Ein hymrwymiad i fioamrywiaeth

Mae diogelu ein hamgylchedd naturiol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn flaenoriaeth i ni i gyd yn TrC.

Mae llawer o’n rheilffyrdd, ein ffyrdd a’n llwybrau beicio yn gyfoeth o fywyd gwyllt; yn gartref i lawer o wahanol rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid sy’n defnyddio’r cynefinoedd hyn i gysgodi, cymudo, bwydo a bridio. Dyna pam rydyn ni’n gweithio’n galed i warchod y fioamrywiaeth a’r ecosystemau drwy ein holl weithrediadau.

 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth

Mae ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yn nodi sut byddwn yn diogelu ac yn gwella bioamrywiaeth, wrth ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth sy’n well, yn fwy integredig a mwy cynaliadwy. Mae gennym bum prif amcan:

  1. Byddwn yn sicrhau na fydd dim colled net o ran bioamrywiaeth yn ein gweithrediadau erbyn 2024
  2. Rydym yn addo cyfathrebu ac ymgysylltu â’n staff, rhanddeiliaid a’r cyhoedd am y gwaith rydym yn ei wneud a pham
  3. Rydyn ni’n prif-ffrydio bioamrywiaeth yn ein gweithrediadau fel mater o drefn, bob amser yn seiliedig ar arferion gorau
  4. Mae cydweithio ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, sefydliadau bywyd gwyllt a chymunedau lleol yn hynod o werthfawr, ac mae’n hanfodol er mwyn sicrhau oes hir a llwyddiant parhaus unrhyw waith cadwraeth bioamrywiaeth rydyn ni’n ei wneud yn awr, ac yn y dyfodol
  5. Mae ein hymrwymiad i fioamrywiaeth yn ymestyn ymhell y tu hwnt i wneud yr hyn y mae’n rhaid i ni ei wneud – rydym eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i gynyddu bioamrywiaeth ac mae gennym weledigaethau uchelgeisiol ar gyfer sut y gallwn wneud hyn. Rydyn ni eisiau gosod esiampl fel arweinydd mewn rhwydweithiau trafnidiaeth trefol a gwledig, a hyrwyddo Cymru fel un sy’n arwain y ffordd fel cyrchfan dwristiaeth gynaliadwy o’r radd flaenaf.