Pa ddogfennau sydd arnaf eu hangen i wneud cais am Gerdyn Teithio TrC?

Ar gyfer pob cerdyn teithio rhatach, mae angen i chi ddarparu tystiolaeth sy’n dangos eich enw a’ch dyddiad geni. Os ydych chi'n gwneud cais am gerdyn teithio i Berson Anabl, bydd angen i chi hefyd ddarparu tystiolaeth o'ch anabledd.

Er mwyn gwneud cais, bydd angen y canlynol arnoch:

Os ydych chi'n gwneud cais am gerdyn teithio i Berson Anabl, bydd angen i chi edrych ar y canlynol hefyd:

Tystiolaeth o’ch enw a’ch oedran

Ar gyfer pob cerdyn teithio rhatach, mae angen i chi ddarparu tystiolaeth sy’n dangos eich enw a’ch dyddiad geni.

Bydd angen i chi ddarparu copi o un o'r canlynol:

 • Trwydded yrru gyfredol
  • Mae angen i hon fod yn drwydded ddilys gyfredol (ni allwn dderbyn trwyddedau sydd wedi dod i ben)

  • Gallwch ddefnyddio hon i brofi eich enw, eich oedran a’ch cyfeiriad

 • Pasbort cyfredol
  • Mae angen i hwn fod yn basbort dilys cyfredol (ni allwn dderbyn pasbortau sydd wedi dod i ben)

 • Tystysgrif geni 
  • Mae angen i hon ddangos eich enw, mae'n iawn os nad yw'n dangos eich enw priod

  • Os na allwch ddod o hyd iddi, gallwch ofyn am gopi newydd gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (GRO)

 

Tystiolaeth o’ch cyfeiriad

Ar gyfer pob cerdyn teithio rhatach, mae angen i ni weld tystiolaeth o’ch cyfeiriad.

 • Rhaid i’r dystiolaeth ddangos eich enw a’ch cyfeiriad cofrestredig.
 • Gall fod mewn enw ar y cyd, cyn belled â bod eich enw’n weladwy.

Bydd angen i chi ddarparu copi o unrhyw ddau o'r canlynol:

Sylwer: Yn anffodus, ni allwn dderbyn datganiadau banc neu lythyrau gan Gyllid a Thollau EF neu’r GIG

 • Trwydded yrru gyfredol
  • Mae angen i hon fod yn drwydded ddilys gyfredol (ni allwn dderbyn trwyddedau sydd wedi dod i ben)

  • Gallwch ddefnyddio hon i brofi eich enw, eich oedran a’ch cyfeiriad

 • Bil cyfleustodau
  • Mae angen i hwn fod yn fil diweddar o fewn y 3 mis diwethaf

  • Rhaid iddo fod yn fil ac nid yn gynllun debyd uniongyrchol

  • Gall hyn gynnwys trwydded deledu, bil dŵr, trydan neu nwy

  • Fodd bynnag, allwn ni ddim derbyn bil ffôn symudol

 • Bil Treth Gyngor neu dystiolaeth o eithriad rhag y Dreth Gyngor
  • Mae angen i hwn ddangos y dyddiad yn cynnwys y flwyddyn ariannol gyfredol

  • Gallwch ofyn am fil cyfredol gan eich cyngor lleol

 • Dogfen budd-daliadau a phensiwn
  • Mae angen i hon ddangos y dyddiad yn cynnwys y flwyddyn ariannol gyfredol

 • Cadarnhad eich bod ar y gofrestr etholiadol neu’r gofrestr ysgolion
 • Cofrestru gyda meddyg teulu lleol
  • Llythyr yn cadarnhau eich cofrestriad

  • Gall hwn fod yn bresgripsiwn rheolaidd sy'n dangos eich cyfeiriad a chyfeiriad eich meddyg teulu (does dim modd defnyddio presgripsiwn untro)

 • Tystiolaeth o daliadau rhent
  • Mae angen i hwn fod yn fil diweddar o fewn y 3 mis diwethaf

 • Tystiolaeth amgen
  • Dogfen y Swyddfa Gartref yn cadarnhau preswyliad

  • Tystiolaeth o fod yn ddibynnydd i unigolyn sy’n breswylydd yn ardal y cyngor lleol

  • Tystiolaeth eich bod dan ofal eich cyngor lleol neu asiantaeth gymeradwy ac yn breswylydd yn ardal y cyngor

 

Tystiolaeth o anabledd

Mae gennych hawl i gael Cerdyn Teithio Rhatach os ydych chi'n berson anabl cymwys a bod eich prif gartref yng Nghymru. Byddwch yn gymwys os ydych chi’n bodloni’r canlynol:

 • Bod lefel/dyfarniad eich budd-daliadau'r wladwriaeth fel PIP, Lwfans Byw i’r Anabl (DLA),Veterans UK neu'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) yn ddigon uchel
 • Rydych yn ddall neu’n rhannol ddall
 • Rydych yn hollol neu’n ddifrifol fyddar
 • Rydych yn methu siarad
 • Mae gennych anabledd, neu wedi dioddef anaf, sy’n cael effaith sylweddol a hirdymor ar eich gallu i gerdded
 • Rydych heb freichiau neu wedi colli’r gallu i ddefnyddio’r ddwy fraich yn hirdymor
 • Mae gennych anabledd dysgu
 • Nid ydych yn gallu cael trwydded yrru o dan Ran III Deddf Traffig Ffyrdd 1988 yn unol ag adran 92 o'r Ddeddf honno (ffitrwydd corfforol)
 • Rydych yn gyn-filwyr neu’n weithiwr arfog sydd wedi’i anafu’n ddifrifol ac sy’n dod o fewn y categorïau anabledd uchod

Bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth a osodir gan Lywodraeth Cymru drwy ddarparu copi o un o’r canlynol

Gellir prosesu'r cais gyflymaf os gallwch ddarparu prawf o fudd-daliadau'r wladwriaeth megis eich PIP neu'r Lwfans Byw i'r Anabl.

 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP): DLA
  • Llythyr dyfarnu Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), yn rhoi manylion dyfarnu Elfen Symudedd Cyfradd Uwch (HRMC).

 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP): PIP
  • Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) -Taliad Annibyniaeth Personol (PIP), Datganiad Hawl yn dangos y flwyddyn gyfredol ac un o’r canlynol:

   • 8 neu fwy o bwyntiau dan Ddisgrifydd 7 “Cyfathrebu ar lafar”

   • 12 o bwyntiau dan Ddisgrifydd 11 “Cynllunio a Dilyn Taith”

   • 8 neu fwy o bwyntiau dan Ddisgrifydd 12 “Symud o gwmpas”

  • Sylwer: NI DDYLID adio’r disgrifyddion PIP a’u sgoriau unigol at ei gilydd

 • Cyn-filwyr a’r Weinyddiaeth Amddiffyn
  • Asiantaeth Cyn-filwyr y DU - llythyr dyfarnu Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel (WPMS) ar bapur pennawd swyddogol

  • neu

  • Llythyr dyfarnu’r Weinyddiaeth Amddiffyn dan dariffau 1-8 Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog (AFCS) ar bapur pennawd swyddogol.

Os yw eich amgylchiadau'n golygu nad oes gennych y prawf uchod o fudd-daliadau'r Wladwriaeth, gallwch wneud cais o hyd a bydd eich cais yn cael ei asesu gan eich awdurdod lleol.

Gweler isod i weld pa dystiolaeth arall y gallwch ei darparu.

Cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol i weld pa dystiolaeth sydd arnynt ei hangen.

 • Nam corfforol
  • Datganiad gan weithiwr meddygol proffesiynol eich bod yn bodloni un o'r meini prawf canlynol:

   • Nam neu anaf sy'n cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar eich gallu i gerdded

   • Heb freichiau neu wedi colli’r gallu i ddefnyddio’r ddwy fraich yn hirdymor

 • Nam ar y golwg
  • Tystysgrif Nam ar y Golwg (CVI) gan offthalmolegydd yn dangos bod gennych lefel uchel o golled golwg yn y ddau lygad

   • Nam difrifol ar y golwg - yn methu darllen, (gyda’ch sbectol os ydych yn gwisgo un) - llythyren uchaf siart profi llygaid safonol ar bellter o 3 metr neu lai.

   • Nam ar y golwg - ddim ond yn gallu darllen (gyda’ch sbectol os ydych yn gwisgo un) - llythyren uchaf siart profi llygaid safonol ar bellter o 6 metr neu lai.

 • Colled clyw
  • Llythyr gan awdiolegydd ar bapur pennawd swyddogol yn dangos bod gennych chi golled clyw “difrifol” neu “ddwys iawn” yn y ddwy glust

   • Difrifol fyddar 70-94 desibel (dBHL)

   • Byddardod dwys iawn 95 desibel (dBHL) neu fwy

 • Nam ar y lleferydd
  • Datganiad gan weithiwr meddygol proffesiynol na allwch siarad - nid oes modd i chi gyfathrebu ar lafar mewn unrhyw iaith.

 • Anabledd dysgu neu nam gwybyddol
  • Datganiad gan weithiwr meddygol proffesiynol bod gennych nam gwybyddol sy’n lleihau eich gallu i ddeall peth gwybodaeth gymhleth, anhawster o ran dysgu sgiliau newydd ac efallai y byddwch yn gallu ymdopi’n annibynnol.

 • DVLA
  • Cadarnhad gan y DVLA y byddai’n gwrthod rhoi trwydded yrru i chi dan Ran III Deddf Traffig Ffyrdd 1988 yn unol ag adran 92 o'r Ddeddf honno (ffitrwydd corfforol)

  • Cofiwch na dderbynnir gwrthod trwydded yrru ar sail camddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn gyson.

 

Oes gennych chi ragor o gwestiynau am eich cais am gerdyn teithio rhatach? Porwch drwy ein cwestiynau cyffredin am gardiau teithio i weld os yw’r atebion ar gael.

Angen cymorth?

Ydy hi’n anodd dod o hyd i’r dogfennau sydd eu hangen arnoch?
Gall ein tîm eich helpu gyda’ch cais.

Cysylltwch â’n tîm cardiau teithio rhatach

03003 034 240

travelcards@tfw.wales