Image of Manchester skyline at sunset

Dyma drydedd ddinas fwyaf poblogaidd y DU ymysg twristiaid ac mae hi’n adnabyddus ym mhedwar ban byd am ei chlybiau pêl-droed a’i sîn gerddorol a chelfyddydol. Mae'r ddinas hefyd yn adnabyddus fel man geni’r chwyldro diwydiannol.

Arbedwch hyd at hanner pris* ar deithiau trên i Fanceinion gyda thocynnau Advance.

Mae Manceinion yn ddinas fywiog ac atyniadol sydd mewn ardal wledig hyfryd. Mae’r Pennies i’r gogledd ac i’r dwyrain o’r ddinas a Pharc Cenedlaethol y Peak District i’r de-ddwyrain ohoni. Mae’n hawdd cyrraedd Manceinion a theithio o amgylch y ddinas ar y trên.

Mae’r ddinas yn cyfuno’r hen a’r newydd - o'r melinau sydd wedi'u haddasu yn Ancoats a Castlefield i bensaernïaeth fodern Salford Quays. Dewch i ddathlu hanes diwydiannol y ddinas a’i golwg amlddiwylliannol a bywiog.

 

Pori heb borwr

Dewch i ni fynd yn ôl i amser go iawn a mwynhau pori heb borwr. Gall ein trenau fynd â chi i rai o gyrchfannau siopa gorau’r DU, felly gallwch chi fwynhau rhywfaint o therapi siopio heb unrhyw ddiffygion technegol.

O fewn pellter cerdded byr i Fanceinion Piccadilly neu Fanceinion Oxford Road mae Arndale Manceinion, canolfan siopa dan do sydd â dewis enfawr o siopau cyffrous yn cynnwys prif siopau’r stryd fawr. Eisiau rhywbeth ychydig yn fwy chwaethus? Os cerddwch chi ychydig o Fanceinion Piccadilly byddwch chi’n cyrraedd y Royal Exchange Manceinion; casgliad eclectig o werthwyr moethus, brandiau stryd fawr premiwm a siopau bwtîc annibynnol o'r radd flaenaf.

 

Pethau y mae'n rhaid eu gweld

  • Canolfan Ddarganfod LEGOLAND®, dyma gyfle i chi fod yn greadigol gyda deg parth adeiladu a chwarae, tair reid a sinema 4D. Rhaid i bob oedolyn fod yng nghwmni plentyn dan 18 oed.
  • Stadiwm ac amgueddfa Old Trafford, dyma gyfle i grwydro ystafelloedd newid Manceinion Unedig, cerdded drwy dwnnel y chwaraewyr i’r cae ac eistedd yn sedd y rheolwr yn y lloches.
  • Taith o amgylch Stadiwm Manchester City, cerddwch yn ôl traed eich hoff chwaraewyr gyda’r daith ddifyr hon y tu ôl i’r llen o amgylch Stadiwm Etihad.
  • Amgueddfa Gwyddoniaeth a Diwydiant, ewch i gael eich ysbrydoli gan syniadau sydd wedi newid y byd - yn y gorffennol a heddiw - ar safle terminws rheilffyrdd rhyng-ddinesig cyntaf y byd.
  • Corn Exchange, mwynhewch flasau o bob cwr o’r byd yn yr adeilad Edwardaidd ysblennydd hwn ar ei newydd wedd - mae'r bariau a’r bwytai hyn yn rhai o uchafbwyntiau gastronomegol y ddinas.

 

Penwythnos ym Manceinion

Gyda llwyth o bethau i’w gweld mewn ardal gymharol fach, mae Manceinion yn berffaith ar gyfer gwyliau byr mewn dinas neu ar gyfer gwyliau i’r teulu. Dewiswch ran o’r ddinas ac ewch i grwydro.

Canol y Ddinas - mae'n llawn orielau, amgueddfeydd a lleoliadau cerddoriaeth, heb sôn am y siopau, y tafarndai a’r bwytai bendigedig. Mae gwledd o siopau dillad dylunwyr ar King's Street ac Exchange Square. I’r rheini sy'n gwirioni ar ddiwylliant, mae gan Oriel Gelf Manceinion gasgliad anhygoel o gelfyddyd gain, celfyddyd addurniadol a gwisgoedd. Ewch â’r plant i Amgueddfa Manceinion - mae'n rhad ac am ddim ac mae ganddi dros bedair miliwn o wrthrychau sy'n cwmpasu sgerbydau dinosoriaid ac arteffactau Eifftaidd Hynafol i dechnoleg a’r amgylchedd. Neu, ewch i’r Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i weld dros 140,000 o eitemau sy'n ymwneud â phêl-droed yn ogystal â pharth darganfod i blant ac efelychwyr profi sgiliau.

Y Northern Quarter - mae yma gyfoeth o siopau annibynnol a rhai vintage, celfyddyd stryd fywiog, bariau a bwytai trendi a lleoliadau cerddoriaeth poblogaidd. Mae Afflecks Palace yn farchnad fyd-enwog sydd â phedwar llawr o fasnachwyr a dylunwyr annibynnol. Mae Canolfan Crefft a Dylunio Manceinion yn gartref i stiwdios artistiaid sy'n gwerthu’r bagiau, y gemwaith, y dyluniadau a’r ategolion lleol gorau. Mae hyn yn digwydd mewn hen farchnad pysgod ac ieir Fictoraidd sydd wedi cael ei hadnewyddu. Mae’r ardal yn berffaith ar gyfer noson allan fywiog ac mae llond gwlad o leoliadau cerddoriaeth fyw yn arddangos bandiau lleol a rhyngwladol.

Salford Quays- dyma gartref gogleddol y BBC ac nid yw’n bell o gwbl o ganol y ddinas ar y tram. Manteisiwch ar fargeinion yn siopau Lowry Outlet, gyda hyd at 70% oddi ar ddillad dylunwyr ac ar ddillad siopau'r stryd fawr. Yna, ymlaciwch yn un o'r bariau neu’r bwytai niferus wrth yr afon. Ewch i grwydro Amgueddfa Rhyfel yr Ymerodraeth (IWM North) i ddysgu straeon gafaelgar a chythryblus am y rhyfel; dyma'r adeilad cyntaf yn y DU i gael ei ddylunio gan y pensaer rhyngwladol, Daniel Libeskind. Yr ochr arall i’r afon, gall y rheini sy'n hoff o wylio Coronation Street gerdded y cerrig crynion ar daith o amgylch y lleoliad ffilmio gwreiddiol. Cewch orffen eich diwrnod yn The Lowry yn mwynhau perfformiad theatr, opera, sioe gerdd, dawns, cerddoriaeth, comedi neu gelfyddyd weledol yn y ganolfan gelfyddydau anhygoel hon ar lan y dŵr.

Mwy o amser? Mae gan Visit Manchester restr o 101 o bethau i’w gwneud ym Manceinion Fwyaf

 

  • *Telerau ac Amodau
    • Y ganran gyfartalog a arbedwyd gan gwsmeriaid rhwng 01/01/2022 a 31/12/2022 wrth brynu tocynnau Advance TrC heb ddisgownt o’i gymharu â thocyn sengl rhataf TrC am bris unrhyw bryd ar gyfer yr un siwrnai, sydd ar gael ar y diwrnod teithio, oedd 51%. Mae prisiau tocynnau Advance yn amodol ar argaeledd. Mae amodau teithio National Rail yn berthnasol