Travel Card applicant

Cwestiynau ac Atebion

Cwestiynau ac Atebion ar gyfer Cardiau Teithio Rhatach

Sut gallaf wneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach?

Mynd i'r wefan yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am gerdyn. Ewch i www.tfw.wales/cy/cerdynteithio a dilyn y cyfarwyddiadau syml. Neu, ewch i’ch llyfrgell leol neu eich hyb cymunedol i fynd ar y we. 

Os nad ydych chi'n gallu gwneud cais ar y wefan, peidiwch â phoeni, gallwch chi ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun dibynadwy i lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, siaradwch gyda’ch cyngor lleol neu ffoniwch 0300 303 4240 i gael gwybod lle mae cymorth ar gael yn lleol. Cofiwch na fyddwch chi’n gallu gwneud cais dros y ffôn.

Bydd angen i chi ddarparu copïau o dystiolaeth i gefnogi eich cais, a llun pasbort newydd.  Pan fydd y rhain gennych, anfonwch eich ffurflen i Cardiau Teithio Rhatach, Blwch Post 55, Penrhyndeudraeth LL49 0AY.

Peidiwch ag anfon fersiynau gwreiddiol o ddogfennau fel pasbort neu drwydded yrru.

Sylwch nad yw'r gwasanaeth ‘post cofnodedig’ ar gael ar gyfer cyfeiriadau Blwch Post.

Mae’n haws os gallwch ofyn i rywun eich helpu i wneud cais ar y wefan yn www.tfw.wales/cy/cerdynteithio

Pa wybodaeth mae angen i mi ei darparu i wneud cais am fy ngherdyn newydd?

• Eich cyfeiriad a'ch cod post, bydd hyn yn cael ei wirio yn erbyn cofnodion i sicrhau eich bod yn breswylydd o dan yr enw yng Nghymru.
• Eich dyddiad geni
• Eich Rhif Yswiriant Gwladol os ydych dros 16 oed, sef ar ddatganiadau pensiwn, datganiadau anabledd neu slipiau cyflog
• Ffotograff diweddar ar ffurf pasbort, os ydych yn gwneud cais ar ffôn neu dabled byddwch yn gallu cymryd hyn ar y pwynt perthnasol yn y cais, os na allwch chi uwchlwytho un o'r cyfrifiadur
• Os ydych yn gwneud cais am docyn i'r anabl, bydd arnoch angen copïau electronig o ddogfennau sy'n profi eich hawl, a gellir cael canllawiau ar y rhain yn https://trc.cymru/cy/cymhwyster.

Os ydych chi’n ymweld â llyfrgell leol, canolfan gymunedol, neu os ydych chi’n gofyn i rywun wneud cais ar eich rhan, cofiwch sicrhau bod yr wybodaeth hon gerllaw, gan gynnwys eich rhif Yswiriant Gwladol. Ni allwn brosesu eich cais hebddynt.

Fydda i’n gallu mynd â fy nghais i swyddfa’r cyngor lleol?

Bydd eich swyddfeydd y cyngor lleol yn gallu eich helpu gyda’ch cais.

Rydw i'n 60 oed ymhen rhai wythnosau. Pryd galla' i wneud cais?

Gallwch chi wneud cais am gerdyn hyd at 20 diwrnod cyn eich pen-blwydd yn 60 oed.

Mae gen i anabledd. Oes hawl gen i gael Cerdyn Teithio Rhatach?

Darllenwch y canllaw ar gymhwyster a’r dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu.

Os ydych chi'n dal heb fod yn siŵr a ydych chi’n gymwys i gael Cerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl, cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Rydw i’n anabl ac yn methu teithio ar fy mhen fy hun; sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio cyntaf ar gyfer Person Anabl a Chyd-deithiwr?

Darllenwch y canllaw ar gymhwyster a’r dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu. 

Y cynghorau lleol sy'n prosesu pob cerdyn i gyd-deithiwr, felly cysylltwch â’ch cyngor lleol os oes angen cerdyn i gyd-deithiwr arnoch.

Sut ydw i’n defnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach?

Mae'n hawdd defnyddio eich cerdyn. Pan fyddwch chi’n teithio ar y bws, y cwbl y mae angen i chi ei wneud ydi:
•    Dangos eich cerdyn i'r gyrrwr
•    Rhoi eich cerdyn ar y peiriant darllen tocynnau
•    Dod o hyd i sedd a mwynhau eich taith am ddim

Cofiwch mai dim ond chi sy’n gallu defnyddio eich cerdyn. Os byddwch yn gadael i rywun arall ei ddefnyddio, gallai eich cerdyn gael ei ganslo a/neu y byddwn yn gwrthod ei adnewyddu. Os cyhoeddwyd Cerdyn Teithio Rhatach ar gyfer Person Anabl a Chyd-deithiwr, dim ond pan fydd y cyd-deithiwr yn teithio gyda deiliad y cerdyn ar gyfer yr holl daith ar y bws y bydd yn cael teithio am ddim.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun.

Ble alla’ i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach?

Mae eich Cerdyn Teithio Rhatach yn ddilys ar yr holl wasanaethau bws cymwys sy'n gweithredu yng Nghymru, gan gynnwys y rheini sy’n dechrau/gorffen mewn mannau sy'n cyffinio â Chymru, cyn belled nad yw'r siwrnai ar draws y ffin yn cynnwys newid bws yn Lloegr. Gallwch hefyd ddefnyddio rhai gwasanaethau trên penodol sy'n gweithredu yng Nghymru.

Dylech fod yn ymwybodol nad ydych yn gallu defnyddio eich cerdyn ar wasanaethau bws fel National Express, Megabus neu City Sightseeing. Fodd bynnag, efallai y bydd cwmnïau yn cynnig gostyngiadau i Ddeiliaid Cerdyn Teithio Rhatach.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun.

Gyda phwy dylwn i gysylltu os ydw i'n colli neu'n difrodi fy ngherdyn newydd?

Os ydych chi'n colli neu'n difrodi eich cerdyn, y ffordd gyflymaf a'r hawsaf i ofyn am un newydd yw trwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar y wefan. Gallwch hefyd gysylltu â'ch cyngor neu ffonio 0300 303 4240.

Ydy'r cynllun cardiau rhatach wedi symud o'r cynghorau i Drafnidiaeth Cymru?

Nac ydy – y cynghorau sy’n parhau i reoli’r cynlluniau teithio rhatach dan y Ddeddf Trafnidiaeth (2000). Mae’r cynghorau wedi cytuno ein bod ni, sef Trafnidiaeth Cymru, yn gallu rhoi cymorth i'r cynghorau adnewyddu'r holl gardiau bws gwyrdd. Mae’r cynghorau yn dal i chwarae rhan bwysig yn y broses, gan gynnwys rheoli'r cardiau cyd-deithiwr, rhoi cymorth yn lleol a rheoli cardiau newydd yn lle rhai sydd wedi cael eu colli/dwyn/difrodi.

Pam mae angen i chi gael fy rhif Yswiriant Gwladol?

Rydym yn deall yn llwyr fod deiliaid cardiau yn poeni am breifatrwydd a chyfrinachedd gwybodaeth bersonol.  Mae hyn yn bwysig dros ben i ni, ac rydym wedi cymryd llawer o gamau i sicrhau bod eich data’n ddiogel - mae ein hysbysiad preifatrwydd yn cynnwys mwy o wybodaeth.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi set o ddata ac mae’n argymell bod awdurdodau cyhoeddus yn ei gasglu er mwyn atal twyll.  Mae’r cyhoeddiad diweddaraf ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru yma.

Mae’r adran “Tocynnau teithio rhatach (OEDOLION YN UNIG) - manyleb data 2018-19” yn rhestru rhif Yswiriant Gwladol fel dangosydd pwysig ac mae’n dweud “Mae'r data sy'n ofynnol ar gyfer pob deiliad tocyn teithio rhatach cyfredol sy'n oedolyn”.

Mae angen i mi ddarparu llun newydd, beth yw'r gofynion?

Rhaid i'r ffotograff digidol wneud y canlynol:
•    dangos eich wyneb yn glir fel ei bod hi’n hawdd i yrwyr eich adnabod
•    cynnwys eich pen a’ch ysgwyddau
•    peidio â chynnwys pethau na phobl eraill
•    cael cefndir golau a phlaen

Dylech chi wneud y canlynol:
•    wynebu am ymlaen ac edrych yn syth at y camera
•    cadw eich ceg ar gau, a pheidio â dangos emosiwn
•    cadw eich llygaid ar agor a sicrhau bod modd gweld y llygaid
•    peidio â chael dim yn gorchuddio eich pen (oni bai am resymau crefyddol neu feddygol)
•    peidio â chael dim yn gorchuddio eich wyneb, gan gynnwys eich gwallt
•    peidio â chael cysgodion ar eich wyneb nac y tu ôl i chi

Enghreifftiau o ffotograffau derbyniol ac annerbyniol:

Lluniau

Dydyn ni ddim mor llym â phasbort (oherwydd mae hwnnw’n defnyddio’r ffotograff ar gyfer adnabod yn fiometrig) ond mae’n bwysig bod y gyrwyr yn gallu eich adnabod o’ch ffotograff.

Pam mae'r cerdyn newydd yn cynnwys ‘dyddiad dod i ben’?

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth GDPR ar gyfer cywirdeb y data sydd gennym amdanoch, ni fyddwn ni’n gallu rhoi cardiau sydd heb ‘ddyddiad dod i ben’ arnynt. Y rheswm am hyn yw bod angen i ni ail-ddilysu’r wybodaeth sydd gennym.

Mae’r dyddiadau hynny’n wahanol ac yn cyd-fynd â phen-blwyddyn pwysig, megis 70 oed, 80 oed ac ati.

Byddwn yn anfon nodyn atgoffa atoch cyn y dyddiad pryd daw i ben, felly bydd gennych ddigon o amser i gadarnhau'r manylion sydd gennym amdanoch ac i ofyn am gerdyn newydd. Er mwyn i ni fod yn gallu cysylltu â chi, cofiwch wneud yn siŵr fod unrhyw newidiadau i’ch cyfeiriad, neu unrhyw ddull o gyfathrebu â chi, yn cael eu cadw’n gyfoes. Mae’n hawdd gwneud hyn ar ein gwefan yn www.trc.cymru/cardiauteithio.

Mae'r manylion ar fy Ngherdyn Teithio Rhatach wedi newid neu'n anghywir; beth ddylwn i wneud?

Mae’n bwysig eich bod chi’n cadw eich gwybodaeth bersonol yn gyfredol. Os ydych chi’n newid cyfeiriad neu unrhyw fanylion eraill, rhowch wybod i ni yn www.tfw.wales/cy/cerdynteithio neu e-bostiwch ni yn travelcards@tfw.wales

Mae perthynas i mi wedi marw ac roedd ganddo/ganddi Gerdyn Teithio Rhatach. Sut mae canslo’r cerdyn?

Rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost i travelcards@tfw.wales neu drwy ffonio 0300 303 4240 a byddwn yn gwneud yn siŵr bod y cerdyn yn cael ei ganslo. Ar ôl i chi ddweud wrthym, torrwch y cerdyn yn ddarnau.

Ydi fy manylion personol yn ddiogel?

Mae cadw eich data personol yn ddiogel yn bwysig iawn i ni.

Mae eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn cael ei defnyddio gan eich cyngor lleol, Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i weinyddu'r cynllun ac atal twyll.

Dim ond eich enw a’r dyddiad dod i ben sydd i'w weld ar eich cerdyn.  Nid yw’n cynnwys unrhyw fanylion personol eraill.

Mae TrC yn prosesu'r wybodaeth yn unol â datganiad preifatrwydd Trafnidiaeth Cymru. 

Sut ydw i’n dod o hyd i amseroedd bysiau?

Mae Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am amseroedd a llwybrau pob gwasanaeth bws, trên, fferi ac awyr yng Nghymru. Maent yn cynnig gwasanaeth ymholiadau ar y rhyngrwyd sydd ar gael yn www.traveline.cymru. Gallwch hefyd eu ffonio ar 0800 464 00 00.

Ydw i'n gallu defnyddio fy ngherdyn i deithio ar drenau?

Gallwch deithio am ddim ar wasanaethau rheilffyrdd canlynol Trafnidiaeth Cymru:
•    Wrecsam – Pont Penarlâg
•    Machynlleth – Pwllheli (Rheilffordd Arfordir y Cambrian) – rhwng mis Hydref a mis Mawrth yn unig
•    Llandudno – Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)
•    Amwythig a Llanelli/Abertawe (Rheilffordd Calon Cymru) – rhwng mis Hydref a mis Mawrth yn unig.

Bydd yn rhaid i chi ddangos eich Cerdyn Teithio Rhatach i gael tocyn am ddim o'r swyddfa docynnau cyn i chi deithio. Os nad oes swyddfa docynnau yn yr orsaf, neu ei bod hi wedi cau, bydd modd i chi gael eich tocyn gan y goruchwyliwr ar y trên. 

Hefyd rydych yn gallu cael gostyngiad o 1/3 ar docynnau i deithio ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ar ôl 0930 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc. https://trctrenau.cymru/cy/tocynnau-teithio-rhatachhttps://trctrenau.cymru/cy/tocynnau-teithio-rhatach

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach