Am y cynllun Cerdyn Teithio Rhatach 

Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru yn gyfrifol am ddarparu cardiau teithio rhatach i unigolion sy'n gymwys i'w derbyn. Mae'r ffordd y darperir y cardiau hyn yn newid.   

Tan fis Medi 2019, mae pob awdurdod lleol yn gyfrifol am brosesu ceisiadau am Gardiau Teithio Rhatach. Pan fyddwch yn gwneud cais, caiff eich gwybodaeth ei rhoi mewn cronfa ddata, a weinyddir yn genedlaethol gan Lywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru.   

O fis Medi ymlaen, bydd y gwaith o weinyddu Cardiau Teithio Rhatach hefyd yn cael ei wneud ar lefel Cymru gyfan gan Trafnidiaeth Cymru, sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ac sy'n gyfrifol am faterion trafnidiaeth yng Nghymru. Bydd system genedlaethol newydd yn caniatáu i geisiadau gael eu gwneud ar-lein.   

Mae gan eich cyngor lleol, Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru gyfrifoldebau i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio'n briodol ac yn cael ei chadw'n ddiogel. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi sut y byddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach a phob tro y byddwch yn defnyddio eich cerdyn.

 

Cyflwyniad 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parchu eich preifatrwydd ac mae wedi ymrwymo i ddiogelu gwybodaeth amdanoch (Rydym yn galw hyn yn wybodaeth bersonol neu data personol). Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn eich hysbysu sut rydym yn gofalu am eich data personol pan fyddwch yn gwneud cais am gerdyn teithio rhatach a phan fyddwch yn defnyddio eich cerdyn teithio rhatach ac yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae'r gyfraith yn eich diogelu.   

Rydym wedi darparu gwybodaeth fanwl am: 

 • Pryd a pham rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol;  
 • Sut yr ydym yn ei ddefnyddio; 
 • Yr amodau cyfyngedig y gallwn eu datgelu i eraill; A   
 • Sut rydym yn ei gadw'n ddiogel

Gall Trafnidiaeth Cymru ddiweddaru'r polisi hwn o bryd yn gyfnodol.  Byddwn yn rhoi gwybod i chi os oes unrhyw newidiadau arwyddocaol sy'n effeithio arnoch. Mae'r polisi hwn yn weithredol o 1af June 2019. 

Mae Trafnidiaeth Cymru, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y data personol a gesglir ganddynt neu amdanoch.  Yn yr hysbysiad hwn, mae'r termau  "TrC ",  "ni ",  neu  "ein " yn cyfeirio at Drafnidiaeth Cymru.  Lle mae cyfrifoldebau gwahanol ar gyfer awdurdodau lleol neu Lywodraeth Cymru, byddwn yn dweud wrthych. 

Mae pob awdurdod lleol, Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru wedi penodi swyddog diogelu data (DPO), sef yr unigolyn sy'n gyfrifol am oruchwylio cwestiynau mewn perthynas â'r polisi preifatrwydd hwn, ym mhob sefydliad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â'r DPO TrC yn y lle cyntaf gan ddefnyddio'r manylion a nodir isod.  Ceir manylion cyswllt y DPOs ar gyfer eich awdurdod lleol ac ar gyfer Llywodraeth Cymru ar eu gwefannau. 

Cyfeiriad post: Data Protection Officer, Transport for Wales, 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH 
E-bost: dataprotection@tfw.wales

Mae gennych hawl i gyflwyno cwyn unrhyw adeg i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef awdurdod goruchwylio’r DU mewn perthynas â materion diogelu data (www.ico.org.uk) Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi cyfle i ymdrin â’ch pryderon cyn i chi gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, felly a fyddech cystal â chysylltu â ni yn y lle cyntaf.

