Ydy hi’n dal yn bosibl cael cymorth?

Ydy. Rydyn ni’n gofyn i gwsmeriaid archebu ymlaen llaw os oes modd. Os nad oes modd i gwsmeriaid archebu, byddwn yn dal i ddarparu cymorth cyn gynted ag y gallwn ni.

 

Pam mae cwmnïau rheilffyrdd yn gofyn i mi archebu ymlaen llaw?

Dim ond hyn a hyn o staff sydd gennym mewn rhai ardaloedd oherwydd heriau fel staff yn hunanynysu, staff yn gwarchod neu hyd yn oed yr angen i gadw pellter cymdeithasol. Nid ydym eisiau i hyn effeithio ar siwrneiau cwsmeriaid pan fo’n bosibl. Os gall cwsmeriaid archebu, byddwn yn gallu cadw seddi neu lefydd a chynllunio gorau gallwn ni. Os nad oes modd i gwsmer archebu, byddwn yn gwneud ein gorau glas i helpu cyn gynted ag sy’n bosibl.

Rydyn ni’n gwybod nad yw hi bob tro’n bosibl i gwsmeriaid archebu ymlaen llaw, yn enwedig pan fydd y cwsmer efallai’n gweithio neu’n meithrin eu hiechyd meddwl i deimlo’n ddigon hyderus i deithio. Mae holl fanylion cyswllt y gweithredwyr trenau ar gael ar y dudalen hon.

 

Beth sy’n gwneud siwrnai yn un hanfodol?

Gall hynny fod yn unrhyw beth o fod angen mynd i siop, mynd i apwyntiad meddygol neu deithio i’r gwaith. Rydym yma i ddarparu gwasanaethau trên i gwsmeriaid sy’n gorfod teithio.

 

Oes angen i bobl anabl wisgo gorchudd wyneb?

Mae pobl sydd ag anabledd neu salwch sy’n golygu eu bod yn methu gwisgo gorchudd wyneb yn dal yn cael teithio ar drên. Fodd bynnag, nid oes gennym restr benodol o’r salwch neu’r anableddau sy’n golygu nad oes angen i rywun wisgo gorchudd wyneb. Rydyn ni’n gofyn i’n staff fod yn ystyriol wrth ddefnyddio eu disgresiwn. Mae’r mathau canlynol o salwch neu anabledd yn gallu golygu nad oes angen i rywun wisgo gorchudd wyneb:

  • Anawsterau anadlu
  • Cyflyrau sy’n effeithio ar ddeheurwydd
  • Cyflyrau iechyd meddwl, pryder neu anhwylderau panig
  • Awtistiaeth
  • Dementia
  • Nam ar y golwg neu faes golwg cyfyngedig
  • Unrhyw un sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau – gan gynnwys cymdeithion neu ofalwyr y byddai gwisgo gorchudd wyneb yn amharu ar eu gallu i gyfathrebu
  • Mae staff hefyd yn cael eu briffio ynghylch hyn.

 

Alla i ddim talu gyda cherdyn. Ydw i’n dal i gael prynu tocyn gydag arian parod?

Ydych. Mae swyddfeydd tocynnau’n dal ar agor i gwsmeriaid sy’n gorfod defnyddio arian parod i dalu am docyn. Cofiwch y gallai’r staff ofyn os gallwch chi dalu gyda cherdyn. Peidiwch â bod ofn dweud “rydw i angen talu gydag arian parod”.

 

Beth os nad yw’r tocyn yr ydw i angen ar gael o’r peiriant tocynnau?

Mae swyddfeydd tocynnau’n dal ar agor i gwsmeriaid sydd angen prynu tocynnau neu ddefnyddio disgownt nad yw ar gael ar beiriant tocynnau. Talwch gyda cherdyn os gallwch chi. Rydyn ni’n gwybod nad yw hyn yn bosibl bob amser.

 

Beth os na alla i ddefnyddio peiriant tocynnau?

