• Sut gallaf wneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach yng Nghymru?
  • Mynd i'n gwefan yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am eich cerdyn. Ewch i trc.cymru/cerdynteithio a dilynwch y cyfarwyddiadau syml. Neu, ewch i’ch llyfrgell leol neu eich hyb cymunedol i fynd ar y we.

  • Os byddai’n well gennych, gallwch chi hefyd ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun dibynadwy i lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan.

  • Bydd angen i chi ddarparu copïau o dystiolaeth i gefnogi eich cais, a llun pasbort newydd. 

  • Peidiwch â phoeni os na allwch chi neu ffrind neu aelod o’r teulu wneud cais ar-lein. Gallwch wneud cais am ffurflen gais bapur drwy anfon e-bost at travelcards@tfw.wales. Pan fyddwch wedi llenwi eich ffurflen, dychwelwch eich ffurflen i Cardiau Teithio Rhatach, Blwch Post 55, Penrhyndeudraeth LL49 0AY.

   • Peidiwch ag anfon fersiynau gwreiddiol o ddogfennau fel pasbort neu drwydded yrru.

   • Sylwch nad yw'r gwasanaeth ‘post cofnodedig’ ar gael ar gyfer cyfeiriadau Blwch Post.

  • Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu os oes angen help arnoch chi, cysylltwch â ni ar 03003 034 240 neu anfonwch e-bost at travelcards@tfw.wales

  • Cofiwch na fyddwch chi’n gallu gwneud cais dros y ffôn neu e-bost.

 • Pa wybodaeth mae angen i mi ei darparu i wneud cais am fy ngherdyn?
  • Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol pan fyddwch yn gwneud cais:

   • Dogfennau am eich cyfeiriad a’ch cod post er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr eich bod yn byw yng Nghymru. 

   • Dogfennau am eich dyddiad geni er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr bod gennych chi hawl i’r cerdyn rydych chi’n gwneud cais amdano. 

   • Eich rhif Yswiriant Gwladol os ydych chi dros 16 oed. Mae hwn i'w weld ar eich datganiadau pensiwn, eich datganiadau anabledd neu'ch slipiau cyflog.

   • Llun diweddar ar ffurf pasbort. Os ydych chi’n gwneud cais ar ffôn neu dabled, byddwch yn gallu gwneud hyn ar y pwynt perthnasol yn eich cais; neu gallwch lwytho un i fyny o’ch cyfrifiadur.

   • Os ydych chi'n gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl, bydd angen i chi gael copïau electronig o ddogfennau sy'n profi eich hawl. Gwnewch yn siŵr bod eich dogfennau’n cynnwys digon o fanylion; er enghraifft, pob tudalen yn cael ei chyflwyno (peidiwch ag anghofio y gallai’r ddogfen fod yn ddwy ochr) a chaniatáu i ni weld y cyfeirnodau ar waelod pob tudalen.

   • Mae canllawiau ychwanegol ar ddogfennau i ddangos cyfeiriad, cod post, dyddiad geni a chymhwysedd anabledd ar gael yn trc.cymru/cymhwyster.

  • Os ydych chi’n ymweld â’ch llyfrgell leol, neu ganolfan gymunedol, neu os ydych chi’n gofyn i rywun wneud cais ar eich rhan, cofiwch sicrhau bod yr holl wybodaeth hon gerllaw, gan gynnwys eich rhif Yswiriant Gwladol. Ni allwn brosesu eich cais hebddynt.

 • Faint fydd hi'n gymryd i mi gael fy ngherdyn newydd?
  • Os yw eich cais wedi cael ei gymeradwyo, dylech dderbyn eich cerdyn o fewn 10 diwrnod gwaith.

 • Fydda i’n gallu mynd â fy nghais i swyddfa’r cyngor lleol?
  • Bydd eich swyddfeydd cyngor lleol yn gallu eich helpu gyda’ch cais. 

  • I gael gwybod lle mae cymorth lleol ar gael, cysylltwch â’ch cyngor lleol neu ffoniwch 03003 034 240. Cofiwch na fyddwch chi’n gallu gwneud cais dros y ffôn.

 • Rydw i'n 60 oed ymhen rhai wythnosau. Pryd galla' i wneud cais?
  • Gallwch chi wneud cais am gerdyn hyd at 14 diwrnod cyn eich pen-blwydd yn 60 oed.

 • Mae gen i anabledd. Oes hawl gen i gael Cerdyn Teithio Rhatach?
 • Rydw i’n anabl ac yn methu teithio ar fy mhen fy hun; sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio cyntaf ar gyfer Person Anabl a Chyd-deithiwr?
 • Pam nad ydych chi wedi gallu prosesu fy nghais am Gerdyn Teithio i Berson Anabl?
  • Mae sawl rheswm pam nad ydym wedi gallu prosesu eich cais: 

   • Nid yw’r dogfennau’n cynnwys digon o fanylion, er enghraifft, dim ond tudalen flaen y llythyr PIP sydd wedi’i darparu ac nid y ddogfen lawn sy’n dangos eich sgôr pwyntiau llawn.

   • Does dim dogfennau swyddogol wedi cael eu darparu neu does dim modd eu darllen. 

   • Nid yw’r dogfennau’n nodi pwy sy’n gymwys i gael cymorth, er enghraifft, dim ond y dudalen sgôr pwyntiau sydd wedi’i darparu ac nid y ddogfen lawn sy’n dangos eich enw a’ch cyfeiriad.

   • Nid yw’r ddogfen yn cefnogi cais am Gerdyn Teithio Rhatach ar sail anabledd.

  • Dyma rai enghreifftiau o ddogfennau fydd yn cael eu derbyn a ddim yn cael eu derbyn:

  • Enghreifftiau o ddogfennau

 • Sut ydw i’n defnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach?
  • Mae’n hawdd defnyddio eich cerdyn. Pan fyddwch chi’n mynd ar y bws, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dangos eich cerdyn i’r gyrrwr, rhoi eich cerdyn ar y darllenydd tocynnau a mwynhau eich taith am ddim.

  • Cofiwch mai dim ond chi sy’n gallu defnyddio eich cerdyn. Os byddwch yn gadael i rywun arall ei ddefnyddio, gallai eich cerdyn gael ei ganslo a/neu y byddwn yn gwrthod ei adnewyddu. Os cyhoeddwyd Cerdyn Teithio Rhatach ar gyfer Person Anabl a Chyd-deithiwr, dim ond pan fydd y cyd-deithiwr yn teithio gyda deiliad y cerdyn ar gyfer yr holl daith ar y bws y bydd yn cael teithio am ddim.

  • Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun

 • Ble alla’ i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach?
  • Mae eich Cerdyn Teithio Rhatach yn ddilys ar bob gwasanaeth bws cymwys sy’n gweithredu yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys y rheini sy’n cychwyn/gorffen ar bwyntiau yn Lloegr, ar yr amod nad yw’r daith drawsffiniol yn golygu newid bws yn Lloegr. Gallwch hefyd ddefnyddio rhai gwasanaethau trên penodol sy'n gweithredu yng Nghymru.

  • Dylech fod yn ymwybodol nad ydych yn gallu defnyddio eich cerdyn ar wasanaethau bws fel National Express, Megabus neu City Sightseeing. Fodd bynnag, efallai y bydd cwmnïau yn cynnig gostyngiadau i Ddeiliaid Cerdyn Teithio Rhatach.

  • Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun

 • Gyda phwy ddylwn i gysylltu os ydw i'n colli neu'n difrodi fy ngherdyn newydd?
  • Os byddwch chi’n colli neu’n difrodi eich cerdyn, y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am gerdyn newydd yw drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar y wefan. 

  • Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi, cysylltwch â ni ar 03003 034 240 neu anfonwch e-bost at travelcards@tfw.wales

 • Dyma fy ngherdyn cyntaf; alla’ i hawlio fy nghostau teithio tra rydw i wedi bod yn aros am fy ngherdyn i gyrraedd?
  • Rydym yn derbyn bod aros i gerdyn gyrraedd yn gyfnod rhwystredig, ond ni allwn ad-dalu unrhyw gostau teithio tra rydych chi'n aros i’ch cerdyn gyrraedd. Dyna sut mae pethau wedi bod erioed, ers i’r cynllun gael ei gyflwyno yn 2009.

 • Rydw i’n aros am fy ngherdyn newydd; alla’ i hawlio fy nghostau teithio tra rydw i wedi bod yn aros am fy ngherdyn i gyrraedd?
  • Rydym yn derbyn bod aros i gerdyn gyrraedd yn gyfnod rhwystredig, ond ni allwn ad-dalu unrhyw gostau teithio tra rydych chi'n aros i’ch cerdyn gyrraedd. Dyna sut mae pethau wedi bod erioed, ers i’r cynllun gael ei gyflwyno yn 2009.

 • Ydy'r cynllun teithio rhatach wedi symud o'r cynghorau i Drafnidiaeth Cymru?
  • Na - Cynghorau sy’n parhau i fod yn berchen ar y cynllun teithio rhatach o dan y Ddeddf Trafnidiaeth (2000) - rydym yn rheoli’r cynllun ar eu rhan. Mae cynghorau’n dal i chwarae rhan bwysig yn y broses, gan gynnwys rheoli’r cardiau Person Anabl gyda Chyd-deithiwr a darparu cefnogaeth leol. 

 • Pam mae angen i chi gael fy rhif Yswiriant Gwladol?
  • Rydym yn deall yn llwyr fod deiliaid cardiau yn poeni am breifatrwydd a chyfrinachedd gwybodaeth bersonol.  Mae hyn yn bwysig dros ben i ni, ac rydym wedi cymryd llawer o gamau i sicrhau bod eich data’n cael ei gadw’n ddiogel. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein hysbysiad preifatrwydd.

  • Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi set o ddata ac mae’n argymell bod awdurdodau cyhoeddus yn ei gasglu er mwyn atal twyll.  Mae’r cyhoeddiad diweddaraf ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru yma.

  • Mae’r adran “Tocynnau teithio rhatach (OEDOLION YN UNIG) - manyleb data 2018-19” yn rhestru rhif Yswiriant Gwladol fel dangosydd pwysig ac mae’n dweud “Mae'r data sy'n ofynnol ar gyfer pob deiliad tocyn teithio rhatach cyfredol sy'n oedolyn”.

 • Mae angen i mi ddarparu llun newydd - beth yw'r gofynion?
  • Rhaid i'ch ffotograff digidol wneud y canlynol:

   • Dangos eich wyneb yn glir er mwyn i’ch gyrrwr allu eich adnabod yn hawdd 

   • Cynnwys eich pen a’ch ysgwyddau

   • Peidio â chynnwys pethau na phobl eraill

   • Cael cefndir golau a phlaen

  • Dylech chi wneud y canlynol:

   • Wynebu ymlaen ac edrych yn syth at y camera

   • Cadw eich ceg ar gau, a pheidio â dangos emosiwn

   • Cadw eich llygaid ar agor a sicrhau fod modd gweld eich llygaid

   • Peidio â chael dim yn gorchuddio eich pen (oni bai am resymau crefyddol neu feddygol)

   • Peidio â chael unrhyw beth yn gorchuddio eich wyneb, gan gynnwys eich gwallt

   • Peidio â chael cysgodion ar eich wyneb nac y tu ôl i chi

  • Dyma rai enghreifftiau o ffotograffau fydd yn cael eu derbyn a ddim yn cael eu derbyn:

  • Enghreifftiau o ffotograffau

  • Dydyn ni ddim mor llym â phasbort (oherwydd mae hwnnw’n defnyddio’r ffotograff ar gyfer adnabod yn fiometrig) ond mae’n bwysig bod y gyrwyr yn gallu eich adnabod o’ch ffotograff.

 • Mae angen i mi ddarparu dogfennau newydd, beth yw'r gofynion?
  • Yn ogystal â bodloni’r meini prawf cymhwysedd, rhaid i’ch dogfennau:

   • Gynnwys digon o fanylion, er enghraifft, dangos tudalen flaen y ddogfen PIP a’ch sgôr pwyntiau llawn

   • Bod yn swyddogol ac yn ddarllenadwy

   • Nodi pwy sy’n gymwys i gael cymorth

  • Y ffordd hawsaf o gyflwyno dogfennau yw sganio neu dynnu lluniau ohonynt a’u llwytho i fyny i’ch cais yn portal.tfw.wales. Dylai’r lluniau o’ch dogfennau:

   • Beidio â chael eu tocio’n ormodol na chwyddo i fewn iddynt yn ormodol  

   • Bod mewn ffocws 

   • Cael eu tynnu mewn golau da

  • Dyma rai enghreifftiau o ddogfennau fydd yn cael eu derbyn a ddim yn cael eu derbyn:

  • Enghreifftiau o ddogfennau

 • Pam mae fy ngherdyn yn cynnwys dyddiad dod i ben?
  • Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth GDPR ar gyfer cywirdeb y data sydd gennym amdanoch, ni fyddwn ni’n gallu rhoi cardiau sydd heb ‘ddyddiad dod i ben’ arnynt. Y rheswm am hyn yw bod angen i ni ail-ddilysu’r wybodaeth sydd gennym. 

 • Mae gen i Gerdyn Teithio Person Anabl neu Berson Anabl gyda Chyd-deithiwr. Pam y cysylltwyd â mi i gael rhagor o wybodaeth?
  • Os oes gennych Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl neu Gerdyn Teithio Person Anabl â Chyd-deithiwr, byddwn yn cysylltu â chi o gwmpas y dyddiad y daw’r dogfennau cymhwysedd anabledd a roddwyd gennych wrth ymgeisio’n dod i ben, am ddogfennau ategol ychwanegol. Pwrpas hyn yw gwneud yn siŵr eich bod yn dal yn gymwys i gael eich cerdyn.

  • Fel arfer, bydd dyddiad ailddilysu eich hawliad yn wahanol i’r dyddiad dod i ben sydd wedi’i argraffu ar eich cerdyn.

 • Mae'r manylion ar fy Ngherdyn Teithio Rhatach wedi newid neu'n anghywir; beth ddylwn i wneud?
  • Mae’n bwysig eich bod chi’n cadw eich gwybodaeth bersonol yn gyfredol. Os ydych chi’n newid cyfeiriad neu unrhyw fanylion eraill, rhowch wybod i ni yn trc.cymru/cerdynteithio Bydd angen i chi ddarparu dogfennau ar gyfer unrhyw newidiadau i enw neu gyfeiriad. 

  • Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi, cysylltwch â ni ar 03003 034 240 neu anfonwch e-bost at travelcards@tfw.wales.

 • Mae perthynas i mi wedi marw ac roedd ganddynt Gerdyn Teithio Rhatach. Sut mae canslo’r cerdyn?
  • Os ydych chi wedi defnyddio’r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith, dylem fod wedi cael gwybod yn barod ac wedi canslo’r cerdyn. 

  • Os oes angen cymorth arnoch chi o hyd, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at travelcards@tfw.wales neu drwy ffonio 03003 034 240 a byddwn yn gwneud yn siŵr bod y cerdyn yn cael ei ganslo. Ar ôl i chi ddweud wrthym, torrwch y cerdyn.

 • Ydi fy manylion personol yn ddiogel?
  • Mae cadw eich data personol yn ddiogel yn bwysig iawn i ni.

  • Mae eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn cael ei defnyddio gan eich cyngor lleol, Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i weinyddu'r cynllun ac atal twyll.

  • Dim ond eich enw a’r dyddiad dod i ben sydd i'w weld ar eich cerdyn. Nid yw’n cynnwys unrhyw fanylion personol eraill.

  • Byddwn yn prosesu'r wybodaeth yn unol â datganiad preifatrwydd Trafnidiaeth Cymru.

 • Sut ydw i’n dod o hyd i amseroedd bysiau?
  • Mae Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am amseroedd a llwybrau pob gwasanaeth bws, trên, fferi ac awyr yng Nghymru. Maent yn cynnig gwasanaeth ymholiadau ar y rhyngrwyd sydd ar gael yn www.cymraeg.traveline.cymru. Gallwch hefyd eu ffonio ar 08004 640 000.

 • Ydw i'n gallu defnyddio fy ngherdyn i deithio ar drenau?
  • Gallwch deithio am ddim ar wasanaethau rheilffyrdd canlynol Trafnidiaeth Cymru:

   • Wrecsam - Pont Penarlâg

   • Machynlleth - Pwllheli (Lein Arfordir y Cambrian) - Hydref i Fawrth yn unig

   • Llandudno - Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)

   • Amwythig a Llanelli/Abertawe (Rheilffordd Calon Cymru) - Hydref i Fawrth yn unig

  • Bydd yn rhaid i chi ddangos eich Cerdyn Teithio Rhatach i gael tocyn am ddim o'r swyddfa docynnau cyn i chi deithio. Os nad oes swyddfa docynnau yn yr orsaf, neu ei bod hi wedi cau, bydd modd i chi gael eich tocyn gan y goruchwyliwr ar y trên. 

  • Hefyd rydych yn gallu cael gostyngiad o 1/3 ar docynnau i deithio ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ar ôl 0930 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc.

 

 • Application process
  • How do I apply for my Welsh Concessionary Travel Card?

   The quickest and easiest way to apply for your card is on our website. Visit tfw.wales/travelcards and follow the simple instructions. Alternatively, pop into your local library or community hub where you’ll be able to access the internet.

   If you prefer, you can also ask a friend, family member or someone you trust to fill in the online application on your behalf.

   You’ll need to provide copies of evidence to support your application and a new passport photo.

   Don’t worry if you or a friend or family member can’t apply online. You can request a paper application form by emailing travelcards@tfw.wales. Once you’ve completed your form, please return it to Concessionary Travel Card, PO Box 55, Penrhyndeudraeth, LL49 0AY.

   • Please don’t send originals of any documents like passports or driving licences.

   • Please note that ‘recorded’ delivery is not available for PO Box addresses.

   If you have any enquiries or need any help, please contact us on 03003 034 240 or email travelcards@tfw.wales.

   Please be aware that you won’t be able to apply by phone or email.

    

   What information do you need from me to apply for my card?

   You’ll need to provide the following information when you apply:

   Documentation of your address and postcode so we can check you’re a resident of Wales.

   Documentation of your date of birth so we can check you’re entitled to the card you’re applying for. 

   Your National Insurance number if you’re over 16. You’ll find this on your pension statements, disability statements or payslips.

   A recent passport-style photograph. If you're applying on a phone or tablet, you'll be able to take this at the relevant point in your application; or you can upload one from your computer.

   If you're applying for a Disabled Person’s Concessionary Travel Card, you'll need electronic copies of documents that prove your entitlement. Please make sure your documentation includes enough detail; for example, every page submitted (don’t forget the document may be two-sided) and allowing us to see the reference numbers at the bottom of every page.

   Additional guidance on documentation to evidence address, postcode, date of birth and disability eligibility can be found at tfw.wales/eligibility.

   If you’re visiting your local library or community hub, or asking someone to apply on your behalf, please make sure you have all this information available, including your National Insurance number. We can’t process your application without it.

    

   How long does it take to receive my new card?

   If your application has been approved, you should receive your card within 10 working days. 

    

   Will I be able to sort out my application at my local council office?

   Your local council offices will be able to support you with your application. 

   To find out where local support is available, please contact your local council or call 03003 034 240. Please be aware that you won’t be able to apply on the phone.

    

    Why haven’t you been able to process my application for a Disabled Person’s Travel Card?

   There are several reasons why we might not have been able to process your application: 

   The documentation doesn’t include enough detail, for example only the front page of the PIP letter has been provided and not the full document showing your full point score.

   No official documents have been provided or they are unreadable. 

   The documentation doesn’t indicate who is eligible for support, for example only the point score page has been provided and not the full document showing your name and address.

   The document doesn’t support an application for a Concessionary Travel Card on the grounds of disability.

   Here are some examples of documents that will and won’t be accepted:

   Example documents

    

   This is my first card; can I reclaim my travel costs while I’ve been waiting for my card to arrive?

   While we recognise that waiting for your card to arrive can be frustrating, we’re unable to reimburse any travel costs incurred while you’re waiting for your card to arrive. This has always been the case since the scheme was first introduced in 2009.

    

   I’m waiting for a replacement card; can I reclaim my travel costs while I’ve been waiting for my card to arrive?

   While we recognise that waiting for your card to arrive can be frustrating, we’re unable to reimburse any travel costs incurred while you’re waiting for your card to arrive. This has always been the case since the scheme was first introduced in 2009.

 • Eligibility for the travelcard
  • I have a disability. Am I entitled to a Concessionary Travel Card?

   Please refer to the guide on eligibility and the evidence you’ll need to provide.

   If you’re still unsure whether you qualify for a Disabled Person’s Concessionary Travel Card, please contact your local council.

    

   I’m disabled and I’m unable to travel alone; how do I apply for my first Disabled Person with Companion Travel Card?

   Please refer to the guide on eligibility and the evidence you’ll need to provide

   All companion cards are processed by local councils, so please contact your local council if you require a companion pass.

    

   I’m 60 in a few weeks’ time. When can I apply?

   You can apply for a card up to 14 days before your 60th birthday.

 • Information required
  • Why do you need my National Insurance number?

   We fully understand that cardholders are concerned about privacy and confidentiality of personal information.  We take this extremely seriously and have taken many steps to keep your data safe. Our privacy notice provides more information.

   The Wales Audit Office publishes a set of data which it recommends that public authorities collect to prevent fraud.  The latest publication is available on the WAO website here.

   The section “Concessionary travel passes (ADULT ONLY) - 2018-19 data specification”, lists the National Insurance number as an important identifier and states that “The data required is for all current adult holders of a concessionary travel pass”.

    

   Are my personal details safe?

   Keeping your personal data safe is very important to us.

   Your information is held securely and used by your local council, the Welsh Government and Transport for Wales to administer the scheme and prevent fraud.

   Your card displays your name and the expiry date and doesn’t contain any other personal details.

   We’ll processes your information in accordance with the Transport for Wales privacy statement.

    

   I have a Disabled Person or Disabled Person with Companion Travel Card. Why have I been contacted for additional information?

   If you hold a Disabled Person or Disabled with Companion Concessionary Travel Card, we will contact you around the date the disability eligibility documentation you provided upon applying expires for additional supporting documents. This is to make sure that you’re still eligible for your card.

   Your entitlement revalidation date will usually be different to your card’s printed expiry date.

    

   I need to supply a new photo - what are the requirements?

   Your digital photo must:

   • Clearly show your face so your driver can easily recognise you 
   • Include your head and shoulders
   • Contain no other objects or people
   • Be taken against a plain light-coloured background

   You should:

   • Face forward and look straight at the camera
   • Have a plain expression and your mouth closed
   • Have your eyes open and visible
   • Not have a head covering (unless it's for religious or medical reasons)
   • Not have anything covering your face, including your hair
   • Not have any shadows on your face or behind you

   Here are some examples of what photos will and won’t be accepted:

   Example photos

   We don’t have the same strict requirements as passports (which use the photo for biometric identification) but it’s important that drivers can recognise you from your photo.

    

    I need to supply new documents, what are the requirements?

   As well as meeting the eligibility criteria, your documents must:

   • Include enough detail, for example showing the front page of the PIP document and your full point score
   • Be official and readable
   • Indicate who is eligible for support

   The easiest way to submit documents is by scanning or photographing them and uploading them to your application at portal.tfw.wales. The pictures of your documents should:

   • Not be too cropped or zoomed 
   • Be correctly focused
   • Be taken in good light

   Here are some examples of documents that will and won’t be accepted:

   Example documents

 • Using your travelcard
  • How do I use my Concessionary Travel Card?

   Using your card is simple. When you get on the bus, all you need to do is show your card to the driver, place your card on the ticket reader and enjoy your free journey.

   Please remember your card can only be used by you. Allowing someone else to use it may lead to the card being cancelled and/or its renewal being refused. Where a Disabled Person with Companion Concessionary Travel Card has been issued, the companion will only be allowed to travel for free when accompanying the cardholder for the whole of the bus journey.

   Further information is available in the full terms and conditions of the scheme.

    

   Where can I use my Concessionary Travel Card?

   Your Concessionary Travel Card is valid on all eligible bus services that operate in Wales. This includes those commencing/terminating at points in England, provided that the cross-boundary journey doesn’t involve a change of bus in England. You can also use selected rail services operating in Wales.

   Please be aware that you can’t use your card on coach services such as National Express, Megabus or City Sightseeing. However, companies may offer discounts to Concessionary Travel Cardholders.

   Further information is available in the full terms and conditions of the scheme.

    

   What if I lose or damage my new card - who do I contact?

   If you lose or damage your card, the quickest and easiest way to request a replacement is by logging into your account on the website. 

   If you require further support, please contact us on 03003 034 240 or email travelcards@tfw.wales.

    

   Why is there an expiry date on my card?

   To comply with GDPR legislation regarding the accuracy of the data we hold about you, we’re no longer able to issue cards that don’t have a printed expiry date. This is because we need to regularly revalidate the information that we hold. 

   The details on my Concessionary Travel Card are incorrect or have changed; what should I do?

   It’s important to keep your personal information up to date. If you change your address or any other details, please let us know at tfw.wales/travelcards. You’ll need to provide documentation for any changes to name or address. 

   If you require further support, please contact us on 03003 034 240 or email travelcards@tfw.wales

    

   How do I find out about bus times?

   Traveline Cymru provides times and route information about all bus, coach, rail, ferry and air services in Wales. They offer an internet-based enquiry service which is available at www.traveline.cymru. You can also call them on 08004 640 000.

    

   Can I use my card for train travel?

   You can travel for free on the following Transport for Wales rail services:

   Wrexham - Hawarden Bridge

   Machynlleth - Pwllheli (Cambrian Coastline) - October to March only

   Llandudno - Blaenau Ffestiniog (Conwy Valley line)

   Shrewsbury and Llanelli/Swansea (Heart of Wales Line) - October to March only

   You’ll need to show your Concessionary Travel Card to get a free ticket from the ticket office before you travel. If there’s no ticket office or if it’s closed, you can get one from the conductor on the train. 

   You can also get 1/3 off tickets to travel on the Cardiff and Valley network after 0930 Monday - Friday and any time at weekends and bank holidays.

 • Other
  • Has Transport for Wales taken over the concessionary travel scheme from councils?

   No - Councils continue to own the concessionary travel scheme under the Transport Act (2000) - we’re managing the scheme on their behalf. Councils still play an important part in the process, including the management of the Disabled Person with Companion cards and providing local support. 

    

   A relative has passed away who had a Concessionary Travel Card. How do I cancel it?

   If you’ve used the Tell Us Once service, we should have already been notified and cancelled the card. 

   If you still require assistance, please contact us by emailing travelcards@tfw.wales or calling 03003 034 240 and we’ll ensure the card is cancelled. Once you’ve let us know, please cut up the card.