dieselmultiple unit

Trenau a gorsafoedd

Mae’r Metro’n fwy na rheilffordd, ac mae ein gwasanaethau rheilffordd yn chwarae rhan allweddol ym Metro De Cymru ac rydyn ni'n buddsoddi mewn trenau cyflymach a gwyrddach i ddarparu gwasanaeth Metro modern lle gallwch chi gyrraedd a mynd.  Rydyn ni hefyd yn uwchraddio ein gorsafoedd.

Trenau 
Rydyn ni’n brysur y tu ôl i'r llenni yn adeiladu trenau newydd a mwy cyfforddus i ddarparu gwasanaethau Metro modern ac effeithiol lle gallwch chi gyrraedd a mynd. Byddwch chi'n dechrau gweld y rhain ar waith yn 2022.
Bydd y trenau hyn yn cynyddu ein capasiti yn fawr, ac yn trawsnewid y profiadau mae ein cwsmeriaid yn eu cael wrth deithio.   Byddant hefyd yn cynnig llawer o nodweddion newydd, gan gynnwys mynediad gwastad, mwy o le i feiciau, a system awyru.

Byddwn ni'n cyflwyno chwe math gwahanol o drên, a ddewiswyd gennym ar gyfer anghenion ein cwsmeriaid:
 

Metro Tram-drenau Metro
 • Byddant yn darparu gwasanaeth ‘cyrraedd a mynd’ ar reilffyrdd Treherbert, Merthyr ac Aberdâr o 2022 ymlaen, gan leihau'r amseroedd teithio i Flaenau'r Cymoedd i 50 munud ar y mwyaf.
 • Byddant yn gweithredu ar reilffyrdd ac ar dramffyrdd ar strydoedd.
  Pŵer trydan a batri, a sbardun cyflym.
 • Addas ar gyfer unrhyw estyniadau a wneir i’r Metro yn y dyfodol.
DEMU Trenau Tri-Modd

 
 • Byddant yn cael eu cyflwyno ar reilffyrdd Rhymni, Coryton a Bro Morgannwg o 2023 ymlaen, gan gynyddu i bedwar gwasanaeth yr awr a lleihau'r daith i 50 munud ar y mwyaf.
 • Byddant yn caniatáu gwasanaeth ychwanegol bob awr rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr drwy Fro Morgannwg.
 • Trenau arloesol tri-modd tri a phedwar cerbyd yn â rhedeg ar drydan, batri a diesel.
DEMU Diesel-trydan

 
 • Byddant yn cael eu cyflwyno ar reilffyrdd Maesteg, Glynebwy a Chaerdydd-Cheltenham o 2022 ymlaen, gan gynyddu'r capasiti ar y rheilffyrdd hyn yn fawr. 
 • Trenau diesel a thrydan â phedwar cerbyd, yn debyg i’n trenau tri-modd.
  .
Diesel-batri Dosbarth 230 
 • Byddant yn cael eu cyflwyno ar Wrecsam-Bidston yn gynnar yn 2020
 • Byddant yn rhan annatod o’n cynlluniau ar gyfer Metro Gogledd Cymru yn y dyfodol 
Diesel
 • Byddant yn cael eu cyflwyno ledled rhwydwaith Cymru a'r Gororau o 2022 ymlaen, gan gynnwys ar Reilffordd y Mers rhwng Caerdydd ac Amwythig drwy’r Fenni
 • Byddant yn darparu mwy o gapasiti ac yn galluogi teithiau cyflymach
 • Trenau diesel dau a thri cherbyd, wedi’u hadeiladu yng Nghymru
Intercity
 • Byddant yn darparu gwasanaeth ‘intercity’ o ansawdd uchel rhwng Gogledd a De Cymru, gan gynnwys Dosbarth Cyntaf
 • Setiau pedwar cerbyd yn cael eu tynnu gan locomotif diesel

 

Gorsafoedd

 

cardiff bay station

Byddwn ni'n gwneud rhai gwelliannau cyffrous yn y blynyddoedd nesaf i wella’r profiadau y mae ein cwsmeriaid yn eu cael wrth deithio.   


Ymysg rhai o’r gwelliannau a welwch bydd teledu cylch cyfyng, peiriannau tocynnau, a chysylltiadau gwell ar gyfer seiclo a cherdded.


Rydyn ni hefyd yn gwella hygyrchedd yn ein gorsafoedd ac ar ein trenau, yn ogystal ag yn gosod cyfleusterau toiledau ar nifer o orsafoedd Metro.  

At hynny, rydyn ni’n bwriadu adeiladu neu ad-leoli pum gorsaf, sef:

 • Ffordd Crwys
 • Sgwâr Loudoun
 • Bae Caerdydd
 • Ystad Trefforest
 • Gabalfa 
   

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach