Saif tref glan môr Cei Newydd ar Fae godidog Ceredigion i'r de-orllewin o Aberystwyth. Gan dyfu o amgylch yr harbwr naturiol a thir amaeth llawn maetholion, ehangodd y dref yn fuan o ychydig o fythynnod to gwellt i resi o dai teras o amgylch y bae cysgodol. Cynyddodd masnach a denodd y diwydiant adeiladu llongau fwy o weithwyr.

Bellach yn boblogaidd fel cyrchfan i dwristiaid, mae Cei Newydd yn cynnig nifer o atyniadau, ond mae hefyd yn fan cychwyn gwych i archwilio arfordir gorllewinol Cymru.

 

1. Ymlaciwch a Mwynhewch Draeth yr Harbwr

Wedi’i gysgodi’n gampus, Traeth yr Harbwr yw traeth mwyaf poblogaidd Cei Newydd. Mae’r tywod euraidd meddal yn ysgubo o amgylch y bae tuag at y pier a’r harbwr, gan roi digon o le i deuluoedd adeiladu cestyll tywod a chwarae.

Wedi derbyn baner las am ei ddiogelwch, ansawdd dŵr a glanweithdra, mae'r traeth yn cael ei reoli'n dda, mae ganddo wasanaeth achubwr bywyd ac mae'n ardal nofio ddiogel ddynodedig. Bob blwyddyn cynhelir regata Cei Newydd ar Draeth yr Harbwr, ac mae’r nofwyr Dydd Calan honedig wallgof yn rasio ar draws y tywod i fod y cyntaf i’r dŵr.

Gan ei fod mor agos at y dref a'i mwynderau, gan gynnwys siopau lleol a chaffis wrth y traeth, mae Traeth yr Harbwr yn cynnig antur traeth sy'n addas iawn i deuluoedd.

New Quay

 

2. Gwyliwch y Dolffiniaid yn y Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol

Wedi’i lleoli ym Mae Ceredigion, mae’r Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol yn rhoi’r cyfle i gael profiad wyneb yn wyneb â byd natur. Wedi’i ddynodi’n Ardal Cadwraeth Arbennig, mae’r bae’n gartref i gasgliad trawiadol o fywyd môr nas gwelir yn aml. Yn ymestyn o Fae Ceibwr yn Sir Benfro i Aber-arth yng Ngheredigion, ac yn ymestyn bron i 14 milltir allan i’r môr, mae yma amrywiaeth eang o gynefinoedd a rhywogaethau pwysig yn cael eu gwarchod.

Mae’r Ganolfan Bywyd Gwyllt a’r gwirfoddolwyr ymroddedig sy’n gweithio yno yn cynnal teithiau cwch allan i’r bae lle maent yn casglu data gwerthfawr sy’n helpu cadwraeth bywyd gwyllt, tra’n rhoi cyfle i chi wylio dolffiniaid trwyn potel, llamhidyddion a morloi llwyd Iwerydd. Efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld ymwelwyr tymhorol gan gynnwys y pysgodyn haul mawr, crwbanod môr cefn lledr a heulgwn trawiadol. Ar y clogwyni o amgylch yr arfordir, gallwch yn aml weld gwylogod a gweilch y penwaig yn nythu ar y brigiadau creigiog.

Mae Canolfan Bywyd Gwyllt y Môr yn rhoi cipolwg ar fyd na welir yn aml ac mae'n rhywbeth y mae'n rhaid ei wneud pan fyddwch yn ymweld â Chei Newydd.

 

3. Treuliwch Oriau Melys yn Fferm Fêl Cei Newydd

Wedi’i hagor yn 1995, mae gan Fferm Fêl Cei Newydd gychod gwenyn ledled Ceredigion erbyn hyn gyda miliynau ar filiynau o wenyn yn casglu paill ac yn gwneud mêl. Am eu bod yn ymweld ag amrywiaeth enfawr o flodau, mae'r mêl sy'n deillio o hyn â gwahanol flasau. O feillion melys i flodau afalau a thegeirianau, mae gan y mêl cymysg amrywiaeth gyfoethog iawn.

Mae’r Fferm Fêl hefyd yn arddangos eu cynnyrch sy’n gysylltiedig â gwenyn, gan gynnwys canhwyllau hardd wedi’u gwneud o haenau cain o gwyr gwenyn, a medd - y diod alcoholig blasus roedd ein cyndeidiau’n ei garu, sy’n cynnwys gwin a mêl.

Gan alluogi ymwelwyr i brofi cymhlethdod nythfa wenyn, mae’r arddangosfa ‘Gwenyn y tu ôl i Wydr’ yn rhoi cipolwg hynod ddiddorol ar wenyn. Mae’r siop ar y safle yn llawn anrhegion a chynnyrch gwenyn, gan gynnwys colur a hufen wyneb mêl, a beth am roi cynnig ar eu mêl cartref a danteithion blasus eraill yn y caffi?

 

Gyda nifer o atyniadau, cefn gwlad hardd a chysylltiadau rheilffordd da, mae Cei Newydd yn gyrchfan wyliau wych.