Pobl yng Ngŵyl dyn gwyrdd

Datblygu Cynaliadwy

Rydym yn ymrwymo’n llwyr i amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwbl ymroddedig i amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn cydnabod bod trafnidiaeth yn ganolog i lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Rydym ni’n gweithio’n agos gyda chydweithwyr ledled Llywodraeth Cymru a thu hwnt i sicrhau bod ein proses benderfynu yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd, ac yn llesol i’r genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol. Hefyd rydym ni’n ymgysylltu â’n cyflenwyr mewn modd sy’n annog ymddygiad sy’n ategu gofynion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

Nod Trafnidiaeth Cymru ydy trawsnewid y rhwydwaith trafnidiaeth yng
Nghymru a’r Gororau er mwyn iddo fod yn gynaliadwy go iawn ac yn addas i
genedlaethau’r dyfodol.

Sustainable development plan 2019-20 Low carbon impact strategy  
Cynllun datblygu cynaliadwy 2019-20 Strategaeth effaith carbon isel 2019-20  
Biodiversity report    
Adroddiad dyletswydd 2019 – Bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach