Tocynnau ymlaen llaw - prisiau isel am bellteroedd hirach

Arbedwch hyd at hanner y pris* pan yn ailgysylltu â ffrindiau a theulu

Fel arfer, tocynnau ymlaen llaw yw ein prisiau pris gorau ar gyfer teithiau hirach. Mae’n bosibl y bydd tocynnau Ymlaen Llaw dethol ar gael ar y diwrnod teithio, ond rydym yn argymell eich bod yn eu cael hyd at 12 wythnos cyn eich taith oherwydd po bellaf ymlaen y prynwch yr isaf y gall y prisiau hyn fod.

Tocynnau un ffordd yw tocynnau ymlaen llaw, sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau Safonol a Dosbarth Cyntaf. Felly, yn wahanol i docynnau dwyffordd, gallwch gymysgu a chyfateb eich pwyntiau cychwyn a diwedd i weddu orau i'ch cynlluniau. Gallwch hefyd ddefnyddio'ch gostyngiadau Cerdyn Rheilffordd ar y cyd â'n prisiau ymlaen llaw i arbed hyd yn oed mwy. Ni allwn warantu y bydd tocynnau Ymlaen Llaw ar gael gan eu bod yn gyffredinol gyfyngedig o ran nifer, felly rydym yn argymell eich bod yn prynu’n gynnar i osgoi cael eich siomi.

Gyda thocynnau Ymlaen Llaw gallwch deithio'n ddigyffwrdd. Prynwch eich tocyn ar ein ap neu ar ein gwefan i anfon e-docynnau i'ch ffôn clyfar neu e-bost. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen teithio digyswllt.

Mae prynu tocyn Ymlaen Llaw yn cadw lle i chi ar y trên o'ch dewis a chewch chi deithio ar y gwasanaeth rydych chi wedi'i archebu yn unig. Os dymunwch gael mwy o hyblygrwydd ar gyfer eich cynlluniau teithio, rydym yn argymell ein tocynnau Unrhyw Amser.

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n prynu tocynnau Ymlaen Llaw ar ein ap neu wefan, nid oes ffi am daith wedi'i diwygio, cyn belled â bod gennych gyfrif ar-lein. Fel arfer ni fydd modd ad-dalu tocynnau blaenswm a gallech orfod talu ffi o £10 am newid siwrnai pan fydd hyn yn cael ei drefnu yn swyddfa docynnau gorsaf. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am docynnau Ymlaen Llaw, gan gynnwys telerau ac amodau, gan National Rail.

 

Teithio ar y funud olaf

Mae modd cael ein tocynnau Advance am bris isel ar y dyddiad teithio. Mae hynny’n golygu bod mwy o gyfleoedd i gael y fargen orau ar eich teithiau hir ar y funud olaf. Mae’r ticedi Advance ar gael hyd at 5 munud cyn bod eich trên yn gadael yr orsaf. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

 

Ble i brynu tocyn Ymlaen Llaw

Gellir prynu tocynnau ymlaen llaw ar-lein, mewn ap, ac o swyddfa docynnau.

Rydym yn cynnig yr opsiwn i chi ledaenu taliadau dros 3 rhandaliad gyda Paypal Pay in 3 os ydych chi'n gwario dros £30. Mae rhagor o wybodaeth am yr opsiwn hwn ar gael ar y sgrin talu.

 

A allaf uwchraddio o'r Safonol i'r Dosbarth Cyntaf?

Gallwch uwchraddio o docyn Dosbarth Safonol i Ddosbarth Cyntaf ar ein gwasanaethau, lle mae hyn yn berthnasol. Mae hyn yn berthnasol i'n holl docynnau Safonol gan gynnwys Senglau Unrhyw Amser ac Ymlaen Llaw, Dychwelyd, Tocynnau Tymor, a thocynnau Crwydro a Ranger. Rhowch wybod i'r arweinydd os hoffech uwchraddio gan y bydd angen iddynt gadarnhau bod lle yn y Dosbarth Cyntaf. Cofiwch y bydd cost ychwanegol hefyd am unrhyw brydau y byddwch yn eu harchebu ar y trên os ydych wedi uwchraddio i Dosbarth Cyntaf.

 

Sut i newid tocyn Ymlaen Llaw

Gallwch wneud newidiadau yn dibynnu ar ble prynoch chi'ch tocyn a pha opsiwn dosbarthu a ddewisoch. Os oes angen i chi wneud newid, dyma sut i wneud hynny:

  • Os gwnaethoch brynu eich tocyn gyda ni ar-lein, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Siwrnai
  • Os prynoch chi'ch tocyn mewn peiriant tocynnau gorsaf neu swyddfa docynnau, dychwelwch i'r orsaf a byddwn yn hapus i helpu
  • Os gwnaethoch brynu'ch tocyn gan adwerthwr arall, gallwch barhau i wneud newidiadau yn unrhyw un o'n swyddfeydd tocynnau
  • Yn anffodus, ni allwch newid tocynnau symudol nac e-docynnau

Rydym yn codi ffi o £10 y tocyn i wneud newidiadau.

 

Sut i ad-dalu Tocyn Ymlaen Llaw

Ni ellir ad-dalu tocynnau ymlaen llaw efallai y byddwch yn codi ffi o £10 am newid taith pan fydd hyn yn cael ei drefnu yn swyddfa docynnau gorsaf.


*Mae’r arbediad yn seiliedig ar y ganran gyfartalog a arbedwyd gan gwsmeriaid rhwng 01/01/2019 a 31/12/2019 wrth brynu tocynnau Advance TrC cyn y diwrnod teithio, o’i gymharu â’r tocyn Advance Un ordd rhataf gan Trafnidiaeth Cymru ar gyfer yr un daith, sydd ar gael ar y diwrnod teithio.

Y ganran gyfartalog a arbedwyd gan gwsmeriaid wrth brynu tocynnau TrC ymlaen llaw cyn y diwrnod teithio, o gymharu â thocyn sengl rhataf TrC Unrhyw Amser oedd ar gael ar y diwrnod teithio, rhwng Caerdydd a Manceinion rhwng 03/07/22 a 03/09/22 oedd 53%.