Newyddion da, mae gennym tocynnau Advance rhatach ar filoedd o llwybrau ychwanegol

Sy'n golygu bod dal fyny a theulu a ffrindiau yn fwy fforddiadwy nag erioed. Medrwch arbed ar gyfartaledd 43% gyda ein tocynnau Advance.

Newyddion da, rydyn ni wedi cyflwyno tocynnau Advance rhatach ar filoedd o lwybrau ychwanegol, sy’n golygu ei bod hi’n fwy fforddiadwy nag erioed dal i fyny â ffrindiau a theulu.

Ni allwch gael ad-daliad ond gallwch wneud newidiadau ar yr amod eich bod yn gwneud hynny cyn i’r trên sydd wedi’i argraffu ar y tocyn neu’r tocyn cadw sedd adael yr orsaf.

Ni allwn sicrhau bod tocynnau Advance ar gael ac mae’r niferoedd fel arfer yn brin. Felly rydyn ni'n awgrymu archebu’n gynnar i osgoi cael eich siomi. Ac fel mae’r enw’n awgrymu, dim ond ymlaen llaw y gallwch chi eu prynu. Fel arfer, maent ar gael i’w prynu hyd at 12 wythnos cyn y diwrnod rydych chi eisiau teithio.

Mae rhagor o wybodaeth am docynnau Advance, gan gynnwys telerau ac amodau, ar gael gan National Rail

 

Sut i Brynu tocynnau Advance

Gallwch brynu tocynnau Advance ar-lein, drwy’r ap ac o swyddfa docynnau. Ble mae prynu tocyn Advance

 

Alla i uwchraddio o docyn Safonol i docyn Dosbarth Cyntaf?

Gallwch uwchraddio o docyn Dosbarth Safonol i Ddosbarth Cyntaf ar ein gwasanaethau, lle mae’n bosib gwneud hynny.  Mae hyn yn berthnasol i'n holl docynnau Safonol gan gynnwys Tocyn Sengl Unrhyw Amser ac Ymlaen Llaw, Tocyn Dychwelyd, Tocynnau Tymor a thocynnau Rover a Ranger.  Rhowch wybod i'r tocynnwr os hoffech uwchraddio gan y bydd angen iddynt gadarnhau bod lle yn y cerbyd(au) Dosbarth Cyntaf.  Cofiwch y bydd cost ychwanegol hefyd am unrhyw brydau a archebwch ar y trên os ydych yn uwchraddio i docyn Dosbarth Cyntaf.

 

Sut mae newid tocyn Advance

Gallwch wneud newidiadau yn dibynnu ar lle y prynwyd eich tocyn a pha opsiwn danfon a ddewiswyd. Os bydd angen newid rhywbeth, dyma sut mae gwneud hynny:

  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn ar-lein gennym ni, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Taith.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn drwy beiriant tocynnau mewn gorsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i’r orsaf dan sylw a byddwn yn falch o’ch helpu.
  • Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn gan rywun arall, mae hi’n dal yn bosibl gwneud newidiadau yn unrhyw un o’n swyddfeydd tocynnau.
  • Yn anffodus, chewch chi ddim newid tocynnau symudol nac e-docynnau.

Rydyn ni’n codi tâl o £10 y tocyn i wneud newidiadau.

 

Sut mae ad-dalu Tocyn Advance

Ni allwn ad-dalu tocynnau Advance.

 

Archebwch yn hyderus

Mae'r diwydiant rheilffyrdd, gyda chymeradwyaeth yr Adran Drafnidiaeth, yn galluogi polisi 'Archebu gyda Hyder' sy'n caniatáu i gwsmeriaid newid y tocyn y maent wedi'i brynu heb gost pe bai eu hamgylchiadau'n newid.  Mae gan docynnau ar y pryd eisoes yr hyblygrwydd hwn, ond bydd y diwydiant yn cyflwyno diwygiad dros dro i delerau ac amodau tocynnau Advance er mwyn helpu cwsmeriaid i fagu hyder i deithio ar y trên eto. O ddydd Llun 21 Mehefin 2021, gellir cyfnewid tocynnau ymlaen llaw i deithio ar adeg neu ddyddiad gwahanol heb gost, tan 30 Medi 2022.

Mae'r newid hwn i Delerau ac Amodau arferol tocyn Advance yn galluogi tocynnau Advance i gael eu newid i deithio ar wasanaeth gwahanol (gan dalu unrhyw wahaniaeth yn y ffi).  Neu, fel opsiwn wrth gefn, roi’r tocyn Advance i'r manwerthwr yn gyfnewid am Daleb Teithio ar y Rheilffyrdd papur er mwyn gallu ei ddefnyddio ar unrhyw daith neu bryniant yn y dyfodol.

Newid taith heb ffi – Bydd yn dal yn ofynnol i gwsmeriaid dalu unrhyw wahaniaeth yn y pris, a rhaid gwneud newidiadau erbyn 18:00 y diwrnod cyn teithio; rhaid i darddiad a chyrchfan y daith wreiddiol aros yr un fath, ond caniateir i'r cwsmer newid y dyddiad a'r amser i deithio ar wasanaeth neu ddiwrnod arall.

Gellir rhoi tocynnau Advance yn ôl i'r manwerthwr gwreiddiol ar gyfer Taleb Teithio ar y Rheilffyrdd (RTV), i'w ddefnyddio i brynu tocyn yn y dyfodol.  Mae talebau'n ddilys am 12 mis o ddyddiad cyhoeddi. Rhaid gwneud cais erbyn 18:00 y diwrnod cyn teithio.