Mae swyddfeydd tocynnau’n dal ar agor i gwsmeriaid sydd angen prynu tocynnau neu ddefnyddio disgownt nad yw ar gael ar beiriant tocynnau. Talwch gyda cherdyn os gallwch chi. Rydyn ni’n gwybod nad yw hyn yn bosibl bob tro.

 

Dwi angen sedd â blaenoriaeth neu le i gadair olwyn. Dwi ddim yn gallu eu harchebu ar fy nhrên. Ydw i’n dal i gael teithio, sut dylwn i wneud hyn?

Gallwch deithio ar y rhan fwyaf o wasanaethau heb gadw lle. Os byddwch chi angen lle ar gyfer cadair olwyn ar y trên, bydd y staff yn gwneud yn siŵr eich bod yn gallu defnyddio’r lle ar gyfer eich cadair olwyn neu’ch dyfais symud fel blaenoriaeth. Os nad oes llefydd ar gael i gadeiriau olwyn oherwydd bod pobl eraill sy’n defnyddio cadeiriau olwyn yn eu defnyddio, byddwn yn eich helpu ar y gwasanaeth nesaf sydd ar gael.

Byddwn yn helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i seddi â blaenoriaeth pan fo’n bosibl. Os gallwch chi, gadewch seddi â blaenoriaeth i gwsmeriaid sydd eu hangen nhw.

Os yw’r gweithredwr yn darparu gwasanaethau lle mae angen cadw lle, dylech chi gadw lle ymlaen llaw. Ewch i wefan gweithredwr y trên i wneud yn siŵr.

 

Dwi’n ddall neu’n colli fy ngolwg. Fydd staff yn gallu fy arwain i?

Bydd staff yn dal i ddarparu arweiniad pan fydd angen. Mae croeso i chi egluro’r i'r staff beth sydd ei angen arnoch chi er mwyn gwneud eich siwrnai. Cofiwch efallai y bydd rhai staff yn gofyn a fydd modd iddyn nhw ddefnyddio gorchudd rhwng eu braich a’ch llaw. Diben hyn yw darparu cymaint o ddiogelwch â phosibl i chi.

Os bydd angen cyfarwyddiadau arnoch chi gan y staff, mae croeso i chi egluro’r hyn sydd ei angen arnoch chi wrthynt.

 

Dwi’n berson B/byddar neu’n colli fy nghlyw ac mae angen i mi ddarllen gwefusau. Oes angen i mi ddefnyddio gorchudd wyneb? Ydy'r staff yn cael tynnu eu gorchudd wyneb?

Os bydd angen i chi dynnu gorchudd wyneb neu ofyn i aelod o staff dynnu eu gorchudd wyneb i gyfathrebu, cofiwch wneud yn siŵr bod 2 fetr rhyngoch chi er mwyn dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol. Os yw’r staff y tu ôl i sgriniau a bod y golau’n adlewyrchu ar y sgrin, gofynnwch iddyn nhw a fydden nhw’n gallu ysgrifennu unrhyw wybodaeth i lawr, neu symud er mwyn i chi allu darllen eu gwefusau.

Os ydych chi’n dibynnu ar ddarllen gwefusau – er enghraifft gyda chymdeithion neu ofalwyr – ar gyfer eich siwrnai, ni fydd disgwyl i chi wisgo gorchudd wyneb wrth gyfathrebu.

Gwisgwch orchudd wyneb pan na fyddwch chi’n cyfathrebu os gallwch chi er mwyn eich diogelwch.

 

Mae gen i gyflwr iechyd meddwl sy’n golygu nad ydw i’n gallu gwisgo gorchudd wyneb. Fydd y staff yn gwybod fy mod i wedi cael fy eithrio?

Ydych. Byddwn yn rhoi gwybodaeth i’r staff i wneud yn siŵr eu bod yn ystyriol ac yn sensitif wrth ddelio â chwsmeriaid yng

 

Oes angen i mi ddarparu prawf nad ydw i’n gallu gwisgo masg wyneb?

Nac oes. Bydd y staff yn cael eu briffio i ddeall na fydd angen i unrhyw gwsmer sy’n byw gydag anabledd ddarparu unrhyw brawf.