Mesurau pellhau corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae mesurau ymbellhau corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru yn cynnwys:
• cyfyngu ar nifer y teithwyr sy'n cael eu caniatáu ar fysiau a threnau ar un adeg  
• cyflwyno systemau ciwio un ffordd mewn gorsafoedd 
• defnyddio marciau pellhau corfforol clir 
• annog cwsmeriaid i ddefnyddio taliadau digyswllt neu brynu tocynnau ar-lein neu mewn peiriannau tocynnau
 

 

Cadwch eich pellter

Arhoswch ar wahân i eraill lle bynnag y bo modd ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Wrth i fwy o deithwyr ddechrau defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae helpu pawb i ymbellhau cymaint â phosibl yn gymdeithasol yn parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau

Rydym yn defnyddio'r holl drenau sydd ar gael, yn parhau i adolygu ein hamserlen ac yn glanhau'n ychwanegol i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel.

Dyma sut y gallwch ein helpu i gadw'r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosibl:

• Parhau i weithio gartref os yn bosibl

• Cerdded a beicio os gallwch

• Byddwch yn hyblyg - ceisiwch osgoi'r amseroedd cymudo prysur

• Cynlluniwch ymlaen llaw drwy ddefnyddio ein gwiriwr capasiti i ddod o hyd i drenau gyda mwy o le.

Prynwch docynnau a cadwch le ar eich trên dewisol ymhell cyn y diwrnod teithio.

Prynu a defnyddio tocynnau digysytwch lle bynnag y bo modd.     

• Mae gan rai llwybrau wasanaethau rhyng-ddinesig hirach sy'n eu gwasanaethu, felly ystyriwch newid eich cynlluniau i ddefnyddio trenau gyda mwy o gerbydau.

• Parchwch ofod ein cydweithwyr tra byddant yn gweithio i'ch cadw'n ddiogel

• Symudwch i lawr y trên lle bo modd, ceisiwch osgoi sefyll y drws a defnyddio sedd y ffenestr gan adael sedd yr eil yn rhydd.  Cofiwch mai dim ond rhai rhannau o'r trên y gall rhai teithwyr eu defnyddio, fel mannau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn, felly cadwch nhw am ddim lle gallwch chi.

• Gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi'ch eithrio a'n helpu i gadw ffenestri ar agor ar drenau lle maent yn agor. Mae trenau heb ffenestri agored yn cael awyru hefyd.

• Parhau i ddilyn ein cyngor Teithio'n Saffach

 

 

Gwisgo gorchudd wyneb 

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau i helpu i atal y coronaidd rhag lledaenu i deithwyr a staff eraill oni bai eich bod wedi'ch eithrio. Mae gorchuddion wyneb yn orfodol lle gall ymbellhau corfforol fod yn anodd ei gyflawni megis ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen o'r blaen:

 • mynd i mewn i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i mewn i orsaf
 • mynd ar lwyfan
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar eich bws neu'ch trên

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yma

Helpwch ni - golchwch eich dwylo neu defnyddiwch ddiheintydd llaw yn rheolaidd

Rydyn ni'n gwneud mwy o lanhau fel y gallwch chi wneud siwrneiau hanfodol mor ddiogel â phosibl.
Helpwch ni drwy:
• golchi eich dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu ddefnyddio diheintydd llaw yn rheolaidd.
• Dod â'ch diheintydd eich hun os gallwch wneud hynny.
 

Plant yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

Gall plant deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond ystyriwch a allent gerdded neu feicio ai peidio neu a ddylai oedolyn neu ofalwr cyfrifol fynd gyda nhw.  

Mae angen i blant arsylwi ymbellhau'n gorfforol a dylent:

 • aros i ffwrdd oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref lle bynnag y bo modd
 • osgoi cyswllt corfforol a chadw'r amser a dreulir yn agos at eraill mor fyr â phosibl
 • gwisgo gorchudd wyneb os ydyn nhw'n 11 oed neu'n hŷn ac nad ydyn nhw'n anabl neu'n dioddef o anawsterau anadlu.
 • wyneb oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref
 • olchi eu dwylo'n drylwyr neu ddefnyddio sanitiser llaw cyn ac ar ôl teithio 


Os ydych yn oedolyn cyfrifol neu'n ofalwr, ceisiwch sicrhau bod plant yn arsylwi ymbellhau'n gorfforol

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Mesurau pellhau corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae mesurau ymbellhau corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru yn cynnwys:
• cyfyngu ar nifer y teithwyr sy'n cael eu caniatáu ar fysiau a threnau ar un adeg  
• cyflwyno systemau ciwio un ffordd mewn gorsafoedd 
• defnyddio marciau pellhau corfforol clir 
• annog cwsmeriaid i ddefnyddio taliadau digyswllt neu brynu tocynnau ar-lein neu mewn peiriannau tocynnau
 

 

Cadwch eich pellter

Arhoswch ar wahân i eraill lle bynnag y bo modd ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Wrth i fwy o deithwyr ddechrau defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae helpu pawb i ymbellhau cymaint â phosibl yn gymdeithasol yn parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau

Rydym yn defnyddio'r holl drenau sydd ar gael, yn parhau i adolygu ein hamserlen ac yn glanhau'n ychwanegol i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel.

Dyma sut y gallwch ein helpu i gadw'r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosibl:

• Parhau i weithio gartref os yn bosibl

• Cerdded a beicio os gallwch

• Byddwch yn hyblyg - ceisiwch osgoi'r amseroedd cymudo prysur

• Cynlluniwch ymlaen llaw drwy ddefnyddio ein gwiriwr capasiti i ddod o hyd i drenau gyda mwy o le.

Prynwch docynnau a cadwch le ar eich trên dewisol ymhell cyn y diwrnod teithio.

Prynu a defnyddio tocynnau digysytwch lle bynnag y bo modd.     

• Mae gan rai llwybrau wasanaethau rhyng-ddinesig hirach sy'n eu gwasanaethu, felly ystyriwch newid eich cynlluniau i ddefnyddio trenau gyda mwy o gerbydau.

• Parchwch ofod ein cydweithwyr tra byddant yn gweithio i'ch cadw'n ddiogel

• Symudwch i lawr y trên lle bo modd, ceisiwch osgoi sefyll y drws a defnyddio sedd y ffenestr gan adael sedd yr eil yn rhydd.  Cofiwch mai dim ond rhai rhannau o'r trên y gall rhai teithwyr eu defnyddio, fel mannau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn, felly cadwch nhw am ddim lle gallwch chi.

• Gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi'ch eithrio a'n helpu i gadw ffenestri ar agor ar drenau lle maent yn agor. Mae trenau heb ffenestri agored yn cael awyru hefyd.

• Parhau i ddilyn ein cyngor Teithio'n Saffach

 

 

Gwisgo gorchudd wyneb 

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau i helpu i atal y coronaidd rhag lledaenu i deithwyr a staff eraill oni bai eich bod wedi'ch eithrio. Mae gorchuddion wyneb yn orfodol lle gall ymbellhau corfforol fod yn anodd ei gyflawni megis ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen o'r blaen:

 • mynd i mewn i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i mewn i orsaf
 • mynd ar lwyfan
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar eich bws neu'ch trên

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yma

Helpwch ni - golchwch eich dwylo neu defnyddiwch ddiheintydd llaw yn rheolaidd

Rydyn ni'n gwneud mwy o lanhau fel y gallwch chi wneud siwrneiau hanfodol mor ddiogel â phosibl.
Helpwch ni drwy:
• golchi eich dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu ddefnyddio diheintydd llaw yn rheolaidd.
• Dod â'ch diheintydd eich hun os gallwch wneud hynny.
 

Plant yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

Gall plant deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond ystyriwch a allent gerdded neu feicio ai peidio neu a ddylai oedolyn neu ofalwr cyfrifol fynd gyda nhw.  

Mae angen i blant arsylwi ymbellhau'n gorfforol a dylent:

 • aros i ffwrdd oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref lle bynnag y bo modd
 • osgoi cyswllt corfforol a chadw'r amser a dreulir yn agos at eraill mor fyr â phosibl
 • gwisgo gorchudd wyneb os ydyn nhw'n 11 oed neu'n hŷn ac nad ydyn nhw'n anabl neu'n dioddef o anawsterau anadlu.
 • wyneb oddi wrth bobl y tu allan i'w cartref
 • olchi eu dwylo'n drylwyr neu ddefnyddio sanitiser llaw cyn ac ar ôl teithio 


Os ydych yn oedolyn cyfrifol neu'n ofalwr, ceisiwch sicrhau bod plant yn arsylwi ymbellhau'n gorfforol

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.