Ynglŷn â fflecsi

 • Pwy sy’n darparu fflecsi?
  • Mae gwasanaethau fflecsi yn cael eu darparu gan weithredwyr bysiau lleol sy’n gweithio gyda chynghorau a Trafnidiaeth Cymru.

 • Beth yw manteision yr ap?
  • Mae ein ap yn ffordd gyflym a hawdd o wneud cais am fflecsi. Ar ôl i chi archebu, bydd yr ap yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan roi gwybod i chi lle mae eich bws, ble y gallwch chi fynd ar y bws a phryd y bydd yn cyrraedd.

 

Eich taith fflecsi

 • Ble alla I deithio?
  • Mae fflecsi yn rhoi'r rhyddid i chi ddewis eich lleoliadau casglu a gollwng. Yna bydd y system yn dod o hyd i'r opsiwn gorau yn seiliedig ar eich dewisiadau.

 • Ble fydd y bws yn fy nghasglu?
  • Bydd eich bws yn eich casglu o fan cyfleus sy’n agos i ble rydych chi, ond efallai nad safle bws fydd hwn. Os ydych chi’n defnyddio ein ap, bydd yn dangos eich man casglu.

   Os ydych chi’n ein ffonio i archebu, bydd ein cynghorwr yn egluro ble mae’ch pwynt casglu.

 • Beth fydd yn digwydd os ydw i’n hwyr?
  • Bydd ein ap yn dweud wrthych chi pryd fydd y bws yn cyrraedd. Gofalwch eich bod yn y man casglu mewn da bryd.

   Mae angen i ni sicrhau bod eich gwasanaeth fflecsi yn rhedeg yn rhwydd oherwydd bydd teithwyr eraill yn dibynnu arno. Bydd eich bws yn aros amdanoch chi am 2 funud, ond yna bydd yn rhaid iddo adael i gasglu’r teithiwr nesaf.

 

Costau teithio

 • Faint fydd e’n ei gostio?
  • Mae fflecsi wedi’i greu i fod yn wasanaeth fforddiadwy a byddwch yn cael gwybod y pris cyn i chi archebu. Gallwch ddefnyddio eich tocyn tymor neu docyn sydd wedi’i brynu ymlaen llaw o hyd.

   Mae gostyngiadau MyTravelpass yn gymwys.

   Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn teithio rhatach 60 oed a hŷn ac anabl.

 • Sut alla i dalu am fy nhaith?
  • Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae rhai gweithredwyr yn derbyn arian parod hefyd, ond gwiriwch dudalen y lleoliad rydych chi am deithio iddo i weld a yw hyn yn bosibl. Ar hyn o bryd nid oes ffordd o dalu am y gwasanaeth ymlaen llaw, ond bydd ffordd o dalu am docynnau drwy'r ap yn cael ei chyflwyno dros y flwyddyn nesaf.

 • Dwi dros 60 oed neu’n anabl, alla i ddefnyddio fy ngherdyn teithio rhatach o hyd?
  • Gallwch. Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

 

Archebu gyda fflecsi

 • Alla i archebu ymlaen llaw?
  • Mae fflecsi yn gweithio'n wahanol i gefnogi anghenion lleol - gwiriwch dudalen y lleoliad rydych chi am deithio iddo i weld a yw hyn yn bosibl.

 • A oes angen i mi gadw sêt i’m plentyn er eu bod yn teithio am ddim?
  • Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.

 • Does gen i ddim ffôn clyfar, alla i archebu o hyd?
  • Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ffôn clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw’ch lle hefyd ar 0300 234 0300.

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 07:00 - 19:00
Dydd Sul: 10:00 - 14:00