Hygyrchedd trenau

Bydd y manylion ein fflyd yn cael eu cynnwys yn y wefan hon pan fydd pob math o drên yn cael ei adnewyddu neu ei dynnu’n ôl a’i newid.

Neu, gallwch weld y wybodaeth isod.

Gwasanaethau Rheilffordd Hygyrch: Canllaw i’n fflyd o drenau | Agor fel PDF

 

Tîm Cymorth wrth Deithio

Gall ein Tîm Cymorth wrth Deithio roi cyngor, archebu cymorth a threfnu tocynnau ar gyfer eich taith, dim ots pwy yw’r cwmni trên.

I archebu, neu i gael rhagor o wybodaeth am Gymorth i Deithwyr ffoniwch ein tîm Cymorth 
wrth Deithio, 03330 050 501 RelayUK, 18001 033 300 50 501 neu ewch i trc.cymru/teithio-hygyrch. Gallwch hefyd “gyrraedd a mynd” heb archebu cymorth arbennig ymlaen llaw. Byddwn yn eich helpu i gyrraedd lle’r ydych chi eisiau mynd.

 

Cymorth yn ystod eich taith

Os bydd angen cymorth arnoch chi wrth fynd ar y trên ac oddi arno, byddwch chi’n cael help gan y goruchwyliwr ar y trên neu gan staff yr orsaf os bydd staff yn bresennol. Mae ein llyfryn  ‘Gwasanaethau Rheilffyrdd Hygyrch – helpu teithwyr hŷn ac anabl’ yn cynnwys manylion ynghylch pa orsafoedd sydd â staff ac ar ba amseroedd maen nhw ar gael i helpu.

 

Cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd modur ar drenau

Mae gennym le ar gyfer cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd modur sy’n mesur hyd at 
700mm x 1200mm (yn cynnwys y silff traed), sydd â radiws troi o 900mm, ac uchafswm 
pwysau o 300kg (sy’n cynnwys pwysau’r gadair olwyn a’r teithiwr gyda’i gilydd). Gwiriwch 
ddimensiynau eich cadair olwyn a’ch sgwter symudedd modur cyn teithio, osgoi cael eich siomi os nad oes modd eu cludo ar y trên.

 

Toiledau cyffredinol ar y trên

Mae toiledau hygyrch a chyfleusterau newid i fabanod ar gael ar ein fflyd gyfan o gerbydau. 
Holwch staff y rheilffordd neu edrychwch ar yr arwyddion ar y drysau i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio’r rhan iawn o’r trên.

 

Dimensiynau toiledau cyffredinol ar y trên

Mae gan unedau sydd â thoiled cyffredinol ar y trên ar gyfer teithwyr ag anawsterau symud led 
drws o 800mm, oni nodir yn wahanol. Ewch i’r dosbarth penodol o drên yn y ddogfen hon i gael rhagor o fanylion.

Please note that these dimensions may differ from fleet to fleet. Class 158 has a smaller universal accessible toilet and limited room to manoeuvre a wheelchair. For further information please visit the Class 158 page within this document. If you would like further assistance to determine which services are operated by these trains, please contact the Assisted Travel team. They can assist in planning your journey and can suggest alternative services for you.

 

Gwybodaeth weledol a chlywedol ar fwrdd y trên

Mae gwybodaeth weledol a chlywedol ar gael ar y rhan fwyaf o drenau ein fflyd. Gwiriwch cyn teithio.

 

Fformatau Eraill

Mae ein holl ddogfennau’n cydymffurfio â safonau’r Gymraeg / Deddf yr Iaith Gymraeg, ac maen nhw ar gael yn ddwyieithog.

Mae ein holl ddogfennau ar gael mewn fformatau eraill, yn rhad ac am ddim, gan y tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid. Gall y tîm ddarparu fformatau eraill, fel print bras, Braille, neu fersiwn sain.

Byddwn yn darparu’r ddogfen mewn print bras cyn pen saith diwrnod ar ôl cael eich cais, ac unrhyw fformatau eraill cyn gynted â phosib.

Os hoffech chi gael copïau o’r canllawiau hyn neu unrhyw gyhoeddiadau eraill gan TrC mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ffoniwch y Tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202.
Mae’r llinellau ar agor rhwng 08:00 a 20:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a rhwng 11:00 ac 20:00 ar ddydd Sul.

Cysylltwch â ni ar-lein drwy lenwi ffurflen adborth ar www.trc.cymru/cysylltu-ni

Gallwch ysgrifennu atom yn:

 • Cysylltiadau Cwsmeriaid,
  Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyf,
  3 Llys Cadwyn, Pontypridd, CF37 4TH

Cyfryngau cymdeithasol TrC, dilynwch:

 • X @TfWrail
 • Instagram @TfWrail
 • Facebook @TfWrail

I gael gwybodaeth am Gymorth i Deithwyr, ewch i www.trc.cymru/gwybodaeth/teithwyr/teithio-hygyrch/cymorth-i-archebu

I gael iawndal am oedi, ewch i www.trc.cymru/cymorth-a-chysylltu/rheilffordd/ad-daliad-am-oedi

Mae rhagor o fanylion cyswllt ar gael ar www.trc.cymru/cysylltu-ni

 • Class 150
  • Fflyd bresennol

   • Trenau diesel dau gerbyd yw’r Class 150

   • Blwyddyn adeiladu | 1987

   • Nifer yn y fflyd | 36

   • Yn ddiweddar, gosodwyd system Cyfrif Teithwyr Awtomatig (APC) ar 9 o’r fflyd Class 150, sy’n monitro busnes pob gwasanaeth

    

   Hygyrchedd

   Ramp mynediad Oes 
   Botwm cymorth Oes
   Seddi â blaenoriaeth Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Toiled hygyrch 1
   Lled y drws (mm) 825

    

   Class 150 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Llinell Calon Cymru

   • Gorllewin Cymru - Abertawe - Caerdydd

   • Llandudno - Cyffordd Llandudno

   • Cyffordd Llandudno - Blaenau Ffestiniog

   • Wrecsam - Bidston

   • Holl lwybrau’r Cymoedd a Lein y Ddinas

   • Maesteg - Glynebwy a Cheltenham

   • Crewe - Caer

   • De Cymru - Manceinion Piccadilly

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau 4
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 108
   Seddi - seddi codi ychwanegol 6
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Sgriniau Gwybodaeth Gweledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

 • Class 153
  • Fflyd bresennol

   • Trenau disel un cerbyd yw’r Class 153

   • Blwyddyn adeiladu | 1987 - 1988

   • Nifer yn y fflyd | 26

   • Mae 2 fath o uned mewn gwasanaeth ar hyn o bryd.
    - UAT (gyda thoiled hygyrch)
    - Heb UAT (heb unrhyw doiled).
    Lle bo hynny’n bosibl, byddwn yn cyfuno uned UAT gydag uned Heb UAT.

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon ​​​Ramp mynediad Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (heb UAT) 1
   Lle i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (UAT) 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch (heb ei adnewyddu a PRM Lite)  0
   Toiled hygyrch (wedi’i adfer)  1
   Lled y drws (mm) 820
   Class 153 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Llinell Calon Cymru

   • Gorllewin Cymru - Abertawe - Caerdydd - Amwythig - Crewe

   • Gwennoliaid Bae Caerdydd

   • Caer - Lerpwl Lime Street

   • Crewe - Caer

   • Lein y Ddinas

   • Rhymni – Caerdydd

   • De Cymru - Manceinion Piccadilly

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau 2
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 56
   Seddi - seddi codi ychwanegol 3
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch (heb UAT) 0
   Toiled hygyrch (UAT) 1
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn (heb UAT) 0
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn (UAT) 2

    

   Cynllun y cerbyd

    

 • Class 158
  • Fflyd bresennol

   • Trenau diesel dau gerbyd yw’r Class 158

   • Blwyddyn adeiladu | 1989 - 1992

   • Nifer yn y fflyd | 24

   • Sylwch, mae llai o le i symud cadair olwyn yn nhoiled cyffredinol y Class 158.

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon ​​​Ramp mynediad Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws (mm) 780
   Class 158 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Gorllewin Cymru - Manceinion

   • Gorllewin Cymru - Caergybi

   • Amwythig - Wolverhampton a Birmingham

   • Amwythig – Rheilffordd Arfordir y Cambrian (dyma’r unig drenau a ddefnyddir ar Reilffordd Arfordir y Cambrian)

   • Linell Arfordir Gogledd Cymru

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau 2
   Arlwyo - wrth y sedd (gwasanaethau dethol yn unig) Oes
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 134
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Toiled – ddim yn addas i gadeiriau olwyn 1
   Sgriniau Gwybodaeth Weledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

    

 • Class 170
  • Fflyd bresennol

   • Trenau disel dau gerbyd a thri cherbyd yw’r Class 170

   • Blwyddyn adeiladu | 1998 - 2005

   • Nifer yn y fflyd | 8

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Ramp mynediad Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws (mm) 970
   Class 170 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Maesteg - Glynebwy a Cheltenham

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 170 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau 2
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 187
   Seddi - seddi codi ychwanegol 5
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Toiled - ddim yn addas i gadeiriau olwyn 2
   Sgriniau Gwybodaeth Weledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Nac oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 170 3 Carriage
 • Cerbyd Mark 4
  • Fflyd bresennol

   • Mae’r Cerbydau Mark 4 yn cael eu tynnu gan locomotif.

   • Blwyddyn adeiladu | 1989 - 1992

   • Nifer yn y fflyd - 7 trên o 4 hyfforddwr

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Ramp mynediad Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws (mm) 800
   Mark 4 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Caerdydd - Caergybi

   • Abertawe - Manceinion Piccadilly

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Mark 4 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Lle newid babanod Oes
   Lle i feiciau 4
   Capacity icon
   Capasiti 222
   Arlwyo - wrth y sedd (rhai gwasanaethau yn unig. Cysylltwch â’r gwasanaethau cwsmeriaid i gael rhagor o fanylon) Oes
   Socedi gwefru
   3-phin yn unig
   Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Restaurant car icon
   Cerbyd bwyty Oes
   Seddi | dosbarth safonol 182
   Seddi | dosbarth cyntaf 40
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Toiled - ddim yn addas i gadeiriau olwyn 3
   Sgriniau Gwybodaeth Weledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 
   dosbarth safonol 
   2
     Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 
   dosbarth cyntaf
   2
   Wi-Fi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Mark 4
 • Class 230
  • Fflyd bresennol

   • Trenau dau-fodd tri cherbyd yw’r Class 230 sy’n defnyddio disel a batri.

   • Blwyddyn adeiladu | 2019 - 2020

   • Nifer yn y fflyd | 5

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Ramp mynediad Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws (mm) 800
   Class 230 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Wrecsam - Bidston

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 230 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Lle newid babanod Oes
   Lle i feiciau Nac oes
   Arlwyo - wrth y sedd Nac oes
   Socedi gwefru 3-phin ac USB Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 142
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Sgriniau Gwybodaeth Weledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 230
 • Class 197
  • Fflyd bresennol

   • Trenau disel dau gerbyd a thri cherbyd yw’r Class 197

   • Blwyddyn adeiladu | 2020 - presennol

   • Nifer yn y fflyd | 77

   • dau gerbyd | 51
   • tri cherbyd | 26

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Ramp mynediad Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth I’w gadarnhau
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws (mm) 800
   Class 197 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Llinell Arfordir Gogledd Cymru

   • Llinell y Gororau

   • Prif Linell De Cymru

   • Gorllewin Cymru

   • Gorllewin Canolbarth Lloegr

   • Rheilffordd y Cambrian

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 197 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Cyfleusterau newid babanod Oes
   Lle i feiciau I’w gadarnhau
   Arlwyo - wrth y sedd (gwasanaethau dethol yn unig) Oes
   Socedi gwefru
   3-phin ac USB
   Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi - dosbarth safonol  
   dau gerbyd 116
   tri cherbyd 188
   tri cherbyd gyda dosbarth cyntaf 158
   Seddi - dosbarth cyntaf  
   tri cherbyd gyda dosbarth cyntaf 16
   Seddi - seddi codi ychwanegol  
   I’w gadarnhau 5
   tri cherbyd 8
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Toiled | ddim yn addas i gadeiriau 
   olwyn
    
   I’w gadarnhau 0
   tri cherbyd 1
   Sgriniau Gwybodaeth Weledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Class 197, dau gerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 197 2 Carriage

   Class 197, tri gerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 197 3 Carriage

   Class 197, tri cherbyd gyda dosbarth cyntaf

   Diagram of the carriage layout of a Class 175 3 Carriage with first class
 • Class 231 Flirt
  • Fflyd bresennol

   • Trenau disel a thrydan pedwar cerbyd yw’r Class 231 Flirt.

   • Blwyddyn adeiladu | 2020 - presennol

   • Nifer yn y fflyd | 11

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon ​​​Ramp mynediad Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn  2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws (mm) 800
   Class 231 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Maesteg - Glynebwy a Cheltenham

   • Rhymni - Penarth
    (yn ystod 2023)

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 231 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Lle newid babanod Oes
   Lle i feiciau
   Ddim yn bwrpasol, defnyddiwch le hyblyg
   9
   Socedi gwefru
   3-phin ac USB
   Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 170
   Seddi - seddi codi ychwanegol 34
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Sgriniau Gwybodaeth Weledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 231
 • Class 756 Flirt
  • Fflyd y dyfodol

   • Trenau tri-modd tri cherbyd a phedwar cerbyd yw’r Class 756 Flirt sy’n defnyddio disel, trydan a batri.

   • Blwyddyn adeiladu | 2020 - presennol

   • Blwyddyn cyflwyno | 2023

   • Nifer yn y fflyd | 24

   • tri cherbyd | 7
   • pedwar cerbyd | 17

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon ​​​Ramp mynediad Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws (mm) 800
   Class 756 from Transport for Wales

   Llwybrau

   • Rhymni - Penarth

   • Bro Morgannwg

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Class 756 Flirt routes map

   Beth sydd y tu mewn

   Lle newid babanod Oes
   Lle i feiciau
   Ddim yn bwrpasol, defnyddiwch le hyblyg
    
   tri cherbyd 6
   pedwar cerbyd 9
   Socedi gwefru
   3-phin ac USB
   Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi  
   tri cherbyd 118
   pedwar cerbyd 158
   Seddi - seddi codi ychwanegol  
   tri cherbyd 24
   pedwar cerbyd 32
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Sgriniau Gwybodaeth Weledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Class 756 Flirt tri cherbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 756 3 Carriage

   Class 756 Flirt pedwar cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 756 4 Carriage
 • Class 398 Citylink
  • Fflyd y dyfodol

   • Trenau tram tri cherbyd yw’r Class 398 citylink sy’n defnyddio trydan a batri.

   • Blwyddyn adeiladu | 2020 - presennol

   • Blwyddyn cyflwyno | 2023

   • Nifer yn y fflyd | 36

   • Sylwch nad oes toiledau ar y trên. Mae toiledau ar gael mewn gorsafoedd ar hyd y llwybr, gydag uchafswm o 14 munud rhwng arosfannau.

    

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Ramp mynediad Mynediad gwastad; ond, mae angen defnyddio ramp mynediad mewn rhai gorsafoedd
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch Nac oes
   Stadler Citylink - Class 398 at test track in Valencia

   Llwybrau

   • Treherbert / Merthyr Tudful / Aberdâr - Caerdydd a Phenarth

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Class 398 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Lle i feiciau
   Ddim yn bwrpasol, defnyddiwch le hyblyg
   6
   Socedi gwefru
   3-phin ac USB
   Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Seddi 96
   Seddi - seddi codi ychwanegol 31
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Sgriniau Gwybodaeth Weledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Oes

    

   Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Class 398

Crynodeb

Trên Hygyrchedd Arall
Access ramp icon Assistance button icon Priority seating icon Wheelchair users spcae icon Universal toilet icon
Restaurant car icon
Class 150 Oes Oes Oes 2 1 Oes 2 Nac oes Oes Oes Nac oes Nac oes Oes Oes
Class 153 Oes Oes ** 1/2 1* ** 2 Nac oes Oes* Oes Nac oes Nac oes Oes* Oes*
Class 158 Oes Oes Oes 2 1 Oes 2 Oes Oes Oes Nac oes 1 Oes Oes
Class 170 Oes Oes Oes 2 1 Oes 2 Nac oes Oes Oes Nac oes 1/2** Oes Nac oes
Mark 4 Oes Oes Oes 4 1 Oes 4 Oes Oes Oes Oes 3 Oes Oes
Class 230 Oes Oes Oes 2 1 Oes Nac oes Nac oes Oes Oes Nac oes Nac oes Oes Oes
Class 197 Oes I’w 
gadarnhau
Oes 2 1 Oes I’w 
gadarnhau
Oes Oes Oes Nac oes 0/1** Oes Oes
Class 231 Oes Oes Oes 2 1 Oes 9 Nac oes Oes Oes Nac oes Nac oes Oes Oes
Class 756 Oes Oes Oes 2 1 Oes 6/9** Nac oes Oes Oes Nac oes Nac oes Oes Oes
Class 398 Oes Oes Oes 2 Nac oes Nac oes 6 Nac oes Oes Oes Nac oes Nac oes Oes Oes

 

* Y fflyd sydd wedi’i hadnewyddu yn unig

** Gweler y dadansoddiad llawn am fanylion

 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn bodoli i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a chynaliadwy o safon uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae Trafnidiaeth Cymru yn hanfodol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel sydd wedi’u nodi yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

Er mwyn i Gymru a’i phobl ffynnu, mae angen i ni fod yn gysylltiedig â’n gilydd ac â’r gwasanaethau sydd eu hangen arnom er mwyn creu cyfleoedd newydd. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar wneud i’r cysylltiadau hyn ddigwydd – drwy gynllunio, comisiynu a rheoli rhwydweithiau trafnidiaeth effeithlon, a drwy fanteisio ar y sgiliau gorau posibl o bob rhan o ddiwydiant, llywodraeth a chymdeithas.

Rydyn ni’n creu rhwydwaith trafnidiaeth sy’n addas ar gyfer y dyfodol ac sydd hefyd yn cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor Cymru a’r cymunedau hynny sydd wedi cysylltu â ni.

 

Metro

Amseroedd teithio is, mwy o wasanaethau a chysylltiadau gwell - dyna rai o’r manteision a ddaw gyda Metro, sef y system drafnidiaeth newydd a chyffrous a fydd yn trawsnewid y ffordd rydyn ni i gyd yn teithio yng Nghymru a’r Gororau.

Bydd y Metro yn rhwydwaith trafnidiaeth o’r radd flaenaf, a bydd yn trawsnewid bywydau pobl yng Nghymru a’r Gororau, gan wella’r mynediad at swyddi, hamdden a chyfleoedd eraill.

Bydd y Metro yn trawsnewid gobeithion economaidd Cymru hefyd.

Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau ar Fetro De Cymru, ac rydyn ni’n datblygu dewisiadau i wella ac ehangu’r rhwydwaith trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru a Bae Abertawe.