Hygyrchedd trenau

Bydd fflyd newydd o drenau’n cael ei chyflwyno’n raddol rhwng nawr a mis Rhagfyr 2022. Bydd y manylion yn cael eu diweddaru ar y dudalen hon ar y we pan fydd pob math o drên yn cael ei adnewyddu neu ei dynnu’n ôl a’i newid.

Gwasanaethau Rheilffordd Hygyrch: Canllaw i’n fflyd o drenau | Agor fel PDF

Gwasanaethau Rheilffordd Hygyrch: Canllaw i’n fflyd o drenau | Agor fel Dogfen Word 

Neu, gallwch weld y wybodaeth isod

 

Tîm cymorth wrth deithio

Gall ein Tîm Cymorth wrth Deithio roi cyngor, archebu cymorth a threfnu tocynnau ar gyfer eich taith, dim ots pwy yw'r cwmni trên. Gellir cysylltu â nhw 24 awr y dydd, bob dydd ar wahân i Ddydd Nadolig ar 033 300 50 501. Dyma yw rhif gwasanaeth Testun y Genhedlaeth Nesaf ar gyfer pobl sydd ag anawsterau clywed a siarad - 18001 033 300 50 501.

 

Cymorth yn ystod eich taith

Os bydd angen cymorth arnoch chi wrth fynd ar y trên ac oddi arno, gallwch gael help gan y goruchwyliwr ar y trên neu gan staff yr orsaf os bydd staff yn bresennol. Mae ein llyfryn ‘Gwasanaethau Rheilffyrdd Hygyrch – helpu teithwyr hŷn ac anabl’ yn cynnwys manylion ynghylch pa orsafoedd sydd â staff ac ar ba amseroedd maen nhw ar gael i helpu.

 

Cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd modur ar drenau

Mae gennym le ar gyfer cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd modur sy’n mesur hyd at 700mm x 1200mm (yn cynnwys y silff traed), sydd â radiws troi o 900mm, ac uchafswm pwysau o 300kg (sy’n cynnwys pwysau’r gadair olwyn a’r teithiwr gyda’i gilydd). Gwiriwch ddimensiynau eich cadair olwyn a'ch sgwter symudedd modur cyn teithio i osgoi cael eich siomi os nad oes modd eu cludo ar y trên.

 

Toiledau cyffredinol ar y trên

Mae toiledau hygyrch a chyfleusterau newid i fabanod ar gael ar ein fflyd gyfan o gerbydau. Holwch staff y rheilffordd neu edrychwch ar yr arwyddion ar y drysau i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio’r rhan iawn o’r trên.

Dimensiynau toiledau cyffredinol ar y trên

Mae gan unedau sydd â thoiled cyffredinol ar y trên ar gyfer teithwyr ag anawsterau symud led drws o 800mm, oni nodir yn wahanol. Darllenwch am y dosbarth penodol o drên yn y ddogfen hon i gael rhagor o fanylion.

Sylwch y gall y dimensiynau hyn amrywio o fflyd i fflyd. Nid oes cymaint o le i symud cadair olwyn yn nhoiled cyffredinol hygyrch y Class 158. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen y Class 158 yn y ddogfen hon. Os hoffech chi gael rhagor o gymorth i weld pa wasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan y trenau hyn, cysylltwch â’r tîm Cymorth wrth Deithio. Gallan nhw helpu i gynllunio'ch taith ac awgrymu gwasanaethau eraill i chi.

 

Fformatau eraill

Mae ein holl ddogfennau’n cydymffurfio â safonau’r Gymraeg / Deddf yr Iaith Gymraeg, ac maen nhw ar gael yn ddwyieithog.

Mae ein holl ddogfennau ar gael mewn fformatau eraill, yn rhad ac am ddim, gan y tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid. Gall y tîm ddarparu fformatau eraill, fel print bras, Braille, neu fersiwn sain.

Byddwn yn darparu’r ddogfen mewn print bras cyn pen saith diwrnod ar ôl cael eich cais, ac unrhyw fformatau eraill cyn gynted â phosib. Cysylltwch â ni os hoffech chi gael copïau o’r canllawiau hyn neu unrhyw gyhoeddiadau eraill gan TrC mewn fformat gwahanol.

I gael gwybodaeth am gymorth i deithwyr neu i gael iawndal am drenau hwyr, ewch i’r tudalennau hyn.

 • Class 150
  • Fflyd bresennol

   • Trenau diesel dau gerbyd yw’r Class 150

   • Blwyddyn adeiladu | 1987

   • Nifer yn y fflyd | 36

   • Yn ddiweddar, gosodwyd system Cyfrif Teithwyr Awtomatig (APC) ar 9 o’r fflyd Class 150, sy’n monitro busnes pob gwasanaeth

    

   Hygyrchedd

   ​​​Mynediad ramp Oes 
   Botwm cymorth Oes
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn Oes
   Toiled hygyrch 2
   Lled y drws 825mm

    

   Class 150 TfW train

   Llwybrau

   • Rheilffordd Calon Cymru

   • Gorllewin Cymru - Abertawe - Caerdydd

   • Llandudno - Cyffordd Llandudno

   • Cyffordd Llandudno - Blaenau Ffestiniog

   • Wrecsam - Bidston

   • Holl lwybrau’r Cymoedd a Lein y Ddinas

   • Maesteg - Glynebwy a Cheltenham

   • Crewe - Caer

   • De Cymru - Manceinion Piccadilly

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau 4
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 108
   Seddi - seddi codi ychwanegol 6
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

 • Class 153
  • Fflyd bresennol

   • Trenau diesel un cerbyd yw trenau Class 153 sydd fel arfer yn gweithredu mewn parau cysylltiedig

   • Blwyddyn adeiladu | 1987-1988

   • Nifer yn y fflyd | 26

   • Mae 2 fath o uned mewn gwasanaeth ar hyn o bryd.
    UAT (gyda Thoiled Hygyrch)
    Dim UAT (heb ddim toiled).
    Lle bo hynny’n bosibl, byddwn yn cyfuno cerbyd UAT gyda cherbyd heb UAT

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon ​​​Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (heb UAT) 1
   Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (UAT) 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch (heb UAT) 0
   Toiled hygyrch (UAT) 1
   Lled y drws 820mm
   Class 153 Trasnport for Wales

   Llwybrau

   • Rheilffordd Calon Cymru

   • Gorllewin Cymru - Abertawe - Caerdydd - Amwythig - Crewe

   • Gwennoliaid Bae Caerdydd

   • Caer - Lerpwl Lime Street

   • Crewe - Caer

   • Lein y Ddinas

   • Rhymni – Caerdydd

   • De Cymru - Manceinion Piccadilly

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau 2
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 56
   Seddi - seddi codi ychwanegol 3
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch (heb UAT) 0
   Toiled hygyrch (UAT) 1
   Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (heb UAT) 1
   Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (UAT) 2

    

   Cynllun y cerbyd

    

 • Class 158
  • Fflyd bresennol

   • Trenau diesel dau gerbyd yw’r Class 158

   • Blwyddyn adeiladu | 1989-1992

   • Nifer yn y fflyd | 24

   • Sylwch, mae’r toiled hygyrch yn y Class 158 yn llai ac nid oes cymaint o le i symud cadair olwyn ynddo

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon ​​​Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws 820mm
   Class 158 Transport for Wales

   Llwybrau

   • Gorllewin Cymru - Manceinion

   • Gorllewin Cymru - Caergybi

   • Amwythig - Wolverhampton a Birmingham

   • Amwythig – Rheilffordd Arfordir y Cambrian (dyma’r unig drenau a ddefnyddir ar Reilffordd Arfordir y Cambrian)

   • Linell Arfordir Gogledd Cymru

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau 2
   Arlwyo - wrth y sedd (gwasanaethau dethol yn unig) Oes
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 134
   Seddi - seddi codi ychwanegol 6
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch (heb UAT) 1
   Toiled - sydd ddim yn addas i gadeiriau olwyn 1
   Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (heb UAT) 2
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   WiFi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

    

 • Class 170
  • Fflyd bresennol

   • Trenau diesel dau gerbyd a thri cherbyd yw’r Class 170

   • Blwyddyn adeiladu | 1998 - 2005

   • Nifer yn y fflyd | 12

   • Dau gerbyd | 4
   • Tri cherbyd | 8

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws 970mm
   Class 170 Transport for Wales

   Llwybrau

   • Maesteg - Glynebwy a Cheltenham

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 170 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau 2
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi | dau gerbyd 126
   Seddi | tri cherbyd 187
   Seddi - seddi codi ychwanegol 5
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch (heb UAT) 1
   Toiled – ddim yn addas i gadeiriau olwyn | dau gerbyd 1
   Toiled – ddim yn addas i gadeiriau olwyn | tri cherbyd 2
   Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (heb UAT) 2

    

