Rydyn ni’n gwella’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Darllenwch wybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydyn ni’n gweithio a’n llwyddiannau.

Hydref

Mae’r hydref bob amser yn gyfnod heriol i’r rheilffyrdd, ac er gwaethaf gwaith caled gan dimau ledled Cymru, yn aml iawn mae’n effeithio’n sylweddol ar ein cwsmeriaid. Yr ydym ni wedi cymharu’r data o Hydref 2019 hyd yn hyn, a Hydref 2018, er mwyn gweld yr effaith y mae ein gwaith paratoi wedi’i chael ar y gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu. Mae amodau’r hydref a’r gaeaf yn dal i effeithio arnom ni a’n cwsmeriaid, ond dyma beth yw ein data cymharol hyd yn hyn.

Hydref

Hydref 2019 Adolygiad ar y Cyd o Baratoadau a Chyflawniad Tymor yr Hydref

Gwybodaeth Atodol Adolygiad ar y Cyd o Baratoadau a Chyflawniad Tymor yr Hydref

 

Perfformiad y rheilffyrdd

Mae ein teithwyr yn haeddu gwasanaeth safonol, dibynadwy a phrydlon, felly rydym wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad - unigryw i TrC - sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwell profiad i’n teithwyr. 

Yn y gorffennol, câi targedau rheilffordd eu mesur gan Fesurau Perfformiad Cyhoeddus a oedd yn golygu y byddai’n dderbyniol i drên fod yn hwyr am y rhan fwyaf o siwrnai dim ond iddo gyrraedd ar amser yn yr orsaf olaf yr oedd i fod i stopio ynddi. Yn aml, câi hyn ei gyflawni drwy beidio â stopio mewn gorsafoedd lle’r oedd trên i fod i alw er mwyn ‘dal i fyny’ â'r amserlen.

Nid yw TrC yn credu bod gweithredu fel hyn yn iawn i’n teithwyr, felly rydym yn mesur dau darged hanfodol, i helpu i wella’n gwasanaethau ni a siwrneiau cwsmeriaid: Amser mae Teithwyr yn ei Golli a Ffurfiannau Byr 

Mesur newydd yw Amser mae Teithwyr yn ei Golli sy’n mesur pa mor hwyr ar gyfartaledd yw trên mewn nifer o orsafoedd y mae i fod i alw ynddynt ar siwrnai. Mae hyn yn caniatáu inni dracio profiadau ein cwsmeriaid gyda'r nod o sicrhau bod teithwyr yn cyrraedd pen eu taith ar amser. 
 
Mae Ffurfiannau Byr yn ystyried capasiti ac yn mesur canran y gwasanaethau sy’n gweithredu islaw’r capasiti sy’n ofynnol ar yr amserlen. 

Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid ac rydym yn credu bod y targedau newydd hyn yn sicrhau na fydd teithwyr yn dioddef yn gyson am fod gwasanaethau’n cael eu canslo a threnau ddim yn stopio mewn rhai gorsafoedd ar gyfnodau o darfu ar y gwasanaeth.
 

Ystadegau dangosol perfformiad y cyfnod cyfredol

Adolygir rhai gwasanaethau penodol sy'n effeithio ar ddigwyddiadau gyda Network Rail a Thradfnidiaeth Cymru, ac felly mae angen ymchwilio iddynt yn drylwyr cyn datrys. Oherwydd hyn, mae canlyniadau perfformiad yn ddangosol dim ond pan gânt eu cyhoeddi gyntaf ar y wefan a gallant fod ychydig yn wahanol lan at 4 wythnos yn ddiweddarach pan gaiff digwyddiadau adolygedig o'r fath eu datrys.

 

Ystadegau Perfformiad y Cyfnod Blaenorol

 

 

 

 

Arolwg o fodlonrwydd cwsmeriad

Arolwg o fodlonrwydd cwsmeriad Mai 2019

Hydref

Mae’r hydref bob amser yn gyfnod heriol i’r rheilffyrdd, ac er gwaethaf gwaith caled gan dimau ledled Cymru, yn aml iawn mae’n effeithio’n sylweddol ar ein cwsmeriaid. Yr ydym ni wedi cymharu’r data o Hydref 2019 hyd yn hyn, a Hydref 2018, er mwyn gweld yr effaith y mae ein gwaith paratoi wedi’i chael ar y gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu. Mae amodau’r hydref a’r gaeaf yn dal i effeithio arnom ni a’n cwsmeriaid, ond dyma beth yw ein data cymharol hyd yn hyn.