 

Y data a gasglwn amdanoch:

Os byddwch yn gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach, byddwn yn casglu, yn defnyddio, yn storio ac yn trosglwyddo’r data personol canlynol amdanoch:

 • Mae Data Adnabod yn cynnwys eich enw cyntaf a’ch enw(au) canol, yr enw a ffefrir gennych, eich cyfenw a’ch teitl. Hefyd byddwn yn casglu eich rhif Yswiriant Gwladol, eich dyddiad geni a gwybodaeth am unrhyw Gardiau Teithio Rhatach eraill yr ydych wedi eu cael yn y gorffennol (os bydd hynny’n briodol).
 • Mae Data Cyswllt yn cynnwys cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.
 • Mae Data Cerdyn yn cynnwys rhifau cofrestru’r Cerdyn Teithio Rhatach a manylion y teithiau a wnewch wrth ei ddefnyddio.
 • Mae Categorïau Arbennig o Ddata Personol yn cynnwys manylion am eich statws iechyd neu eich statws fel cyn-filwr os byddwch yn gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach i’r Anabl. Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth am hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhywiol, cyfeiriadedd rhywiol, barn wleidyddol neu aelodaeth undebau llafur. Nid ydym yn casglu gwybodaeth am euogfarnau na throseddau.
 • Mae Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys eich dewisiadau mewn perthynas â chael deunyddiau marchnata gennym ni a’n trydydd partïon a’ch dewisiadau o ran cyfathrebu.

Yn dibynnu ar pryd y byddwch yn gwneud cais, gall eich awdurdod lleol gasglu'r wybodaeth hon neu yn uniongyrchol drwy Trafnidiaeth Cymru.  

Os byddwch yn gwneud cais am gerdyn teithio rhatach ar-lein drwy'r trc.cymru/cerdynteithio. Bydd TrC hefyd yn casglu gwybodaeth arall amdanoch. Cyfeiriwch at ein datganiad preifatrwydd yn trc.cymru/datganiad-preifatrwydd am fwy o fanylion.

Rydym hefyd yn casglu, yn defnyddio ac yn rhannu Data Cyfanredol fel data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw ddiben, yn cynnwys cynllunio trafnidiaeth a chyllidebu. Gall Data Cyfanredol ddeillio o'ch data personol ond nid yw'n cael ei ystyried yn ddata personol yn ôl y gyfraith gan nad yw'r data hwn yn datgelu eich hunaniaeth yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol. Fodd bynnag, os byddwn yn cyfuno neu'n cysylltu Data Cyfanredol gyda'ch data personol fel y gall eich adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, rydym yn trin y data cyfunol fel data personol a gaiff eu defnyddio yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn.

 

Sut caiff eich data personol ei gasglu:

Rydym yn defnyddio dulliau gwahanol o gasglu data gennych ac amdanoch, yn cynnwys y canlynol:

 • Rhyngweithiadau uniongyrchol. Efallai y byddwch yn rhoi eich Data Adnabod a’ch Data Cyswllt inni wrth lenwi ffurflenni cais neu drwy gysylltu â ni mewn modd arall. Mae hyn yn cynnwys data personol a roddwch pan fyddwch yn:
  • cofrestru cais am Gerdyn Teithio Rhatach neu’n newid eich cais;
  •  gofyn am farchnata gael ei anfon atoch;
  • ffonio i ofyn cwestiynau; neu’n
  • rhoi rhywfaint o adborth inni.
 • Technolegau neu ryngweithiadau awtomataidd. Pan fyddwch yn defnyddio eich cerdyn teithio rhatach ar fws, bydd gweithredwr y bws yn casglu manylion eich cerdyn er mwyn i weithredwr y bws gael tâl am eich siwrnai.

 

Sut rydym yn defnyddio eich data personol:

Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu i ni y byddwn yn defnyddio'ch data personol. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio'ch data personol o dan yr amgylchiadau canlynol: 

 • Lle mae angen i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoliadol; 
 • Lle mae angen i ni ddefnyddio eich gwybodaeth i gyflawni ein swyddogaethau cyhoeddus; Neu 
 • Os yw fel arall yn angenrheidiol i'n buddiannau cyfreithlon (neu rai trydydd parti), nid yw eich buddiannau a'ch hawliau sylfaenol yn drech na'r buddiannau hynny. 

Yn gyffredinol, nid ydym yn dibynnu ar gydsyniad fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol, heblaw mewn perthynas ag anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol atoch drwy e-bost neu neges destun. Mae gennych hawl i dynnu'n ôl gydsyniad i farchnata unrhyw bryd drwy gysylltu â ni.

