Gogledd Cymru 1bws capio prisiau

Mae’r tocyn 1bws ar gael ar draws Gogledd Cymru sy’n galluogi cwsmeriaid i neidio ar bron unrhyw fws ar draws y rhanbarth gan ddefnyddio un tocyn yn unig am y diwrnod cyfan am £6.50 yn unig, neu’r wythnos gyfan am £28.00.

Mae cynnig tocyn 1bws yn cwmpasu ardal o Ben Llŷn i Gaer ac o Ynys Môn i Aberystwyth.

Ardal y prosiect yw'r mwyaf, gyda'r nifer fwyaf o weithredwyr, o unrhyw gynllun capio aml-weithredwr yn y DU:

 • Operators
  • Arriva Wales
  • Arriva Midlands
  • Alpine Travel
  • Berwyn
  • Calloi
  • Clynnog & Trefor
  • Denbighshire Council
  • Dilwyns
  • Goodsir
  • Eifions
  • Gwynfor Coaches
  • K&P Coaches
  • Lewis Y Llan
  • Llew Jones 
  • Lloyds Coaches
  • M&H Coaches
  • Nefyn Coaches
  • P&O Lloyds
  • Partneriaeth Ogwen
  • O Ddrws I Ddrws
  • OR Jones and Son
  • Pats Coaches
  • Tanat Valley
  • Valentines
  • Wrexham & Prestige
    

 

Beth yw Tap ar Tap i ffwrdd?

Mae Tap ar- Tap i ffwrdd (TOTO) yn ddull syml y gall oedolion ei ddefnyddio i brynu tocyn Sengl neu Ddiwrnod Oedolyn

 • Yn syml, tapiwch eich cerdyn debyd neu ddyfais ar y darllenydd peiriant tocynnau wrth fynd ar y bws
 • Yna tapiwch yr un cerdyn neu ddyfais ar y Tap Off Reader wrth i chi ddod oddi ar y bws
 • Cyfrifir y pris sengl rhwng y ddau bwynt
 • Os byddwch yn gwneud teithiau lluosog a bod y pris yn cyrraedd y cap pris, yna'r pris a godir yw'r cap hwnnw, ni waeth faint yw cyfanswm eich prisiau
 • Tocynnau dychwelyd - Yn ogystal, o ddydd Llun 13 Tachwedd 2023 byddwn yn cyflwyno'r system 'Tapio ymlaen Tapio i Ffwrdd' ar gyfer Tocynnau Dychwelyd; (I ddechrau, bydd ar gael ar wasanaethau Lloyds Coaches a bydd yn ehangu'n raddol i'r gweithredwyr eraill ledled Gogledd Cymru). Bydd hyn yn sicrhau hyd yn oed yn fwy bod cwsmeriaid bob amser yn talu'r pris gorau posibl am deithiau cymwys, trwy ddadansoddi patrymau teithio a chymhwyso 'pris dychwelyd' rhatach yn hytrach na dau docyn sengl a allai o bosib fod yn ddrutach

Ni fyddwch byth yn talu mwy na phris Tocyn Diwrnod 1bws. Dim ond £6.50 ar hyn o bryd.

 

Beth yw manteision Tap ar Tap i ffwrdd?

 • Mae'n wych pan nad yw cwsmeriaid yn gwybod eu cynlluniau teithio ymlaen llaw
 • Gall cwsmeriaid sy'n oedolion arbed arian drwy gael cap ar brisiau tocynnau, ac ni fyddant byth yn talu mwy na chost Tocyn Undydd Oedolion 1bws *
 • Mae'n helpu cwsmeriaid i dalu'r pris cywir hyd yn oed pan nad ydynt yn gyfarwydd â llwybr teithio
 • A does dim ots os yw cwsmer yn newid eu cynlluniau teithio gan mai dim ond am y teithiau a wneir y maent yn talu
 • Cyflymu amser byrddio, felly amseroedd teithio cyflymach i bawb
 • Di-bapur – gwell i'r amgylchedd
 • Rydyn ni’n gobeithio cynyddu nifer y teithwyr trwy rwyddineb talu gan fod ein hymchwil wedi canfod bod pobl yn llai tebygol o ddefnyddio’r bws gan eu bod yn teimlo nad ydyn nhw’n gwybod faint fydd yn rhaid iddyn nhw ei dalu.

* Gall rhai prisiau fod yn rhatach na gyda Tap ar-Tap i ffwrdd, Methu â chapio prisiau tocyn dwyffordd, gall rhai tocynnau tymor fod yn rhatach

 

Help

Os oes angen unrhyw help arnoch gyda thrafodion Tap on-Tap i ffwrdd, cysylltwch â ni trwy cEMVEnquiries@tfw.wales neu ffoniwch 02922 941 035

 

 • Cwestiynau Cyffredin
  • Beth yw capio prisiau?

  • Mae Capio Tâl yn fecanwaith sy’n cyfyngu neu’n ‘capio’ y swm y bydd cwsmer yn ei dalu am ei daith o fewn amserlen benodol h.y. diwrnod. Mae’n caniatáu ichi deithio cymaint ag y dymunwch mewn diwrnod gan wybod na fyddwch byth yn talu mwy na phris tocyn diwrnod, ni waeth faint o deithiau a wnewch. Mae hyn yn ddefnyddiol i bobl nad ydynt yn gwybod eu cynlluniau teithio ymlaen llaw ac a allai yn y pen draw brynu dwy sengl pan allent fod wedi prynu tocyn diwrnod. Byddwch yn talu pris sengl oedolyn am bob tap, nes cyrraedd y cap 1bws (£6.50 o fis Medi 2022) ac ar ôl hynny bydd unrhyw deithiau eraill yn y parth 1bws y diwrnod hwnnw am ddim.

  •  

  • Sut ydw i'n talu gan ddefnyddio Tap on / Tap i ffwrdd?

  • I dalu am eich tocyn, rhowch eich cerdyn debyd/credyd digyswllt neu ap talu dyfais symudol ar y darllenydd cerdyn wrth i chi fynd ar y bwrdd ac aros am bîp sy'n nodi bod eich pryniant wedi'i gofrestru, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr un broses i fanteisio ar y diwedd eich taith. Rhaid i chi ddefnyddio'r un cerdyn bob tro. Mae mor syml â hynny.

  • Os ydych chi am dalu'n ddigyffwrdd am docyn nad yw ar gael yn Tap on / Tap i ffwrdd, rhowch wybod i'r gyrrwr cyn i chi osod eich cerdyn neu ddyfais ar y darllenydd i sicrhau y codir y swm cywir arnoch ac yn derbyn tocyn.

  •  

  • Sut mae gweld yr hyn a godwyd arnaf?

  • Gallwch gael mynediad at eich taith aml-weithredwr a hanes talu trwy ein porth cwsmeriaid TFW: (weblink). Gallwch hefyd weld eich trafodion gweithredwr sengl drwy'r gweithredwr perthnasol. h.y. Arriva.

  •  

  • A allaf gael ad-daliad os credaf fy mod wedi cael gormod o dâl?

  • Gallwch, os ydych chi'n credu bod gwall gwirioneddol wedi'i wneud, defnyddiwch y Cwestiynau Cyffredin ar borth cwsmeriaid TFW, yna cysylltwch â gwasanaethau cwsmeriaid trwy (cyswllt gwe neu rif ffôn) a fydd yn gallu eich helpu.

  •  

  • A allaf ddefnyddio Tap on/Tap off ar gyfer tocynnau 1bws?

  • Gallwch.

  •  

  • Beth fydd yn digwydd os byddaf yn anghofio tapio i ffwrdd?

  • Codir y tâl sengl llawn arnoch o'r pwynt y gwnaethoch ei fyrddio hyd at ddiwedd y llwybr yr oeddech yn teithio arno. Cofiwch tapio i ffwrdd. Fodd bynnag, os byddwch yn anghofio, cysylltwch â gwasanaethau cwsmeriaid trwy (dolen gwe a rhif) a fydd yn hapus i helpu.

  •  

  • A fyddaf yn dal i gael fy capio os byddaf yn anghofio tapio i ffwrdd?

  • Byddwch, codir tâl am docyn sengl i Oedolion hyd at ddiwedd y llwybr a bydd y swm a godir yn dal i gyfrif tuag at unrhyw gapiau prisiau perthnasol.

  •  

  • Oes rhaid i mi ddefnyddio'r un cerdyn/dyfais?

  • Byddwch, mae eich hanes talu wedi’i gysylltu â’ch cerdyn neu ddyfais felly gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r un cerdyn ar gyfer pob taith lawn h.y. ni allwch fanteisio ar un cerdyn a thapio i ffwrdd ag un arall. Os yw'ch dull talu wedi'i osod ar eich ffôn symudol trwy Apple Pay neu Google Pay, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at un dull - os byddwch chi'n newid i'ch cerdyn, bydd yn cael ei drin fel dull talu newydd, ac efallai na fyddwch chi'n elwa o'r capiau pris.

  •  

  • Pam cafodd fy ngherdyn ei wrthod?

  • Os ydych chi wedi gwneud pryniant ar fwrdd y llong a wrthodwyd wedyn gan eich banc, bydd eich cerdyn, yn anffodus, yn cael ei rwystro'n awtomatig gan ein system. Unwaith y bydd unrhyw symiau sy'n weddill wedi'u setlo gan eich banc, bydd eich cerdyn yn cael ei ddadflocio'n awtomatig. Hyd nes y bydd hyn yn digwydd, bydd angen i chi dalu gyda dull arall.

  •  

  • A allaf ddefnyddio Tap ar/Tap i ffwrdd i mi fy hun a thalu hefyd am daith rhywun arall (e.e. plentyn)?

  • Mae Tap ar/Tap i ffwrdd ond yn gweithio i un teithiwr ar y tro sy'n teithio ar gerdyn. Os ydych yn dymuno prynu tocynnau i rywun arall ar yr un cerdyn, gofynnwch i'r gyrrwr am eu tocynnau ar wahân. Gallwch chi ddal i Tap on/Tap i ffwrdd ar gyfer eich taith eich hun.

  •  

  • Oes angen i mi Tap ar/Tap i ffwrdd os ydw i'n ddeiliad tocyn mantais?

  • Na, nid oes unrhyw newid i’r cynllun cerdyn teithio rhatach.

  •  

  • A yw prisiau Tap ar/Tap i ffwrdd yn wahanol i brisiau eraill ar fysiau?

  • Na, mae pris y tocyn yr un fath â phe baech chi'n prynu tocyn sengl safonol i oedolion gan y gyrrwr ac mae'r cap 1bws yr un pris â thocyn diwrnod papur. Manteision defnyddio Tap ar/Tap off yw y bydd y pris yn cael ei gyfyngu/capio ar gost tocyn diwrnod oedolyn, ni waeth faint y byddwch yn teithio yn ystod y dydd.

  •  

  • Ydy Tap ar/Tap i ffwrdd yn gweithio ar gyfer mathau eraill o docynnau?

  • Dim ond ar gyfer tocynnau dydd oedolion y mae Tap on Tap Off/Capping yn ddilys, gan gynnwys cynnyrch y gweithredwr ei hun. Os ydych chi eisiau prynu tocynnau i blant neu deuluoedd sy'n defnyddio'ch cerdyn banc, gofynnwch i'r gyrrwr sy'n gwneud eich pryniant digyswllt.

  •  

  • A fyddaf yn cael derbynneb?

  • Na, un o'r manteision yw bod y system yn ddi-bapur. I weld eich hanes trafodion ewch i'r porth cwsmeriaid.

  •  

  • Pa Docynnau sydd wedi'u cynnwys yn y Cap?

  • Mae'r system yn capio prisiau i'r tocyn 1 Diwrnod 1bws, ar gyfer gweithredwr sengl ac Aml-weithredwr. Nid yw prisiau tocynnau plant, 10 tocyn taith, nwyddau misol a dychweliadau wedi'u cynnwys yn y cynllun capio.

  •  

  • Ydy Tap ar / Tap i ffwrdd yn gweithio ar gyfer tocynnau Person Ifanc?

  • Mae'r system wedi'i chynllunio ar gyfer tocynnau oedolion yn unig. Os ydych chi eisiau prynu tocyn person ifanc, gofynnwch i'r gyrrwr am y tocyn cyn i chi osod cerdyn ar y darllenydd, neu bydd trafodiad Tap ar yn cael ei recordio.

  •  

  • Pa fathau o gardiau digyswllt y gellir eu defnyddio?

  • Gellir defnyddio pob cerdyn Visa a MasterCard sy'n dangos y symbol digyswllt, boed wedi'i gyflwyno'n gorfforol neu drwy Apple Pay a Google Pay. Yn anffodus, ni dderbynnir taliadau gan American Express neu Maestro.

  • Os ydych yn defnyddio cerdyn rhagdaledig, sicrhewch fod gennych ddigon o gredyd cyn ceisio prynu’ch tocyn. Gallai methu â darparu arian arwain at wrthod eich cerdyn.

  •  

  • Sut mae prisiau tocynnau yn cael eu cyfrifo?

  • Cyfrifir prisiau yn unol â llwybrau presennol a thaliadau ar gyfer holl weithredwyr sy'n aelodau o'r cynllun.

  •  

  • A oes meysydd penodol y mae'n rhaid i mi aros ynddynt?

  • Dylech aros o fewn ardal cynllun Ynys Môn, Gwynedd a Bangor i dderbyn y Cap Tocyn. Wrth i'r cynllun ledaenu i ardaloedd pellach o Gymru, bydd y cynllun yn cael ei ehangu yn unol â hynny.

  •  

  • Sut mae gwneud ymholiad neu gŵyn am fy mhrofiad ar daith?

  • Yn y lle cyntaf, ewch i borth cwsmeriaid TFW a cheisiwch y maes perthnasol sy'n peri pryder gyda'r Cwestiynau Cyffredin. Os nad yw hyn yn ateb eich ymholiad yn llawn, cysylltwch â gwasanaethau cwsmeriaid drwy'r ddolen we a'r rhif ffôn a fydd yn hapus i helpu.

  •  

  • A yw fy nhaliadau digyswllt yn ddiogel?

  • Mae taliadau yn fwy diogel na chludo arian parod am sawl rheswm:
   Mae'r wybodaeth ar eich cerdyn wedi'i diogelu gan dechnoleg Chip a PIN diogel. Mae data a drosglwyddir yn ystod trafodion yn cael ei amgryptio a'i ddiogelu gyda llofnod digidol sy'n llawer anoddach i'w ffugio nag un mewn llawysgrifen.

  • Os caiff eich cerdyn ei golli neu ei ddwyn, cewch eich diogelu rhag taliadau anawdurdodedig ar yr amod eich bod yn hysbysu’ch banc cyn gynted ag y byddwch yn sylweddoli ei fod wedi mynd ar goll. Bydd eich cerdyn yn cael ei rwystro ar unwaith.

  •  

  • A allaf ychwanegu at fy ngherdyn rhagdaledig gan ddefnyddio digyffwrdd?

  • Nid ydym ar hyn o bryd yn derbyn taliadau digyswllt am ychwanegu at gardiau rhagdalu ar ein bysiau, gan ein bod yn credu y gallai hyn gynyddu amserau byrddio ac oedi ein bysiau o ganlyniad.

  •  

  • Gwrthodwyd fy nhaliad, a rhwystrwyd fy ngherdyn. Beth sy'n digwydd nesaf?

  • Os ydych chi'n defnyddio cerdyn ar gyfer taliad sy'n cael ei wrthod wedyn am arian annigonol, yn anffodus, bydd eich cerdyn yn cael ei rwystro'n awtomatig gan ein peiriannau tocynnau.

  • Fodd bynnag, byddwn yn ceisio adennill yr arian sy'n ddyledus yn awtomatig ar ôl ychydig ddyddiau neu pan fyddwch yn ceisio defnyddio'r cerdyn eto ar ein bysiau. Cyn gynted ag y bydd y swm sy'n ddyledus wedi'i setlo gyda'ch banc neu ddosbarthwr cerdyn, bydd eich cerdyn yn cael ei ddadflocio gan ein peiriannau tocynnau, a gallwch wneud taliadau digyswllt ar ein bysiau unwaith eto. Ni fydd hyn yn effeithio ar drafodion wedi'u capio ar hyn o bryd.

  •  

  • Nid yw'r cerdyn wedi'i gymeradwyo gan y banc ar gyfer y trafodiad.

  • Gall hyn ddigwydd o ganlyniad i nifer o drafodion digyswllt mewn cyfnod byr o amser, a all sbarduno polisïau rheoli risg twyll awtomataidd gyda'ch banc neu ddosbarthwr cerdyn.

  •  

  • Nid yw'r cerdyn wedi'i ddefnyddio mewn terfynell Chip a PIN ers cyfnod penodol.

  • Mae angen trafodiad sglodyn a PIN bob hyn a hyn ar y rhan fwyaf o fanciau a chyhoeddwyr cardiau i helpu i sicrhau mai chi sy'n defnyddio'r cerdyn hwnnw. Unwaith y bydd cyhoeddwr eich cerdyn wedi gweld trafodiad sglodyn a PIN, bydd y bloc dros dro hwn yn cael ei ddileu fel arfer.

 

Eich trafodion

Os ydych chi wedi sefydlu'ch cyfrif Tap ar Tap i ffwrdd, gallwch wirio'ch trafodion ar ein porth ar-lein lle gallwch fewngofnodi'n ddiogel gan ddefnyddio'ch manylion banc.