Hygyrchedd trenau

Bydd trenau newydd a rhaglen fawr o waith ailwampio yn gwella hygyrchedd ar drenau i’n cwsmeriaid.

Yn y cyfamser, gallwch weld pa gyfleusterau sydd ar gael ar ein trenau yn ein taflen Making Rail Accessible neu gweler isod.

Gwasanaethu Rheilffordd Hygyrch: Canllaw ar gyfer ein fflyd o drenau | Agor ar ffurf PDF

Gwasanaethu Rheilffordd Hygyrch: Canllaw ar gyfer ein fflyd o drenau | Open as Word Doc

Fel arall, gallwch ddefnyddio'r pecyn cymorth isod i gyrchu'r wybodaeth.

 

Tîm Cymorth wrth Deithio

Gall ein Tîm Cymorth wrth Deithio roi cyngor, archebu cymorth a threfnu tocynnau ar gyfer eich taith, dim ots pwy yw'r cwmni trên. Gallwch gysylltu â'r tîm drwy ffonio 033 300 50 501 rhwng 8am ac 8pm bob dydd, ar wahân i ddydd Nadolig. Dyma yw rhif gwasanaeth Testun y Genhedlaeth Nesaf ar gyfer pobl sydd ag anawsterau clywed a siarad: 18001 033 300 50 501.

 

Cymorth yn ystod eich taith

Os bydd angen cymorth arnoch chi wrth fynd ar y trên ac oddi arno, byddwch chi’n cael help gan y goruchwyliwr ar y trên neu gan staff yr orsaf os bydd staff yn bresennol. Mae tudalen xx yn ein llyfryn ‘Gwasanaethau Rheilffyrdd Hygyrch – helpu teithwyr hŷn ac anabl’ yn cynnwys manylion ynghylch pa orsafoedd sydd â staff ac ar ba amseroedd maen nhw ar gael i helpu.

 

Cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd modur ar drenau

Mae gennym le ar gyfer cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd modur sy’n mesur hyd at 700mm x 1200mm (yn cynnwys y silff traed), sydd â radiws troi o 900mm, ac uchafswm pwysau o 300kg (sy’n cynnwys pwysau’r gadair olwyn a’r teithiwr gyda’i gilydd). Gwiriwch ddimensiynau eich cadair olwyn a'ch sgwter symudedd modur cyn teithio, i osgoi cael eich siomi os nad oes modd eu cludo ar y trên.

 

Gwasanaethau rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd i’r ddau gyfeiriad

Mae rhai o’r gwasanaethau ar y llwybrau hyn yn defnyddio cerbydau ac injan draddodiadol, a dydyn nhw ddim yn cynnwys toiledau sy’n addas i gadeiriau olwyn. Maen nhw hefyd yn cynnwys drysau y mae’n rhaid i chi eu hagor eich hun. Gall y tîm Cymorth wrth Deithio ddweud wrthych chi pa wasanaethau sy’n defnyddio'r trenau hyn. Os nad oes toiled hygyrch ar y trên o’ch dewis, bydd y tîm Cymorth wrth Deithio yn dweud hyn wrthych pan fyddwch chi’n archebu, a gall awgrymu gwasanaethau eraill i chi.

 

Gwasanaethau rhwng Rhymni a Chaerdydd i’r ddau gyfeiriad

Mae rhai o’r gwasanaethau ar y llwybr hwn yn defnyddio injan a cherbydau traddodiadol, a dydyn nhw ddim yn cynnwys lle pwrpasol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Maen nhw hefyd yn cynnwys drysau y mae’n rhaid i chi eu hagor eich hun. Gall y tîm Cymorth wrth Deithio ddweud wrthych chi pa wasanaethau sy’n defnyddio'r trenau hyn. Os nad ydy'r trên rydych chi eisiau ei ddefnyddio yn hwylus i chi, gall y tîm Cymorth wrth Deithio awgrymu gwasanaethau eraill i chi.

 

 • Trenau Dosbarth 142

  • Transport for Wales - Dosbarth 142
  • Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ac ar wasanaethau lleol yn Ne Cymru. Mae 15 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd, seddi sy’n plygu a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1985 ac 1987.
 • Trenau Dosbarth 143

  • Transport for Wales - Dosbarth 143
  • Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ac ar wasanaethau lleol yn Ne Cymru. Mae 15 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd, seddi sy’n plygu a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1985 ac 1986.

   Cofiwch nad oes gan ein trenau Class 142 a 143 gyfleusterau hygyrch iawn na thoiledau. Mae’r trenau hyn yn gweithredu gyda thrên Class 150 hygyrch (mae manylion am hygyrchedd trên Class 150 ar gael isod). 

 • Trenau Dosbarth 150

  • Transport for Wales - Class 150
  • Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ac ar wasanaethau lleol yn Ne Cymru. Mae 36 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi addasu 32 o’r trenau hyn, a bydd pob un wedi cael ei addasu erbyn Haf 2020. Cawsant eu hadeiladu yn 1987.
 • Trenau Dosbarth 153

  • Front of a 153 train in Transport for Wales livery
  • Mae’r trenau disel un cerbyd hyn yn rhedeg ar reilffyrdd Calon Cymru, Gorllewin Cymru, Dyffryn Conwy, Lein y Ddinas a Bae Caerdydd. Mae 8 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi addasu 8 o’r trenau hyn, a bydd pob un wedi cael ei addasu erbyn Haf 2020.
 • Trenau Dosbarth 158

  • A 158 train in Transport for Wales livery
  • Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar wasanaethau pellter hir ar draws y rhwydwaith. Mae 24 o’r rhain yn y fflyd. Mae dau doiled safonol ar y trenau hyn. Er bod un toiled hygyrch arnynt, 780mm yw lled y drws. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd a system annerch awtomataidd, cyfleusterau newid babanod a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1989 ac 1992.
 • Trenau Dosbarth 170

  • 170 train in Transport for Wales livery
 • Trenau Dosbarth 175

  • A 175 train in Transport for Wales livery
  • Mae’r trenau disel dau neu dri cherbyd hyn yn rhedeg ar wasanaethau pellter hir ar draws y rhwydwaith. Mae 12 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled hygyrch ar y trenau hyn. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd a system annerch awtomataidd, cyfleusterau newid babanod a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1999 a 2001.

 • Trenau sy’n Cael eu Tynnu gan Locomotif â phedwar cerbyd (Mark II & III)

  • Loco unit in Transport for Wales livery
  • Dydy ein Trenau sy’n cael eu tynnu gan Locomotif â phedwar cerbyd (Mark II & III) ddim yn cael eu defnyddio ers mis Mawrth 2020. Bydd trenau Class Mark V yn cymryd lle’r trenau hyn yn yr Hydref/Gaeaf 2020, a bydd y rhain yn bodloni’r holl ofynion cyfreithiol o ran hygyrchedd.