Gweler isod gwybodaeth ad-daliad am bob math o docyn

Tocynnau Ymlaen Llaw

Tocynnau Unrhyw Bryd, Cyfnodau Tawelach a Chyfnodau Tawelach Fyth

Tocynnau Tymor

Teithiau Busnes

Talebau teithio National Rail

Cerdyn Rheilffordd

 

Tocynnau Ymlaen Llaw

Polisi Safonol ar Docynnau Ymlaen Llaw

Edrychwch i weld a oes unrhyw ddiwygiadau sy’n ymwneud â Covid yn berthnasol i chi

 • Fydd dim modd cael ad-daliad am eich tocyn. Fodd bynnag, os oedd y trên roeddech chi wedi prynu tocyn ar ei gyfer wedi cael ei ganslo neu’n hwyr a'ch bod yn penderfynu peidio â theithio oherwydd hynny, bydd ad-daliad yn cael ei gynnig ar gyfer tocynnau heb eu defnyddio, ac ni chodir ffi weinyddol arnoch chi.
 • Er nad oes modd cael ad-daliad am Docynnau Ymlaen Llaw yn y rhan fwyaf o achosion, gallwch chi newid eich siwrnai cyn teithio (hyd at yr amser gadael) am ffi o £10 ynghyd ag unrhyw wahaniaeth yng nghost y tocyn. Serch hynny, os byddwch chi’n dewis (pan fydd cynnig i chi wneud hynny) argraffu eich tocynnau gartref neu eu llwytho i lawr i’ch dyfais symudol, bydd rheolau gwahanol yn berthnasol ac felly efallai na fydd modd i chi newid eich tocyn. Bydd yr amodau perthnasol yn cael eu hegluro’n glir pan fyddwch chi’n prynu eich tocyn.
 • Cwestiynau Cyffredin am Docynnau Ymlaen Llaw

Er mwyn helpu ein cwsmeriaid i gadw pellter cymdeithasol, rydyn ni wedi rhoi systemau ar waith i chi gael gwneud cais am ad-daliadau o bell, i leihau cyswllt rhwng teithwyr a staff, a chadw pawb yn fwy diogel.

Peidiwch â mynd i’n swyddfeydd tocynnau ar hyn o bryd i wneud cais am ad-daliad.

  Prynwyd o TrC Ar-lein Prynwyd drwy Orsaf neu Beiriant Gwerthu Tocynnau TrC

Rydw i eisiau canslo fy nhaith a chael ad-daliad:

 

Sylwer:
codir ffi
weinyddol
arnoch o
7fed Medi

 1. Fy Nghyfrif
 2. Gweld eich archebion
 3. Canslo

Os oeddech chi wedi prynu’r tocynnau ar-lein a’ch bod eisoes wedi’u casglu. Anfonwch neges e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner i:

returnedtickets.tfw@trainsfares.co.uk

Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn mewn gorsaf neu drwy Beiriant Gwerthu Tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocyn i:

Cais am Ad-daliad
Rhadbost 
CYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

gyda eich enw a cyfeiriad. Peidiwch mynd i swyddfa prynu tocynnau ystod y cyfnod yma.

Rydw i eisiau newid fy nhocyn:

Sylwer:
codir ffi
weinyddol
arnoch o
7fed Medi

 1. Fy Nghyfrif
 2. Gweld eich archebion
 3. Newid y dyddiad/amser

Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn mewn gorsaf neu drwy Beiriant Gwerthu Tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocyn i:

Cais am Ad-daliad
RhadbostCYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

gyda eich enw a cyfeiriad. Peidiwch mynd i swyddfa prynu tocynnau ystod y cyfnod yma.

   

  Tocynnau Unrhyw Bryd, Cyfnodau Tawelach a Chyfnodau Tawelach Fyth

  Er mwyn helpu ein cwsmeriaid i gadw pellter cymdeithasol, rydyn ni wedi rhoi systemau ar waith i chi gael gwneud cais am ad-daliadau o bell, i leihau cyswllt rhwng teithwyr a staff, a chadw pawb yn fwy diogel.

  Peidiwch â mynd i’n swyddfeydd tocynnau ar hyn o bryd i wneud cais am ad-daliad.

  Ar hyn o bryd, mae’n cymryd 30 diwrnod ar gyfartaledd i brosesu ad-daliadau - diweddarwyd ddiwethaf 30 Ebrill 2021.