   Cynllun y cerbyd

   Cynllun 2 Gerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 170

   Cynllun 3 Cherbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 170 3 Carriage
 • Class 175
  • Fflyd bresennol

   • Trenau disel dau gerbyd a thri cherbyd yw’r Class 175

   • Blwyddyn adeiladu | 1999-2001

   • Nifer yn y fflyd | 27

   • Dau gerbyd | 11
   • Tri cherbyd | 16

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon ​​​Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled cyffredinol 1
   Lled y drws 900mm
   Class 175 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Gorllewin Cymru - Manceinion

   • Gorllewin Cymru - Caergybi

   • Amwythig - Wolverhampton a Birmingham

   • Llinell Arfordir Gogledd Cymru

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 175 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau 2
   Arlwyo - wrth y sedd (gwasanaethau dethol yn unig) Oes
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi | dau gerbyd 122
   Seddi | tri cherbyd 190
   Seddi - seddi codi ychwanegol | Dau gerbyd 6

   Seddi - seddi codi ychwanegol | Tri cherbyd

   8
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled cyffredinol (heb UAT) 1
   Toiled – ddim yn addas i gadeiriau olwyn | dau gerbyd 1
   Toiled – ddim yn addas i gadeiriau olwyn | tri cherbyd 2
   Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (heb UAT) 2
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   WiFi Oes

    

    

   Cynllun y cerbyd

   Cynllun 2 Gerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 175 2 Carriage

   Cynllun 3 Cherbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 175 3 Carriage
 • Class 769
  • Fflyd bresennol

   • Trenau disel pedwar cerbyd yw’r Class 769

   • Mae dau is-ddosbarth

    • 769/0

    • 769/4

   • Blwyddyn adeiladu | 1987 - 1988
    (Class 319 EMU wedi newid i Class 769 DEMU yn 2019)

   • Nifer yn y fflyd | 8

    • 769/0 | 4

    • 769/4 | 4

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws 825mm
   Class 769 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Rhymni - Penarth

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 769 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Cyfleusterau newid babanod Oes
   Lle i feiciau
   Mannau hyblyg heb ddefnydd pwrpasol
   2
   Arlwyo - wrth y sedd (gwasanaethau dethol yn unig) Oes
   Socedi gwefru USB yn unig Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi | 769/0 303
   Seddi | 769/4 268
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch (heb UAT) 1
   Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (heb UAT) 2
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   WiFi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Cynllun cerbyd 769/0

   Diagram of the carriage layout of a Class 769/0

   Cynllun cerbyd 769/4

   Diagram of the carriage layout of a Class 769/4

    

 • Cerbyd Mark 4
  • Fflyd bresennol

   • Mae’r Cerbydau Mark 4 yn cael eu tynnu gan locomotif.

   • Blwyddyn adeiladu | 1989 - 1992

   • Nifer yn y fflyd - 12 o gerbydau, mewn 3 thrên

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws 800mm
   Mark 4 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Caerdydd - Caergybi

   • Cynlluniau ar gyfer rhedeg Abertawe - Manceinion Piccadilly yn y dyfodol (o fis Rhagfyr 2022)

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Mark 4 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Cyfleusterau newid babanod Oes
   Lle i feiciau 4
     Capasiti 222
   Arlwyo - wrth y sedd (gwasanaethau dethol yn unig) Oes
   Socedi gwefru Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
     Cerbyd bwyty Oes
   Seddi | dosbarth safonol 182
     Seddi | dosbarth cyntaf 40
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled | addas i gadeiriau olwyn 1
   Toiled sydd ddim yn addas i gadeiriau olwyn 3
   Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (heb UAT) 2
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   WiFi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Mark 4
 • Class 230
  • Fflyd bresennol

   • Trenau dau-fodd tri cherbyd yw’r Class 230 sy’n defnyddio disel a batri.

   • Blwyddyn adeiladu | 2019 - 2020

   • Blwyddyn cyflwyno | i’w gadarnhau

   • Nifer yn y fflyd | 5

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws 800mm
   Class 230 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Wrecsam – Bidston

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 230 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Cyfleusterau newid babanod Oes
   Lle i feiciau 4
   Arlwyo - wrth y sedd (gwasanaethau dethol yn unig) Oes
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 125
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled | addas i gadeiriau olwyn 1
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   WiFi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 230
 • Class 197
  • Fflyd bresennol

   • Trenau disel dau gerbyd a thri cherbyd yw’r Class 197

   • Blwyddyn adeiladu | 2020 - presennol

   • I’w cyflwyno yn 2022

   • Nifer yn y fflyd | 77

   • Dau gerbyd | 51
   • Tri cherbyd | 26

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth I’w gadarnhau
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws 800mm
   Class 197 TfW train

   Llwybrau

   • Llinell Arfordir Gogledd Cymru

   • Llinell y Gororau

   • Prif Linell De Cymru

   • Gorllewin Cymru

   • Gorllewin Canolbarth Lloegr

   • Rheilffordd y Cambrian

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 197 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Cyfleusterau newid babanod Oes
   Lle i feiciau I’w gadarnhau
   Arlwyo - wrth y sedd (gwasanaethau dethol yn unig) Oes
   Socedi gwefru Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi - dosbarth safonol  
   Dau gerbyd 116
   Tri cherbyd 188
   Tri cherbyd gyda dosbarth cyntaf 158
   Seddi - dosbarth cyntaf 16
   Seddi - seddi codi ychwanegol  
   Dau gerbyd 5
   Tri cherbyd 8
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled | addas i gadeiriau olwyn 1
   Toiled | ddim yn addas i gadeiriau olwyn  
   Dau gerbyd 0
   Tri cherbyd 1
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   WiFi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Cynllun 2 Gerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 197 2 Carriage

   Cynllun 3 Cherbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 197 3 Carriage

   Cynllun 3 cherbyd gyda dosbarth cyntaf

   Diagram of the carriage layout of a Class 175 3 Carriage with first class
 • Class 231 Flirt
  • Fflyd bresennol

   • Trenau disel a thrydan pedwar cerbyd yw’r Class 231 Flirt.

   • Blwyddyn adeiladu | 2020 - presennol

   • I’w cyflwyno yn 2022

   • Nifer yn y fflyd | 11

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon ​​​Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn  2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws 800mm
   Class 231 Transport for Wales

   Llwybrau

   • Maesteg - Glynebwy a Cheltenham

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 231 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Cyfleusterau newid babanod Oes
   Lle i feiciau
   Mannau hyblyg heb ddefnydd pwrpasol
   9
   Socedi gwefru Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 170
   Seddi - seddi codi ychwanegol 34
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled | addas i gadeiriau olwyn 1
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   WiFi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 231
 • Class 756 Flirt
  • Fflyd bresennol

   • Trenau tri-modd tri cherbyd a phedwar cerbyd yw’r Class 756 Flirt sy’n defnyddio disel, trydan a batri.

   • Blwyddyn adeiladu | 2020 - presennol

   • I’w cyflwyno yn 2023

   • Nifer yn y fflyd | 24

   • Tri cherbyd | 7
   • Pedwar cerbyd | 17

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon ​​​Mynediad ramp Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws 800mm
   Class 231 Transport for Wales

   Llwybrau

   • Rhymni - Penarth

   • Bro Morgannwg

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 756 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Cyfleusterau newid babanod Oes
   Lle i feiciau
   Mannau hyblyg heb ddefnydd pwrpasol
    
   Tri cherbyd 6
   Pedwar cerbyd 9
   Socedi gwefru Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi  
   Tri cherbyd 118
   Pedwar cerbyd 158
   Seddi - seddi codi ychwanegol  
   Tri cherbyd 24
   Pedwar cerbyd 32
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled | addas i gadeiriau olwyn 1
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   WiFi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Cynllun 3 Cherbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 756 3 Carriage

   Cynllun 4 Cherbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 756 4 Carriage
 • Class 398 Citylink
  • Fflyd bresennol

   • Trenau tram tri cherbyd yw’r Class 398 citylink sy’n defnyddio trydan a batri.

   • Blwyddyn adeiladu | 2020 - presennol

   • I’w cyflwyno yn 2023

   • Nifer yn y fflyd | 36

   • Sylwch nad oes toiledau ar y trên. Mae toiledau ar gael mewn gorsafoedd ar hyd y llwybr, gydag uchafswm o 14 munud rhwng arosfannau.

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Ramp mynediad Mynediad gwastad; ond, mae angen defnyddio ramp mynediad mewn rhai gorsafoedd
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled cyffredinol Na
   Class 398 Trasnport for Wales

   Llwybrau

   • Treherbert / Merthyr Tudful / Aberdâr - Caerdydd a Phenarth

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 398 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau
   Mannau hyblyg heb ddefnydd pwrpasol
   6
   Socedi gwefru Oes 
   System Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 96
   Seddi - seddi codi ychwanegol 31
   Seddi â Blaenoriaeth Oes
   Toiled | addas i gadeiriau olwyn 0
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   WiFi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 398