Archebu cymorth arbennig

Rydyn ni am ei gwneud hi mor hawdd â phosib i chi deithio gyda ni ac rydyn ni’n cynnig cymorth o sawl math os oes gennych chi anghenion ychwanegol.

Fe wnawn ni ein gorau glas i’ch helpu chi bob amser, pa un a ydych chi’n teithio ar fyr rybudd neu wedi archebu cymorth ymlaen llaw.

I gael y gwasanaeth mwyaf effeithiol, rydym yn argymell archebu cymorth o leiaf 24 awr cyn i chi deithio (gallwch archebu’n gynharach eto os yw’n well gennych chi).

Mae ein gwasanaeth cymorth arferol i deithwyr yn parhau ar gyfer rheini sy'n gofyn am gymorth wrth deithio. Rydym yn argymell teithwyr i archebu cymorth cyn iddynt teithio - bydd yn gymorth mawr i ni wrth gynllunio a sichrau nad ydych yn sefyllian o gwmpas.

 

Mae sawl ffordd o archebu:

 • Ar-lein - drwy ddefnyddio ein ffurflen archebu cymorth 
 • Ewch i’n gwefan: /
 • Dros y ffôn: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501 (8am tan 10pm bob dydd heblaw am Ddydd Nadolig).
 • Drwy wasanaeth Testun y Genhedlaeth Nesaf: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr drwy'r gwasanaeth cyfnewid testun ar 18001 03330 050 501 (8am tan 10pm bob dydd heblaw am Ddydd Nadolig). 

Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio hefyd werthu tocynnau i chi a neilltuo seddau neu le i gadair olwyn (ar drenau lle mae gwasanaeth cadw seddi/lleoedd yn bosibl)

Os nad ydych wedi archebu cymorth arbennig, byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i’ch helpu, ond gallai gymryd ychydig mwy o amser i drefnu’r cymorth y mae ei angen arnoch.

Ar gyfer National Rail

 • Ffôn: 03457 48 49 50 neu 0800 0223720 (Ar agor 24 awr y dydd bob dydd, heblaw am Ddydd Nadolig)
 • Ar-lein - Gwefan: https://www.nationalrail.co.uk/
 • Testun Uniongyrchol: 0345 60 50 600: (ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw neu’n fyddar)

Fydd galwadau’n costio dim mwy na galwadau i rifau daearyddol (01 neu 02), ac mae’n bosib eu bod wedi’u cynnwys mewn

 • Ymrwymiad Cwsmeriaid TrC i 6 Awr o Gyfnod Archebu Cymorth i Deithwyr.

  • Mae Cymorth i Deithwyr yn system genedlaethol sy’n cael ei defnyddio gan bob cwmni trên, sy’n helpu gweithredwyr i drefnu Cymorth i Deithwyr ar gyfer cwsmeriaid anabl neu gwsmeriaid ag anawsterau symud.
  • Mae TrC wedi ymrwymo i’r system hon, ac mae gennym ni dîm arbenigol a fydd yn rhoi cyngor ynghylch teithiau, yn eich helpu chi i archebu cymorth ar draws holl Rwydwaith Rheilffyrdd y DU, i brynu’ch tocynnau ymlaen llaw ac i gadw seddi / lle ar ein trenau ac yn ein gorsafoedd.
  • Mae tîm gwasanaeth ffôn Cymorth i Deithwyr ar gael rhwng 8am a 10pm bob dydd (heblaw am Ddydd Nadolig), neu gallwch ddefnyddio ein proses archebu ar-lein 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos (heblaw am Ddydd Nadolig). (Gweler adran C Gwneud Rheilffyrdd yn Hygyrch TrC: Canllaw i Bolisïau a Gweithdrefnau.) 
  • I gael y gwasanaeth mwyaf effeithiol, rydym yn argymell eich bod yn archebu a threfnu cymorth o leiaf 6 awr cyn i chi deithio (Os ydych chi’n dymuno archebu rhwng 10pm ac 8am, defnyddiwch ein gwasanaeth archebu ar-lein).
  • Os ydych chi’n archebu cymorth ar gyfer y peth cyntaf y diwrnod canlynol, rydyn ni’n eich cynghori i gyflwyno’r archeb hon i’n tîm cyn 10pm ar y diwrnod cyn teithio i wneud yn siŵr bod hyn wedi ei gadarnhau.
  • Gallai oriau gweithredu ein tîm cymorth i deithwyr fod yn wahanol i oriau gweithredwyr trenau eraill.  Os byddwch defnyddio gweithredwr trenau arall yn ystod eich taith, bydd angen i ni gadarnhau eu rhan nhw o’ch taith. Os yw hyn y tu allan i’w oriau gweithredu, efallai na fyddwn yn gallu cadarnhau eich cais cyfan am gymorth.  Os felly, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich dewisiadau teithio, gan gynnwys sut yr hoffech chi gwblhau eich taith.
  • Cewch archebu’n gynharach os hoffech chi.
  • Pan fyddwch chi’n archebu eich tocynnau: dewiswch yr help sydd ei angen arnoch o’n dewis o opsiynau (nifer ohonynt ar gael 24 awr y dydd)