    Prynwyd o TrC Ar-lein Prynwyd drwy Orsaf neu Beiriant Gwerthu Tocynnau TrC

  Rydw i eisiau canslo fy nhaith a chael ad-daliad:

   

  Sylwer:
  codir ffi
  weinyddol
  arnoch o
  7fed Medi

  1. Fy Nghyfrif
  2. Gweld eich archebion
  3. Canslo

  Os oeddech chi wedi prynu’r tocynnau ar-lein a’ch bod eisoes wedi’u casglu. Anfonwch neges e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner i:

  returnedtickets.tfw@trainsfares.co.uk

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn mewn gorsaf neu drwy Beiriant Gwerthu Tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocyn i:

  Cais am Ad-daliad
  Rhadbost 
  CYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

  gyda eich enw a cyfeiriad. Peidiwch mynd i swyddfa prynu tocynnau ystod y cyfnod yma.

  Rydw i eisiau newid fy nhocyn:

  Sylwer:
  codir ffi
  weinyddol
  arnoch o
  7fed Medi

  1. Fy Nghyfrif
  2. Gweld eich archebion
  3. Newid y dyddiad/amser

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn mewn gorsaf neu drwy Beiriant Gwerthu Tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocyn i:

  Cais am Ad-daliad
  RhadbostCYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

  gyda eich enw a cyfeiriad. Peidiwch mynd i swyddfa prynu tocynnau ystod y cyfnod yma.

   

   

  Tocynnau Tymor

  • Gallwn ad-dalu Tocynnau Tymor unrhyw bryd a byddwn yn cyfrifo'r swm i’w ad-dalu yn ôl y gwerth sydd ar ôl ar eich tocyn. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy dynnu gwerth unrhyw docynnau eraill y gallech fod wedi’u defnyddio i deithio yn yr un cyfnod tan i chi roi’r gorau i ddefnyddio eich Tocyn Tymor.
  • Yn gyffredinol gallwn roi ad-daliad i chi os oes:
   1. Saith diwrnod (neu fwy) ar ôl ar y Tocyn Tymor sy'n ddilys am gyfnod o un i ddeng mis
   2. Tri diwrnod (neu fwy) ar ôl ar Docyn Tymor wythnosol
   3. Ar gyfer Tocyn Tymor blynyddol, efallai na fydd gwerth ariannol ar ôl arno os yw’n cael ei ildio yn ystod y ddau fis olaf cyn iddo ddod i ben. Does dim gwerth ad-daliad i docynnau Tymor Blynyddol ar ôl 10 mis a 12 diwrnod, ond maen nhw’n dal yn ddilys i deithio nes daw’r dyddiad i ben, a gallwch barhau i fwynhau unrhyw fuddion Cerdyn Aur gyda nhw
  • Defnyddiwch y Gyfrifiannell Ad-daliad Tocynnau i gyfrifo swm yr ad-daliad ar gyfer eich tocyn chi
  • Hyd at 6 Medi: Gellir ôl-ddyddio’r ad-daliad hwn hyd at 56 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r tocyn i’r dyddiad diwethaf y'i defnyddiwyd os nad oeddech chi’n gallu teithio.

  • Ar ôl 7 Medi: Gellir ôl-ddyddio’r ad-daliad hwn hyd at 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r tocyn i’r dyddiad diwethaf y'i defnyddiwyd os nad oeddech chi’n gallu teithio.

  • Os nad oeddech chi’n gallu teithio oherwydd salwch yn union cyn i’r llywodraeth gyhoeddi ei chanllawiau ym mis Mawrth, gallwch wneud cais iddo gael ei ôl-ddyddio ymhellach os rhowch dystiolaeth i ddangos y cyfnod yr oeddech yn sâl.

  • Bydd y polisi ad-daliad am docyn tymor arferol yn parhau i fod yn berthnasol, ond mae'r ffi weinyddol o £10 wedi cael ei dileu.

  Man prynu Fformat y tocyn Sut mae hawlio eich Ad-daliad

  Ar-lein drwy wefan TrC neu ap TrC

  Papur

  I ganslo neu i gael ad-daliad am eich Tocyn Tymor papur

  Anfonwch neges e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner i:

  seasons.tfw@trainsfares.co.uk

  Cerdyn Clyfar

  Anfonwch neges e-bost i seasons.tfw@trainsfares.co.uk yn cynnwys rhif eich Cerdyn Clyfar, yr enw a’r cyfeiriad e-bost sy’n cael eu defnyddio ar eich cyfrif ar y we, y daith sy’n cael ei dangos ar eich tocyn tymor, a’r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.

  Tocynnau a gafodd eu prynu drwy orsaf neu Beiriant Gwerthu Tocynnau TrC

  Peidiwch â mynd i’n swyddfeydd tocynnau ar hyn o bryd.

  Papur

  I ganslo neu i gael ad-daliad am eich Tocyn Tymor papur a brynwyd yn ein gorsafoedd neu ein Peiriannau Gwerthu Tocynnau: Postiwch eich tocyn i:

  Cais am Ad-daliad
  Rhadbost
  CYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

  Rhowch nodyn byr yn rhoi eich enw a’ch cyfeiriad a'r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.

  Cerdyn Clyfar Anfonwch neges e-bost i customer.relations@tfwrail.wales yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad post llawn, yr enw a’r rhif ar eich Cerdyn Clyfar, y daith roedd eich tocyn yn ddilys ar ei chyfer a'r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.

   

  Teithiau Busnes

  Os ydych chi wedi archebu eich tocyn drwy ein tîm teithiau busnes, cysylltwch â nhw dros yr e-bost.

  business.bookings@tfwrail.wales

  Peidiwch â thorri eich tocyn tymor corfforaethol

   

  Talebau teithio National Rail

  Ers diwedd mis Hydref/dechrau mis Tachwedd 2020 pan ddechreuodd y cyfnod clo cenedlaethol a’r “cyfnodau atal byr” hyd at 28 Mawrth 2021 pan ddaeth y cyfnod clo cenedlaethol i ben, y cyngor gan lywodraethau’r DU oedd y dylai pobl aros gartref a dim ond os teithio os yw hynny’n hanfodol.

  Oherwydd hyn, efallai na fydd nifer fawr o gwsmeriaid sydd wedi cael Talebau Teithio Rheilffyrdd wedi gallu eu defnyddio. Yn flaenorol ar ôl y cyfnod clo cyntaf, cafodd Talebau Teithio Rheilffyrdd a ddaeth i ben rhwng 17 Mawrth a 16 Medi 2020 eu hymestyn am chwe mis, er mwyn rhoi mwy o amser i gwsmeriaid eu defnyddio ar gyfer tocynnau newydd neu gynnyrch arall National Rail.

  Cytunwyd y gellir ymestyn Talebau Teithio Rheilffyrdd sydd wedi dod i ben neu sydd ar fin dod i ben ar ôl i'r neges ‘teithio hanfodol yn unig’ gael ei chyflwyno ddiwedd mis Hydref/dechrau mis Tachwedd 2020, am chwe mis arall, hyd at, a chan gynnwys dydd Mercher 30 Mehefin 2021.

  Gellir defnyddio Talebau Teithiau Trên tuag at gost tocynnau trên yn ein swyddfeydd tocynnau.

   

  Cerdyn Rheilffordd

  Cerdyn Rheilffordd Cyflwynydd Newidiadau
  • 16-17 Saver
  • Cerdyn rheilffordd 16-25
  • Cerdyn rheilffordd 26-30
  • Cerdyn Rheilffordd Pobl Anabl
  • Cerdyn Rheilffordd Teulu a Ffrindiau
  • Cerdyn Rheilffordd Network
  • Cerdyn Rheilffordd Pobl Hŷn
  • Cerdyn Rheilffordd i Ddau Berson (Two Together)
  Cyhoeddwyd gan National Rail Dylai cwsmeriaid gysylltu'n uniongyrchol â National Rail i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch dilysrwydd Cardiau Rheilffordd yma https://www.railcard.co.uk/contact-us/
  • Calon Cymru
  • Pobl Hŷn y Cymoedd
  • Myfyrwyr y Cymoedd a Llwybrau Lleol Caerdydd
  • Cerdyn Rheilffordd y Cambrian
  • Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro
  • Cerdyn Rheilffordd 18 Saver
  • Cerdyn Rheilffordd Myfyrwyr
  Cyhoeddwyd gan Trafnidiaeth Cymru

  a) Bydd cardiau rheilffordd a brynwyd cyn y cyfnod clo cyntaf ym Mawrth 2020, ac a gafodd eu hymestyn am 6 mis i ddechrau, yn cael eu hymestyn i 31 Awst 2021.

  b) Bydd cardiau rheilffordd a brynwyd rhwng diwedd y cyfnod clo ym Mehefin a dechrau'r cyfnod atal byr yng Nghymru fis Hydref 2020 yn ddilys am 6 mis ychwanegol.

  c) Ni fydd unrhyw gardiau rheilffordd a brynwyd ar neu ar ôl dydd Gwener 23 Hydref 2020 (dyddiad dechrau cyfnod atal byr Cymru), yn gymwys i gael estyniad.