Submitted by content-admin on Fri, 13/08/2021 - 12:08

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Na
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Na
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Wedi'i lleoli i’r gorllewin o Abertawe, mae tref farchnad Llanelli yn cael ei gwasanaethu gan orsaf 2 blatfform. Mae bron i hanner miliwn o deithwyr yn ymweld â’r orsaf bob blwyddyn, ac mae’r ffaith ei bod yn agos at Benrhyn Gŵyr hyfryd yn dod â cherddwyr a phobl sy’n mwynhau natur i’r ardal. Mae’r llwybr trên yn teithio drwy dirweddau hardd – clogwyni garw arfordir De Cymru, neu gynefin cyfoethog Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy’n golygu bod y trên yn ddewis gwych o ran trafnidiaeth.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Llanelli i faes awyr Pen-bre?

  • Mae gorsaf Llanelli tua 2 filltir o Faes Awyr Pen-bre, lle mae teithiau hedfan siartredig ar gael.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Llanelli i ganol tref Llanelli?

  • Drwy ddilyn Ffordd yr Orsaf, mae’r daith gerdded o orsaf Llanelli i ganol y dref yn cymryd tua 10 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Llanelli?

  • Nid oes lle i barcio ceir yng ngorsaf Llanelli.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Llanelli?

  • Mae lle i 2 feic yng ngorsaf Llanelli.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Llanelli?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Blwch post
  • Mynediad i bobl anabl – mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Llanelli?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti