Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon, byddem yn hapus iawn i’ch helpu

Cyflwyno cwyn ac adborth
Dewis cwyn
 • Fy nhaith ar y trên
 • Aelod staff
 • Gwybodaeth
 • Tocynnau neu ad-daliadau
 • Gorsaf
 • Gwelliannau ar y Metro
 • Adborth bysiau yn lle trenau
 • Rhywbeth arall

Manylion y daith

Os bu oedi gyda’ch siwrnai, rhowch wybod i ni faint o oedi fu
 • 1 - 15 munud
 • 16 - 30 munud
 • 31 - 60 munud
 • 1 - 2 awr
 • 2+ awr
Lawndal a ffafrir
 • Taleb arian parod
 • Talebau teithiau trên
 • Trosglwyddiad banc (BACS)
 • Elusen (Ambiwlans Awyr Cymru)
Uwchlwythwch gopi wedi''i sganio neu lun o''ch tocyn

Accepted formats: gif jpg png jpeg

Manylion yr aelod o staff

Ble oedd yr aelod staff?
 • Yn yr orsaf
 • Ar y trên
 • Yn y tîm gwasanaeth cwsmeriaid
 • Arall

Gwybodaeth

Beth oedd y broblem â’r wybodaeth?
 • Gwybodaeth anghywir
 • Dim gwybodaeth
 • Anodd ei deall
Beth oedd ffynhonnell yr wybodaeth?
 • Poster
 • Ar sgrin arddangos trenau
 • Sgrin wybodaeth mewn gorsaf
 • Testun ar y wefan
 • Taflen
 • Ap
 • Staff ar y ffôn
 • Staff yn yr orsaf
 • Archwiliwr tocynnau
 • Arall

Manylion y tocyn neu'r ad-daliad

Beth oedd y broblem â’r tocyn neu’r ad-daliad?
 • Prisio
 • Tocyn a werthwyd i mi
 • Eich polisi ad-dalu
 • Arall
Math o docyn
 • Unffordd
 • Dwyffordd
 • Ymlaen llaw
 • Tocyn tymor
 • Arall
 • Dydw i ddim yn gwybod
O ble y prynoch chi eich tocyn?
 • Swyddfa docynnau
 • Peiriant tocynnau'r orsaf
 • Ar-lein
 • Dros y ffôn
 • Arall
Os yw'n haws, lanlwythwch gopi wedi'i sganio o'ch tocyn

fformatau derbyniol: gif jpg png jpeg
 

Rhanbarth yr orsaf

Os oes bygythiad i ddiogelwch ar hyn o bryd fel:

 • Pobl, anifeiliaid neu wrthrychau ar y cledrau neu wrth eu hymyl
 • Difrod neu nam wrth groesfan reilffordd
 • Cerbyd wedi taro pont
 • Ffens wedi torri neu borth agored sy’n rhoi mynediad at y cledrau

Ffoniwch ni ar unwaith ar 03457 11 41 41

Eich sylwadau

Eich manylion

Sut hoffech chi gael ymateb i’r adborth hwn?
Enw:
Cyfeiriad
Efallai y bydd rhaid i ni rannu manylion eich ffurflen â rhannau eraill o Grŵp Trafnidiaeth Cymru neu weithredwyr trenau eraill os yw’ch cwyn neu’ch sylwadau yn ymwneud â chwmni arall. Ticiwch y blwch yma os ydych chi’n fodlon i ni rannu’r manylion hyn.

Ni fydd hynny’n effeithio ar eich hawl i wneud hawliad a rhoi sylwadau ond efallai y bydd hi’n anoddach i ni ddatrys eich achos yn gyflym. Sylwch - ni fyddwn yn rhannu eich manylion at ddibenion marchnata. Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau bod yr wybodaeth sydd wedi’i darparu yn gywir hyd y gwyddoch chi. Mae Trafnidiaeth Cymru yn cadw’r hawl i rannu eich manylion personol â Gweithredwyr Trenau eraill a thrydydd partïon perthnasol i atal twyll a gallwn erlyn unrhyw unigolyn am wneud hawliadau twyllodrus.
Mae’r cwestiwn hwn er mwyn profi a ydych chi’n ymwelydd dynol ac i osgoi sbam.