Hydref

Hydref 2019 Adolygiad ar y Cyd o Baratoadau a Chyflawniad Tymor yr Hydref

Gwybodaeth Atodol Adolygiad ar y Cyd o Baratoadau a Chyflawniad Tymor yr Hydref

 

Perfformiad y rheilffyrdd

Mae ein teithwyr yn haeddu gwasanaeth safonol, dibynadwy a phrydlon, felly rydym wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad - unigryw i TrC - sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwell profiad i’n teithwyr. 

Yn y gorffennol, câi targedau rheilffordd eu mesur gan Fesurau Perfformiad Cyhoeddus a oedd yn golygu y byddai’n dderbyniol i drên fod yn hwyr am y rhan fwyaf o siwrnai dim ond iddo gyrraedd ar amser yn yr orsaf olaf yr oedd i fod i stopio ynddi. Yn aml, câi hyn ei gyflawni drwy beidio â stopio mewn gorsafoedd lle’r oedd trên i fod i alw er mwyn ‘dal i fyny’ â'r amserlen.

Nid yw TrC yn credu bod gweithredu fel hyn yn iawn i’n teithwyr, felly rydym yn mesur dau darged hanfodol, i helpu i wella’n gwasanaethau ni a siwrneiau cwsmeriaid: Amser mae Teithwyr yn ei Golli a Ffurfiannau Byr 

Mesur newydd yw Amser mae Teithwyr yn ei Golli sy’n mesur pa mor hwyr ar gyfartaledd yw trên mewn nifer o orsafoedd y mae i fod i alw ynddynt ar siwrnai. Mae hyn yn caniatáu inni dracio profiadau ein cwsmeriaid gyda'r nod o sicrhau bod teithwyr yn cyrraedd pen eu taith ar amser. 
 
Mae Ffurfiannau Byr yn ystyried capasiti ac yn mesur canran y gwasanaethau sy’n gweithredu islaw’r capasiti sy’n ofynnol ar yr amserlen. 

Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid ac rydym yn credu bod y targedau newydd hyn yn sicrhau na fydd teithwyr yn dioddef yn gyson am fod gwasanaethau’n cael eu canslo a threnau ddim yn stopio mewn rhai gorsafoedd ar gyfnodau o darfu ar y gwasanaeth.
 

Ystadegau dangosol perfformiad y cyfnod cyfredol

Adolygir rhai gwasanaethau penodol sy'n effeithio ar ddigwyddiadau gyda Network Rail a Thradfnidiaeth Cymru, ac felly mae angen ymchwilio iddynt yn drylwyr cyn datrys. Oherwydd hyn, mae canlyniadau perfformiad yn ddangosol dim ond pan gânt eu cyhoeddi gyntaf ar y wefan a gallant fod ychydig yn wahanol lan at 4 wythnos yn ddiweddarach pan gaiff digwyddiadau adolygedig o'r fath eu datrys.

 

Ystadegau Perfformiad y Cyfnod Blaenorol

 

 

 

 

Arolwg o fodlonrwydd cwsmeriad

Arolwg o fodlonrwydd cwsmeriad Mai 2019

Autumn 

Autumn is always a challenging period for the rail industry, and despite hard work from teams right across Wales, it often significantly affects our customers. We’ve compared the data from Autumn 2019 so far, and Autumn 2018, to see the impact our preparation work has made on the service we deliver. Autumn and winter conditions are still affecting us and our customers, but this is some of the comparative data so far.

Autumn

Autumn 2019 Joint Review of Autumn Preparations and Delivery

Supplementary Information Joint Review of Autumn Preparations and Delivery

 

Rail Performance

 

Our passengers deserve a high quality, reliable and punctual service, so we’ve introduced a new set of performance metrics, unique to TfW, focussed on delivering a greater experience for our passengers. 

In the past, rail targets were measured by Public Performance Measures which meant that it would be acceptable for a train to be late for most of a journey but arrive on time at last scheduled stop. Often this would be achieved by missing stops to ‘catch up’ with the timetable.

TfW doesn’t believe that this approach is  right for our passengers, so we’re measuring two essential targets, to help improve our services and customers’ journeys: Passenger Time Lost and Short Formations. 

Passenger Time Lost is a new metric which measures average lateness at multiple stops on a journey, allowing  us to track our customers’ experiences with the aim to ensure that passengers arrive at their destination on time. 
 
Short Formations takes in account of capacity, where it measures the percentage of services that operate below the capacity required in the timetable 

We’re aiming to provide our customers with the best possible service and believe that these new targets ensure that passengers are not consistently impacted by cancellations and missed station stops during times of disruption.

Indicative Current Period Performance Stats

Some particular service affecting incidents are reviewed with Network Rail and Transport for Wales, and therefore need to be investigated thoroughly before resolving. Due to this, performance results are indicative only when first published on the website and can differ slightly to 4 weeks later when such reviewed incidents are then resolved.

Previous Period Performance Stats

Customer Satisfaction Survey

Customer Satisfaction Survey May 2019