Related documents

Gorchymyn Arfaethedig Rheilffyrdd Caerdydd a’r Cymoedd (Trosglwyddo)

Mae Keolis Amey Wales Cymru Limited yn gwneud cais am orchymyn o dan Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 i drosglwyddo ymgymeriad o Network Rail Infrastructure Limited i Transport for Wales. Mae hyn yn cynnwys trosglwyddo cyfrifoldebau a phwerau statudol cysylltiedig Network Rail. Mae’r Gorchymyn hefyd yn cynnwys darpariaeth i TfW ddod i gytundebau ynghylch y cyfrifoldebau a’r pwerau a drosglwyddir i’w harfer gan y ceisydd.

 

Llanwern

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno cais cynllunio am ganiatâd cynllunio llawn i ddylunio ac adeiladu Llinell Gadw ar gyfer Digwyddiadau Mawr (MESL) 1.6 cilometr o hyd ar dir yn ymyl Llinellau Gwasanaeth presennol Gwaith Dur Tata yn Llanwern. Dyma Gam 1 o Raglen Cyfleusterau Rheilffordd Llanwern. Bydd yr MESL yn cael ei defnyddio i gadw stoc dreigl ar gyfer digwyddiadau mawr yn yr ardal, fel y gellir cael yr hyblygrwydd i ymateb i ofynion trenau yn y dyfodol ac i brofi trenau cyn eu defnyddio ar y rhwydwaith. Bydd yr MESL yn cael ei thrydaneiddio fel rhan o’r gwaith yn y dyfodol.

 

Depo Ffynnon Taf

Cyflwynwyd cais Cynllunio Amlinellol Hybrid ar gyfer depo stoc dreigiedig arfaethedig ar Ystâd y Garth, Ffynnon Taf. Mae'r cais cynllunio hwn yn cynnwys dymchwel yn llawn neu'n rhannol strwythurau presennol ar y safle rhagweld adeiladu depo stoc dreigl bosibl - yn dibynnu ar yr ateb a gynigir gan y cynigydd llwyddiannus ar gyfer Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru.

 

Asesiad Amgylcheddol Strategol

Cynhaliwyd yr Asesiad Amgylcheddol Strategol hwn i asesu effaith amgylcheddol ystod o opsiynau cludiant a awgrymwyd ar gyfer datblygu Metro De Cymru.

 

Core Valley Lines (CVL) Infrastructure Agreement

As part of our commitment to freedom of Information, we're pleased to publish for public access the contract between Transport for Wales and Amey Infrastructure Wales for the provision of Infrastructure Management Services. Some redactions have been made as provided for in the Freedom of Information Act.

The contract was novated to TfW and was then subject to a Deed of Amendment. Both documents are published.

Please note the CVL Infrastructure Agreement is a legal document that has been drafted in English only.