Ein hymrwymiad i ddatgarboneiddio ein rhwydwaith  

Rydyn ni’n trawsnewid y rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghymru a’r gororau er mwyn iddo ddod yn wirioneddol gynaliadwy ac yn addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae trafnidiaeth yn hanfodol i les cymdeithasol, economaidd, amgylchedd a diwylliannol Cymru. Dyna pam mae ein gwaith yn cyd-fynd yn llwyr â saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru); helpu i greu Cymru rydyn ni i gyd am fyw ynddi, yn awr ac yn y dyfodol.

 

Creu rhwydwaith sy’n addas ar gyfer y dyfodol

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth aml-ddull sy’n hygyrch, yn gynaliadwy ac yn effeithlon, gyda chynaliadwyedd yn rhan annatod o’n sefydliad drwyddo draw.

Mae ein cynllun datblygu cynaliadwy yn nodi sut rydyn ni’n:

  • Gwneud yn siŵr bod datblygu cynaliadwy yn rhan o’n diwylliant ac wedi’i wreiddio ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud
  • Nodi ein hymrwymiad a’n dull gweithredu mewn cysylltiad â datblygu cynaliadwy hyd at 2033
  • Pennu nodau, camau gweithredu a chyfrifoldebau clir
  • Bodloni gofynion deddfwriaeth a pholisïau perthnasol
  • Ymgymryd â gweithgareddau allweddol i adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy

Seilwaith gwyrdd

Mae Seilwaith Gwyrdd yn rhwydwaith strategol o fannau gwyrdd o ansawdd uchel a nodweddion naturiol eraill, sydd wedi’u dylunio ac yn cael eu rheoli i ddarparu’r gwasanaethau ecolegol a’r buddion ansawdd bywyd sydd eu hangen ar gymunedau yn awr, ac yn y dyfodol. Mae’n rhan bwysig o ‘gyfalaf naturiol’ y byd.

Mae ardaloedd trefol a mannau gwyrdd cysylltiedig yn fannau pwysig i bobl a bywyd gwyllt, gan greu cynefinoedd a chreu lleoedd lle mae pobl eisiau byw a gweithio. Rydyn ni’n chwilio am ragor o gyfleoedd i gynnwys seilwaith gwyrdd ar draws ein rhwydwaith i helpu i gyflawni amrywiaeth eang o fuddion sy’n cynnwys:

  • Mynd i’r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd sy’n dod yn fwy cyffredin, gan gynnwys lleihau llifogydd yn sgil dŵr wyneb, llygredd, ‘effaith yr ynys wres’ a gwella storio carbon
  • Darparu cynefinoedd a chysylltedd ar gyfer bywyd gwyllt mewn ardaloedd trefol a chyfrannu at ddim colled net/cynnydd net bioamrywiaeth mewn prosiectau
  • Gwella iechyd corfforol a meddyliol drwy ddarparu mannau hamdden, annog teithio llesol, lleihau lefelau straen ac anghydraddoldebau iechyd drwy ddod â phobl yn nes at natur a gwella ansawdd aer
  • Cyfrannu at dargedau bioamrywiaeth lleol, rhanbarthol a chenedlaethol gan gynnwys cynnal a gwella rhwydweithiau ecolegol gadarn a gwella gwasanaethau ecosystem.