• Sut gallaf wneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach yng Nghymru?
  • Mynd i'n gwefan yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am eich cerdyn. Ewch i trc.cymru/cerdynteithio a dilynwch y cyfarwyddiadau syml. Neu, ewch i’ch llyfrgell leol neu eich hyb cymunedol i fynd ar y we.

  • Os byddai’n well gennych, gallwch chi hefyd ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun dibynadwy i lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan.

  • Bydd angen i chi ddarparu copïau o dystiolaeth i gefnogi eich cais, a llun pasbort newydd. 

  • Peidiwch â phoeni os na allwch chi neu ffrind neu aelod o’r teulu wneud cais ar-lein. Gallwch wneud cais am ffurflen gais bapur drwy anfon e-bost at travelcards@tfw.wales. Pan fyddwch wedi llenwi eich ffurflen, dychwelwch eich ffurflen i Cardiau Teithio Rhatach, Blwch Post 55, Penrhyndeudraeth LL49 0AY.

   • Peidiwch ag anfon fersiynau gwreiddiol o ddogfennau fel pasbort neu drwydded yrru.

   • Sylwch nad yw'r gwasanaeth ‘post cofnodedig’ ar gael ar gyfer cyfeiriadau Blwch Post.

  • Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu os oes angen help arnoch chi, cysylltwch â ni ar 03003 034 240 neu anfonwch e-bost at travelcards@tfw.wales

  • Cofiwch na fyddwch chi’n gallu gwneud cais dros y ffôn neu e-bost.

 • Pa wybodaeth mae angen i mi ei darparu i wneud cais am fy ngherdyn?
  • Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol pan fyddwch yn gwneud cais:

   • Dogfennau am eich cyfeiriad a’ch cod post er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr eich bod yn byw yng Nghymru. 

   • Dogfennau am eich dyddiad geni er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr bod gennych chi hawl i’r cerdyn rydych chi’n gwneud cais amdano. 

   • Eich rhif Yswiriant Gwladol os ydych chi dros 16 oed. Mae hwn i'w weld ar eich datganiadau pensiwn, eich datganiadau anabledd neu'ch slipiau cyflog.

   • Llun diweddar ar ffurf pasbort. Os ydych chi’n gwneud cais ar ffôn neu dabled, byddwch yn gallu gwneud hyn ar y pwynt perthnasol yn eich cais; neu gallwch lwytho un i fyny o’ch cyfrifiadur.

   • Os ydych chi'n gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl, bydd angen i chi gael copïau electronig o ddogfennau sy'n profi eich hawl. Gwnewch yn siŵr bod eich dogfennau’n cynnwys digon o fanylion; er enghraifft, pob tudalen yn cael ei chyflwyno (peidiwch ag anghofio y gallai’r ddogfen fod yn ddwy ochr) a chaniatáu i ni weld y cyfeirnodau ar waelod pob tudalen.

   • Mae canllawiau ychwanegol ar ddogfennau i ddangos cyfeiriad, cod post, dyddiad geni a chymhwysedd anabledd ar gael yn trc.cymru/cymhwyster.

  • Os ydych chi’n ymweld â’ch llyfrgell leol, neu ganolfan gymunedol, neu os ydych chi’n gofyn i rywun wneud cais ar eich rhan, cofiwch sicrhau bod yr holl wybodaeth hon gerllaw, gan gynnwys eich rhif Yswiriant Gwladol. Ni allwn brosesu eich cais hebddynt.

 • Faint fydd hi'n gymryd i mi gael fy ngherdyn newydd?
  • Os yw eich cais wedi cael ei gymeradwyo, dylech dderbyn eich cerdyn o fewn 10 diwrnod gwaith.

 • Fydda i’n gallu mynd â fy nghais i swyddfa’r cyngor lleol?
  • Bydd eich swyddfeydd cyngor lleol yn gallu eich helpu gyda’ch cais. 

  • I gael gwybod lle mae cymorth lleol ar gael, cysylltwch â’ch cyngor lleol neu ffoniwch 03003 034 240. Cofiwch na fyddwch chi’n gallu gwneud cais dros y ffôn.

 • Rydw i'n 60 oed ymhen rhai wythnosau. Pryd galla' i wneud cais?
  • Gallwch chi wneud cais am gerdyn hyd at 14 diwrnod cyn eich pen-blwydd yn 60 oed.

 • Mae gen i anabledd. Oes hawl gen i gael Cerdyn Teithio Rhatach?
 • Rydw i’n anabl ac yn methu teithio ar fy mhen fy hun; sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio cyntaf ar gyfer Person Anabl a Chyd-deithiwr?
 • Pam nad ydych chi wedi gallu prosesu fy nghais am Gerdyn Teithio i Berson Anabl?
  • Mae sawl rheswm pam nad ydym wedi gallu prosesu eich cais: 

   • Nid yw’r dogfennau’n cynnwys digon o fanylion, er enghraifft, dim ond tudalen flaen y llythyr PIP sydd wedi’i darparu ac nid y ddogfen lawn sy’n dangos eich sgôr pwyntiau llawn.

   • Does dim dogfennau swyddogol wedi cael eu darparu neu does dim modd eu darllen. 

   • Nid yw’r dogfennau’n nodi pwy sy’n gymwys i gael cymorth, er enghraifft, dim ond y dudalen sgôr pwyntiau sydd wedi’i darparu ac nid y ddogfen lawn sy’n dangos eich enw a’ch cyfeiriad.

   • Nid yw’r ddogfen yn cefnogi cais am Gerdyn Teithio Rhatach ar sail anabledd.

  • Dyma rai enghreifftiau o ddogfennau fydd yn cael eu derbyn a ddim yn cael eu derbyn:

  • Enghreifftiau o ddogfennau

 • Sut ydw i’n defnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach?
  • Mae’n hawdd defnyddio eich cerdyn. Pan fyddwch chi’n mynd ar y bws, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dangos eich cerdyn i’r gyrrwr, rhoi eich cerdyn ar y darllenydd tocynnau a mwynhau eich taith am ddim.

  • Cofiwch mai dim ond chi sy’n gallu defnyddio eich cerdyn. Os byddwch yn gadael i rywun arall ei ddefnyddio, gallai eich cerdyn gael ei ganslo a/neu y byddwn yn gwrthod ei adnewyddu. Os cyhoeddwyd Cerdyn Teithio Rhatach ar gyfer Person Anabl a Chyd-deithiwr, dim ond pan fydd y cyd-deithiwr yn teithio gyda deiliad y cerdyn ar gyfer yr holl daith ar y bws y bydd yn cael teithio am ddim.

  • Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun

 • Ble alla’ i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach?
  • Mae eich Cerdyn Teithio Rhatach yn ddilys ar bob gwasanaeth bws cymwys sy’n gweithredu yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys y rheini sy’n cychwyn/gorffen ar bwyntiau yn Lloegr, ar yr amod nad yw’r daith drawsffiniol yn golygu newid bws yn Lloegr. Gallwch hefyd ddefnyddio rhai gwasanaethau trên penodol sy'n gweithredu yng Nghymru.

  • Dylech fod yn ymwybodol nad ydych yn gallu defnyddio eich cerdyn ar wasanaethau bws fel National Express, Megabus neu City Sightseeing. Fodd bynnag, efallai y bydd cwmnïau yn cynnig gostyngiadau i Ddeiliaid Cerdyn Teithio Rhatach.

  • Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun

 • Gyda phwy ddylwn i gysylltu os ydw i'n colli neu'n difrodi fy ngherdyn newydd?
  • Os byddwch chi’n colli neu’n difrodi eich cerdyn, y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am gerdyn newydd yw drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar y wefan. 

  • Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi, cysylltwch â ni ar 03003 034 240 neu anfonwch e-bost at travelcards@tfw.wales

 • Dyma fy ngherdyn cyntaf; alla’ i hawlio fy nghostau teithio tra rydw i wedi bod yn aros am fy ngherdyn i gyrraedd?
  • Rydym yn derbyn bod aros i gerdyn gyrraedd yn gyfnod rhwystredig, ond ni allwn ad-dalu unrhyw gostau teithio tra rydych chi'n aros i’ch cerdyn gyrraedd. Dyna sut mae pethau wedi bod erioed, ers i’r cynllun gael ei gyflwyno yn 2009.

 • Rydw i’n aros am fy ngherdyn newydd; alla’ i hawlio fy nghostau teithio tra rydw i wedi bod yn aros am fy ngherdyn i gyrraedd?
  • Rydym yn derbyn bod aros i gerdyn gyrraedd yn gyfnod rhwystredig, ond ni allwn ad-dalu unrhyw gostau teithio tra rydych chi'n aros i’ch cerdyn gyrraedd. Dyna sut mae pethau wedi bod erioed, ers i’r cynllun gael ei gyflwyno yn 2009.

 • Ydy'r cynllun teithio rhatach wedi symud o'r cynghorau i Drafnidiaeth Cymru?
  • Na - Cynghorau sy’n parhau i fod yn berchen ar y cynllun teithio rhatach o dan y Ddeddf Trafnidiaeth (2000) - rydym yn rheoli’r cynllun ar eu rhan. Mae cynghorau’n dal i chwarae rhan bwysig yn y broses, gan gynnwys rheoli’r cardiau Person Anabl gyda Chyd-deithiwr a darparu cefnogaeth leol. 

 • Pam mae angen i chi gael fy rhif Yswiriant Gwladol?
  • Rydym yn deall yn llwyr fod deiliaid cardiau yn poeni am breifatrwydd a chyfrinachedd gwybodaeth bersonol.  Mae hyn yn bwysig dros ben i ni, ac rydym wedi cymryd llawer o gamau i sicrhau bod eich data’n cael ei gadw’n ddiogel. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein hysbysiad preifatrwydd.

  • Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi set o ddata ac mae’n argymell bod awdurdodau cyhoeddus yn ei gasglu er mwyn atal twyll.  Mae’r cyhoeddiad diweddaraf ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru yma.

  • Mae’r adran “Tocynnau teithio rhatach (OEDOLION YN UNIG) - manyleb data 2018-19” yn rhestru rhif Yswiriant Gwladol fel dangosydd pwysig ac mae’n dweud “Mae'r data sy'n ofynnol ar gyfer pob deiliad tocyn teithio rhatach cyfredol sy'n oedolyn”.

 • Mae angen i mi ddarparu llun newydd - beth yw'r gofynion?
  • Rhaid i'ch ffotograff digidol wneud y canlynol:

   • Dangos eich wyneb yn glir er mwyn i’ch gyrrwr allu eich adnabod yn hawdd 

   • Cynnwys eich pen a’ch ysgwyddau

   • Peidio â chynnwys pethau na phobl eraill

   • Cael cefndir golau a phlaen

  • Dylech chi wneud y canlynol:

   • Wynebu ymlaen ac edrych yn syth at y camera

   • Cadw eich ceg ar gau, a pheidio â dangos emosiwn

   • Cadw eich llygaid ar agor a sicrhau fod modd gweld eich llygaid

   • Peidio â chael dim yn gorchuddio eich pen (oni bai am resymau crefyddol neu feddygol)

   • Peidio â chael unrhyw beth yn gorchuddio eich wyneb, gan gynnwys eich gwallt

   • Peidio â chael cysgodion ar eich wyneb nac y tu ôl i chi

  • Dyma rai enghreifftiau o ffotograffau fydd yn cael eu derbyn a ddim yn cael eu derbyn:

  • Enghreifftiau o ffotograffau

  • Dydyn ni ddim mor llym â phasbort (oherwydd mae hwnnw’n defnyddio’r ffotograff ar gyfer adnabod yn fiometrig) ond mae’n bwysig bod y gyrwyr yn gallu eich adnabod o’ch ffotograff.

 • Mae angen i mi ddarparu dogfennau newydd, beth yw'r gofynion?
  • Yn ogystal â bodloni’r meini prawf cymhwysedd, rhaid i’ch dogfennau:

   • Gynnwys digon o fanylion, er enghraifft, dangos tudalen flaen y ddogfen PIP a’ch sgôr pwyntiau llawn

   • Bod yn swyddogol ac yn ddarllenadwy

   • Nodi pwy sy’n gymwys i gael cymorth

  • Y ffordd hawsaf o gyflwyno dogfennau yw sganio neu dynnu lluniau ohonynt a’u llwytho i fyny i’ch cais yn portal.tfw.wales. Dylai’r lluniau o’ch dogfennau:

   • Beidio â chael eu tocio’n ormodol na chwyddo i fewn iddynt yn ormodol  

   • Bod mewn ffocws 

   • Cael eu tynnu mewn golau da

  • Dyma rai enghreifftiau o ddogfennau fydd yn cael eu derbyn a ddim yn cael eu derbyn:

  • Enghreifftiau o ddogfennau

 • Pam mae fy ngherdyn yn cynnwys dyddiad dod i ben?
  • Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth GDPR ar gyfer cywirdeb y data sydd gennym amdanoch, ni fyddwn ni’n gallu rhoi cardiau sydd heb ‘ddyddiad dod i ben’ arnynt. Y rheswm am hyn yw bod angen i ni ail-ddilysu’r wybodaeth sydd gennym. 

 • Mae gen i Gerdyn Teithio Person Anabl neu Berson Anabl gyda Chyd-deithiwr. Pam y cysylltwyd â mi i gael rhagor o wybodaeth?
  • Os oes gennych Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl neu Gerdyn Teithio Person Anabl â Chyd-deithiwr, byddwn yn cysylltu â chi o gwmpas y dyddiad y daw’r dogfennau cymhwysedd anabledd a roddwyd gennych wrth ymgeisio’n dod i ben, am ddogfennau ategol ychwanegol. Pwrpas hyn yw gwneud yn siŵr eich bod yn dal yn gymwys i gael eich cerdyn.

  • Fel arfer, bydd dyddiad ailddilysu eich hawliad yn wahanol i’r dyddiad dod i ben sydd wedi’i argraffu ar eich cerdyn.

 • Mae'r manylion ar fy Ngherdyn Teithio Rhatach wedi newid neu'n anghywir; beth ddylwn i wneud?
  • Mae’n bwysig eich bod chi’n cadw eich gwybodaeth bersonol yn gyfredol. Os ydych chi’n newid cyfeiriad neu unrhyw fanylion eraill, rhowch wybod i ni yn trc.cymru/cerdynteithio Bydd angen i chi ddarparu dogfennau ar gyfer unrhyw newidiadau i enw neu gyfeiriad. 

  • Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi, cysylltwch â ni ar 03003 034 240 neu anfonwch e-bost at travelcards@tfw.wales.

 • Mae perthynas i mi wedi marw ac roedd ganddynt Gerdyn Teithio Rhatach. Sut mae canslo’r cerdyn?
  • Os ydych chi wedi defnyddio’r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith, dylem fod wedi cael gwybod yn barod ac wedi canslo’r cerdyn. 

  • Os oes angen cymorth arnoch chi o hyd, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at travelcards@tfw.wales neu drwy ffonio 03003 034 240 a byddwn yn gwneud yn siŵr bod y cerdyn yn cael ei ganslo. Ar ôl i chi ddweud wrthym, torrwch y cerdyn.

 • Ydi fy manylion personol yn ddiogel?
  • Mae cadw eich data personol yn ddiogel yn bwysig iawn i ni.

  • Mae eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn cael ei defnyddio gan eich cyngor lleol, Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i weinyddu'r cynllun ac atal twyll.

  • Dim ond eich enw a’r dyddiad dod i ben sydd i'w weld ar eich cerdyn. Nid yw’n cynnwys unrhyw fanylion personol eraill.

  • Byddwn yn prosesu'r wybodaeth yn unol â datganiad preifatrwydd Trafnidiaeth Cymru.

 • Sut ydw i’n dod o hyd i amseroedd bysiau?
  • Mae Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am amseroedd a llwybrau pob gwasanaeth bws, trên, fferi ac awyr yng Nghymru. Maent yn cynnig gwasanaeth ymholiadau ar y rhyngrwyd sydd ar gael yn www.cymraeg.traveline.cymru. Gallwch hefyd eu ffonio ar 08004 640 000.

 • Ydw i'n gallu defnyddio fy ngherdyn i deithio ar drenau?
  • Gallwch deithio am ddim ar wasanaethau rheilffyrdd canlynol Trafnidiaeth Cymru:

   • Wrecsam - Pont Penarlâg

   • Machynlleth - Pwllheli (Lein Arfordir y Cambrian) - Hydref i Fawrth yn unig

   • Llandudno - Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)

   • Amwythig a Llanelli/Abertawe (Rheilffordd Calon Cymru) - Hydref i Fawrth yn unig

  • Bydd yn rhaid i chi ddangos eich Cerdyn Teithio Rhatach i gael tocyn am ddim o'r swyddfa docynnau cyn i chi deithio. Os nad oes swyddfa docynnau yn yr orsaf, neu ei bod hi wedi cau, bydd modd i chi gael eich tocyn gan y goruchwyliwr ar y trên. 

  • Hefyd rydych yn gallu cael gostyngiad o 1/3 ar docynnau i deithio ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ar ôl 0930 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc.