Mae tocyn dosbarth cyntaf yn rhoi’r profiad gorau i deithwyr o ran gwasanaeth i gwsmeriaid a bod yn gyfforddus.

Boed chi'n teithio ar gyfer busnes neu bleser, mae tocynnau dosbarth cyntaf yn cynnig y profiad teithio gorau. Seddi mwy a diodydd ysgafn a bisgedi am ddim ar lwybrau penodol.

 

Pa docynnau trên dosbarth cyntaf sydd ar gael?

Rydyn ni’n cynnig tocynnau hyblyg Unrhyw Bryd dosbarth cyntaf a thocynnau unffordd a dwyffordd Cyfnodau Tawel er mwyn i chi allu teithio pryd bynnag sydd orau i chi. Mae’r rhain yn berffaith os yw eich cynlluniau’n debygol o newid, yn ogystal â thocynnau dosbarth cyntaf Advance rhatach, ond dim ond niferoedd cyfyngedig o'r rhain sydd ar gael. Mae’n bosibl cadw lle ar y trên o’ch dewis wrth brynu eich tocynnau pan fydd llefydd ar gael.

Mae hefyd yn bosibl uwchraddio os byddwch chi'n penderfynu eich bod yn dymuno newid tocyn Safonol am docyn dosbarth cyntaf. I ddechrau, bydd angen i deithwyr sydd â thocyn Advance safonol uwchraddio i’r tocyn Unrhyw Bryd cyfatebol, cyn iddyn nhw brynu'r opsiwn dosbarth cyntaf. Gellir gwneud hyn ar y trên neu yn un o’n swyddfeydd tocynnau. Dim ond hyn a hyn o docynnau dosbarth cyntaf sydd ar gael ac maen nhw’n cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Sut mae prynu tocyn dosbarth cyntaf?

Gallwch chi brynu tocyn Unffordd neu Ddwyffordd dosbarth cyntaf fel y byddech chi'n prynu tocyn Safonol: sef ar ein ap, ar ein gwefan, neu yn y swyddfeydd tocynnau neu'r peiriannau prynu tocynnau yn ein gorsafoedd.

Cofiwch eich bod yn gallu prynu tocynnau ar gyfer pob gwasanaeth trên ar draws y Deyrnas Unedig gennym ni. Felly os byddwch chi'n mynd o Gaerdydd i Gaergybi, neu o Newcastle i Paddington, gallwch chi brynu eich tocynnau dosbarth cyntaf gennym ni a manteisio ar beidio â gorfod talu ffioedd archebu.

 

Alla i uwchraddio o docyn Safonol i docyn Dosbarth Cyntaf?

Gallwch uwchraddio o docyn Dosbarth Safonol i Ddosbarth Cyntaf ar ein gwasanaethau, lle mae’n bosib gwneud hynny.  Mae hyn yn berthnasol i'n holl docynnau Safonol gan gynnwys Tocyn Sengl Unrhyw Amser ac Ymlaen Llaw, Tocyn Dychwelyd, Tocynnau Tymor a thocynnau Rover a Ranger.  Rhowch wybod i'r tocynnwr os hoffech uwchraddio gan y bydd angen iddynt gadarnhau bod lle yn y cerbyd(au) Dosbarth Cyntaf.  Cofiwch y bydd cost ychwanegol hefyd am unrhyw brydau a archebwch ar y trên os ydych yn uwchraddio i docyn Dosbarth Cyntaf.

 

Pa ddewisiadau arlwyo sydd ar gael ar wasanaethau dosbarth cyntaf?

Mae ein cogyddion wedi creu bwydlenni newydd gwych i chi roi cynnig arnyn nhw. Gobeithio byddwch chi’n mwynhau’r amrywiaeth ehangach byddwn ni nawr yn gynnig pan fyddwch chi’n teithio gyda ni.

Yn ogystal â diodydd a byrbrydau am ddim, bydd teithwyr dosbarth cyntaf nawr yn gallu dewis o’r opsiynau canlynol:

Brecwast

£10.00

Cinio neu swper dau gwrs

£17.00

Cinio neu swper tri chwrs

£20.00

 

Hygyrchedd

Er bod modd cadw lle ar y trenau sy’n cael eu tynnu gan locomotifau rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd (yn y ddau gyfeiriad), dylech fod yn ymwybodol o’r canlynol:

  • Mae toiledau sy’n addas i gadeiriau olwyn ar y gwasanaethau hyn
  • Mae drysau’r trenau hyn wedi’u pweru
  • Does dim llawer o le i gadeiriau olwyn ar y gwasanaeth

Mae gwasanaethau trên eraill yn rhedeg ar y llwybrau hyn, sydd â thoiledau hygyrch a drysau wedi’u pweru ar y trenau. Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio roi rhagor o gyngor a chymorth i chi i gynllunio eich taith. Gallwch gysylltu â'r tîm Cymorth wrth Deithio drwy ffonio 03330 050 501 rhwng 8am ac 8pm (bob dydd, ar wahân i ddydd Nadolig).

Fel rhan o’n hymrwymiad i hygyrchedd, caiff y trenau hyn eu hailwampio erbyn diwedd eleni a byddant yn bodloni’r holl ofynion hygyrchedd cyfreithiol.