Dibenion y byddwn yn defnyddio eich data personol ar eu cyfer 

Isod, rydym wedi nodi, ar ffurf tabl, ddisgrifiad o'r ffyrdd rydym yn bwriadu defnyddio eich data personol, a pha rai o'r seiliau cyfreithiol y dibynnwn arnynt i wneud hynny. Rydym hefyd wedi nodi beth yw ein buddiannau cyfreithlon lle y bo'n briodol. 
Sylwch y gallwn brosesu eich data personol ar gyfer mwy nag un sail gyfreithlon yn dibynnu ar y diben penodol yr ydym yn defnyddio'ch data ar ei gyfer. Cysylltwch â ni os oes arnoch angen manylion am y sail gyfreithiol benodol yr ydym yn dibynnu arni i brosesu eich data personol lle mae mwy nag un sail wedi'i nodi yn y tabl isod.  

Defnyddir y termau canlynol yn y tabl isod: 

 • Yn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoliadol: Mae hyn yn golygu prosesu eich data personol lle mae'n angenrheidiol i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoliadol sy'n berthnasol i ni. 
 • Tasg Gyhoeddus: yn golygu lle mae angen i ni brosesu eich data personol er mwyn cyflawni tasgau er budd y cyhoedd.  Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i awdurdodau lleol o dan Ddeddf Trafnidiaeth 2000 i roi cardiau teithio rhatach i unigolion sydd â hawl iddynt, a phenodwyd trafnidiaeth i Gymru gan Lywodraeth Cymru i reoli'r broses ymgeisio.   
 • Diddordeb Cyfreithlon: yn golygu diddordeb ein busnes, mewn cynnal a rheoli ein busnes, i'n galluogi i roi'r gwasanaeth gorau a'r profiad gorau a mwyaf diogel i ch. Rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn ystyried ac yn cydbwyso unrhyw effaith bosibl arnoch (cadarnhaol a negyddol) a'ch hawliau cyn i ni brosesu eich data personol er ein buddiannau cyfreithlon. Nid ydym yn defnyddio'ch data personol ar gyfer gweithgareddau lle caiff ein buddiannau eu diystyru gan yr effaith arnoch (oni bai ein bod yn cael eich caniatâd neu fel arall yn cael eich caniatáu neu'n cael caniatâd o dan y gyfraith).

 

Gweithgaredd Mathau o ddata Sail gyfreithlon 
Prosesu eich cais am Gerdyn Teithio Rhatach

(a) Adnabod


(b) Cyswllt


(c) Marchnata a chyfathrebu 

Angenrheidiol ar gyfer cyflawni ein tasg gyhoeddus (i weinyddu'r cynllun cerdyn teithio rhatach ar ran yr awdurdodau trafnidiaeth) 
I anfon diweddariadau e-bost/negeseuon testun neu i gyfathrebu diweddariadau sy'n ymwneud â'ch cerdyn teithio rhatach neu gais dros y ffôn

(a) Adnabod


(b) Cyswllt


(c) Marchnata a chyfathrebu

(a) Angenrheidiol ar gyfer cyflawni ein tasg gyhoeddus (i weinyddu'r cynllun cerdyn teithio rhatach ar ran yr awdurdodau trafnidiaeth)


(b) Angenrheidiol er ein budd cyfreithlon (i gadw mewn cysylltiad â'n cwsmeriaid a darparu diweddariadau)  

I gysylltu â chi am eich cais i ddatrys ymholiadau

(a) Adnabod


(b) Cyswllt 

(a) Angenrheidiol ar gyfer cyflawni ein tasg gyhoeddus (i weinyddu'r cynllun cerdyn teithio rhatach ar ran yr awdurdodau trafnidiaeth)


(b) Angenrheidiol er ein budd cyfreithlon (er mwyn darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid a chysylltu â chwsmeriaid os ydynt wedi codi cwestiynau) 

Cysylltu â chi ynglŷn â’r defnydd a wneir o’ch Cerdyn Teithio Rhatach

(a) Adnabod


(b) Cyswllt

Angenrheidiol ar gyfer cyflawni ein tasg gyhoeddus (i weinyddu'r cynllun cerdyn teithio rhatach ar ran yr awdurdodau trafnidiaeth))

Ad-dalu i weithredwyr am deithio rhatach a diogelu rhag twyll gweithredwyr

(a) Rhif y cerdyn 


(b) Manylion y daith

(a) Angenrheidiol ar gyfer cyflawni ein tasg gyhoeddus (i weinyddu'r cynllun cerdyn teithio rhatach ar ran yr awdurdodau trafnidiaeth)


(b) yn angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol i atal twyll

Gweinyddu'r Cynllun Teithio Rhatach, gan gynnwys dadansoddi'r defnydd ohono a'r newidiadau posibl i'r cynllun, a mentrau gwrth-dwylls 

(a) Adnabod


(b) Cyswllt 

(a) Angenrheidiol ar gyfer cyflawni ein tasg gyhoeddus (i weinyddu'r cynllun cerdyn teithio rhatach ar ran yr awdurdodau trafnidiaeth)


(b) yn angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol (i atal twill a chamddefnyddio'r cynllun)

Cyfathrebu newidiadau i delerau ac amodau'r cynllun teithio rhatachs

(a) Adnabod


(b) Cyswllt

Angenrheidiol ar gyfer cyflawni ein tasg gyhoeddus (i weinyddu'r cynllun cerdyn teithio rhatach ar ran yr awdurdodau trafnidiaeth))
Cadarnhau pwy ydych chi a chynnal gwiriadau i gadarnhau eich bod yn dal i fod yn gymwys i deithio’n rhatach

(a) Adnabod


(b) Cyswll

(a) Angenrheidiol ar gyfer cyflawni ein tasg gyhoeddus (i weinyddu'r cynllun cerdyn teithio rhatach ar ran yr awdurdodau trafnidiaeth)


(b) Angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol (i atal twyll a chamddefnydd o’r cynllun)

I gynnig awgrymiadau ac argymhellion i chi am wasanaethau neu straeon newyddion a allai fod o ddiddordeb i chi, i wasanaethau bysiau a gwasanaethau ehangach TrC ym maes rheilffyrdd

(a) Adnabod


(b) Cyswllt


(c) technegol  

 
(d) proffil a hoffterau marchnata

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddatblygu ein gwasanaethau

 

Marchnata trydydd parti

Byddwn yn cael caniatâd pendant gennych eich bod yn ‘optio i mewn’ cyn y byddwn yn rhannu eich data personol gydag unrhyw gwmni y tu allan i Lywodraeth Leol at ddibenion marchnata.

 

Optio allan

Gallwch ofyn i ni neu drydydd partïon roi’r gorau i anfon negeseuon marchnata neu ddiweddariadau e-bost atoch unrhyw adeg trwy ddilyn y dolenni ‘optio allan’ ar unrhyw neges farchnata a anfonir atoch neu ar wefan TrC neu trc.cymru/cymorth-a-chysylltu.

 

Datgelu eich data personol: 

Efallai y bydd yn rhaid i ni rannu eich data personol gyda'r partïon a nodir isod at y dibenion a nodir yn y tabl uchod:

 • Darparwyr gwasanaethau sy'n gweithredu fel ein proseswyr yn y Deyrnas Unedig sy'n darparu gwasanaethau cwsmeriaid, gwasanaethau TG, archwilio hunaniaeth a gweinyddu'r system. 
 • Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru (Keolis Amey Wales Limited) sy'n darparu gwasanaethau trên gostyngedig i ddeiliaid Cardiau Teithio Rhatach ac sy'n gweinyddu'r system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid a ddefnyddir gennym 
 • Gweithredwyr bysiau a fydd yn cael ac yn prosesu rhif eich cerdyn pan fyddwch yn defnyddio eich cerdyn teithio rhatach ar fws fel y gellir eu had-dalu 
 • Awdurdodau trafnidiaeth lleol (cynghorau lleol fel arfer) sy'n weithredwyr statudol ar gyfer y cynllun teithio rhatach  
 • Llywodraeth Cymru sy'n rhoi arian grant ar gyfer y cynllun teithio rhatach 
 • Cynghorwyr proffesiynol gan gynnwys cyfreithwyr, bancwyr, archwilwyr ac yswirwyr sy'n gweithio yn y Deyrnas Unedig sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori, bancio, cyfreithiol, yswiriant a chyfrifyddu i ni. 
 • HM Revenue & Customs, rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill a leolir yn y Deyrnas Unedig y mae arnynt angen adrodd am weithgareddau prosesu o dan amgylchiadau penodol.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personol a'i drin yn unol â'r gyfraith. Nid ydym yn caniatáu i'n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio eich data personol at eu dibenion eu hunain a dim ond eu caniatáu i brosesu eich data personol at ddibenion penodedig ac yn unol â'n cyfarwyddiadau.

 

Trosglwyddiadau rhyngwladol

Mae rhai o’n trydydd partïon allanol wedi’u lleoli y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) felly, pan fyddant yn prosesu eich data personol, bydd hynny’n golygu trosglwyddo data y tu allan i’r EEA.

Os ydym yn trosglwyddo eich data personol y tu allan i'r EEA, byddwn yn sicrhau bod yr un graddau o ddiogelwch yn cael eu rhoi i’r data drwy wneud yn siŵr bod o leiaf un o’r mesurau diogelwch canlynol yn cael ei roi ar waith: 

 • Dim ond i wledydd y mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn credu eu bod yn darparu digon o ddiogelwch i ddata personol y byddwn yn trosglwyddo eich data personol. Am ragor o fanylion, tarwch olwg ar Y Comisiwn Ewropeaidd: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.
 • Os ydym yn defnyddio darparwyr wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau, cawn drosglwyddo data iddynt os ydynt yn rhan o Privacy Shield, fframwaith diogelu data sy’n mynnu eu bod yn darparu diogelwch tebyg i ddata personol sy’n cael eu rhannu rhwng Ewrop a’r Unol Daleithiau. Am ragor o fanylion, tarwch olwg ar Y Comisiwn Ewropeaidd: EU-US Privacy Shield.

 

Diogelu data

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith er mwyn atal eich data personol chi rhag cael eu colli, eu defnyddio, eu cyrchu, eu newid neu eu datgelu ar ddamwain mewn modd heb ei awdurdodi. Hefyd, rydym yn cyfyngu mynediad at eich data personol i'r cyflogwyr, yr asiantaethau, y contractwyr a'r trydydd partïon eraill hyn y mae angen iddynt eu gweld at ddibenion busnes. Dim ond yn unol â'n cyfarwyddiadau ni y byddant yn prosesu eich data personol, ac mae dyletswydd arnynt mewn cysylltiad â chyfrinachedd. 

Rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw achos amheus o dorri rheolau mewn perthynas â data personol ac fe fyddwn yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reolydd perthnasol bod hyn wedi digwydd pan fo gofyn cyfreithiol arnom i wneud hynny.
 

Cadw data | Am ba hyd fyddwch chi'n defnyddio fy nata personol? 

Dim ond am yr amser sydd ei angen i gyflawni’r pwrpas y cafodd eu casglu ar ei gyfer y byddwn yn cadw eich data personol, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd. 

I bennu beth ydy'r cyfnod priodol i gadw eich data personol, byddwn yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ganlyniad i ddatgelu neu ddefnyddio eich data personol heb awdurdod, y dibenion rydym yn prosesu eich data personol ar eu cyfer, ac a allem gyflawni'r dibenion hynny mewn ffyrdd eraill, yn ogystal â'r gofynion cyfreithiol perthnasol.

Gallwch ofyn i ni ddileu eich data mewn rhai amgylchiadau: gweler Gofyn am ddileu isod am fwy o wybodaeth.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn yn gwneud eich data personol yn ddienw (fel nad oes modd eu cysylltu â chi) at ddibenion ymchwil neu ystadegol, a gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon yn y modd hwn am gyfnod amhenodol heb roi gwybod i chi. 
 

Eich hawliau cyfreithiol 

Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan ddeddfau diogelu data mewn cysylltiad â’ch data personol. 
Mae gennych hawl i wneud y canlynol:

 • Gofyn am fynediad at eich data personol (gelwir hyn yn "cais gwrthrych am wybodaeth" yn fwy cyffredin). Mae hyn yn eich galluogi chi i gael copi o'r data personol sydd gennym amdanoch chi ac i wneud yn siŵr ein bod yn eu prosesu’n unol â'r gyfraith.
 • Gofyn am gywiro'r data personol sydd gennym amdanoch chi. Mae hyn yn eich galluogi chi i gywiro unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch chi, ond bydd angen i ni ddilysu cywirdeb y data newydd rydych yn eu rhoi i ni efallai.
 • Gofyn am ddileu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi chi i ofyn i ni ddileu neu gael gwared ar ddata personol nad oes rheswm da dros barhau i'w prosesu. Hefyd, mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu neu gael gwared ar eich data personol os ydych wedi llwyddo i arfer eich hawl i wrthwynebu prosesu (gweler isod), lle rydym wedi prosesu eich gwybodaeth yn anghyfreithlon efallai neu lle mae’n rhaid i ni ddileu eich data personol er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith leol. Sylwch, fodd bynnag, mae’n bosibl na fyddwn yn gallu cydymffurfio â’ch cais i ddileu bob amser, a hynny am resymau cyfreithiol penodol. Os felly, byddwn yn rhoi gwybod i chi am y rhesymau hynny pan fyddwch yn gwneud cais. 
 • Gwrthwynebu prosesu eich data personol lle rydym yn dibynnu ar fuddiant cyfreithiol (neu fuddiannau cyfreithiol trydydd parti) a bod rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy'n gwneud i chi fod eisiau gwrthwynebu prosesu ar y sail hon oherwydd eich bod yn credu ei bod yn effeithio ar eich hawliau a’ch rhyddid sylfaenol. Hefyd, mae gennych hawl i wrthwynebu lle ein bod yn prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai achosion, cawn ddangos bod gennym sail gyfreithiol gadarn dros broses eich gwybodaeth sy’n drech na’ch hawliau a’ch rhyddid.
 • Gofyn am gyfyngu ar brosesu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi chi i ofyn i ni oedi’r gwaith o brosesu eich data personol dan yr amgylchiadau canlynol: (a) os ydych am i ni sefydlu cywirdeb y data; (b) os ydym wedi defnyddio'r data’n anghyfreithlon ond nid ydych am i ni eu dileu; (c) os ydych angen i ni ddal y data er nad oes eu hangen arnom mwyach gan fod angen y data arnoch i sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu (d) os ydych wedi gwrthwynebu ein bod yn defnyddio eich data ond bod yn rhaid i ni ddilysu a oes gennym sail gyfreithiol drech i'w defnyddio. 
 • Gofyn am drosglwyddo eich data personol i chi neu i drydydd parti. Byddwn yn rhoi eich data personol i chi neu i drydydd parti rydych wedi’i ddewis mewn fformat wedi’i strwythuro, sy’n cael ei ddefnyddio’n aml, ac y gellir ei ddarllen gan beiriant. Sylwch mai dim ond i wybodaeth awtomataidd y rhoddoch ganiatâd i ni ei defnyddio yn y lle cyntaf, neu i wybodaeth yr ydym wedi ei defnyddio i gyflawni contract gyda chi, y mae'r hawl hon yn berthnasol. 
 • Tynnu cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg lle rydym yn dibynnu ar gydsyniad i brosesu eich data personol. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw waith prosesu a wneir cyn i chi dynnu'ch cydsyniad yn ôl. Os byddwch yn tynnu’ch cydsyniad yn ôl, mae’n bosibl na fyddwn yn gallu darparu ambell gynnyrch neu wasanaeth i chi. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am hynny pan fyddwch yn tynnu’ch cydsyniad yn ôl. 

Os ydych yn dymuno arfer unrhyw un o’r hawliau a nodir uchod, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Dim ffi fel arfer

Ni fydd rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad at eich data personol (nac i arfer unrhyw un o'ch hawliau eraill). Fodd bynnag, efallai y byddwn yn codi ffi resymol os ydy eich cais yn amlwg yn ddi-sail, yn ailadroddus neu’n ormodol. Fel arall, gallem wrthod cydymffurfio â'ch cais mewn amgylchiadau o'r fath.

 

Beth allai fod ei angen arnom gennych chi 

Efallai y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych chi er mwyn ein helpu ni i gadarnhau eich manylion adnabod a sicrhau bod gennych chi hawl i gael mynediad at eich data personol (neu i arfer unrhyw un o'ch hawliau eraill). Mesur diogelwch ydy hwn er mwyn sicrhau na chaiff data personol eu datgelu i unrhyw un nad oes ganddo hawl i'w cael. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn am fwy o wybodaeth mewn cysylltiad â'ch cais er mwyn i ni allu ymateb yn gynt.

 

Cyfyngiad amser ar gyfer ymateb 

Rydym yn gwneud ein gorau i ymateb i bob cais dilys cyn pen un mis. Weithiau, gall gymryd hirach na mis os ydy eich cais yn arbennig o gymhleth neu eich bod wedi gwneud mwy nag un cais. Yn yr achos hwnnw, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn rhoi diweddariadau i chi.