Fe allwch chi arbed rhagor o arian wrth brynu tocynnau trên drwy ddefnyddio

Cerdyn Rheilffordd. Dyma'n rhai mwyaf poblogaidd:

Cerdyn Rheilffordd i Ddau Berson (Two Together Railcard)

Os byddwch chi'n teithio gyda pherson arall, bydd y ddau ohonoch chi'n traean (1/3) i ffwrdd oddi ar bris tocynnau. Ewch i www.twotogether-railcard.co.uk. i gael rhagor o wybodaeth.

 

16-17 Saver

Mae’r 16-17 Saver yn rhoi gostyngiad o 50% oddi ar docynnau Tymor Safonol, Cyfnodau Tawelach, Advance ac Unrhyw Bryd i bawb sy’n 16 a 17 oed.

 

Cerdyn Rheilffordd 16 - 25

Mae pobl ifanc 16 to 25 oed (a rhai ohonoch chi mewn addysg amser llawn) yn cael traean (1/3) i ffwrdd oddi ar bris tocynnau. Ac erbyn hyn, mae gostyngiadau i'w cael ar docynnau Advance Dosbarth Safonol a Dosbarth Cyntaf Trafnidiaeth Cymru. Ewch i www.16-25railcard.co.uki gael rhagor o wybodaeth.

 

Cerdyn Rheilffordd Teulu a Chyfeillion

Gyda Cherdyn Rheilffordd Teulu a Chyfeillion, fe allwch chi gael traean (1/3) i ffwrdd oddi ar brisiau tocynnau tren i deithio ledled Prydain. Ewch i www.familyandfriends-railcard.co.uki weld faint o arian y gallwch ei arbed.

 

Cerdyn Rheilffordd y Cymoedd i Bobl dros 60 oed (Senior Railcard)

Gyda Cherdyn Rheilffordd y Cymoedd i Bobl dros 60 oed gallwch gael 1/3 i ffwrdd oddi ar brisiau tocynnau trên i deithio ledled Prydain..  Ewch i www.senior-railcard.co.uk i weld faint o arian y gallwch ei arbed a gwneud cais ar-lein.

 

Cerdyn Rheilffordd Pobl Anabl

Gyda Cherdyn Rheilffordd Pobl Anabl, gallwch gael traean (1/3) i ffwrdd oddi ar brisiau tocynnau trên i deithio ledled Prydain. Ewch i www.disabledpersons-railcard.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.

 

Cerdyn Gostyngiadau Teithio Canolfan Byd Gwaith

Gyda Cherdyn Gostyngiadau Teithio Canolfan Byd Gwaith gallwch arbed 50% oddi ar brisiau tocynnau trên. Mae’r cerdyn yn rhad ac am ddim ac mae wedi’i gynllunio i helpu pobl sy’n ddi-waith ar hyn o bryd i deithio i gyfweliadau swyddi am lai o gost. Bydd y cerdyn yn dod i ben ar ôl tri mis.

Gallwch arbed 50% ar y canlynol:

 • Tocynnau Diwrnod Unrhyw Bryd
 • Tocynnau Diwrnod Cyfnodau Tawelach
 • Tocynnau tymor (hyd at dri mis)

I fod yn gymwys i gael Cerdyn Gostyngiadau Teithio Canolfan Byd Gwaith mae’n rhaid eich bod chi’n hawlio:

 • Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith rhwng 3 a 9 mis, os ydych chi’n 18-24 oed
 • Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith rhwng 3 a 12 mis, os ydych chi’n 25 oed neu drosodd

Gallwch wneud cais am gerdyn yn eich Canolfan Byd Gwaith leol - i gael rhagor o wybodaeth, siaradwch ag un o’r cynghorwyr yno.
Nodwch: caiff cardiau eu rhoi yn dibynnu ar yr achosion unigol.

 

Cardiau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru

Gallwch arbed llawer o arian gyda cherdyn rheilffordd Trafnidiaeth Cymru. Dyma sydd ar gael i chi:

 • Cerdyn Rheilffordd Calon Cymru

  • Am £12.50 y flwyddyn yn unig, mae’r cerdyn hwn ar gael i breswylwyr dros 16 oed sy’n byw ar hyd llinell Calon Cymru. Gallwch arbed 34% gyda Cherdyn Rheilffordd Calon Cymru. A gallwch fynd â hyd at dau blentyn rhwng 5 a 15 oed gyda chi am £2.00 yr un. Mae plant dan 5 oed yn teithio am ddim. Gallwch brynu un o’n swyddfeydd tocynnau yn Abertawe, Llanelli, Llandrindod ac Amwythig.

  • Mae Rheilffordd Calon Cymru yn rhedeg rhwng Abertawe, Llanelli ac Amwythig, ac yn mynd drwy Landrindod. Dim ond i deithiau lleol y mae'r gostyngiad yn berthnasol.

  • Cerdyn Rheilffordd Calon Cymru Map

 • Cerdyn Rheilffordd Pobl Hŷn

  • Os ydych chi dros 60 oed, gallwch arbed 50% ar Docynnau Dwyffordd Unrhyw Bryd a Chyfnodau Tawelach am flwyddyn gyda Cherdyn Rheilffordd Pobl Hŷn Cymru. Dim ond £12.50 mae’n gostio ac mae modd ei ddefnyddio ar gyfer teithiau ar hyd llwybrau lleol Caerdydd a'r Cymoedd ar ôl 09:30.

 • Cerdyn Rheilffordd i Fyfyrwyr ar gyfer Llwybrau Lleol Caerdydd a'r Cymoedd

  • Am £12.50 y flwyddyn yn unig, mae ein Cerdyn Rheilffordd i Fyfyrwyr yn rhoi 34% oddi ar bris pob tocyn diwrnod a 10% oddi ar bris pob tocyn tymor ar ein trenau ar hyd llwybrau lleol Caerdydd a'r Cymoedd. Mae’r gostyngiadau hyn yn berthnasol y tu allan i'r tymor ac ar benwythnosau hefyd.

 • Cerdyn Rheilffordd y Cambrian

  • Am £12.50 y flwyddyn, gallwch gael ⅓ oddi ar bris y rhan fwyaf o docynnau Dosbarth Safonol ar Reilffordd y Cambrian gyda Cherdyn Rheilffordd y Cambrian. Hefyd, gallwch ddod â hyd at ddau blentyn rhwng 5 a 15 oed gyda chi am £2.00 yr un. Mae plant dan 5 oed yn teithio am ddim. Mae rheilffordd y Cambrian yn rhedeg rhwng Pwllheli, Aberystwyth, Machynlleth, y Drenewydd, Amwythig a phob gorsaf rhwng y rhain.

 • Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro

  • Am £12.50 y flwyddyn yn unig, mae’r cerdyn hwn ar gael i breswylwyr dros 16 oed sy’n mewn codau post penodol yn Sir Benfro. Gallwch arbed 34% gyda Cherdyn Rheilffordd Sir Benfro. A gallwch ddod â hyd at ddau blentyn rhwng 5 a 15 oed gyda chi am £2.00 yr un. Mae plant dan 5 oed yn teithio am ddim.

  • Gellir defnyddio Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro ar gyfer teithiau yn Sir Benfro a rhai sy’n mynd ymlaen i Abertawe drwy Gaerfyrddin.

  • Gallwch brynu eich Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro yn swyddfa docynnau Caerfyrddin neu Hwlffordd. Dim ond i breswylwyr sydd ag un o'r codau post isod y mae'r cerdyn rheilffordd ar gael: SA34 0; SA61 1; SA61 2; SA62 3; SA62 4; SA62 5; SA62 6; SA63 4; SA64 0; SA65 9; SA66 7; SA67 7; SA67 8; SA68 0; SA69 9; SA70 7; SA70 8; SA71 4; SA71 5; SA72 4; SA72 6; SA73 1;SA73 2; SA73 3.

 • Cerdyn Rheilffordd 18 Saver

   • Mae Cerdyn Rheilffordd 18 Saver Trafnidiaeth Cymru yn rhoi disgownt o 50% ar docynnau Dosbarth Safonol, ar wasanaethau trenau Trafnidiaeth Cymru yn unig, yn yr ardal ddilys (edrychwch ar y map).

   • Rhaid i’r rheini sydd eisiau cerdyn fod yn 18 oed a dangos prawf o’u hoed pan fyddan nhw’n prynu’r cerdyn.

   • Mae’r cerdyn rheilffordd yn ddilys am hyd at flwyddyn o’r dyddiad cyhoeddi a bydd yn dod i ben ar y diwrnod cyn pen-blwydd yr unigolyn yn 19. Dim ond ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru mae modd defnyddio’r cerdyn.

   • Dim ond yn swyddfeydd tocynnau Trafnidiaeth Cymru a gan asiantwyr adwerthu mae modd prynu’r cerdyn.

   • Caiff pob tocyn ei roi yn unol ag Amodau Teithio National Rail ac nid oes modd eu trosglwyddo.

   • Nid oes modd rhoi cardiau rheilffordd yn lle rhai sydd wedi’u colli neu eu difrodi.

   • Nid yw’r cerdyn rheilffordd yn ddilys oni bai ei fod wedi cael ei lofnodi gan y deiliad, ac nid oes modd ei drosglwyddo i unrhyw un arall. Dim ond deiliad y cerdyn rheilffordd sy’n cael defnyddio tocynnau sydd wedi cael eu prynu gyda cherdyn rheilffordd. 

   • Nid yw’r cerdyn rheilffordd yn eiddo i chi a bydd yn rhaid i chi ei roi i Trafnidiaeth Cymru os bydd gofyn i chi wneud hynny.

   • Pan fydd aelod o staff rheilffyrdd yn gofyn, rhaid i ddeiliad y cerdyn ddangos cerdyn rheilffordd dilys, neu bydd yn rhaid talu’r pris safonol llawn fel pe na bai ganddo docyn rheilffordd.

  • Dilysrwydd tocynnau â disgownt

   • Caniateir teithio o fewn dilysrwydd arferol y tocynnau sydd wedi’u rhoi ar yr amod bod gan y teithiwr gerdyn rheilffordd dilys ac yn gallu ei ddangos ar gais.

   • Dim ond ar gyfer teithio ar wasanaethau sy’n cael eu gweithredu gan Trafnidiaeth Cymru mae modd defnyddio tocynnau â disgownt ac ni fyddant yn ddilys ar ôl i’r cerdyn rheilffordd ddod i ben.

   • Mae tocynnau yn amodol ar Amodau Teithio National Rail a’r amodau hynny sydd wedi’u rhestru yn y daflen hon

   • Os bydd achos o wrthdaro, bydd yr amodau yn y daflen hon yn berthnasol.

   • Gallai’r telerau ac amodau hyn newid. I gael manylion, gofynnwch yn eich gorsaf Trafnidiaeth Cymru agosaf sydd â staf.

   Disgownt o 50% i’r rheini sy’n 18 oed

   • Am ddim ond £20 y flwyddyn, mae’r Cerdyn Rheilffordd 18 Saver yma yn rhoi 50% i ffwrdd oddi ar docynnau Dosbarth Safonol ar siwrneiau perthnasol ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn unig (edrychwch ar y map i weld yr ardal ddilys). 

  • Sut mae cael eich Cerdyn Rheilffordd 18 Saver Trafnidiaeth Cymru

   • Mae’r Cerdyn Rheilffordd 18 Saver Trafnidiaeth Cymru ar gael o swyddfeydd tocynnau Trafnidiaeth Cymru a gan asiantwyr adwerthu yn unig. Gallwch chi dalu gydag arian parod, cerdyn debyd neu gredyd a chofiwch fynd â phrawf o’ch oed gyda chi.

  • Map i weld yr ardal ddilysp

 • Cerdyn Rheilffordd i Fyfyrwyr

   • Mae Cerdyn Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru i Fyfyrwyr yn rhoi disgownt o 34% ar docynnau Dosbarth Safonol, adisgownt o 10% ar Docynnau Tymor, ar wasanaethau trenau Trafnidiaeth Cymru yn unig, yn yr ardal ddilys (edrychwch ar y map).

   • Rhaid i’r rheini sydd eisiau cerdyn fod mewn addysg a darparu prawf o’u statws addysgol pan fyddant yn prynu’r cerdyn.

   • Mae’r cerdyn rheilffordd yn ddilys am flwyddyn ar ôl y dyddiad y bydd yn cael ei roi

   • Dim ond yn swyddfeydd tocynnau Trafnidiaeth Cymru a gan asiantwyr adwerthu mae modd prynu’r cerdyn..

   • Caiff pob tocyn ei roi yn unol ag Amodau Teithio National Rail ac nid oes modd eu trosglwyddo.

   • Nid oes modd rhoi cardiau rheilffordd yn lle rhai sydd wedi’u colli neu eu difrodi.

   • Nid yw’r cerdyn rheilffordd yn ddilys oni bai ei fod wedi cael ei lofnodi gan y deiliad, ac nid oes modd ei drosglwyddo i unrhyw un arall. Dim ond deiliad y cerdyn rheilffordd sy’n cael defnyddio tocynnau sydd wedi cael eu prynu gyda cherdyn rheilffordd.

   • Nid yw’r cerdyn rheilffordd yn eiddo i chi a bydd yn rhaid i chi ei roi i Trafnidiaeth Cymru os bydd gofyn i chi wneud hynny.

   • Pan fydd aelod o staff rheilffyrdd yn gofyn, rhaid i ddeiliad y cerdyn ddangos cerdyn rheilffordd dilys, neu bydd yn rhaid talu’r pris safonol llawn fel pe na bai ganddo docyn rheilffordd.

  • Dilysrwydd tocynnau â disgownt

   • Caniateir teithio o fewn dilysrwydd arferol y tocynnau sydd wedi’u rhoi ar yr amod bod gan y teithiwr gerdyn rheilffordd dilys ac yn gallu ei ddangos ar gais.

   • Dim ond ar gyfer teithio ar wasanaethau sy’n cael eu gweithredu gan Trafnidiaeth Cymru mae modd defnyddio tocynnau â disgownt ac ni fyddant yn ddilys ar ôl i’r cerdyn rheilffordd ddod i ben.

   • Mae tocynnau yn amodol ar Amodau Teithio National Rail a’r amodau hynny sydd wedi’u rhestru yn y daflen hon.

   • Os bydd achos o wrthdaro, bydd yr amodau yn y daflen hon yn berthnasol.

   • Gallai’r telerau ac amodau hyn newid. I gael manylion, gofynnwch yn eich gorsaf agosaf sydd â staf.

  • Disgownt o 34 y cant i fyfyrwyr

   • Am ddim ond £20 y flwyddyn, mae Cerdyn Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru i Fyfyrwyr yn rhoi 34% i ffwrdd oddi ar docynnau Dosbarth Safonol, a 10% i ffwrdd oddi ar docynnau tymor Dosbarth Safonol, ar siwrneiau perthnasol ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn unig (edrychwch ar y map i weld yr ardal ddilys)

  • Sut mae cael eich Cerdyn Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru i Fyfyrwyr

   • Mae’r Cerdyn Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru i Fyfyrwyr ar gael o swyddfeydd tocynnau Trafnidiaeth Cymru a gan asiantwyr adwerthu. Gallwch chi dalu gydag arian parod, cerdyn debyd neu gredyd a chofiwch fynd â’ch cerdyn ID myfyriwr gyda chi i brofi eich bod yn gymwys. 

 

Beth os ydw i wedi gadael fy Ngherdyn Rheilffordd gartref?

 • Os nad ydych chi’n gallu dangos Cerdyn Rheilffordd pan fyddwch chi’n prynu tocyn neu pan fydd eich tocyn yn cael ei archwilio, bydd y pris heb ostyngiad yn daladwy fel pe na bai gennych chi docyn neu Gerdyn Rheilffordd.
 • O ganlyniad, ni ellir ad-dalu’r tocynnau hyn heb ostyngiad ond gellir ad-dalu’r rhan heb ei defnyddio o’r tocyn(nau) pris gostyngol - ar ôl tynnu'r ffi am weinyddu’r ad-daliad. Ni ellir ystyried unrhyw geisiadau dilynol neu ychwanegol am ad-daliadau.
 • Ni fydd Cerdyn Rheilffordd yn ddilys os bydd deiliad y cerdyn yn mynd ar unrhyw drên heb docyn pan oedd y swyddfa docynnau ar agor. Yn y sefyllfa hon, dim ond y tocyn Unffordd neu Ddwyffordd Unrhyw Bryd llawn y gall y cwsmer ei brynu ar y trên heb ostyngiad. Bydd plant sy’n teithio gyda chi yn talu am docyn plentyn arferol. Ar drenau talu ar y pryd neu pan fydd y swyddfa docynnau wedi cau, gall cwsmeriaid brynu tocynnau ar y trên am y pris gostyngol priodol. Mewn ardaloedd Tocynnau Cosb, dylai cwsmeriaid brynu trwydded i deithio cyn mynd ar y trên.
 • Rhaid i gwsmeriaid â thocynnau dwyffordd dros gyfnod ddal Cerdyn Rheilffordd dilys drwy gydol y daith yno ac yn ôl.