Astudiaethau achos sy’n dangos ein gwaith

Mae gennym ni astudiaethau achos gwych sy’n dangos sut rydyn ni’n trawsnewid y rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghymru a’r gororau er mwyn iddo ddod yn wirioneddol gynaliadwy ac yn addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Gallwch ddarllen am sut rydyn ni’n helpu i greu Cymru rydyn ni i gyd am fyw ynddi, yn awr ac yn y dyfodol drwy gysoni ein gwaith â saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

 

Cymru lewyrchus

 

Cymru iachach

 

Cymru sy’n fwy cyfartal

 

Cymru o gymunedau cydlynus

 

Cymru gydnerth

 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

 

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang