Os ydych chi’n gwneud yr un daith fwy na 3 gwaith yr wythnos, gallech chi arbed arian drwy gael tocyn tymor.

Gallwch ddewis tocynnau 7 diwrnod, misol neu flynyddol. Po hiraf yw cyfnod y tocyn, y mwyaf o arian fyddwch chi’n ei arbed*.

Gallwn hefyd deilwra ein tocynnau tymor ar gyfer unrhyw gyfnod rhwng 1 mis a 12 mis. Gallwch weld faint byddai tocyn tymor yn ei arbed i chi drwy ddefnyddio Cyfrifiannell Tocyn Tymor National Rail.

Ar gyfer llawer o lwybrau, mae modd llwytho tocynnau tymor ar Gerdyn Clyfar Trafnidiaeth Cymru, sy’n golygu eich bod yn gallu prynu a theithio’n gwbl ddigyswllt.

*O’i gymharu â phrynu tocyn diwrnod dwyffordd unrhyw bryd ar ddiwrnod y daith.

 

Cymudo llai? Gallwch arbed mwy o arian gyda Multiflex.

Os ydych chi’n gweithio gartref ac yn teithio i’r gwaith yn llai aml, gallwch arbed arian gyda thocynnau trên Multiflex. Gallwch chi gael 12 taith am bris 10+ a theithio pryd fynnwch chi dros 3 mis

+Mae 12 tocyn taith unffordd Multiflex yn costio llai na 5 tocyn diwrnod dwyffordd unrhyw bryd (10 taith) sy’n cael eu prynu ar ddiwrnod y daith am yr un siwrnai.

 

Sut i brynu tocyn tymor

Os ydych chi’n defnyddio ein Cerdyn Clyfar i deithio, fydd dim angen cerdyn llun National Rail arnoch i brynu tocynnau tymor ar gyfer ein gwasanaethau, ond rydyn ni yn gofyn i chi gario cerdyn adnabod ffotograffig wrth deithio gyda ni. Ar gyfer y rhan fwyaf o docynnau tymor eraill, bydd angen cerdyn llun National Rail arnoch chi. Fe gewch chi un am ddim o’n swyddfa docynnau mewn gorsaf os oes gennych chi ddau lun diweddar ohonoch eich hun ar ffurf llun pasbort.

Ar gyfer tocynnau Cerdyn Clyfar

1.    Gallwch archebu Cerdyn Clyfar a phrynu tocynnau tymor ar ein gwefan neu’r ap. I lwytho eich tocyn ar eich Cerdyn Clyfar, tapiwch eich Cerdyn Clyfar ar beiriant darllen Cardiau Clyfar yn un o’n gorsafoedd. Os clywch chi sŵn, mae’n golygu bod eich tocyn wedi cael ei lwytho. Gallwch hefyd ddefnyddio’ch ffôn clyfar os yw’r ap TfW Rail arno.

Ar gyfer tocynnau papur:

1.    Os oes gennych chi gerdyn llun National Rail yn barod, gallwch brynu tocyn tymor ar ein gwefan neu’r ap i’w gasglu yn un o’n peiriannau hunanwasanaeth neu o swyddfa docynnau. Pan fyddwch chi’n prynu gyda’r ap, sylwch fod rhai llwybrau nad oes modd prynu tocyn tymor papur ar eu cyfer. Bydd tocynnau tymor Cerdyn Clyfar yn cael eu cynnig yn lle’r rhain.
2.    Os oes gennych chi gerdyn llun National Rail yn barod, gallwch brynu tocynnau tymor yn ein swyddfeydd tocynnau. Dim ond ar ôl 12:00pm ar y diwrnod cyn i chi ddechrau defnyddio eich tocyn tymor mae modd prynu tocynnau tymor 7 diwrnod.

 

Sut i adnewyddu eich tocyn tymor

1.    Gallwch adnewyddu’r rhan fwyaf o docynnau tymor ar ein gwefan neu’r ap hyd at 28 diwrnod cyn i’ch tocyn cyfredol ddod i ben. Pan fyddwch chi’n prynu gyda’r ap, sylwch fod rhai llwybrau nad oes modd prynu tocyn tymor papur ar eu cyfer. Bydd tocynnau tymor Cerdyn Clyfar yn cael eu cynnig yn lle’r rhain.
2.    Gallwch adnewyddu eich tocyn tymor yn un o’n swyddfeydd tocynnau. Sylwch: dim ond ar ôl 12:00pm ar y diwrnod cyn dyddiad dechrau’r tocyn tymor mae modd prynu tocyn tymor 7 diwrnod papur.*
3.    Gallwch adnewyddu tocynnau tymor misol a 7 diwrnod ar beiriannau hunanwasanaeth.*
4.    Gallwch adnewyddu tocynnau tymor 7 diwrnod ar rai gwasanaethau trên, lle mae cyfleusterau adwerthu yn caniatáu hynny.*

*Rhaid cael Cerdyn Llun National Rail dilys i adnewyddu eich tocynnau tymor papur ar ein gwefan, drwy’r ap, mewn swyddfa docynnau, ar beiriant tocynnau hunanwasanaeth, ac ar drenau. 

 

Gallwch arbed mwy o arian gyda chynllun tocyn tymor corfforaethol

O 1 Ionawr 2020 ymlaen, gallwch arbed 5% ar gost tocyn tymor blynyddol drwy ein cynllun tocyn tymor corfforaethol.

Cynnydd o’r 4% a gynigiwyd yn flaenorol.

Os yw eich cyflogwr yn rhan o’n cynllun tocyn tymor corfforaethol, fe allech chi fod yn gymwys i gael y gostyngiad.

Os nad yw eich cyflogwr yn rhan o’n cynllun tocyn tymor corfforaethol, dywedwch wrth eich adran Adnoddau Dynol. Gall cyflogwyr gofrestru am ddim os yw eu gweithwyr yn teithio i’r gwaith ac yn ôl ar ein trenau.

Gyda’n cynllun tocyn tymor corfforaethol, byddwch yn elwa ar y canlynol:

Gostyngiad o 5% ar gost tocyn tymor blynyddol

Benthyciad di-log gan eich cyflogwr a bydd ad-daliadau misol yn cael eu tynnu o’ch cyflog

Tocyn tymor blynyddol sy’n ddilys am 52 wythnos ond sy’n costio’r un fath â 40 o docynnau wythnosol, sy’n golygu, i bob pwrpas, y byddwch yn teithio am ddim am 12 wythnos y flwyddyn

Cewch deithio faint fynnwch chi ar wasanaeth unrhyw gwmni rhwng y ddwy orsaf rydych chi wedi’u dewis, gan gynnwys gyda’r nos ac ar y penwythnos

Byddwn yn postio eich tocyn am ddim ac ni fydd rhaid i chi fynd i’r drafferth o giwio yn yr orsaf

Mae tocynnau tymor blynyddol ar gael ar Gardiau Clyfar ar lwybrau dethol

Rydym yn derbyn trosglwyddiadau banc cyflym sy’n golygu nad oes rhaid aros i sieciau glirio

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth, gallwch siarad gyda ni wrth galw 0844 856 0688 neu ebostio business.bookings@tfwrail.wales

Amser Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30 – 16:00

Arbedwch fwy gyda Multiflex