We want to be good neighbours and we’ll be working collaboratively with the people who are affected by our activities

 

Adroddiad ymgysylltu

 

 

 

Our community engagement

We want to make sure that we listen to the needs and concerns of the communities and businesses affected by our work to build the South Wales Metro.

Our community engagement team is working hard to engage with these communities and businesses and you can read our communications below:

There is a substantial construction, engineering and infrastructure programme needed over the coming years to build Metro and we thank you for bearing with us as we work on it.

 

Radur a Morganstown

 • Cynlluniau Safle
  • Mae’r compowndiau yn darparu digon o le ac yn golygu bod ein pobl yn gallu gweithio'n ddiogel wrth ymyl y rheilffordd, storio a chludo deunyddiau ar hyd y trac a darparu mynediad i wneud y gwaith adeiladu a pheirianneg gofynnol.

   Maent yn safleoedd dros dro sydd eu hangen gydol gwaith trawsnewid rheilffordd y Metro.

   Er bod y cynlluniau'n parhau i gael eu drafftio, mae angen i ni sefydlu safle ar gaeau Pentre-poeth ger y rheilffordd yn Fferm Gelynis. Bydd hyn yn cynnwys cabanau ar y safle, cyfleusterau lles ar gyfer staff a mannau storio deunyddiau ac offer, gyda llwybr i'r safle oddi ar y ffordd fynediad bresennol i'r rheilffordd wrth ymyl Pugh's Garden Village.

   Rydym wedi gwneud y safle mor fach o ran maint ag y gallwn a byddwn hefyd yn gosod rhwystrau acwstig i leihau llygredd sŵn.

 • Mynediad HGV (Cerbyd Nwyddau Trwm)
  • Mae nodi safleoedd addas yn dasg gymhleth sy'n cynnwys ystyried argaeledd, maint, agosrwydd at y rheilffordd, a lleoliad mewn perthynas â gwaith allweddol. Rydym yn sylweddoli y gallwch fod yn pryderu am fynediad HGV i'r safle ym Mhentre-poeth, ac rydym am eich sicrhau ein bod yn ystyried hyn yn wrth gynllunio a'n bod wedi edrych ar lwybrau amgen.

   Byddai cerbydau yn cyrraedd y safle o gyfeiriad y Gogledd, gan osgoi'r rhan fwyaf o’r tai ac amwynderau cyfagos, gyda mynediad i gerbydau wedi'i gyfyngu i amseroedd addas mewn trafodaeth â'r gymuned leol ac y cytunwyd gan Gyngor Caerdydd. 

 • Croesfan
  • Bydd y cynnydd mewn gwasanaethau a ddarperir gan y Metro yn y dyfodol yn arwain at reilffordd brysurach o lawer, gyda nifer y gwasanaethau yn dyblu. Felly, bydd croesfan Fferm Gelynis fel y mae'n gweithredu ar hyn o bryd yn anaddas ar gyfer cerbydau a cherddwyr yn y dyfodol.

   Credwn mai'r ffordd fwyaf diogel a mwyaf effeithiol o leihau'r risg yw cau'r groesfan wrth Fferm Gelynis a rhoi croesfan newydd yn ei lle sy'n mynd dros y rheilffordd, ychydig i'r de o'r

   Nid yw'r gwaith yn perthyn i'r cynlluniau cyfansawdd ac ni fydd yn cael effaith andwyol ar Fferm Gelynis oherwydd mae'n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith ddarparu dull addas o fynediad i dirfeddianwyr. Rydym yn gweithio gyda thirfeddianwyr a rhanddeiliaid lleol i lunio ein cynlluniau ar gyfer y newid hwn, a byddwn yn rhoi gwybod i'r gymuned wrth i'r cynlluniau ddatblygu.

 • Perchnogaeth tir
  • Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi prynu Fferm Gelynis ac mae'n ceisio prydlesu tir cyfagos (caeau'r gogledd-orllewin a'r de-orllewin). Ar ôl cwblhau’r groesfan, bydd Fferm Gelynis a'i chwrtil yn cael eu hailwerthu i ddeiliaid newydd, a bydd tir ar les yn cael ei ddychwelyd i'r tirfeddiannwr. Nid yw TrC yn bwriadu cadw unrhyw dir, ac eithrio'r groesfan ei hun a mynediad addas ar gyfer gwaith cynnal a chadw.

 • Beth sy'n digwydd nesaf?
  • Er bod y cynlluniau'n parhau i gael eu datblygu, rydym am sicrhau bod ein cymuned yn derbyn llawer o wybodaeth a'n bod yn deall pryderon lleol. Hoffem glywed gennych ac mae croeso i chi rannu’ch barn drwy gwblhau'r ffurflen adborth amgaeedig neu ar-lein a'i dychwelyd erbyn 04 Ionawr 2021.