno ar drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru.  


Mae’r rhain yn cynnwys:

 • cyfyngu ar nifer y teithwyr a ganiateir ar drenau a bysiau ar yr un pryd  
 • cyflwyno systemau ciwio unffordd mewn gorsafoedd 
 • defnyddio marciau cadw pellter cymdeithasol amlwg 
 • annog cwsmeriaid i ddefnyddio dulliau talu digyswllt neu brynu eu tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau

 

Plant yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

Gall plant dan 16 oed deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’r unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol, ond cofiwch ddilyn canllawiau Llywodraeth

Cymru a gwneud yn siŵr:

 

 •  eu bod gyda rhiant neu ofalwr bob amser 
 •  eu bod yn cadw 2 fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw lle bynnag y bo hynny’n bosibl
 •  eu bod yn wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw
 •  eu bod yn treulio cyn lleied o amser â phosibl wrth ymyl pobl eraill lle bynnag y bo hynny’n bosibl
 •  eu bod yn golchi eu dwylo’n drwyadl neu’n defnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio 

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach