Image of Shrewsbury Church

Yn cuddio mewn tro yn Afon Hafren ger ffin Cymru, mae’r dref farchnad ganoloesol hon sydd yn enwog am ei strydoedd coblog a'i harddull Tuduriaid.

Mae’r dref ei hun yn gymysgedd gwych o'r hen a’r newydd. Mae’r adeiladau du a gwyn hardd sydd â fframiau pren iddynt, y safleoedd hanesyddol a waliau hynafol y dref yn cyd-fynd â'r bensaernïaeth fodern. Fymryn i’r de mae Bryniau Sir Amwythig, sef ardal o harddwch naturiol eithriadol sy'n enwog am ei thirwedd odidog, ei phentrefi hardd a’i dyfrffyrdd.

Mae’n hawdd teithio yno ar y trên - mae’r orsaf yn ganolbwynt i drenau o ogledd Cymru, gogledd-orllewin Lloegr a Chanolbarth Lloegr.

 

Pethau y mae'n rhaid eu gweld

  • Castell Amwythig, dringwch waliau'r castell i weld golygfeydd anhygoel o’r dref ac ewch i weld casgliad eithriadol Ymddiriedolaeth Amgueddfa Gatrodol Sir Amwythig.
  • Abaty Amwythig - mae wedi’i sefydlu fel Mynachdy Benedictaidd ac yn fwy diweddar cafodd ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer cyfres dirgelwch llofruddiaeth hanesyddol, sef The Cadfael Chronicles.
  • Taith Tref Darwin, dilynwch ôl troed Charles Darwin, y naturiolwr a’r daearegwr byd-enwog a gafodd ei eni a’i fagu yn y dref.
  • Amgueddfa ac Oriel Gelf Amwythig, cewch ddysgu am hanes miliynau o flynyddoedd o gerrig beddi Rhufeinig a Mamoth Sir Amwythig i'r casgliadau o gyfnod y Tuduriaid a’r Stiwardiaid.
  • Theatr Hafren, dewch i fwynhau comedi, dramâu, cerddoriaeth a dawns yn y theatr drawiadol hon ar lan yr afon yn Frankwell Quay.

 

Penwythnos yn Amwythig

Mae llwyth i’w wneud yn yng nghanol y dref hanesyddol ac mae aceri o dir gwyrdd y gallwch ei grwydro ar droed.

Taith gerdded - gallwch gerdded o Bont Cymru i Bont Lloegr sydd ar ddau ben y dref, neu ewch i weld y golygfeydd o Afon Hafren ar daith mewn cwch o'r enw Sabrina. Mae teithiau tywys ar droed yn cychwyn yn yr Amgueddfa ac Oriel Gelf drwy gydol y flwyddyn (dim ond ar ddydd Sadwrn o fis Tachwedd i fis Ebrill). Dewch i ddeall hanes y dref ar daith o amgylch ei heglwysi, o'r cyfnod canoloesol i’r cyfnod Sioraidd. Bydd y daith yn mynd heibio i sant Cymreig, Tŷ cyntaf y Cyffredin, coeden wydr a’r fan lle cafodd Charles Darwin ei fedyddio.

Siopa - mae siopau boutique bach ar hyd lonydd cul a throellog canoloesol Amwythig. Mae bron i ddwywaith yn fwy o fanwerthwyr annibynnol yma na siopau cadwyn mawr. I gael brandiau dylunwyr a manwerthwyr stryd fawr, ewch i Ganolfan Siopa Pride Hill a Chanolfan Siopa Charles Darwin. Mae Canolfan Siopa Parade yn cynnig cymysgedd o fasnachwyr lleol a siopau boutique annibynnol.

Blas ar Sir Amwythig - ar ddydd Gwener cyntaf bob mis, mae Marchnad Ffermwyr Amwythig yn gwerthu'r bwyd a'r diod lleol gorau yn Sgwâr Amwythig. O dan y tŵr cloc eiconig, mae marchnad dan do lwyddiannus sy'n cynnwys caffis annibynnol, siopau anrhegion boutique, gweithwyr medrus a chrefftwyr. Mae’r rhain yn sefyll ochr yn ochr â stondinau ffrwythau a llysiau yn ogystal â chigyddion. Wrth gwrs, mae yma dafarn draddodiadol, caffi neu ystafell de vintage rownd bob cornel bron.

Mynd allan i’r awyr agored - mae Quarry Park yn 29 acer ac mae’n swatio mewn tro yn yr afon. Caiff digwyddiadau eu cynnal yno drwy gydol y flwyddyn. Mae'n berffaith ar gyfer mynd dro, taith feicio a phicnic yn yr haf. Gallwch chi hefyd logi canŵau wrth Bont Porthill a phadlo rhan o Afon Hafren. Mae’r Dingle yn rhan ganolog o’r tir hwn, sef gardd fotaneg isel wedi’i dylunio gan Percy Thrower. Mae’n cynnwys arddangosfeydd blodau, lawntiau wedi’u tirlunio a ffynhonnau. Cadwch lygad am Sioe Flodau Amwythig sy'n cael ei chynnal bob mis Awst. Mae hi’n para dau ddiwrnod ac yn wledd i'r llygaid.

Gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd ar y gweill - digwyddiadau mawr yn Amwythig

Prynu tocynnau i Amwythig

 

Teithiwch i’r Amwythig ym moethusrwydd y dosbarth cyntaf ar ein Gwasanaeth Premier

Rydyn ni’n galw yn yr Amwythig ar ein Gwasanaeth Premier rhwng Caerdydd a Chaergybi. Mae tocynnau Dosbarth Cyntaf ar gael rhwng Cyffordd Llandudno a rhai lleoliadau. Cliciwch yma i weld a yw’r rhain ar gael ar gyfer eich taith. 

Beth am ddifetha eich hun ar eich taith i’r Amwythig? Mae ein gwasanaeth bwyd dosbarth cyntaf yn cynnwys prydau clasurol sy’n cael eu gweini gan ein staff cyfeillgar a chroesawgar 

Gallwch brynu tocyn Dosbarth Cyntaf ar yr ap a’n gwefan, o swyddfa docynnau eich gorsaf neu o beiriannau tocynnau.

 

Ewch i wefan Visit Shropshire i gael rhagor o wybodaeth.

Visit Shropshire logo