Person ar feic

Teithio llesol

Mae Trafnidiaeth Cymru’n cydnabod pwysigrwydd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru gan hyrwyddo cerdded a beicio fel y dulliau y bydd pobl Cymru am eu dewis wrth deithio pellterau bach. 

Yn ogystal â darparu cyngor a chymorth i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys helpu i adolygu’r canllawiau sy’n gysylltiedig â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, ym mis Rhagfyr 2020 daethom hefyd yn gyfrifol am weinyddu rhaglen y Gronfa Teithio Llesol ar ran Llywodraeth Cymru, gan ein galluogi i chwarae rhan llawer mwy o ran cefnogi teithio iach a chynaliadwy ledled Cymru.

 

Mae awdurdodau lleol yn gallu gwneud cais am gyllid drwy raglen y Gronfa Teithio Llesol (ATF), drwy gyfuniad o gyllid craidd a phroses ymgeisio gystadleuol, i gefnogi’r gwaith o ddarparu cynlluniau teithio llesol ledled Cymru. Eleni, mae gwerth y gronfa wedi cynyddu o £30m i £50m ac mae rhagor o wybodaeth am raglen y Gronfa ATF ar gael yma.

 

Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill i helpu i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth integredig ledled Cymru, gan gynnwys darparu cymorth a chyngor i awdurdodau lleol wrth iddynt ddatblygu a darparu eu cynlluniau teithio llesol. Byddwn hefyd yn gwella'r ddarpariaeth ar gyfer teithio llesol trwy wella cysylltiadau i'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus drwy wneud y canlynol: 

 

  • Buddsoddi £194 miliwn yn gwella gorsafoedd ac adeiladu o leiaf bum gorsaf newydd;
  • Defnyddio cronfa gwerth £15 miliwn i wneud gorsafoedd yn fwy hygyrch a lansio ap newydd er mwyn i gwsmeriaid sydd angen cymorth allu ‘cyrraedd a mynd’ o fis Ebrill 2020;
  • Sicrhau bod arwyddion priodol ym mhob gorsaf i hyrwyddo teithio pellach ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae rhagor o wybodaeth am y ffyrdd ymlaen sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cerdded a beicio ar gael yma.
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach