Apply for yours

Mae cardiau bws yn newid

Rydym yn cydnabod nad yw pawb wedi gwneud cais am eu pas bws newydd eto a bod rhai yn aros i'w cerdyn newydd gyrraedd.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod y rheini sy'n gymwys i deithio am ddim yn parhau i fwynhau manteision eu tocyn bws, rydym wedi cytuno â gweithredwyr bysiau am gyfnod gras o ddeufis yn y flwyddyn newydd.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd gyrwyr bws yn derbyn cardiau ar ffurf hen a newydd ar gyfer teithio. Cyfnod hwn mewn dim ond dros dro ac os ydych yn dymuno parhau i dderbyn budd-daliadau teithio i 2020, bydd angen i chi ailymgeisio cyn 31 Ionawr i wneud yn siŵr bod gennym ddigon o amser i gyflwyno eich cerdyn cyn 29 Chwefror.

Gwyliwch Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, yn sôn am y cyfnod gras.

 

Gallwch adnewyddu eich pas bws yma.

Rydym yn gweithio gyda’r chynghorau lleol Gymru a Llywodraeth Cymru i gyflwyno’r Cardiau Teithio Rhatach ar eu newydd wedd ar draws yr awdurdod erbyn diwedd mis Rhagfyr 2019. Bydd y cardiau hyn yn dod yn cymeryd lle’r ‘cardiau bws’ sydd gan bobl ledled Cymru ar hyn o bryd.

Cerdyn Teithio Rhatach ar ei newydd wedd

Mae’r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim â’r cardiau presennol. Mae’r cardiau newydd wedi cael eu dylunio i gael eu defnyddio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.  

Mae cyngor a chymorth gyda'r broses ymgeisio hefyd ar gael gan eich cyngor lleol, Age Cymru a sefydliadau cymunedol eraill. Darganfyddwch ble gallwch ddod o hyd i help yn eich ardal leol drwy gysylltu â 'n desg gymorth ar cardiauteithio@trc.cymru neu ffoniwch 0300 303 4240.

Anogir preswylwyr i wneud cais ar-lein neu ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun y maent yn ymddiried ynddo wneud cais ar-lein ar eu rhan. 

Os hoffech chi dracio eich cais, dewiswch “Fy ngherdyn presennol neu gais”. Byddwn yn gofyn i chi nodi eich rhif Yswiriant Gwladol, eich Dyddiad Geni a’ch Cod Post.  Cofiwch, mae’n gallu cymryd hyd at wythnos o’r adeg pan fyddwch chi’n cyflwyno eich cais i’r adeg pan fyddwch chi’n gallu gweld beth ydy statws eich cais.

Os ydych chi’n adnabod pobl sydd wedi gwneud cais ar eich ôl chi ond sydd eisoes wedi cael eu cerdyn ar ei newydd wedd, peidiwch â phoeni. Mae achosion pan fydd hyn yn digwydd oherwydd y ffordd rydyn ni’n archwilio ac yn dilysu ceisiadau.

Yn y cyfamser, mae eich cerdyn bwrs gwyrdd presennol yn ddilys i’w ddefnyddio hyd at 29 Chwefror 2020.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Gwyliwch Lowri yn dangos i chi yr ychydig gamau syml i wneud cais am eich cerdyn bws ar ei newydd wedd ar-lein.

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach